بخش دوم: روابط بین الملل
فصل دوم: حقوق بشر
2. مدعیان حقوق بشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

2. مدعیان حقوق بشر

2. مدعیان حقوق بشر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قضیه حقوق بشر در منطق قلدرها

‏     ‏‏آن مردِکه هم که با صراحت لهجه گفت که قضیۀ حقوق بشر ـ‏‎ ‎‏قضیۀ حقوق بشر ـ یعنی چه؟ خوب، راست هم می گفت این را.‏‎ ‎‏راست می گوید؛ قضیۀ حقوق بشر یعنی چه! یعنی منطق قلدرها!‏‎ ‎‏مسئله، حقوق بشر نیست. منطق قلدرها قلدری است، تفنگ است‏‎ ‎‏و مسلسل، مسلسل بستن به علمای دین. این منطق اینهاست.(184)‏

29 / 11 / 56

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 111

گرفتاری ملت از دست مدعیان حقوق بشر

‏     ‏‏این اشخاصی که ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ حقوق بشر ‏‏[‏‏دائم‏‏]‏‏ دم می زنند، همینها‏‎ ‎‏ملت ما را به اینطور گرفتاری کشاندند.(185)‏

23 / 2 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

به زمین زدن حقوق میلیونها بشر به اسم قضیه حقوق بشر

‏     ‏‏یک کسی که از یک طرف می گوید حقوق بشر، از یک طرف‏‎ ‎‏حقوق میلیونها بشر را به زمین می زند ـ که ایرانش را ما شاهد‏‎ ‎‏هستیم جاهای دیگرش را هم دیگران شاهد هستند ـ از آن طرف‏‎ ‎‏قضیۀ حقوق بشر را ذکر می کند و ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ آن طرف بشر را اینطور‏‎ ‎‏می کند، این خیلی شریف است اما ملت ایران که می خواهد از زیر‏‎ ‎‏یوغ اینها بیرون برود اراذل و پست است در نظر شما؟! نظرت‏‎ ‎‏صحیح نیست.(186)‏

3 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ حقوق اشخاص ابرقدرت به اسم حقوق بشر

‏     ‏‏ما می بینیم که بعضی از اشخاص که ادعا می کنند که ما حقوق‏‎ ‎‏بشر را ملاحظه می کنیم و جمعیتهای حقوق بشر در طول این پنجاه‏‎ ‎‏سال که دولت غاصب پهلوی و پسر پهلوی بر این ملت غلبه کرد و‏‎ ‎‏بر این ملت ـ با غصب ـ تمام چیزهای این ملت را برد، در طول این‏‎ ‎‏پنجاه سال جوانان ما در حبسها به سر بردند و چه بسا جوانانی ما‏‎ ‎‏داشتیم که در حبس پای آنها را اره کردند؛ آنها را روی تاوه ها بو‏‎ ‎‏دادند و تا این زمان آخر هم اینها در حبس بودند، در شکنجه‏‎ ‎‏بودند؛ دژخیمان شاهِ سابق آنها را از هستی ساقط کرد، و این‏‎ ‎‏مدعیان همراهی با حقوق بشر در این طول مدت ندیدیم که یک‏‎ ‎‏صحبتی بکنند، یک استنکاری بکنند. ما دیدیم که، رئیس امریکا ـ‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 112

