بخش اول: سیاست خارجی
فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
4. آزادی ـ استقلال و منافع ملی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4. آزادی ـ استقلال و منافع ملی

4. آزادی ـ استقلال و منافع ملی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط سالم با تمام ممالک در صورت استقلال

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏در مقابل اتحاد شوروی که همسایۀ بزرگ ایران است،‏‎ ‎‏موضع و موقع شما چیست؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: همان موضع و موقعی که در قبال امریکاست.‏‎ ‎‏ابرقدرتها مردم ما را استثمار کردند. من فرقی میان آنها و حتی بین‏‎ ‎‏آنها و انگلیس هم نمی بینم. هنگامی که ایران واقعاً مستقل گردید،‏‎ ‎‏در آن صورت می تواند روابط سالمی با تمامی ممالک عالم برقرار‏‎ ‎‏سازد.(36)‏

16 / 2 / 57 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 16

گفتگو با همۀ ملل جهان براساس حفظ آزادی و استقلال

‏     ‏‏ملت ایران با دولت ایالات متحده یا هر دولت دیگری که از‏‎ ‎‏شاه و جنایات او حمایت می کند تا زمانی که آزادی و استقلال‏‎ ‎‏کشور تأمین نشده باشد گفتگو نخواهد کرد.(37)‏

15 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ آزادی، استقلال

‏سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی و استقلال و حفظ منافع‏‎ ‎‏مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی کنیم.(38)‏

16 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

گام برداشتن در جهت منافع مردم

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏به نظر شما، ایران باید از نفت خود برای هدفهای‏‎ ‎‏سیاسی استفاده کند و احتمالاً صدور نفت را به طرف کشورهای‏‎ ‎‏غربی در صورت یک زد و خورد محتمل میان کشورهای غربی و‏‎ ‎‏دنیای اسلام یا عرب قطع کند؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: در تمام زمینه ها، ما در جهت منافع مردم خود گام‏‎ ‎‏برمی داریم و با آنچه صلاح آنان و پاسخگوی آرمان اسلامی آنان‏‎ ‎‏باشد عمل می کنیم.(39)‏

16 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ استقلال ـ آزادی ملت و دولت

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏سیاست خارجی جمهوری اسلامی، خصوصاً در‏‎ ‎‏رابطه با ابرقدرتها، چه خواهد بود؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: سیاست دولت اسلامی، حفظ استقلال، آزادی ملت و‏‎ ‎‏دولت و کشور و احترام متقابل بعد از استقلال تمام خواهد بود و‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 17

‏فرقی بین ابرقدرتها و غیر آنها نیست.(40)‏

18 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ آزادی و استقلال کشور اصل غیرقابل تغییر

‏     ‏‏اصلی که غیر قابل تغییر است این است که سیاست خارجی ما‏‎ ‎‏باید بر مبنای حفظ آزادی و استقلال کشورونیز حفظ مصالح و‏‎ ‎‏منافع ملت ایران باشد.(41)‏

18 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سیاست آزاد و مستقل

‏     ‏‏ما در اینگونه موارد‏‎[1]‎‏ بر اساس یک سیاست مستقل و آزاد،‏‎ ‎‏بدون دخالت قدرتها عمل خواهیم کرد.(42)‏

24 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ مصالح و منافع اسلام اساس روابط خارجی

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏پیمانهای خارجی که انقلاب کوشش دارد برقرار نماید‏‎ ‎‏چیست؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: ما هرگز داخل درهای بسته زندگی نمی کنیم، ولی این‏‎ ‎‏درها را نیز برای استعمارگران باز نمی نماییم که اکنون شاه چنین‏‎ ‎‏کرده است. روابط خارجی ما بر اساس حفظ آزادی، استقلال و‏‎ ‎‏حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمین است و بر این اساس با هر‏‎ ‎‏کشوری که مایل باشد با احترام متقابل عمل می کنیم.(43)‏

2 / 9 / 57 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 18

روابط دوستانه با حفظ استقلال

‏     ‏‏ما با حفظ استقلال با تمام کشورها روابط دوستانه خواهیم داشت.(44)‏

20 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

منافع ملت ایران اساس روابط با غرب

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏اگر فرض شود که شما در رأس دولت قرار بگیرید،‏‎ ‎‏روابط خود را با غرب چگونه پیش بینی می کنید؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم. غرب و‏‎ ‎‏شرق برای ما فرقی ندارد. اصلْ منافع ملت ایران است که باید به‏‎ ‎‏بهترین وجه رعایت شود. اگر غرب و شرق احترامات لازمه را‏‎ ‎‏نسبت به ملت ایران رعایت نمایند ما هم به همان گونه با آنان رفتار‏‎ ‎‏خواهیم کرد.(45)‏‎[2]‎

25 / 10 / 57 

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 19

  • )) اشاره به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در رابطه حضور مستشاران نظامی خارجی.
  • )) علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر در این مبحث رجوع شود به: 1ـ صحیفه نور،     ج 2،     ص 263؛      صحیفه امام،      ج 4،      ص 3ـ 242.2ـ صحیفه نور،     ج 3،     ص 42؛       صحیفه امام،      ج 4،      ص 367.3ـ صحیفه نور،     ج 11،     ص 267؛      صحیفه امام،      ج 12،     ص 153.