فصل پنجم: ارتش و مردم
حمایت ملت از ارتش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

حمایت ملت از ارتش

حمایت ملت از ارتش 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حمایت مردم از سربازان و افسران 

‏از ملت محترم تقاضا می کنم از سربازان و افسرانی که به آنان پیوستند یا‏‎ ‎‏می پیوندند، به بهترین وجه ـ با حفظ جهات امنیتی ـ نگهداری و کمک‏‎ ‎‏نمایند.(312)‏

21 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تفاوت افسران شریف با خائنان 

‏ملت ایران موظف است که به درجه داران و افسران و صاحب منصبان‏‎ ‎‏شریف احترام بگذارند. باید توجه داشته باشند که چند نفر ارتشی‏‎ ‎‏خائن نمی توانند اکثریت ارتش را آلوده کنند؛ حساب این چند نفر‏‎ ‎‏ارتشی خونخوارْ معلوم و از حساب ارتش ایران جداست. ارتش از ملت‏‎ ‎‏است و ملت از ارتش؛ با رفتن شاه خائن خللی بر آن وارد نخواهد‏‎ ‎‏شد.(313)‏

22 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

همکاری ملت در جلوگیری از چپاول ادوات نظامی 

‏از قرار اطلاع، دولت امریکا درصدد است که اسلحه و مهماتی را که در ایران‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 167

‏است و در مقابل نفت به مردم ایران تحمیل کرده است، یا به سرقت ببرد‏‎ ‎‏(اگر تاکنون نبرده باشد، چنانچه بعضی از خبرگزاریها افشا کرده اند) و یا‏‎ ‎‏منفجر کند. بر افسران و درجه داران ارتش و سایر نیروهای سه گانه است که‏‎ ‎‏از آن جلوگیری کنند، و بر ملت است که با ارتش در این امر همکاری کنند، و‏‎ ‎‏نگذارند بیش از این مال ملت را نابود و یا چپاول کنند. افسران محترم‏‎ ‎‏بدانند که مسامحه در این امر خیانت به کشور و اسلام است.‏‏(314)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حمایت مردم از ارتش 

‏اکنون که قوای انتظامی، از قبیل ارتش و ژاندارمری و شهربانی، به ملت‏‎ ‎‏پیوسته اند بر عموم ملت لازم است که به هیچ وجه تعرض به آنان نکنند‏‎ ‎‏و آنان را چون برادر نگهداری کنند. و بر علمای اعلام است که مردم را‏‎ ‎‏ارشاد کنند که از قوای انتظامی، که تحت لوای حکومت اسلامی آمده اند،‏‎ ‎‏حمایت نمایند.(315)‏

23 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حمایت از نیروهای انتظامی و نظامی

‏باید به مراکز شهربانی و ژاندارمری و ارتشی حمله نشود، اینها دیگر‏‎ ‎‏برگشته اند و از خود ما هستند؛ ارتش و ژاندارمری، شهربانی از خود ما‏‎ ‎‏هستند؛ تمام قوای انتظامی از ما و ما از آنها هستیم؛ همه هوادار اسلام‏‎ ‎‏هستیم. باید از اغتشاشات جلوگیری شود.‏

‏     در خصوص همافران هم سفارش می کنیم که اینها جوانهایی‏‎ ‎‏هستند که در موقع حساس به ما کمک کردند و زحمت کشیدند و با ملت‏‎ ‎‏همبستگی اعلام کردند. همۀ نیروها را باید حفظ کنید.(316)‏

23 / 11 / 57


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 168

پرهیز از تعرض به ارتش 

‏الآن که قوای انتظامی ملحق شد به ملت اسلام و در پناه اسلام واقع‏‎ ‎‏شد، چه قوای ارتشی و چه شهربانی و چه ژاندارمری و چه سایر قوایی که‏‎ ‎‏ملحق شده به ملت و در پناه اسلام واقع شدند، احدی از مردم حق‏‎ ‎‏تعرض به آنها ندارد. تعرض به آنها تعرض به دولت اسلامی است؛ تعرض‏‎ ‎‏به دولت اسلامی تعرض به خداست.(317)‏

26 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خودداری از حمله به پادگانها

