بخش اول: سیاست خارجی
فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
11. صدور انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

11. صدور انقلاب اسلامی

11. صدور انقلاب اسلامی‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

آرزوی پیاده شدن اسلام در جهان

‏     ‏‏ما آنچه که می خواهیم این است که اسلام با تمام محتوایی که‏‎ ‎‏دارد، که آن محتوا یک میوۀ شیرینی است که هر کس آن را بچشد‏‎ ‎‏به لذّات ابدی می رسد، می خواهیم که در تمام قشرها و در تمام آن‏‎ ‎‏طرف از ممالک اسلامی این حقیقت، این نور، این اسلام عزیز، با‏‎ ‎‏محتوای بسیار عزیز، پیاده شود؛ بلکه آرزو این است که از‏‎ ‎‏سرحَدّات ممالک اسلامی به جاهای دیگر ان شاءالله سرایت کند و‏‎ ‎‏امید است که بیرق پر افتخار اسلام در تمام نقاط ارض به اهتزاز‏‎ ‎‏درآید.(133)‏

3 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

صدور انقلاب به کشورهای اسلامی

‏     ‏‏ما می خواهیم که همۀ ممالک اسلامی این ویژگیها را داشته‏‎ ‎‏باشد و این معنایی که در ایران تحقق پیدا کرده است در همۀ‏‎ ‎‏ممالک اسلامی باشد و این انقلاب صادر بشود به همۀ ممالک‏‎ ‎‏اسلامی و همۀ مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و‏‎ ‎‏مسائل خودشان را اخذ کنند و حق خودشان را بگیرند و باید‏‎ ‎‏بدانند که حق، گرفتنی است، و الاّ اعطا نخواهند کرد.(134)‏

20 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

صدور انقلاب به سراسر جهان

‏     امیدوارم که این انقلاب ما به همۀ دنیا و برای همۀ مستضعفین،‏‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

‏برای نجات همۀ مستضعفین به همۀ دنیا صادر بشود و همه همان‏‎ ‎‏راهی که برای شما هست و غلبه کردید بر دشمن اسلام ودشمن‏‎ ‎‏ملت، مستضعفین هم غلبه کنند بر مستکبرین.(135)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

26 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خطر انقلاب اسلامی برای قدرتها

‏     ‏‏همۀ اینها می بینند که اگر این انقلاب در ایران ان شاءالله ، به ثمر‏‎ ‎‏برسد و آن طوری که خواست اسلام است تحقق پیدا بکند، ناچار‏‎ ‎‏این انقلاب به خارج صادر می شود. هیچ احتیاجی به این نیست که‏‎ ‎‏کسی هم برود این کار را بکند، البته تکلیف است که دعوت بشود‏‎ ‎‏همه جا. اما اگر این انقلاب را مردم دنیا که الآن متوجه به آن هستند‏‎ ‎‏ـ هم زورمندها متوجه اند که احساس خطر می کنند، و هم مظلومها‏‎ ‎‏متوجه اند که شاید این راهی باشد برای نجات ـ این انقلاب اگر‏‎ ‎‏ان شاءالله ، به آن مقصد اعلای خودش برسد و اسلام در اینجا‏‎ ‎‏حکومت داشته باشد و هیچ حیثیت دیگری غیر اسلام نباشد، این‏‎ ‎‏خطری است برای قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها و راه امیدی‏‎ ‎‏است برای مستضعفان جهان.(136)‏

30 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

گسترش نفوذ اسلام در جهان

‏     ‏‏ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل‏‎ ‎‏اسلامی مان بارها اعلام نموده ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام‏‎ ‎‏در جهان و کم کردن سلطۀ جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر‏‎ ‎‏نوکران امریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل‏‎ ‎‏امپراتوری بزرگ می گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می کنیم.‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56

‏ما درصدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و‏‎ ‎‏کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم، به لطف و عنایت‏‎ ‎‏خداوند بزرگ، نظامهایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند‏‎ ‎‏نابود کنیم؛ و نظام اسلام رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را‏‎ ‎‏در جهان استکبار ترویج نماییم. و دیر یا زود ملتهای دربند شاهد‏‎ ‎‏آن خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باجخواهی و مصونیت‏‎ ‎‏کارگزاران امریکایی، حتی اگر با مبارزۀ قهرآمیز هم شده باشد،‏‎ ‎‏جلوگیری می کنیم. ان شاءالله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج،‏‎ ‎‏این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به‏‎ ‎‏همۀ عالم منعکس سازد و آوای توحید را طنین اندازد، صدای‏‎ ‎‏سازش با امریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود. و از خدا‏‎ ‎‏می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبۀ‏‎ ‎‏مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ امریکا و شوروی‏‎ ‎‏را به صدا درآوریم. من به صراحت اعلام می کنم که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان‏‎ ‎‏در سراسر جهان سرمایه گذاری می کند. و دلیلی هم ندارد که‏‎ ‎‏مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان‏‎ ‎‏دعوت نکند و جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول‏‎ ‎‏و فریب را نگیرد. ما باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم‏‎ ‎‏ایران برنامه ریزی کنیم. ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی‏‎ ‎‏به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و‏‎ ‎‏محرومان با تمام وجود تلاش نماییم. و این را باید از اصول‏‎ ‎‏سیاست خارجی خود بدانیم. ما اعلام می کنیم که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزادۀ جهان‏‎ ‎‏است. و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 57

‏سربازان اسلام را تأمین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و‏‎ ‎‏همچنین به اصول و روشهای مبارزه علیه نظامهای کفر و شرک‏‎ ‎‏آشنا می سازد.(137)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

  • )) جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به: کتاب صدور انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) آثار موضوعی ـ تبیان شماره 6. مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره)