فصل پنجم: جرایم
جرایم علیه حقوق مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

جرایم علیه حقوق مردم

جرایم علیه حقوق مردم

‏ ‏

‏ ‏

مصادرۀ غیرعادلانه

‏قضیۀ مصادرۀ اموال هم مسأله ای است که به نظر من مگر در یک‏‎ ‎‏استثناهایی که معلوم است که همۀ اموالش از سرقت و دزدی بوده و از‏‎ ‎‏خیانت و چپاول و امثال ذلک بوده؛ و الاّ اگر کسی ـ فرض کنید ـ ساواکی‏‎ ‎‏بوده، یا کسی ـ فرض کنید ـ وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش‏‎ ‎‏مال داشته است؛ این را نباید مصادره کرد؛ زیرا اینها زن و بچه دارند؛‏‎ ‎‏اینها زندگی دارند. همین چند روز اخیر نامه ای آمده است از عیال علامه‏‎ ‎‏وحید کرمانشاهی‏‎[1]‎‏ ـ که او را کشته اند ـ که اموال ما را مصادره کرده اند، و ما‏‎ ‎‏چیزی نداریم. و من گفته ام که تماس بگیرند؛ که آخر نمی شود همچو‏‎ ‎‏چیزی. حالا ما فرض می کنیم که فلان آدم، آدم خائنی بوده و مستحق‏‎ ‎‏قتل هم بوده ـ همۀ اینها را ما فرض می کنیم ـ اما خوب، خانواده اش و‏‎ ‎‏عیالش و بچه های کوچکش چه تقصیری دارند؟ بله، این آقایان‏‎ ‎‏می گویند که ما راجع به این مصادرات، اینطور نیست که همۀ اموال ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏مصادره بکنیم به آن معنا؛ بلکه به اندازۀ کفافشان اموال می گذاریم. ... در‏‎ ‎‏هر صورت، این یکی از مسائل است که اموال مردم را بیخودی نمی شود‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 181

‏مصادره کرد. به مجرد اینکه وکیل مجلس بوده، حالا خودش ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ قتل و‏‎ ‎‏اموالش مصادره! وکالت مجلس اسباب قتل نمی شود. اینها البته‏‎ ‎‏خلافکاری کرده اند؛ این حقوقی که گرفته اند باید پس بدهند؛ اما این‏‎ ‎‏حقوق معنایش این نیست که باید همۀ اموالش را مصادره کنند. حقوقی‏‎ ‎‏که گرفته اند خلاف قاعده بود که از دولت گرفته اند؛ باید پس بدهند؛ و‏‎ ‎‏یک تأدیبی هم باید بشوند.(271)‏

23 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعرض به اماکن

‏مردم به هیچ وجه حق ندارند به کتابفروشیها تعرض نمایند در صورتی که‏‎ ‎‏دادستان شهرستانها نشریاتی را مضر انقلاب و مصلحت کشور تشخیص‏‎ ‎‏دادند موظف به جلوگیری هستند. اشخاص غیرمسئول از دخالت در این‏‎ ‎‏امور جداً خودداری کنند والاّ مؤاخذه می شوند.(272)‏

6 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممانعت از اقدامات نامشروع

‏شکایات زیادی از اطراف کشور شده است که به اسم بعض از کمیته ها و‏‎ ‎‏دادگاهها و به اسم بعضی از سپاهیان پاسدار، اشخاص شرور بدون جهت‏‎ ‎‏به منظور هرج و مرج به خانه های مردم می ریزند و خانه و اموال مردم را‏‎ ‎‏محاصره می کنند؛ زمینهای مردم را می گیرند و درختها و باغات سرسبز‏‎ ‎‏را قطع می کنند و به کشاورزی صدمه وارد می سازند. من به تمام‏‎ ‎‏مسئولین امر، تمام کمیته ها و دادگاهها و سپاهیان پاسدار ابلاغ می کنم‏‎ ‎‏که با کمال قدرت و جدیت از این امور غیر مشروع جلوگیری کنند. کشور‏‎ ‎‏اسلامی است و باید به موازین اسلامی عمل شود. من در این چند روز،‏‎ ‎‏هیأتی برای رسیدگی به امور به اطراف ایران اعزام خواهم کرد و کسانی که‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 182

‏بر خلاف دستور اسلام تجاوز به مال و زمینهای مردم می کنند به مجازات‏‎ ‎‏خواهند رسید. اهالی محترم کشور لازم است با مأمورین دولت و هیأت‏‎ ‎‏ویژه که خواهم فرستاد همراهی کنند؛ با تشریک مساعی، دست اشرار را‏‎ ‎‏از اینگونه تجاوزات کوتاه نمایند.(273)‏

