بخش دوم: روابط بین الملل
فصل اول: سازمانها و نهادهای بین المللی
2. عفو بین الملل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

2. عفو بین الملل

2. عفو بین الملل

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سازمان عفو بین الملل در راستای مقابله با ایران 

‏     ‏‏بدانید که همۀ قدرتهای شیطانی، همۀ وابستگان به قدرتهای‏‎ ‎‏شیطانی مثل سازمان عفو بین المللی و دیگر سازمانها، همه دست‏‎ ‎‏به هم داده اند که این جمهوری اسلامی را در اینجا خفه کنند و‏‎ ‎‏نگذارند شکوفا بشود و خوف این را دارند که این انقلاب به‏‎ ‎‏جاهای دیگری که منافع آنها در آنجاها هست، صادر بشود. و‏‎ ‎‏شماها را سرد کنند و شماها را سست کنند.(170)‏

26 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مأموریت عفو بین الملل برای محکومیت ایران

‏     ‏‏این سازمانهای بین المللی، عفو بین المللی که می خواهند و‏‎ ‎‏تقاضا کرده اند که بیایند در ایران اعدامها را ببینند و می خواهند‏‎ ‎‏بیایند و به نفع ابرقدرتها نظر بدهند، اینها از ایران اطلاعی دارند؟‏‎ ‎‏اینها از شرارت این منافقین اطلاع دارند؟ بدانید که اطلاع دارند‏‎ ‎‏اینها از این انفجارهایی که حاصل می شود. از این کشتارها و‏‎ ‎‏حریقهایی که مردم را به باد فنا می دهد و اموال مردم را از بین‏‎ ‎‏می برد بی اطلاعند؟ اینها نمی دانند که اتوبوسها را آتش می زنند و‏‎ ‎‏کودکها را در توی اتوبوس به آتش می کشند و هلاک می کنند؟ اینها‏‎ ‎‏از خبرگزاریها نشنیدند که همین دیروز در شیراز یک اتوبوس را‏‎ ‎‏اشرار، همین اشراری که بعضی شان گرفتار شده اند و به جزای‏‎ ‎‏خودشان رسیده اند، آتش زدند و دو کودک را شهید کردند و سی‏‎ ‎‏نفر یا چهل نفر را مجروح که حال بعضی از آنها وخیم است؟‏‎ ‎‏چطور در این شرارتها یک کلمه آنها اظهار نمی کنند؟ چه شد که‏‎ ‎‏سازمان حقوق بشر ایرانی ها را بشر نمی داند که همین بشر را دارند‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 96

‏با دست امریکا و با توطئه های قدرتهای بزرگ از بین می برند به‏‎ ‎‏جرم اینکه می خواهند خودشان این زندگی فقیرانه که دارند به‏‎ ‎‏استقلال و آزادی بگذرانند؟ این سازمانهای فاسد بین المللی‏‎ ‎‏چطور در این امور یک کلمه نمی گویند، لکن یک مجرمی که در‏‎ ‎‏طول عمرش مجرم بوده امثال «هویدا» و «نصیری»ها را که ایران به‏‎ ‎‏جرمهای زیاد اعدام می کند، فریادشان بلند می شود؟ چطور این‏‎ ‎‏سازمانها انفجاری که در حزب جمهوری پیدا شد و بیش از هفتاد‏‎ ‎‏نفر عالِم و متقی و مسلم و بیگناه را به آتش کشیدند و در‏‎ ‎‏نخست وزیری دو نفر آدم متعهد را و مؤمن را به آتش کشیدند، از‏‎ ‎‏اینها هیچ صدایی در نمی آید؟ لکن چند نفر که در خیابانها ریختند‏‎ ‎‏و مسلّح خواستند مردم را، مردمِ بیگناه را بکشند، گرفتند و بعد از‏‎ ‎‏محاکمه، که ثابت شده است که اینها افرادی را کشته اند، اعدام‏‎ ‎‏کرده اند، فریادشان بلند شده است؟ و ما می دانیم که این سازمان‏‎ ‎‏عفو بین المللی که تقاضا کرده است بیاید در ایران و ببیند در اینجا‏‎ ‎‏چه می گذرد، این مأمور است که بیاید در ایران و ایران را محکوم‏‎ ‎‏کند. اینها مأمورند که همه شان دست به هم بدهند و این نهضت‏‎ ‎‏اسلامی را سرکوب کنند؛ یعنی، اسلام را سرکوب کنند. اینها از‏‎ ‎‏اسلام ترسیده اند و از اول هم از اسلام می ترسیدند، لکن اکنون که‏‎ ‎‏سیلی خورده اند از اسلام، خوف آنها بیشتر است.(171)‏

