فصل دوم: ارتش جمهوری اسلامی
ویژگیهای معنوی نظامیان اسلام
شهادت طلبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شهادت طلبی

‏ ‏

شهادت طلبی

 

 

 

روحیۀ شهادت طلبی

‏قدرت نظامی در مقابل غیر می ایستد تا آن وقتی که کشته بشود؛‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 105

‏شهادت. نظامیِ اسلامی شهادت را برای خودش زندگی می داند. کسی‏‎ ‎‏که شهادت را زندگی دانست برای خودش، زندگی ابدی دانست برای‏‎ ‎‏خودش، این در مقابل غیر می ایستد و آخر نفس را می کشد و شهادت‏‎ ‎‏طلب می کند. اما آن کسی که نظرش به همین زرق و برق و مادیات است‏‎ ‎‏و اصلاً ایمانی در قلبش نیست، آن البته از آنجا صدا بلند می شود، در‏‎ ‎‏تهران فرار می کند. در سرحد بود؛ باز نیامده بودند؛ همان سرحد که صدا‏‎ ‎‏بلند شد، ما شاهد قضیه بودیم در تهران؛ فرار کردند و از اینجا‏‎ ‎‏رفتند.(204)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

23 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شهادت طلبی، عامل پیروزی 

‏کدام عاقل است که برای صدام حسین جان خودش را بدهد؟ که چه‏‎ ‎‏بشود؟ ارتش ما حجت دارد. می گویند که ما اگر بمیریم پیش خدا‏‎ ‎‏می رویم. این روحیه است که مقدّم می دارد. این روحیه ای که عقیدۀ‏‎ ‎‏ایمانی اش این است که من اگر کشته بشوم، یک توفیقی است برای من، و‏‎ ‎‏من می روم در جوار رحمت الهی. این روحیه است که ما را پیروز کرده، و‏‎ ‎‏ارتش ما هم این روحیه را بحمدالله دارند.(205)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عشق به شهادت

‏الآن که لشکر ما و ارتش ما در جبهه ها مشغول به جنگ و دفاع هستند،‏‎ ‎‏تمام کشور ما یکپارچه به جنگ مشغول اند؛ به همراهی با ارتش و‏‎ ‎‏همراهی با قوای مسلّحه مشغول هستند. و شاید هر روز یا اکثر روزها،‏‎ ‎‏جوانهایی انجا بیایند و با گریه بخواهند که عازم به جبهه ها بشوند برای‏‎ ‎‏شهادت. حتی پیرمردهای ضعیف هم این آرزو را دارند و بچه های‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 106

‏نارَس هم این آرزو را دارند. این برای این است که در این کشور اسلام‏‎ ‎‏حکومت می کند؛ و حکومت این کشور حکومت بر ابدان نیست؛ حکومت‏‎ ‎‏بر قلوب است قلوب مردم با کسانی که در این کشور حکومت می کنند‏‎ ‎‏همراه است. و ملت است که حکومت می کند.(206)‏

13 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شهادت طلبی عامل همۀ پیروزیها

‏ارتش و همین طور سپاه پاسدار‏‏[‏‏ان‏‏]‏‏ و سایرین با قدرت اسلامی و اینکه‏‎ ‎‏شهادت را برای خودشان یک فوزی می دانستند واینکه هر وقت‏‎ ‎‏می آیند پیش من، هرکدام از آنها می آیند، بسیاری از اینها که می آیند‏‎ ‎‏پیش من، گریه می کنند که شما دعا بکنید که ما شهید بشویم و من دعا‏‎ ‎‏می کنم که پیروز بشوند‏‏[‏‏...‏‏]‏‏ یک همچو روحیه ای وقتی در یک فرد یا‏‎ ‎‏افراد پیدا شد، این پیروز است. واین روحیه بود که پیدا شد. و این روحیه‏‎ ‎‏در پناه اسلام پیدا شد. هیچ مکتب دیگری نمی تواند این طوری درست‏‎ ‎‏کند که گریه کند که بگذار من کشته بشوم. دیروز یک کسی که پایش قطع‏‎ ‎‏شده بود، عصا زیر بغلش گذاشته بود، آمده اینجا. من باهاش مصافحه‏‎ ‎‏کردم. گفت: دعا کنید من شهید بشوم. این روحیه در اثر اسلام است.‏‎ ‎‏کوشش کنید که در این پادگانها هر جا هستید، اسلام را تقویت‏‎ ‎‏کنید.(207)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 107