بخش دوم: روابط بین الملل
فصل اول: سازمانها و نهادهای بین المللی
3. غیر متعهدها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

3. غیر متعهدها

3. غیر متعهدها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

غیرمتعهدهای بی تعهد

‏     ‏‏و بحمدالله ، ملت ایران یک امر استثنایی است امروز و یک‏‎ ‎‏ملت استثنایی که شبیه ندارد. امروز شما نمی توانید یک کشوری را‏‎ ‎‏پیدا بکنید که تمام شعارهایش «نه شرقی و نه غربی» است؛ یا از‏‎ ‎‏بلوک شرق اند به طور رسمی یا از بلوک غرب اند به طور رسمی و‏‎ ‎‏یا وابسته اند به طور پنهان. همان غیر متعهدها هم باور نکنید که غیر‏‎ ‎‏متعهدند. اگر در بینشان ‏‏[‏‏غیر متعهد واقعی‏‏]‏‏ پیدا بشود، بسیار نادر‏‎ ‎‏است. و ما امروز مواجهیم با شرق و غرب و بلوک شرق و بلوک‏‎ ‎‏غرب و همۀ قدرتهایی که در منطقه ها، در سرتاسر دنیا قدرت در‏‎ ‎‏دست آنهاست. (175)‏

3 / 5 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تصفیه کنفرانس غیرمتعهدها

‏     ‏‏یکی از مسائل، این کنفرانس سران به اصطلاح غیر‏‎ ‎‏متعهدهاست. این کنفرانسی که سران اول در سابق تأسیس کردند‏‎ ‎‏افراد بسیار متعهدی به اسلام و به کشورهای خودشان بودند، و‏‎ ‎‏غیر متعهد نسبت به قدرتهای بزرگ. لکن امروز مخلوط شده است‏‎ ‎‏از یک جنسهای مختلف، بسیاریشان آنها هستند که غیرمتعهدند و‏‎ ‎‏بعضی از آنها، آنها هستند که اگر اینها غیرمتعهد باشند ما متعهد‏‎ ‎‏نباید داشته باشیم. اگر بنا باشد که حسین اردنی  و حسن و حُسنی‏‎ ‎‏مبارک و امثال اینها غیرمتعهدند، همه غیرمتعهدند، پس نباید‏‎ ‎‏بگویند که یک دسته متعهد، یک دسته غیرمتعهد. و از کارهایی که‏‎ ‎‏باید این کنفرانسِ غیرمتعهدین انجام بدهند که در رأس همۀ‏‎ ‎‏کارهاست و باید بعدها هم این مطلب را انجام بدهند، این است که‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 100

‏اول متعهد و غیرمتعهد را از هم جدا کنند. هرکس ادعا کرد که من‏‎ ‎‏غیرمتعهدم، در بین خودشان راه ندهند. چه بسا افرادی که‏‎ ‎‏وابستگی آنها و غلام حلقه به گوش بودن آنها نسبت به شرق و‏‎ ‎‏نسبت به غرب از آن متعهدینی که هستند زیادتر است، و اگر وارد‏‎ ‎‏اینها باشند و نفوذ در اینها بکنند راه را منحرف می کنند و دیگران‏‎ ‎‏را منحرف می کنند.‏

‏     باید اول این کشورهای غیرمتعهد، این کشورهایی که‏‎ ‎‏می خواهند مستقل باشند، این کشورهایی که خودشان را‏‎ ‎‏غیرمتعهد می خواهند ‏‏[‏‏تصفیه‏‏]‏‏ بکنند، اول تصفیه کنند این مجلس‏‎ ‎‏خودشان را، این کنفرانس خودشان را، این جنبش خودشان را،‏‎ ‎‏تصفیه کنند از عناصری که اینها به اسم غیرمتعهد وارد می شوند و‏‎ ‎‏می خواهند خدمت کنند یا به امریکا، که اکثراً اینطورند یا به‏‎ ‎‏شوروی که آن هم بسیارند. اگر اینها در بین شما باشند نمی گذارند‏‎ ‎‏که شما غیرمتعهد بمانید، نمی گذارند که شما برای کشورهای‏‎ ‎‏ضعیف کار بکنید، نمی گذارند که شما وابستگیهای خودتان را از‏‎ ‎‏کشورها جدا کنید. اینها در شعار از شما پیش اند. شما ببینید که در‏‎ ‎‏این کنفرانسی که اخیراً همین چند روز تأسیس شد و پایان یافت،‏‎ ‎‏یکی از کسانی که طرفداری کرد امریکا بود. امریکایی که همۀ عالم‏‎ ‎‏را می خواهد تحت قدرت خودش بیاورد. اگر چنانچه این کنفرانس‏‎ ‎‏را او می ترسید اَزِش، و گمان می کرد که این کنفرانس بر ضدّ او‏‎ ‎‏خواهند قیام کرد، هیچ وقت از او تعریف نمی کرد، از اینها تعریف‏‎ ‎‏نمی کردند، لکن آنها از این کنفرانس تجلیل کردند. برای اینکه‏‎ ‎‏دلبستگی آنها به افرادی است که وارد این کنفرانس شده اند، مثل‏‎ ‎‏حسین اردنی و حسنی و امثال اینها و صدام. اینها وارد شدند به‏‎ ‎‏اسم اینکه ما غیرمتعهد هستیم، و این غیرمتعهدها می خواهند همۀ‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 101