‏رئیس جمهور امریکا ـ با این شاه بدبخت، با این شاه سابق ظالم‏‎ ‎‏بدبخت همراهی می کرد و پشتیبانی می کرد؛ پشتیبانی از دژخیمی‏‎ ‎‏که تمام هستی ما را به باد داد. و ندیدیم مدعیان جامعۀ حقوق بشر‏‎ ‎‏استنکار کنند بر رئیس جمهور امریکا. لکن حالا که این دژخیمان‏‎ ‎‏به دام ملت افتاده اند و ملت می خواهد از آنها انتقام بکشد، فریاد‏‎ ‎‏«وا بشرا»ی اینها بلند شده است! نمی توانم من جز این بدانم که‏‎ ‎‏اینها دست نشاندۀ دژخیمان هستند. اینها دست نشاندۀ ابرقدرتها‏‎ ‎‏هستند؛ نه اینکه اینها برای حقوق بشر ‏‏[‏‏فعالیت‏‎ ‎‏]‏‏می کنند. من توقع‏‎ ‎‏این را داشتم که جامعۀ حقوق بشر اگر راست می گوید و طرفدار‏‎ ‎‏حقوق بشر است به ما اعتراض کند که اینها را چرا نگاه داشتید؛‏‎ ‎‏این دژخیمان را باید همان روز اول کشته باشید! نه اینکه آنها را ما‏‎ ‎‏نگاه داشتیم و در حبسها الآن هستند ـ و حبسهای ما هم مثل‏‎ ‎‏حبسهای سابق نیست؛ حبسهایی است که در آنها اشخاص به هیچ‏‎ ‎‏وجه مورد اهانت، حتی نیستند ـ اینها به ما اعتراض کنند که چرا‏‎ ‎‏اینها را محاکمه کردید! اصلاً معنا ندارد محاکمۀ مجرم؛ محاکمۀ‏‎ ‎‏مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است؟!‏

‏     حقوق بشر اقتضا می کند که ما آنها را همان روز اول کشته‏‎ ‎‏باشیم برای اینکه مجرمند، و معلوم است که اینها مجرم هستند.‏‎ ‎‏آنکه باید برای او وکیل گرفت، آنکه باید به ادعای او گوش کرد، او‏‎ ‎‏متهم است نه مجرم. اینها متهم نیستند، اینها مجرم هستند. اینها‏‎ ‎‏اشخاصی بودند که در خیابانها مردم را کشته اند، زجر دادند، و‏‎ ‎‏ذخایر ما را ـ همه را ـ با خیانتها از بین برده اند. آیا آنهایی که کشته‏‎ ‎‏شده اند در این خیابانهای شهرهای مختلف ایران، اینها بشر‏‎ ‎‏نبودند؟ اینها حقوق ندارند؟... مدعیان طرفداری از حقوق بشر‏‎ ‎‏نسبت به اینها که کشته شده‏‏[‏‏اند‏‏]‏‏ چرا طرفداری نمی کنند؟ چرا به‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 113

‏ما اشکال می کنند که شما چرا دژخیمان را می کشید؟ ‏

‏     ما در عین حال که اینها را ـ همه را ـ مجرم می دانیم و باید فقط‏‎ ‎‏هویت اینها ثابت بشود و آنها را باید همین که هویتشان ثابت شد‏‎ ‎‏کشت ـ نصیری  ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ همین که هویتش ثابت شد که نصیری است‏‎ ‎‏باید کشت ـ مع ذلک چند روز نگه داشتند و محاکمه کردند و‏‎ ‎‏اقرارات او را ثبت کردند و او را کشتند. آیا این جامعۀ حقوق بشر‏‎ ‎‏تصور نمی کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر، برای اینکه‏‎ ‎‏حق خواهی کنیم ما از بشر ـ بشرهایی که اینها کشتند، زجر دادند،‏‎ ‎‏از بین بردند؟ ما اینها را مع ذلک محاکمه می کنیم و محاکمه کردیم؛‏‎ ‎‏ولیکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت.‏‎ ‎‏لکن من متأسفم از اینکه باز غربزدگی در ماها هست، و ما ترس از‏‎ ‎‏این داریم که مبادا در روزنامه‏‏[‏‏های‏‎ ‎‏]‏‏غرب چیزی بنویسند و مثلاً‏‎ ‎‏مجلات غرب یک کلمه ای بنویسند. آنها البته با عدل و انصاف‏‎ ‎‏مخالفند و آنها موافق به حقوق بشر نیستند. آنها حقوق اشخاصِ‏‎ ‎‏ابرقدرت را حفظ می کنند به اسم حقوق بشر.(187)‏

12 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بی فایدگی کار مدعیان دروغین حقوق بشر برای بشر

‏     ‏‏آنها که داد از «حقوق بشر» می زنند، کاری برای بشر انجام‏‎ ‎‏نداده اند. آنها که داد «آزادی» لفظاً می زنند ـ این جبهه های مختلف‏‎ ‎‏ـ برای انسانها کاری انجام نداده اند.(188)‏