20 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مصادرۀ غیرقانونی

‏باید همه چیز، همه چیزها اسلامی باشد. اگر مصادره می شود باید روی‏‎ ‎‏موازین اسلامی باشد. اگر مال دیگری را، هرچه باشد، مال او باشد و از او‏‎ ‎‏به اسم مصادره بگیرند، این خلاف بیعتی است که شما با اسلام کردید.‏‎ ‎‏اگر یک دادگاهی مال یک شخصی را که احراز نکرده است که این مال از‏‎ ‎‏طریق حرام آمده پیش او، از چپاول آمده پیش او، بخواهد آن را مصادره‏‎ ‎‏کند، با آن بیعتی که کرده است که من اسلامی هستم، مخالفت کرده. اگر‏‎ ‎‏یک وجب زمین مصادره بشود و از مردم گرفته شده باشد بدون میزانهای‏‎ ‎‏شرعی، برخلاف این معاهده ای است که با اسلام ما کردیم. اگر یک نفر‏‎ ‎‏آدم ظلم به او بشود، برخلاف موازین به او یک تعدی بشود، هر که این کار‏‎ ‎‏را بکند، و این معاهده ای که کرده است، مخالفت کرده ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏.(274)‏

11 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دخالت افراد غیرمسئول

‏مصادرۀ اموال متجاوزین از طرف افراد غیرمسئول و یا محاکم غیر صالحه‏‎ ‎‏شدیداً محکوم است. تمام مصادرات باید از روی موازین شرعیه با حکم‏‎ ‎‏دادستان و یا قضات دادگاهها باشد و هیچ کس حق دخالت در اینگونه‏‎ ‎‏امور را ندارد. متخلفین باید شدیداً مؤاخذه شوند.‏

‏     زمینها باید روی موازین شرعیه توزیع گردد و بعد از اثبات این‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 183

‏موضوع، محاکم صالحه حق اخذ دارند. هیچ کسی حق تجاوز به زمین و یا‏‎ ‎‏مسکن و یا باغ کسی را ندارد و اصولاً اشخاص غیر مسئول حق دخالت در‏‎ ‎‏اینگونه امور را ندارند، ولی اطلاعات خود را دربارۀ زمین و مسکن و باغ‏‎ ‎‏طاغوتیانی که به ناحق اموال مردم را غصب نموده اند به مسئولین امور‏‎ ‎‏برسانند، و اگر کسی برخلاف موازین اسلامی و قانونی اقدامی بنماید‏‎ ‎‏شدیداً قابل تعقیب است.(275)‏

1 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورد جدی با مفسدین

‏الآن وقت خرمن است، وقت برداشت محصول این خلق مستمند است، و‏‎ ‎‏همینها که ادعای این را دارند که ما «فدایی خلق» هستیم، همینهایی که‏‎ ‎‏ادعای این را دارند که ما برای مستمندان خدمت می کنیم، مشغول آتش‏‎ ‎‏زدن خرمنها شده اند. و در یک روزنامه ای خواندم که صد خرمن در یک‏‎ ‎‏ناحیه ای آتش زده اند. اینها اگر قدرت پیدا بکنند، همه چیز را آتش‏‎ ‎‏می زنند. مقصد آنها و اساس تفکر آنها تفکری است که با تفکر اسلامی‏‎ ‎‏نمی سازد. و چون می بینند که اسلام دارد شکوفا می شود، و احکام اسلام‏‎ ‎‏دارد در ایران و ان شاءالله سایر مناطق پیاده می شود، اینها به دست و پا‏‎ ‎‏افتاده اند. در بین مردم ایجاد تفرقه می کنند، زراعتهای مردم را‏‎ ‎‏می سوزانند، کارخانه ها را نمی گذارند که به کار خودشان مشغول باشند. باید‏‎ ‎‏همۀ شماها متوجه باشید که این اشخاصی که مفسده می کنند، انفجار ایجاد‏‎ ‎‏می کنند در بازار مسلمین، انفجار ایجاد می کنند در لوله های نفت که مال‏‎ ‎‏مستمندان است، انفجار ایجاد می کنند در جاهایی که گروههای زیادی از‏‎ ‎‏مسلمانها هستند، اینها در اصل مفسد فی الارض هستند، و باید با تمام‏‎ ‎‏قدرت آنها را سرکوب کرد. و دادگاهها در هر جا باشد اینطور اشخاص را باید‏‎ ‎‏محکوم به مرگ کنند. اینها حیاتشان جز زحمت برای جامعه و جز‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 184

‏تفرقه اندازی و جز خوردن مال مردم، و ایران را به اغتشاش کشیدن برای‏‎ ‎‏اینکه باز ابرقدرتها تسلط به ما پیدا کنند، هیچ کار دیگر ندارند.‏‏(276)‏