‏ارتش و شهربانی و ژاندارمری اکنون در خدمت اسلام هستند و از ملت‏‎ ‎‏هستند، باید ملت از آنان پشتیبانی کند و کاری که موجب آزردگی و‏‎ ‎‏دلسردی آنان است انجام ندهند و باید قوای انتظامیه بدانند که پس از‏‎ ‎‏تصفیه از عناصر فاسده، تمام آنان در پناه اسلام و حکومت عدل با‏‎ ‎‏احترام و رفاه زندگی می کنند. ما می دانیم که شکست دشمن مرهون‏‎ ‎‏پیوستن جناحهایی از نیروها و سایر مأمورین دولتی به ملت بود. شما‏‎ ‎‏نباید احساس شکست کنید بلکه باید احساس پیروزی کنید زیرا از‏‎ ‎‏ملتید و در پیروزی آن سهیم هستید و ما به شما احترام می گذاریم و‏‎ ‎‏شما را برادران خود می دانیم. من به ملت ایران اکیداً هشدار می دهم که‏‎ ‎‏دولت باید ارتش ملی و قوی و با روحیۀ مقتدر داشته باشد تا قدرت بر‏‎ ‎‏حفظ کشور داشته باشد. ملت محترم باید در تقویت روحی ارتش و‏‎ ‎‏افسران کوشش کنند و گویندگان و وعاظ محترم نیز در تقویت آنان‏‎ ‎‏کوشش نمایند و از حمله به پادگانهای قوای انتظامی در سرتاسر کشور‏‎ ‎‏باید جداً جلوگیری شود. امروز حمله به پادگانها مخالفت با انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی است و باید از آن احتراز کرد.(318)‏

9 / 12 / 57

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 169

حمایت ارتش از سوی ملت 

‏در جهت ارتش، ملت ما موظف است که از ارتش ـ الآن ـ حمایت بکند.‏‎ ‎‏ارتش را تضعیف نکنید. ما احتیاج به ارتش داریم؛ ملت احتیاج به ارتش‏‎ ‎‏دارد. ارتش باید از طرف ملت حمایت بشود و تقویت بشود.(319)‏

29 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت ارتش و ملت 

‏باید همه با هم باشند؛ دولت با ملت، ملت با دولت. الآن دولتْ دیگر‏‎ ‎‏دولتِ اسلامی است؛ دولت سابق نیست که دولت طاغوتی بود؛ دولت‏‎ ‎‏اسلامی است. دولت از خودِ شماست، و شما از خودِ دولت هستید.‏‎ ‎‏ارتش از خودِ شماست، و شما از خودِ ارتش هستید.‏

‏     ارتش باید پشتیبان شما باشد، شما باید پشتیبان ارتش باشید.‏‎ ‎‏همه باید با هم این نقیصه هایی که الآن در ایران هست پر کنیم. همه‏‎ ‎‏باید با هم برادر باشیم. همه باید با هم این نهضتی که تاکنون حاصل‏‎ ‎‏شده است به آخر برسانیم.(320)‏

7 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از تفرقه

‏ارتشْ ارتشِ اسلامی است؛ با ارتشِ خودتان رفاقت داشته باشید.‏‎ ‎‏ارتش در خدمت شماست، دولت در خدمت شماست،(321)‏

9 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اعلام حمایت ملت از ارتش

‏شما لشکر اسلام و قرآن هستید. ملت موظف است به شما احترام‏‎ ‎‏بگذارد؛ ملت موظف است از شما پشتیبانی کند. ما و اسلام پشتیبان‏‎ ‎‏شما هستیم، شما دلخوش باشید، آزرده نشوید از بعضی اخلالگران که‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 170

‏حرفهای بیجا می زنند. ما شما را از خود می دانیم و خود را از شما‏‎ ‎‏می دانیم. ما در همۀ مراتب با شما هستیم و تا آخر نهضت شما با ما و ما‏‎ ‎‏با شما.‏