‏شما را به مثل خودشان غیرمتعهد بکنند. اگر شما بخواهید که‏‎ ‎‏واقعاً یک جمعیت غیرمتعهد، یک سران غیرمتعهد باشید و بتوانید‏‎ ‎‏به آن عدم تعهد خودتان عمل بکنید، در رأس امور تصفیه است.‏‎ ‎‏اگر یک نفر فاسد در بین شما باشد نمی گذارد کار شما انجام‏‎ ‎‏بگیرد. باید اول امثال اینها را، صدام را، حسین را، حسنی را، حسن‏‎ ‎‏را و امثال اینها را از بین خودتان طرد کنید تا بتوانید یک کنفرانس‏‎ ‎‏صحیح تشکیل بدهید و یک جنبش غیرمتعهد باشد. والاّ هرچند‏‎ ‎‏سال یک دفعه شما اجتماع می کنید با آن همه زحمت، با آن همه‏‎ ‎‏خرج، با آن همه گرفتاری، بیش از یک مسائلی که طرح می شود و‏‎ ‎‏گفته می شود و بعدش هم عمل نمی شود، بیش از این کاری انجام‏‎ ‎‏نمی دهید. و این برای این است که، بین شما اینهایی که نفوذ‏‎ ‎‏کرده اند نمی گذارند که کارها انجام بگیرد.‏

‏     باید در رأس امور این باشد که اینها کنار بروند و خودتان‏‎ ‎‏بنشینید، همان طور که ایران دستش را پیش هیچ کس دراز نمی کند‏‎ ‎‏و نکرده است در این چند سال و مستقل ایستاده است و زن و‏‎ ‎‏مردش ایستاده است در مقابل امریکا و در مقابل شوروی و در‏‎ ‎‏مقابل هر متعدّی. اینها غیرمتعهدند واقعاً، نه تعهد فرهنگی دارند،‏‎ ‎‏نه تعهد نظامی دارند، نه تعهدهای دیگری دارند اما اگر یک جایی‏‎ ‎‏باشد که بگویند که ما تعهد نظامی نداریم اما تعهد فرهنگی داشته‏‎ ‎‏باشند، تعهد فرهنگی بدتر از تعهد نظامی است، وابستگی است نه‏‎ ‎‏تعهد. آنها هم که می گویند تعهد و لاتعهد، اصلاً شما وابسته‏‎ ‎‏هستید و غلام حلقه به گوش اینها، بعضی از اینها هستند. اگر‏‎ ‎‏بخواهید که متعهد نباشید باید اساس را عوض بکنید نه تعهد از‏‎ ‎‏یک راه نظامی فقط. باید شما غیرمتعهد و غیروابسته باشید، در‏‎ ‎‏صنعت، در فرهنگ، در همۀ اموری که یک کشوری احتیاج به آن‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 102

‏دارد؛ اگر اینطور شد غیرمتعهد می شوید و می توانید سرپای‏‎ ‎‏خودتان بایستید. و اگر این افراد وارد شما باشند نمی گذارند شما‏‎ ‎‏غیرمتعهد بمانید و شما را وابسته می کنند و شما را بدتر از تعهد‏‎ ‎‏درست می کنند؛ برای اینکه، تعهد طرفینی است، این برای او تعهد‏‎ ‎‏می کند او برای این تعهد می کند. اما اینها می خواهند وابسته کنند و‏‎ ‎‏بی چون و چرا همان طور که خودشان وابسته هستند و برای آنها‏‎ ‎‏کار می کنند و همۀ دارایی کشور خودشان را با آن فقرایی که‏‎ ‎‏سرتاسر کشورشان هست به جیب ابرقدرتها می ریزند، اینها وقتی‏‎ ‎‏که وارد بشوند در بین شما همین کار را سر شما درمی آورند. من‏‎ ‎‏امیدوارم که غیرمتعهدهای واقعی در فکر بیفتند و این اشخاص‏‎ ‎‏فاسد تفاله را بیرون بریزند تا بتوانند برای کشورهای خودشان و‏‎ ‎‏برای ملتهای ضعیف یک کاری انجام بدهند.(176)‏

22 / 12 / 61 

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 103