فصل دوم: ارتش جمهوری اسلامی
ویژگیهای معنوی نظامیان اسلام
برخورداری از حمایت مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

برخورداری از حمایت مردم

برخورداری از حمایت مردم 

 

 

 

استقلال با اتکا به ملت 

‏ارتشی که متکی بر ملت باشد، می تواند استقلال خودش را حفظ کند؛‏‎ ‎‏می تواند در مقابل اجانب قیام کند. چنانچه دیدید و دیدیم که ملت‏‎ ‎‏بزرگ ما با همراهی ارتش که به دامن ملت برگشت بر قوای شیطانی‏‎ ‎‏غلبه کرد؛ و نتوانستند قوای شیطانی، حفظ آن رژیم سابق را بکنند؛ و‏‎ ‎‏نخواهند توانست که امثال آن رژیمها را برگردانند.‏

‏     امروز ملت ما و دولت و ارتش یکی هستند. همه با هم برای مصالح‏‎ ‎‏اسلام و برای مصالح کشور اسلامی و باید این رژیم این ملت، این ارتش،‏‎ ‎‏این ژاندارمری، این شهربانی، این دولت و دستگاههای دولتی، نمونه‏‎ ‎‏باشد از برای تمام کشورها. بدانند کشورها که با وحدت کلمه بین دولت و‏‎ ‎‏ملت، ارتش و ملت، ژاندارمری و ملت، چه فوایدی عاید خودشان و عاید‏‎ ‎‏ملتشان می شود.(199)‏

19 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت تفاهم ارتش با مردم

‏ارتش باید بفهمد این را که با قدرت نمایی نمی شود تا آخر یک مملکتی‏‎ ‎‏را اداره کرد، با تفاهم می شود. وقتی مردم فهمیدند که ارتش مال‏‎ ‎‏خودشان است و در منافع خودشان دارد قدم برمی دارد، آن وقت گل‏‎ ‎‏می ریزند سرشان. چنانچه دیدید ریختند.(200)‏

6 / 7 / 58

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 104

ملت پناهگاه ارتش

‏ارتشی که می بیند ملت پشت به او کرده، اگر یک دشمنی از آن طرف‏‎ ‎‏بیاید، پناهگاه دیگر ندارد این. این نمی تواند دیگر مقاومت کند، به‏‎ ‎‏خلاف ارتشی که می بیند آن طرف دشمن است و این طرف بیست و‏‎ ‎‏چند میلیون، سی و چند میلیون دوست است و پشتیبان اوست. همان‏‎ ‎‏طوری که او در میدان جنگ، دارد جنگ می کند، اینها هم بزرگ و‏‎ ‎‏کوچکشان، زن و مردشان دنبال او جنگ می کنند. یک همچو ارتشی‏‎ ‎‏پیروز است. سعی کنید این طوری باشید.(201)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری ارتش و پشتیبانی ملت 

‏کجا شما دیدید که سربازهایش و ارتشیهایش و رؤسای ارتشش اینطور‏‎ ‎‏فداکاری بکنند؟ از آنها کشته می شود، باز جلو بروند. در کجا هست این‏‎ ‎‏مسائل؟ یک مسائلی است که جز در راه صراط مستقیم انسانی حل‏‎ ‎‏نمی شود. برای این است که ملت ما با دولتش، با ارتشش، با این‏‎ ‎‏چیزهایش دو تا نیستند. همه از هم هستند. از هم نمی ترسند.(202)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سرافرازی ارتش 

‏ما بحمدالله تعالی امروز ارتشی داریم که با سرافرازی و قامتی استوار در‏‎ ‎‏جهان می درخشد.(203)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 105