بخش اول: سیاست خارجی
فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
3. روابط حسنه ـ مدارا و مسالمت آمیز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

3. روابط حسنه ـ مدارا و مسالمت آمیز

3. روابط حسنه ـ مدارا و مسالمت آمیز

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شرط روابط حسنه با دولت امریکا

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏روابط آتی ایران با ایالات متحده چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

‏جواب: روابط حسنه است مادامی که آنها روابط حسنه داشته‏‎ ‎‏باشند. اگر چنانچه دولت امریکا دست از پشتیبانی شاه بردارد و‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 12

‏دست از دخالت در مملکت ما بکشد و ما را به حال خود بگذارد‏‎ ‎‏ما با او روابط حسنه خواهیم داشت. (26)‏

20 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتار مسالمت آمیز و انسانی

‏     ‏‏ما با شما‏‎[1]‎‏ که همجوار ما هستید و فرسخها بین دو کشور مرز‏‎ ‎‏مشترک است، مایلیم که به طور مسالمت آمیز، به طور انسانی رفتار‏‎ ‎‏کنیم. و البته دولت ما هر طور که مصلحت بداند، در روابط‏‎ ‎‏اقتصادی، روابط تجاری و سایر اموری که مربوط به دولت است،‏‎ ‎‏عمل خواهد کرد.(27)‏

7 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط حسنه با همه دولتها و ملتها

‏     ‏‏من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که روابط ما با همۀ دولتها‏‎ ‎‏و ملتها روابط حسنه باشد، تا اینکه ملت ما بتواند خودش مستقلاً‏‎ ‎‏در سرنوشت خودش دخیل باشد و کسی نتواند دخالت در امور‏‎ ‎‏داخلی ما بکند. (28)‏

7 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط حسنه متقابل با همه دولتها

‏     ‏‏ما امیدواریم که با همۀ ملتها و دولتها با حُسن جوار، با حُسن‏‎ ‎‏نیت، و با حُسن رفتار و با ارتباطات حسنه رفتار کنیم و دولت ما با‏‎ ‎‏همۀ دولتها روابط حسنه متقابله داشته باشد.(29)‏

23 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 13

مراعات برادری

‏     ‏‏کراراً مقامات و مسئولان کشور به دولتهای اسلام منطقه اعلام‏‎ ‎‏نمودند که جمهوری اسلامی ایران که محتوای آن براساس عدل‏‎ ‎‏اسلامی است و نسبت به آن با تمام جان متعهد است، اجازه ندارد که‏‎ ‎‏به حریم دیگران ظلم و ستمگری و تجاوز نماید، و این تعهد الهی‏‎ ‎‏اساس نظام اسلام و جمهوری اسلامی است. کراراً در هر فرصتی به‏‎ ‎‏دولتهای منطقه و دیگران نصیحت نموده واز آنان خواسته است که‏‎ ‎‏برای مراعات احکام خدا و قرآن مجید پایبند حسن همجواری و‏‎ ‎‏اخوت اسلامی باشید، و مطمئن باشید که اگر شما یک قدم برای‏‎ ‎‏مراعات برادری جلو گذارید، ما چندین قدم برای فشردن دست‏‎ ‎‏شما،برای از بین بردن ابر قدرتها پیش خواهیم آمد.(30)‏

‏ ‏

22 / 11 / 61 

*  *  *

‏ ‏

صلح و صفا با همجواران

‏     ‏‏مکرراً دولتمردان ایران در هر فرصتی اعلام نموده اند که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مایل است با همۀ همجواران و دیگران با صلح‏‎ ‎‏و صفا زندگی کند، و از دولتهای اسلامی اگر مورد تهاجم واقع‏‎ ‎‏شوند پشتیبانی می کند.(31)‏

12 / 1 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رفتار مدارا با همه دولتها و مسلمین

