فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

عنوان صفحه

 

مقدمه··· الف

 

فصل اول: ارتش شاهنشاهی··· 1

     ویژگیهای ارتش شاهنشاهی··· 3

          حمایت از طاغوت··· 3

          نداشتن پشتوانۀ مردمی··· 4

          سرکوبگر ملت··· 5 

          بی محتوایی و ترس··· 13

          وابستگی به بیگانگان··· 18

          کودتاگری··· 31 

     دعوت به کسب استقلال و پیوستن به مردم··· 37

     لزوم پاکسازی ارتش··· 74

 

فصل دوم: ارتش جمهوری اسلامی··· 83

     لزوم حفظ ارتش··· 85


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه V

     بزرگداشت روز ارتش··· 89

     ویژگیهای معنوی نظامیان اسلام··· 91

          مردمی بودن نظامیان اسلام··· 91

          توجه به معنویات··· 96

          همراهی با ملت··· 100

          برخورداری از حمایت مردم··· 104

          شهادت طلبی··· 105

          علم و تعهد··· 107

          استقلال··· 109

 

فصل سوم: اهداف و مأموریتها··· 111

     حفظ اسلام و کشور··· 113

     مبارزه با ضدانقلاب و اشرار··· 115

     حراست از مرزها و غلبه بر دشمن··· 118

     لزوم سربازگیری··· 119

 

فصل چهارم: نظم و سازمان در ارتش··· 129

     ضرورت وجود نظم و سلسله مراتب··· 131

     مفهوم سلسله مراتب··· 138

     وظایف سازمانی··· 141

          نظم و اطاعت پذیری··· 141

          رعایت اخلاق در رفتار سازمانی··· 145

     انطباق با موازین اسلام··· 149

     اخلاق فرماندهان··· 157

          سرداران صدر اسلام··· 157


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VI

          سرداران جمهوری اسلامی··· 159

     هماهنگی و وحدت عمل··· 163

 

فصل پنجم: ارتش و مردم··· 165

     حمایت ملت از ارتش··· 167

     پشتیبانی ارتش از ملت··· 184

 

فصل ششم: نقش ارتش در پشتیبانی از جمهوری اسلامی··· 197

     حمایت از انقلاب··· 199

     مشارکت در امنیت کشور··· 201

     شرکت در جنگ تحمیلی··· 201

          متوقف کردن دشمن··· 203

          تاخت بر دشمن··· 204

     رشد و خودکفایی··· 208

 

فصل هفتم: رهنمودها و هشدارها··· 211

     پرهیز از دسته بندیهای سیاسی و نفوذ گروهها··· 213

     هوشیاری در برابر توطئه های عوامل استکبار··· 217

 

فصل هشتم: فرامین و انتصابات··· 241

 

فهارس··· 255

     فهرست تفصیلی··· 257

     فهرست مآخذ··· 279

     فهرست منابع··· 301


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VII

 

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VIII