فصل دوم: ارتش جمهوری اسلامی
ویژگیهای معنوی نظامیان اسلام
همراهی با ملت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

همراهی با ملت

همراهی با ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حفظ محبت و همدلی

‏اگر انسانْ اسلامی بشود، تربیت کند خودش را به تربیتهای اسلامی،‏‎ ‎‏ارتش تربیت کند خودش را به اینکه برای مردم خدمتگزار باشد نه‏‎ ‎‏ایجاد رعب بکند، ایجاد رحمت بکند به طوری که همین طور که حالا ما‏‎ ‎‏همه با هم هیچ کدام از هم نمی ترسیم، نه من از ایشان، نه ایشان از من،‏‎ ‎‏هیچ کدام از هم ترسی نداریم، این محیط محبت است. ‏

‏     این محیط محبت را حفظ کنید. ایران را یک محیط محبت کنید ـ به‏‎ ‎‏دست شما ـ شما پاسدارها، شما ارتش، آن ژاندارمری، این پاسبان، همه‏‎ ‎‏و همه. اگر همه با هم یک وضع اسلامی ـ انسانی پیدا بکنیم، محیطْ یک‏‎ ‎‏محیطِ محبت می شود؛ همه به هم خدمتگزار می شوند. در این نهضت‏‎ ‎‏و آن وقتی که مردم مشغول بودند به مخالفت، خوب دیدید که یک وضع‏‎ ‎‏انسانی پیدا شده بود، یک تحول پیدا شده بود. که سرباز وقتی که می آمد‏‎ ‎‏توی کوچه ها، مردم گُل به او می ریختند؛ او گریه می کرد و به آنها اظهار‏‎ ‎‏محبت می کرد.(191)‏

9 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رحمت بر ملت، خشونت با دشمن

‏شما ببینید الآن که ما اینجا با هم نشستیم و یک محیط محبت است،‏‎ ‎‏این بهتر است یا یک محیط رعب که وقتی یکی از شما وارد می شود ما‏‎ ‎‏بترسیم؟ در روح خود شما این محیطی که محیط دوستی و محبت‏‎ ‎‏است در روح شما آرامش بیشتر ایجاد می کند، یا اینکه وقتی وارد بشوید‏‎ ‎‏و مردم از شما فرار کنند؟... افراد ارتش طوری باشند که مردم وقتی که‏‎ ‎‏وارد شدند در یک جلسه ای، مردم از آنها استقبال بکنند؛ گل سرشان‏‎ ‎‏بریزند. چنانکه در این اواخر. این بهتر بود که گل بریزند سر ارتش، یا از‏‎ ‎‏آنها فرار کنند؟ برای خودتان، برای خودمان، برای همه...‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 100

‏     لشکر ما هم باید اینطور باشد. باید اینطور باشد بین خودشان، یعنی‏‎ ‎‏خودشان و ملت، ملت را عائلۀ خودشان حساب بکنند؛ همان طوری که‏‎ ‎‏با فرزند خودشان رفتار، با برادر خودشان رفتار می کنند، با مردم هم این‏‎ ‎‏جور باشند؛ در مقابل وقتی که اجنبی، غیرمسلمین، که حمله ای به شما‏‎ ‎‏کردند، اجنبی خواست حمله بکند، آنجا شدید، محکم. اینطور نباشد‏‎ ‎‏که بین خودتان وقتی ضعفا را گیر بیاورید اذیت کنید، و وقتی که یک‏‎ ‎‏صدا از یک جا بلند شود فرار کنید...‏

‏     شما باید همان دستور قرآن را عمل کنید که بین خودتان، بین‏‎ ‎‏خودتان با سایر ملت روابط دوستی داشته باشید که وقتی شما می آیید‏‎ ‎‏توی مردم، مردم شما را بپذیرند، شما را دوست داشته باشند؛ برای‏‎ ‎‏اینکه شما حامی آنها هستید؛ آدم حامی خودش را دوست دارد. اما در‏‎ ‎‏مقابل غیر، محکم بایستید و شهادت را برای خودتان فوز بدانید. این‏‎ ‎‏سرباز اسلام است؛ و شما حالا سرباز اسلام هستید. و من امیدوارم که‏‎ ‎‏اسمای شما ثبت بشود در دفتر امام زمان ـ سلام الله علیه. خداوند همۀ‏‎ ‎‏شما را حفظ کند.(192)‏

23 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همراهی با ملت 

‏همین پیروزی که شما مشاهده کردید در ایران، دیدید که ملت پشت‏‎ ‎‏کرده بود به دستگاه و فریاد می کرد «نمی خواهیم». ارتش هم از همین‏‎ ‎‏ملت بودند، ژاندارمری هم از همین ملت بودند، اینها برادر بودند،‏‎ ‎‏می دیدند که نمی شود مخالفت کرد؛ نمی شود تا آخر سرکوبی کرد ملت‏‎ ‎‏را، این است که پیوستند به ملت.(193)‏