29 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعدی به اموال و نفوس

‏گاهی اینها در بینشان اشخاصی نفوذ می کنند، یک کارهایی انجام‏‎ ‎‏می دهند که موجب هتک حرمت سپاه پاسداران است؛ مثلاً، می روند‏‎ ‎‏خودشان یک چند نفری، حالا تشخیص دادند که آنجا فلان آدم، بد‏‎ ‎‏آدمی است، می روند می گیرندش، می روند ـ فرض کنید ـ باغش را‏‎ ‎‏می گیرند، می روند زمینش را می گیرند، اینطور کارها اسباب این می شود‏‎ ‎‏که مشوش کند امور را. این برخلاف نظام اسلام است، برخلاف نظام‏‎ ‎‏ـ عرض می کنم ـ جمهوری اسلامی است. اینطور چیزها باید جداً‏‎ ‎‏جلویش گرفته بشود که پاسدار بدون امر دادستان کل، بدون امر عدلیه‏‎ ‎‏نتواند دخالت بکند در امور، نرود دخالت بکند در امور. اینطور نباشد که‏‎ ‎‏حالا ببیند یک قدرتی دارد هر کاری دلش می خواهد بکند. این معنی‏‎ ‎‏هرج و مرج و طاغوتی معنایش همین است که بی نظم و بی انضباط یک‏‎ ‎‏کاری را انجام بدهد. این هم یکی از مهماتی است که شما باید در سپاه‏‎ ‎‏پاسداران با جدیت و همراهی با ایشان که در آنجا هستند، و سایر‏‎ ‎‏اشخاصی که در آنجا هستند و با شما همکاری می کنند، جداً از این‏‎ ‎‏مسأله در سرتاسر ایران جلوگیری بکنید؛ یعنی، اگر یک پاسداری یا‏‎ ‎‏پاسدارانی رفتند در یک جایی و بدون در دست داشتن حکم ـ مثلاً ‏‎ ‎‏دادگاهها بروند خودشان خودسر، زمینی بگیرند، باغی بگیرند، مالی‏‎ ‎‏تصرف کنند، اشخاصی را ـ عرض بکنم ـ بازداشت بکنند، این باید ازشان‏‎ ‎‏بازخواست بشود و خواسته بشوند آنها و تأدیب بشوند آنها.(277)‏

28 / 4 / 59


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 185

سلب نظم و امنیت

‏دزدی می آید منزل یک کسی، اگر این دزد را دفعش کنند، دزد تقصیرکار‏‎ ‎‏است یا آن که دفع کرده؟ صاحبخانه که تقصیر ندارد؛ دزد آمده، این هم‏‎ ‎‏باید دفعش کند، حتی اگر به کشتن او هم منجر بشود، باید دفعش بکند.‏‎ ‎‏مجرم اوست.‏

‏     - ما می خواهیم عالم در صلح باشد. ما می خواهیم همۀ مردم، همۀ‏‎ ‎‏مسلمین و غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند، لکن معنایش این‏‎ ‎‏نیست که اگر یک کسی بخواهد بریزد در منزل یک کسی و تعدی کند، ما‏‎ ‎‏بگوییم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به ظلم! نه، همان طوری که‏‎ ‎‏ظلم حرام است، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام است.(278)‏

27 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعرض به حقوق مردم

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای عالی محترم قضایی ـ دادستان محترم انقلاب اسلامی ‏

‏     اخیراً گزارشهایی می رسد که افراد غیر مسئول، و احتمالاً از‏‎ ‎‏گروههای منحرف، و گاهی مقامات مسئول بر خلاف مقررات اسلامی و‏‎ ‎‏قانونی متعرض اموال و املاک محترمِ مردم می شوند و به طور سرخود به‏‎ ‎‏تقسیم املاک و مصادرۀ اموال اشخاص می پردازند؛ وگاهی به منازل‏‎ ‎‏اشخاص بدون مجوز شرعی و قانونی وارد و آنان را جلب می نمایند؛ و اگر‏‎ ‎‏شخص مورد نظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب می کنند؛ و‏‎ ‎‏گاهی به بهانه هایی هتک آبرو و حیثیت اشخاص را می نمایند؛ و با این‏‎ ‎‏اعمال غیر شرعی هتک جمهوری اسلامی و مقامات قضایی را می برند.‏‎ ‎‏مقرر فرمایید سازمان بازرسی کل کشور با سرعت عمل رسیدگی کرده به‏‎ ‎‏مقامات قضایی گزارش دهند و اگر شکایاتی به دادستانیها رسید، با‏‎ ‎‏سرعت رسیدگی نمایند؛ و اشخاص یا گروههایی که مرتکب این نحو‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 186