1 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

طرفدار حقوق بشر یا طرفدار حکومتهای ابرقدرت؟

‏     اینهایی که مدعی حقوق بشر هستند و حالا برای امثال هویدا‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 114

‏سینه زنی می کنند و اظهار تأسف و تأثر می کنند، اینها آیا طرفدار‏‎ ‎‏حقوق بشرند یا طرفدار مملکتها و حکومتهای ابرقدرتند؟‏

‏اگر اینها طرفدار حقوق بشرند چه شد که در مدت پنجاه سال این‏‎ ‎‏بشر در اینجا زیر شکنجه بود، ‏‏[‏‏در معرض‏‏]‏‏ اعدام بود، این بشری‏‎ ‎‏را که در اینجا با تاوه سرخ می کردند و بشری را که پای او را‏‎ ‎‏می بریدند با اره، اینها نفس نکشیدند؟ امروز نفس می کشند و‏‎ ‎‏امروز تبلیغات می کنند؟! مگر اینها که کشته شدند بشر نبودند؟‏‎ ‎‏مگر اینها حقوق نداشتند؟ مگر حق بشر این نیست که اگر کسی‏‎ ‎‏کسی را کشت قصاص بکند؟ این حق بشر است، حق اشخاصی‏‎ ‎‏است که از اولاد او یا از بقایای اوست که قصاص کند از اینها. لکن‏‎ ‎‏عمده این است که این جامعه های حقوق بشر در خدمت ابرقدرتها‏‎ ‎‏هستند با اسم «حقوق بشر»؛ این جامعه هایی که برای حقوق بشر‏‎ ‎‏فریاد می زنند می خواهند حقوق بشر پایمال بشود، این‏‎ ‎‏روزنامه نویسها و مطبوعاتی که به اسم بشردوستی انتشار این‏‎ ‎‏اکاذیب را می کنند، اینها در خدمت ابرقدرتها هستند، اینها حقوق‏‎ ‎‏بشر را پایمال می کنند.(189)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

4 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پایمال کردن حقوق بشر

‏     ‏‏این برای حقوق بشر است. خوب، این بشر حق دارد، آن بشر‏‎ ‎‏هم حق دارد. این بشر سلامت این را سلب کرده است، حقِّ این‏‎ ‎‏است که سلامت او را سلب کند. این بشر یکی را کشته است، حق‏‎ ‎‏ورثۀ او این است که او را بکشند. ما ورثه را پیدا نکنیم، حق حاکم‏‎ ‎‏است که او را بکشد. تا حالا این عده ـ را که کم هم بودند؛ چیز‏‎ ‎‏زیادی نبودند ـ ... دادگاههای انقلابی کشته اند. اینها برای احقاق‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 115

‏حقوق بشر اینها را کشته اند. اینهایی که ادعای حقوق بشر می کنند‏‎ ‎‏و برای «اِلقانیان» هیاهو می کنند و یا برای «هویدا» هیاهو می کنند،‏‎ ‎‏اینها هستند که حقوق بشر را پایمال دارند می کنند. این‏‎ ‎‏طرفدارهای حقوق بشر، این حقّه بازها ـ که می خواهند همۀ منافع‏‎ ‎‏ماها را بدهند به اربابهایشان ـ آن روز خفه شده بودند، قلمهایشان‏‎ ‎‏شکسته بود. ما برای حقوق بشر این کار را داریم انجام می دهیم. و‏‎ ‎‏این جمعیتی که صدا بلند می کنند که حقوق بشر، حقوق بشر، اینها‏‎ ‎‏عمال استعمارند. همان جا در خارج نشسته اند و مزد می گیرند و‏‎ ‎‏قلم را برداشتند و همین طور دارند چیز می نویسند، به عنوان‏‎ ‎‏«حقوق بشر»! اینها اشخاصی هستند که می خواهند حقوق بشر‏‎ ‎‏پایمال بشود؛ نه اینکه می خواهند حقوق بشر را استفاده کنند و‏‎ ‎‏بگویند حقوق بشر.(190)‏

25 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کشتن بشر با ادعای حقوق بشر

