فصل دوم: ارتش جمهوری اسلامی
ویژگیهای معنوی نظامیان اسلام
توجه به معنویات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

توجه به معنویات

توجه به معنویات 

 

 

 

عمل به فرایض و عبادات

‏در ارتش بروید ببینید که اسلامی هست؛ همه شان توجه به اسلام‏‎ ‎‏دارند؛ نماز می خوانند؛ روزه می گیرند ماه رمضان. و هکذا در مسجد‏‎ ‎‏بروید می بینید که همه چیز درست است. در ارتش بروید می بینید که‏‎ ‎‏مثل این است که توی مسجد رفته اید.(180)‏

24 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه به اسلام

‏من امیدوارم که شما برنامه تان برنامه اسلامی باشد؛ در زندگانی‏‎ ‎‏شخصی، در زندگانی نظامی، در برخورد با ملت.(181)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایمان و فداکاری

‏اگر ارتش ما، که امید یک ملت است، به ادب اسلامی درآیند،‏‎ ‎‏امکان ندارد که یک هجومی بر آنها بشود، متزلزل بشوند؛ برای‏‎ ‎‏اینکه تزلزل مال آن است که ایمان ندارد. اینکه ایمان دارد‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 96

‏متزلزل نیست.(182)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رعایت حدود الهی 

‏فرق ارتش ما و ارتش آنها این است که ارتش ما دستش بسته است.‏‎ ‎‏ارتش ما اسلام برایش تکلیف معیّن کرده. ارتش آنها دستشان باز است.‏‎ ‎‏توپ، موشک زمین به زمین به اصطلاح خودشان می اندازند، نُه متری،‏‎ ‎‏ده متری، یک شهر هم همه اش را خراب کنند، آن وقت تبریک‏‎ ‎‏می شنوند. ارتش ما نمی کند این کار را، نمی تواند این کار را بکند و‏‎ ‎‏نخواهد کرد. ارتش ما فقط موارد جنگی آنها و اشخاصی که مخالف‏‎ ‎‏اسلام و قیام بر ضد اسلام کردند، می کوبد و خواهد کوبید.(183)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، حلقه پیوند ارتش و مردم 

‏شما در حالی که هستید با ارتشی که در سابق بود خیلی فرق دارید.‏‎ ‎‏شما بدانید که اگر در زمان سابق ارتش می خواست با یک گروهی یا‏‎ ‎‏با یک دولتی مقابله کند، نه خود ارتش با اختیار و اشتیاق می رفت به‏‎ ‎‏میدان جنگ و نه قشرهای ملت از او پشتیبانی می کرد. این برکت اسلام‏‎ ‎‏است. این برکت قرآن کریم است که در بین ما هست. اسلام است که همه‏‎ ‎‏قشرها را به هم پیوند می دهد و یک همچو بسیج عمومی درست‏‎ ‎‏می کند.(184)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

توکل بر خدا، عامل پیروزی

‏بحمدالله امروز در بین ارتش، در بین همۀ نیروهای ارتشی و در بین همۀ‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 97

‏ارگانهای دولتی، همۀ افراد بحمدالله متکی به اسلام و متکی به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی هستند و اگر ـ خدای نخواسته ـ در بین آنها یک نادری‏‎ ‎‏پیدا بشود، یک فرد منحرفی پیدا بشود، قهراً، با استقامت ملت، با‏‎ ‎‏استقامت شما عزیزان آن هم استقامت پیدا می کند و شما دلگرم باشید‏‎ ‎‏به اینکه اتکای به خدا دارید و آن کس که اتکا به خدا دارد منصور‏‎[1]‎‎ ‎‏است. خداوند وعدۀ نصرت به شما داده است مادامی که شما هم نصرت‏‎ ‎‏خدا را بکنید و نصرت خدا به نصرت دین خدا و نصرت بندگان مؤمن‏‎ ‎‏خداست. شما به این عهد باقی باشید و خدای تبارک و تعالی عهد خود را‏‎ ‎‏عمل خواهد کرد.(185)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

19 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پایبندی به احکام اسلام

‏شما یک ترکیب حاضری ‏‏[‏‏هستید‏‏]‏‏ که همه اش توجه به معنویات داشته‏‎ ‎‏باشد، سربازش در جبهه ها دعا بخواند و دعای کمیل بخواند و با دعای‏‎ ‎‏کمیل و نماز شب و ذکر و فکر الهی خودش را مهیا کند برای جنگیدن با‏‎ ‎‏آن ارتشی که در محل خودش، با اموری که شما می دانید و کسانی که در‏‎ ‎‏قرارگاههای آنها بودند و دیدند چه چیزها بوده.(186)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

استعانت از خداوند

‏فرق ما بین یک دولت اسلامی و یک ارتش اسلامی، با یک دولت غیر‏‎ ‎‏اسلامی و ارتش غیر اسلامی این است که اینها اگر چنانچه ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ شکست هم بخورند، دستشان را پیش دیگری دراز نمی کنند.‏‎ ‎‏اینها عار این را که به دیگران بگویند بیایید و به ما کمک کنید، تحمل‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 98

‏نمی کنند. اینها مسلم اند. اینها پیش خدا و به درگاه خدا دست دراز‏‎ ‎‏می کنند و کسی که به پیشگاه خدا دست خودش را دراز کرد، همه را‏‎ ‎‏پشت سر می گذارد.(187)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش اسلامی نجات دهندۀ کشور

‏اگر از اوّلی که ارتش درست شده بود، یک ارتش اسلامی بود و تحت نظر‏‎ ‎‏اسلام بود و تعهدات اسلامی را داشتند، حالا وضع ما غیر از این وضعها‏‎ ‎‏بود، لکن نگذاشتند. مع ذلک، خدای تبارک و تعالی سایۀ عنایتش را بر‏‎ ‎‏سر این ملت انداخت که در بین راه رسیدیم به این که جلوی آن مسائل را‏‎ ‎‏بگیریم.(188)‏

2 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ساده زیستی ارتشیان

‏ارتشی ما که یک زندگی عادی دارد، از جنگ  نمی ترسد. جنگ به او‏‎ ‎‏ضرری نمی زند. آنهایی که دارای کاخها و بساط هستند آنها باید‏‎ ‎‏بترسند، ضرر به آنها می رسد.(189)‏

10 / 4 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش، حافظ اسلام

‏آدمی که مسلمان است، آدمی که علاقه دارد به کشور اسلامی،‏‎ ‎‏می داند کـه ارتش از ارگان هـایی هستنـد که اسلام را حفظ‏‎ ‎‏می کنند.(190)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 99

  • )) پیروز.