‏اعمال غیر شرعی و غیرقانونی می شوند احضار و پس از اثبات جرم به‏‎ ‎‏مجازات برسند. و لازم است اینجانب را از مسائل مذکور مطلع‏‎ ‎‏نمایید.(279)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

16 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت شرایط قانونی مصادره

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی،‏‎ ‎‏رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران؛ به عرض عالی‏‎ ‎‏می رساند، بررسیهای انجام شده نشان می دهد که اموال منقول و‏‎ ‎‏غیرمنقول بعضی افراد به عناوین مختلف، که مستند به احکام کلی‏‎ ‎‏بعضی از حکام محترم شرع می باشد، توقیف و گاهی ضبط می گردد.‏‎ ‎‏بنابرآنچه گفته می شود، بعضی از احکام یاد شده را به حضرتعالی نسبت‏‎ ‎‏می دهند، که به تشخیص این ستاد با فرمان اخیر مغایر است. نظر مبارک‏‎ ‎‏را بیان فرمایید. عبدالکریم موسوی اردبیلی‏‎[2]‎‏ ـ میرحسین موسوی‏‎[3]‎‏]‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     دربارۀ توقیفها مطلب همان است که در بیانیۀ هشت ماده ای‏‎[4]‎‏ آمده‏‎ ‎‏است. و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف،‏‎ ‎‏خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا‏‎ ‎‏دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد. و ستاد در جلوگیری آن اقدام‏‎ ‎‏قاطع نماید. و در صورت نسبت‏‏[‏‏دادن‏‏]‏‏ چیزی به اینجانب، تا از شخص‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 187

‏اینجانب سؤال نشده است باید ترتیب اثر ندهند؛ زیرا بسیاری از امور که‏‎ ‎‏به اینجانب نسبت داده می شود بر خلاف واقع است.(280)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

13 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افشای اسرار و منکرات

‏مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز‏‎ ‎‏جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به‏‎ ‎‏منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات‏‎ ‎‏قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق‏‎ ‎‏ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگترین‏‎ ‎‏گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی‏‎ ‎‏از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در‏‎ ‎‏اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم‏‎ ‎‏صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و‏‎ ‎‏موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد.(281)‏

24 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توقیف غیرقانونی

‏هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه‏‎ ‎‏باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد.‏‎ ‎‏توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.‏

‏     هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در‏‎ ‎‏مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم‏‎ ‎‏حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 188

‏     هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون‏‎ ‎‏اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا‏‎ ‎‏ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و‏‎ ‎‏اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت‏‎ ‎‏دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف‏‎ ‎‏گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم‏‎ ‎‏باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو‏‎ ‎‏برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ گناه است و بعضی از آنها چون‏‎ ‎‏اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از‏‎ ‎‏امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب‏‎ ‎‏حد شرعی می باشد.(282)‏

24 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ورود غیرقانونی

‏هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن‏‎ ‎‏مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند‏‎ ‎‏که نه خانۀ امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کنندۀ چنین حکمی مورد‏‎ ‎‏تعقیب قانونی و شرعی است.(283)‏

24 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شکایت از تهمت

‏اگر به کسی چه از دولتیها یا دیگران، تهمتی زده شد، حق شکایت به قوۀ‏‎ ‎‏قضاییه را دارد تا رسیدگی شود و مجرم تعقیب و تعزیر شود.(284)‏

7 / 3 / 63 


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 189

افشاگری اشخاص

‏افشاگری اشخاص چه برای مقاصد سیاسی باشد چنانچه در این ورقه‏‎ ‎‏ذکر شده یا غیر آن ـ الاّ بعض موارد مهم که ترک آن به نظام جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی صدمه می زند ـ برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است‏‎ ‎‏و نباید انجام شود.(285)‏‎[5]‎

14 / 11 / 66

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 190

  • )) وحید کرمانشاهی معروف به علامه، از روحانی نمایان وابسته به دربار که به عنوان مجتهد در مجلس شورای ملی حضور داشت و به عضویت مجلس سنا نیز برگزیده شد. به واسطۀ اشعاری که در مورد حجاب سروده بود محکوم به ارتداد شد. وی پس از پیروزی انقلاب به اعدام محکوم گردید.
  • )) رئیس دیوان عالی کشور.
  • )) نخست وزیر.
  • )) منشور قضایی انقلاب که توسط حضرت امام در تاریخ 24 / 9 / 61 صادر شد. برای اطلاع رجوع شود به ص 115ـ 119، فیش شماره 162.
  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع از مواضع حضرت امام رجوع شود به:     صحیفۀ امام؛ ج 9، ص 351.