26 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

دروغپردازی سازمان عفو بین الملل

‏     سازمان عفو بین المللی، که من باید بگویم«سازمان جعل‏‎ ‎‏بین المللی»، «سازمان کذب بین المللی»، در یک بیانیه ای که صادر‏‎ ‎‏کرده است، همان تهمت هایی که در صدر اسلام به اسلام، به‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 97

‏رسول خدا و به اولاد و اتباع او می زدند، زاید بر او را بر کشور ما‏‎ ‎‏زده اند. همان دروغهایی که اتباع یزید منتشر می کردند، امروز‏‎ ‎‏همین سازمان عفو بین المللی ـ به اصطلاح ـ منتشر می کند یک‏‎ ‎‏همچو دروغهایی را. انسان خجالت می کشد که بگوید ما در یک‏‎ ‎‏کشورهایی و در یک زمینی زندگی می کنیم که اینها رسانه های‏‎ ‎‏گروهی اش است و اینها هم سازمانهای عفو بین المللی و‏‎ ‎‏سازمانهای دیگرش است. انسان عار دارد که بگوید ما در عصری‏‎ ‎‏زندگی می کنیم که تمام ارزشها، تمام ارزشها فدای قدرتهاست،‏‎ ‎‏فدای منافع مادی است و برای خود جز منافع مادی چیزی را‏‎ ‎‏ارزش نمی دانند. و ما امروز اینطور مبتلا هستیم. ‏

‏     آن پیرمرد سالخوردۀ زاهد عابد متعهد را می کشند و آن فُسّاق‏‎ ‎‏و آن منافقین می گویند که این را ما کشتیم؛ برای اینکه مستقیماً در‏‎ ‎‏شکنجه ها و در قتلها، مستقیماً دخالت داشته است! این چه‏‎ ‎‏بی آبرویی است که اینها دارند. همین شهادتهاست که دشمن شما‏‎ ‎‏را رسوا می کند در دنیا، هر چند که همۀ دنیا با آنها موافق باشد.‏‎ ‎‏همین سازمان عفو بین المللی که آن همه دروغپردازی کرده است،‏‎ ‎‏سند صحیح هم دارد، سند صحیحش این است که منافقین اینطور‏‎ ‎‏می گویند، مستند این است که در نوشته های منافقین این امور‏‎ ‎‏هست؛ آنهایی که دشمن اسلامند، آنهایی که دشمن ملت هستند،‏‎ ‎‏دشمن مسلمانان هستند.(172)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

25 / 7 / 61 

*  *  *

‏ ‏

گرفتاری دنیا امروز در دست سازمانهای دست نشانده

‏     دنیا امروز گرفتار جهانخواران و غارتگرانی است که کشورها را‏‎ ‎‏به آتش می کشند و غارت می کنند و نیز گرفتار وابستگان آنان است‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 98

‏که منافع ملتها و کشورهای خود را فدای منافع ابرقدرتها می کنند و‏‎ ‎‏همچنین گرفتار سازمانهای دست نشاندۀ قدرتهای بزرگ بویژه‏‎ ‎‏امریکاست که با اسم بی محتوای شورای امنیت و عفو بین المللی و‏‎ ‎‏حقوق بشر و از این قبیل مفاهیم بی محتوا که به قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏خدمت می کنند و در حقیقت مجری احکام و مقاصد آنان و مأمور‏‎ ‎‏محکوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏جهانخوار هستند.(173)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

21 / 11 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بی انصافی سازمان عفو بین الملل

‏     ‏‏شما می دانید که دنیا امروز وضع خاصی پیدا کرده است.‏‎ ‎‏سازمان عفو بین الملل اسم یک مشت از ممالک را ردیف کرده که‏‎ ‎‏اینها حقوق بشر را نقض نموده اند، در میان آنها از امریکا و فرانسه‏‎ ‎‏و شوروی خبری نیست و هیچ اسمی به میان نیامده، در حالی که‏‎ ‎‏شوروی در افغانستان و امریکا در بیروت چه بساطی درست‏‎ ‎‏کرده اند، اسم آن را صلاح حال مردم گذاشته اند؛ صلاح حال مردم‏‎ ‎‏به شما چه؟ آن وقت دربارۀ ایران که چند نفری را با آن همه فساد‏‎ ‎‏قصاص نموده است، آن قدر هیاهو به راه انداخته و همۀ رسانه های‏‎ ‎‏گروهی، ایران را مورد حمله قرار داده اند. البته آنها خوب می دانند‏‎ ‎‏که انقلاب ایران اگر به همه جا برسد، فاتحۀ آنها خوانده می شود و‏‎ ‎‏دست آنان کوتاه می گردد.(174)‏

4 / 8 / 62 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 99