‏     ... همۀ قشرهای ملت موظفند از شما پشتیبانی کنند. شما کسانی‏‎ ‎‏هستید که باید استقلال این مملکت را حفظ کنید و ما از شما تشکر‏‎ ‎‏می کنیم و ما پشتیبان شما هستیم. همۀ ملت موظفند که از شما‏‎ ‎‏پشتیبانی کنند و اگر کسی به شما جسارت کند به لشکر امام زمان‏‎ ‎‏جسارت کرده است. من به شما اطمینان می دهم که شما در جوار اسلام‏‎ ‎‏با طُمَأنینه، با سلامت، با سعادت زندگی خواهید کرد.(322)‏

21 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از مخالفت با ارتش 

‏شما نظامیان، شما ارتشیان، از ما هستید؛ برادرهای عزیز ما هستید،‏‎ ‎‏فرزندان عزیز و برومند ما هستید؛ و ما از شما هستیم. ملت ما پشتیبان‏‎ ‎‏شماست و شما پشتیبان ملت. شما حافظ استقلال مملکت هستید و‏‎ ‎‏هر کس با شما مخالفت کند با استقلال مملکت مخالفت کرده، با اسلام‏‎ ‎‏مخالفت کرده. من اعلام می کنم که اگر کسی با ارتش ما امروز مخالفت‏‎ ‎‏بکند با اسلام مخالفت کرده است، با پیغمبر اسلام مخالفت کرده است.‏‎ ‎‏امروز ارتشْ ارتش طاغوتی نیست، ارتش محمدی است.(323)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم پشتیبانی ملت از ارتش اسلامی 

‏ملت ایران موظفند از ارتش اسلامی استقبال کنند و احترام برادرانه از‏‎ ‎‏آنان نمایند. اکنون ارتش در خدمت ملت و اسلام است و ارتش اسلامی‏‎ ‎‏است، و ملت شریف لازم است آن را به این سِمت رسماً بشناسد و‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 171

‏پشتیبانی خود را از آن اعلام نمایند. اکنون مخالفت با ارتش اسلامی که‏‎ ‎‏حافظ استقلال و نگهبان مرزهای آن است جایز نیست.(324)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت اقشار مختلف 

‏همۀ اقشار باید با هم متحد بشوند؛ روحانیون باید با هم باشند، ارتشیها‏‎ ‎‏همه باید با هم باشند، ملت با ارتش با روحانی، همه باید با هم باشند و با‏‎ ‎‏هم این کار را انجام بدهند.(325)‏

3 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم تعرض به بی گناهان

‏باید ملت محترم با تمام قوا کوشش در حفظ این قوای انتظامی وفعال‏‎ ‎‏نمایند و از پشتیبانی آنها دریغ ننمایند؛ که این قوا در خدمت اسلام و از‏‎ ‎‏جنود اسلامند؛ که مولا امیرالمؤمنین دربارۀ آنها فرموده:‏ حُصُونُ الرَّعِیَّةِ، و‎ ‎زَینُ الوُلاةِ، و عِزُّالدینِ، و سُبُلُ الأمنِ، و لَیسَ تَقُومُ الرَّعِیَّةُ اِلاّ بِهِم‎[1]‎‏ و چون این قوای‏‎ ‎‏انتظامیه ـ که در خدمت خالق و خلق هستند ـ باید با روحیۀ قوی‏‎ ‎‏سربازی و در امن و امان به سر ببرند، و نیز در چنین حالی که سربازان‏‎ ‎‏اسلامند مورد نظر مقدس، ولیّ عصر ـ عجل الله فرجه ـ هستند قوای سه‏‎ ‎‏گانه مورد عفو هستند و اینجانب و ملت شریف آنها را عفو نمودیم و البته‏‎ ‎‏موارد استثنا شده در بند دو در اینجا نیز جاری است. لکن تا جرم آنها به‏‎ ‎‏ثبوت شرعی نرسیده است، احدی حق تعرض به آنها را ندارد، و‏‎ ‎‏متهمین به جرمهایی که بخشوده نشده، باید از طریق ارتش و‏‎ ‎‏ژاندارمری و شهربانی تسلیم دادگاه انقلاب شوند؛ و دیگران حق‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 172