15 / 3 / 59

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 101

شدت عمل با دشمن، رأفت با خودیها

‏کوشش کنید که عادت بدهید خودتان را بر اینکه با اهالی کشور خودتان‏‎ ‎‏حکمفرمایی برخلاف حق نکنید. رحیم باشید. اگر یک کسی هم خلاف‏‎ ‎‏کـرد، شمـا به طور خشـونت با او عمل نکنیـد. به قـانون بـاید عمل‏‎ ‎‏بشود...‏

‏     اگر امروز بخواهد امریکا یا شوروی یا هر کس برای شما یک‏‎ ‎‏مستشاری بفرستد، خود شما جلویش را می گیرید و خود شما مانع‏‎ ‎‏می شوید. اگر یک صاحب منصبی هم ـ فرض کنید ـ یک سرلشکر یا‏‎ ‎‏ارتشبدی هم بخواهد یک همچو کاری را بکند، خود سربازها و خود‏‎ ‎‏درجه دارها و خود افسرهای زیردست زیر این بار نمی روند و جلوگیری‏‎ ‎‏می کنند؛ برای اینکه متحوّل شده اند این جوانهای ما، ارتشیهای ما‏‎ ‎‏متحوّل شده اند به یک چیز دیگری. غیر زمان سابق است. اینها حالا‏‎ ‎‏یک موجود دیگری شده اند.‏

‏     برادرهای من، اگر بخواهید آبرومند بشوید در دنیا و آخرت و‏‎ ‎‏شرافتمند زندگی کنید، باید با قدرت و شدت، در مقابل دیگران بایستید‏‎ ‎‏و در بین خودتان رحیم و رئوف و دوست باشید.(194)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت با ملت 

‏امروز قضیه، قضیۀ ملت است، شما به عنوان ملت هستید، شما الآن‏‎ ‎‏جدا از ملت نیستید، شما آنید که وقتی وارد می شوید در پیش ملت‏‎ ‎‏برای شما  گل می بارند. و ملت هم آن است که شما به او نمی خواهید زور‏‎ ‎‏بگویید، شما با آنها برادر هستید و همه با هم هستید. باید همۀ این قوا‏‎ ‎‏دستشان را به هم بدهند، این یک واجب شرعی است برای همه.(195)‏

3 / 5 / 59

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 102

اتکال ارتش به ملت 

‏ارتش وقتی اتّکالش به این دیوار بزرگ شد، به این سد عظیم ملت شد،‏‎ ‎‏قدرتی پیدا می کند که هیچ چیز نمی تواند مقابل او بایستد.(196)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همبستگی ارتش و ملت 

‏امروز ملت با ارتش است و در هیچ کشوری اینگونه نیست. ارتش در‏‎ ‎‏جنوب و غرب می جنگد و پیرمرد و پیرزن ما در آن طرف مملکت با آنها‏‎ ‎‏همکاری می کنند. جز خدا کس دیگری نمی تواند این اتحاد را به وجود‏‎ ‎‏آورد. باید ارتش با محبت، مردم را جلب نماید. پشتیبانی ارتش و ملت از‏‎ ‎‏یکدیگر ایران را حفظ می نمایند و در این صورت است که قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ هم مأیوس می گردند. و آن روزی دولتها از این یأس بیرون‏‎ ‎‏می روند که بین ملت، دولت و ارتش اختلاف بیندازند، و دولتها و سران‏‎ ‎‏هستند که با عملشان ملت را از خودشان جدا می کنند.‏

‏     باید اتحادتان را حفظ کنید تا کشورتان استقلال داشته باشد، تا‏‎ ‎‏شریف باشید.(197)‏

11 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همدلی در میان ارتشیان 

‏آن ارتشی که در دنیا هست، غیر از این ارتش است، اصلاً سنخش‏‎ ‎‏مخالف است. فرماندهان ارتش که به هر جا ملاحظه بکنید، ارتشیها را‏‎ ‎‏عبید خودشان می دانند و ارتشیها ملزم اند به اینکه آنها را هم بالا دست‏‎ ‎‏و بالا دست بدانند. ارتش امروز ایران این طور نیست؛ نه پرسنلشان آن‏‎ ‎‏پرسنل است و نه فرماندهانشان آن فرماندهان، نه نظر فرماندهان به‏‎ ‎‏پایینترها ـ به اصطلاح ـ نظر بالا و پایین است و نه نظر پرسنل به آنها‏‎ ‎‏این است که اینها یک مقامی دارند که ما نباید با آنها اصلاً صحبت‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 103

‏کنیم.(198)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 104