‏     ‏‏این حکومتهایی که ادعا می کنند که ما برای خلق هستیم، برای‏‎ ‎‏چه هستیم، وضع خودشان را بروند ببینند، وضع خلقشان را هم‏‎ ‎‏بروند ببینند! آنهایی که می گویند که ما برای «حقوق بشر» چه و‏‎ ‎‏مجلس حقوق بشر درست کردیم، از این حرفها، ببینند اینها با بشر‏‎ ‎‏چه جور رفتار کردند، کجا حق بشر را به او دادند. یکی از بشرها ما‏‎ ‎‏بودیم دیگر، ما هم یک دسته ای بشر هستیم، پنجاه و چند سال‏‎ ‎‏است که ماها یادمان است، همۀ حقوق ما را از بین بردند، همه‏‎ ‎‏چیزمان را از بین بردند، همینهایی که دعوی می کنند حقوق بشر،‏‎ ‎‏همینها فوج فوج بشر را می کشند و فریاد می زنند حقوق بشر! وقتی‏‎ ‎‏در ایران نصیری را می کشند یا هویدا را می کشند، هیاهو بلند‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 116

‏می کنند چرا کشتید! این جز این است که می خواهند ماها را اغفال‏‎ ‎‏کنند و نهضت ما را بدنام کنند؟ اینها بشر را نمی شناسند، چه تا‏‎ ‎‏حقوق بشر را. اینها برای بشر وضعی و حیثیتی قائل نیستند. اینها‏‎ ‎‏هر چه در نظرشان است همان جهت اقتصاد است و جهت چاپیدن‏‎ ‎‏مردم. چیز دیگری نیست در کار، زیر بنا اقتصاد است؛ «زیربنا»‏‎ ‎‏ست! همه چیز از آنجا پیدا شده است، کسی که اطلاع ندارد انسان‏‎ ‎‏چیست یک همچو چیزی هم می گوید.(191)‏

23 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سکوت طرفداران حقوق بشر در برابر قتل در آمریکا

‏     ‏‏آن بی انصافهای طرفدار حقوق بشر صدایش را درآوردند که‏‎ ‎‏چرا اعدام می شود؟ همانهایی که در آن وقتی که دارد می نویسد‏‎ ‎‏چرا در ایران اعدام می شود؟ در جاهای زیادی از قِبَل همین‏‎ ‎‏امریکای فاسد، قتل عام دارد می شود، یک کلمه راجع به آن‏‎ ‎‏نمی گویند.(192)‏

14 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حقوق بشر یعنی حقوق ظالمها؟!

‏     ‏‏حقوق بشر می گویند. حقوق بشر یعنی حقوق ظالمها. حقوق‏‎ ‎‏بشر یعنی اینکه حق دارند که تمام نفتهای ما را ببرند و در ازای آن‏‎ ‎‏چیزی ندهند، الاّ برای خودشان نفع داشته باشد. باید همۀ این‏‎ ‎‏ملتها بیچون و چرا تحت قدرت آنها باشند و نفس نکشند.(193)‏

5 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 117

تهی شدن عنوان حقوق بشر از مفهوم حقیقی

‏     ‏‏آن که طرفدار حقوق بشر است یک مسئله دیگر را می گوید‏‎ ‎‏غیر حقوق بشر. اصلاً الفاظ بکلی از محتوای خودش خالی شده.‏‎ ‎‏شما ـ این را من عرض کردم ـ شما خودتان بروید دنبالش، ببینید‏‎ ‎‏کجا یک لفظی از قبیل این الفاظی که متعارف بوده، عدالت،‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی ـ  نمی دانم ـ طرفداری از حقوق بشر، سازمان‏‎ ‎‏امنیت کذا ـ نمی دانم ـ سازمان کذا، شما دنبال بروید، تعقیب کنید،‏‎ ‎‏ببینید کدام یک از اینها محتوای خودش را دارد. کدام یک از اینها،‏‎ ‎‏آن معنایی که هست، آن معنا اراده از او می شود.(194)‏

31 / 5 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بی تفاوتی مدعیان حقوق بشر