‏هیچ گونه تعرض به آنها را ندارند.(326)‏

18 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش، برادر ملت

‏امروز، روزی است که ملت با این قشرهای انتظامی رفیق اند و دوست اند‏‎ ‎‏و برادرند. آنها می خواهند حفظ کنند انتظامات را برای ملت، وقتی ملت‏‎ ‎‏دید که این طایفه خدمتگزار او هستند، قهراً محبت به او پیدا می کنند.‏‎ ‎‏انسان به کسی که خدمت به او می کند، حفظ می کند نظم مملکتش را،‏‎ ‎‏قهراً علاقه مند می شود. شما کوشش کنید که همین معنایی که الآن‏‎ ‎‏هست که بنای این است که رژیم جمهوری اسلامی، رژیم مردمی باشد،‏‎ ‎‏همه با هم باشند.(327)‏

1 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ابراز محبت ملت به ارتش 

‏اینها یک مسائلی است که ما باید از آن عبرت بگیریم که وقتی مسائل‏‎ ‎‏اسلامی شد، ملی شد، کار برای خود مردم شد، این طور نبود که‏‎ ‎‏بخواهند آقایی بفروشند، بخواهند قدرت بفروشند و قدرت نمایی کنند‏‎ ‎‏ارتش باید بفهمد این را که با قدرت نمایی نمی شود تا آخر یک مملکتی‏‎ ‎‏را اداره کرد، با تفاهم می شود. وقتی مردم فهمیدند که ارتش مال‏‎ ‎‏خودشان است و در منافع خودشان دارد قدم برمی دارد، آن وقت گل‏‎ ‎‏می ریزند سرشان. چنانچه دیدید ریختند، و می ریزند هم حالا‏‎ ‎‏برایشان؛ تظاهر می کنند، شعار می دهند.(328)‏

6 / 7 / 58

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 173

دوستی ملت و ارتش 

‏ملت هم با ارتش اسلامی دوست است، رفیق است، پشتیبان است. و‏‎ ‎‏همه با هم برادر باشیم، و همه با هم در خدمت اسلام و در خدمت‏‎ ‎‏کشورمان. و امیدوارم که دیگر آن مسائل سابق، آن چپاول سابق، آن‏‎ ‎‏زورگوییهای سابق برنگردد. همه با هم برادرانه زندگی کنیم، و همه با هم‏‎ ‎‏برادرانه حفظ کشورمان را بکنیم.(329)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ملت پشتیبانِ قدرتمند ارتش 

‏امروز ارتش پشتیبان بسیار قوی دارد و آن ملت است. ملت با ارتش‏‎ ‎‏است و ملت با ارتش عزیز همراه است. امید است که دولت و ملت و ارتش‏‎ ‎‏و گروههای متعهد با هم منسجم و یکدست شوند، تا نیرویی به دست‏‎ ‎‏آید که هیچ کس نتواند در مقابل آن بایستد.(330)‏

26 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی سی میلیونی

‏شما ان شاءالله ، پشتوانۀ ملت را دارید. شما عددتان فرض کنید چند‏‎ ‎‏هزار باشد، لکن پشتوانه تان سی و چند میلیون است، همۀ مردم است.‏‎ ‎‏ارتش، ارتش مردمی است، نه ارتش طاغوتی که سرکوب کند؛ ارتشی‏‎ ‎‏است که با مردم زیر یک سقف جمع می شوند و مردم برای آنها تظاهرات‏‎ ‎‏می کنند و اینها هم برای مردم تظاهرات می کنند. این یک چیز تازه ای‏‎ ‎‏است که خدای تبارک و تعالی به ما عنایت کرده و این را حفظش کنید.‏‎ ‎‏این پشتوانه را حفظ کنید که این پشتوانه آنچنان قدرتی به شما خواهد‏‎ ‎‏داد که یکی تان در مقابل صد تا، در مقابل چند صد تا خواهید بود... آیا‏‎ ‎‏آن 15 خرداد بهتر بود که ارتش ما به جان مردم ریخت و همین ملت‏‎ ‎‏بیچاره را آنطور قتل عام کرد یا این روز 15 خرداد و سالروز 15 خرداد که‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 174

‏شما با ملت در آغوش هم هستید و آمده اید با هم صحبت می کنید؟‏‎ ‎‏حفظ کنید این موهبت الهی را. این یک موهبت الهی است که خدا به ما‏‎ ‎‏داد.(331)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