‏     ‏‏با همۀ دولت ها به طور مدارا رفتار کنیم و هیچ وقت میل نداریم‏‎ ‎‏که با خشونت رفتار کنیم، از آنها می خواهم که تجدیدنظر بکنند در‏‎ ‎‏افکار خودشان.(32)‏

11 / 5 / 62 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 14

صلح و مسالمت با همۀ دنیا

‏     ‏‏ما صلح می خواهیم. ما با همۀ مردم دنیا صلح می خواهیم‏‎ ‎‏باشیم. ما می خواهیم مسالمت با همۀ دنیا داشته باشیم. ما‏‎ ‎‏می خواهیم در بین مردم دنیا زندگی بکنیم(33)‏

18 / 11 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط حسنه با همه عالم

‏     ‏‏مسئله دیگر هم این است که ما نمی خواهیم در یک کشوری‏‎ ‎‏زندگی کنیم که از دنیا منعزل باشد، ایران امروز نمی تواند این طور‏‎ ‎‏باشد، بلکه کشورهای دیگر هم نمی تواند این طور باشد، که در‏‎ ‎‏یک جا بنشینند و مرزهایشان را ببندند، این غیرمعقول است.‏‎ ‎‏امروز دنیا مانند یک عایله و یک شهر است، و یک شهر دارای‏‎ ‎‏محله های مختلفی است که با هم ارتباط دارند. وقتی دنیا وضعش‏‎ ‎‏این طور است ما نباید منعزل باشیم. ما باید با کشورهایی که با ما‏‎ ‎‏هستند و ما را اذیت نمی کنند، روابط داشته باشیم و آقایان در این‏‎ ‎‏فکر باشند که روابط را تحکیم کنند. البته ما با آنها که بخواهند به ما‏‎ ‎‏تعدی کنند، نمی توانیم بسازیم و از اول هم اعلام کردیم، مگر آنها‏‎ ‎‏خودشان را اصلاح کنند. و این معنا که گاهی اهل غرض یا جهّال‏‎ ‎‏این حرف را می زنند که ما نباید روابط داشته باشیم، از این باب‏‎ ‎‏است که یا نمی فهمند یا غرض دارند؛ زیرا تا انسان، جاهل یا‏‎ ‎‏مخالف با اصل نظام نباشد، نمی تواند بگوید یک نظام باید از دنیا‏‎ ‎‏منعزل باشد. بنابراین، اگر زمزمه ای می شود آنها را نباید به حساب‏‎ ‎‏آورد، زیرا آنها غرض سیاسی دارند، و الاّ آدم عاقلی که توجه به‏‎ ‎‏مسائل داردمی داند اسلام، وضعش چگونه است. و اسلام یک‏‎ ‎‏نظام اجتماعی و حکومتی است و می خواهد با همۀ عالم روابط‏‎ ‎‏داشته باشد. و در زمان صدر اسلام هم که خود رسول الله به‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 15

‏اطراف، سفیر می فرستادند این حرف را نمی زدند. در هر صورت ما‏‎ ‎‏باید روابط داشته باشیم، آنها که غرض ندارند، ما هم با آنها غرض‏‎ ‎‏نداریم، کم کم باید روابط حسنه بشود. من امیدوارم این عمل را‏‎ ‎‏انجام دهید و دولت هم موفق باشد، منتها نباید تحت سلطه خارجی‏‎ ‎‏باشیم، نباید آنها دخالت در امور ما بکنند و نباید به ما خط بدهند.‏‎ ‎‏بنابراین، اشخاصی که گاهی مطالبی گفته اند و متوجه به مطالب‏‎ ‎‏هستند، می خواهند جمهوری اسلامی را به هم بزنند.(34)‏

11 / 8 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حسن همجواری و روابط متقابل

‏     ‏‏در هر صورت، کشور ما همچون گذشته به حسن همجواری و‏‎ ‎‏روابط متقابل معتقد است و آن را محترم می شمارد.(35)‏

11 / 10 / 67 

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 16

  • )) شوروی سابق.