‏     ‏‏شما ملاحظه می کنید که یک همچو جنایت بزرگی که واقع‏‎ ‎‏شده است و در این سالها کراراً واقع شده است و این چند روز‏‎ ‎‏دنبال هم واقع شده است، در تمام رسانه های گروهی محکومیتی‏‎ ‎‏در کار نبود. عبور می کردند به طور گذرا و یک کلمه می گفتند که‏‎ ‎‏ایران این طور می گوید، عراق هم در مقابل او می گوید که ما تلافی‏‎ ‎‏کردیم. ارزشهای انسانی دفن شده است در دنیا. انسانیت در دنیا‏‎ ‎‏دفن شده است. آنهایی که دعوی حقوق بشر می کنند، و سازمانها‏‎ ‎‏و کذا که با عرض و طول و طَمْطَراق زیاد در دنیا هستند، ندیدیم که‏‎ ‎‏محکوم کنند این عمل را.(195)‏

4 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

محکوم کردن مظلومها توسط سازمانهای حقوق بشر

‏     ‏‏با اینکه می آیند می بینند مصیبت ها را، لکن این سازمان های‏‎ ‎‏باصطلاح حقوق بشر به جای اینکه ظالم ها را محکوم کنند.‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 118

‏مظلوم ها را محکوم می کنند.(196)‏

13 / 7 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دروغ پراکنی دربارۀ مسئله نقض حقوق بشر

‏     ‏‏رسانه های گروهی و سازمانهای آنچنانی وقتی پیروزی ایران و‏‎ ‎‏اسلام را می بینند و یا وقتی می فهمند که عراق آن همه ظلم به ما‏‎ ‎‏کرده است، به دروغ مسئلۀ نقض حقوق بشر در ایران را عنوان‏‎ ‎‏می کنند و ادعا می کنند که بهاییها در ایران هیچ آزادی ندارند و آنها‏‎ ‎‏به خاطر بهاییگری زندان اند. حتی می گویند زنان آبستن را در‏‎ ‎‏خیابانها می کشند. آنها هر چه می خواهند بگویند.(197)‏

20 / 12 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پایمال کردن حقوق انسانها با شعار طرفداری از حقوق بشر

‏     ‏‏باید مظلومان جهان بیدار و هوشیار باشند و از این توطئه ها و‏‎ ‎‏حیله ها گول نخورند؛ و به فعالیت خود در راه رسیدن به آزادی و‏‎ ‎‏خروج از قید و بندهای استعماری و استثماری ادامه دهند. و‏‎ ‎‏بدانند که اینان با شعار طرفداری از حقوق بشر بزرگترین پایمال‏‎ ‎‏کنندگان حقوق انسانها هستند و در رسیدن به اهداف ظالمانۀ خود‏‎ ‎‏هیچ گاه غفلت نمی کنند و از هیچ جنایتی دریغ ندارند.(198)‏

22 / 11 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تعجب از مدعیان حقوق بشر؟!

‏     ‏‏تعجب ندارد این حزب بی فرهنگ، هر روز شهرهای ایران را‏‎ ‎‏بر روی ساکنین عرب وفارس بیگناه، از زن و مرد و کودک و پیر و‏‎ ‎‏جوان فرو ریزد. تعجب نیست که اینان زندانیان بیگناه را چه عراقی‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 119

‏و چه ایرانی در شکنجه گاههای خود برخلاف مقررات ملل آزاد‏‎ ‎‏شکنجه نمایند. اینگونه اعمال، خوی شیطان صفتان ودرندگان‏‎ ‎‏منحرف است. تعجب از مدعیان دروغین طرفداران حقوق بشر‏‎ ‎‏است که این جنایت پیشگان را در اطراف جهان برای این اعمال‏‎ ‎‏تشویق می کنند و به آنان کمکهای تسلیحاتی و تبلیغاتی می کنند.‏‎ ‎‏تعجب از سازمانهای عریض و طویل بین المللی است که گاه با‏‎ ‎‏گفتار و گاه با سکوت خود از اینان پشتیبانی می کنند. باید ملتهای‏‎ ‎‏مظلوم چشم امیدی به اینان نداشته و بدانند که آنها جز در خدمت‏‎ ‎‏زورگویان و قدرتمندان نیستند و ابرقدرتها جز در پی مطامع خود‏‎ ‎‏نمی باشند.(199)‏

18 / 12 / 63 

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 120