علاقۀ ملت به ارتش

‏در کجا شما سراغ دارید که ارتشش اینطور ملی و در بین مردم باشد که‏‎ ‎‏وقتی ارتش در بین مردم برود یا ژاندارمری برود یا سپاه پاسداران برود،‏‎ ‎‏گل بر او نثار کنند وتظاهرات کنند برای او؟ آنها هم از باب این است که از‏‎ ‎‏همین مردمند؛ از همین جمعیت هستند. تمام جاهایی را که شما‏‎ ‎‏ملاحظه کنید، همه چون از خود ملتند، از این جهت، با ملت اینطور‏‎ ‎‏روبه رو می شوند.(332)‏

21 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همراهی ملت با ارتش 

‏شما پاسداران ملت هستید و ملت با شماست. امروز از هیچ نترسید؛‏‎ ‎‏برای اینکه سابق ملت و شما جدای از هم بودید و الآن بحمدالله ، همه‏‎ ‎‏با هم هستید و همه در یک جبهه هستید.(333)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حفظ حمایت مردم 

‏اگر زمان محمدرضا یک جنگی واقع می شد، مثلاً فرض کنید در اهواز‏‎ ‎‏واقع می شد، در خراسان برایش زنها نان می پختند؟! دعا می کردند که‏‎ ‎‏ـ ان شاءالله ـ شکست بخورد. حالا وضع این طوری است. در کجای دنیا‏‎ ‎‏شما سراغ دارید یک همچو مطلبی. یک همچو پشتیبانی مردم از‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 175

‏حکومت، از ارتش. سراغ نداریم ما جایی در این، نظیر نداشته است این،‏‎ ‎‏در تاریخ هم نمی توانید پیدا بکنید. از بچه های کوچکی که ده تومان‏‎ ‎‏دارند می دهند برای ارتشی که آنجا، قوای مسلّحه ای که آنجا کار‏‎ ‎‏می کنند. با آن پیرزن هشتاد ساله ای که چند تا تخم مرغ دارد، اینها‏‎ ‎‏ارزش دارد. ارزش اینها زیاد است، و ما باید حفظ کنیم این ارزش را.‏‎ ‎‏پیروزی مملکت ما برای همین ارزشهاست. این پیروزی قلوب، بالاتر از‏‎ ‎‏پیروزی کشور است. از قلوب این طور، این طور فتح قلوب بالاتر از فتح‏‎ ‎‏کشورهاست.‏

‏     ... این پشتیبانیهای عظیمی که مردم می کنند، و آن حضوری که‏‎ ‎‏خودشان دارند و خودشان هست. از خودشان می دانند همه چیز را.‏‎ ‎‏ارتش را از خودشان می دانند. همه چیز را از خودشان می دانند. این باید‏‎ ‎‏حفظ بشود تا حفظ بشویم. تا کشورتان حفظ بشود. و اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته، این از دست ما برود، ما برمی گردیم به آن طوری که اوّل‏‎ ‎‏بودیم.(334)‏

15 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قلوب ملت همراه ارتش 

‏شما آقایان افسران ـ که ان شاءالله موفق باشید ـ توجه داشته باشید.‏‎ ‎‏توجه داشته باشید که ارتش سابق که مورد آن همه طعن و لعن مردم‏‎ ‎‏بود، برای کارهایی بود که کرده بود. برای خلافهایی بود که تحمیل به او‏‎ ‎‏شده بود. و بعد از آنکه آن قشرهای فاسد آن از بین رفت، و آن قشرهایی‏‎ ‎‏که فساد نداشتند ملحق به ملت شده اند می بینید که پیش ملت چه‏‎ ‎‏ارزشی شما دارید. آن روز وقتی که شما تنها یا جمعاً از بین مردم عبور‏‎ ‎‏می کردید، مردم اگر به شما هم نگاه می کردند از ترس بود. والاّ قلبهای‏‎ ‎‏آنها با شما نبود و به شما پشت کرده بودند.‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 176

‏     امروز دلهای ملت همه با شماست.(335)‏

22 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ملت، همراه و پشتیبان ارتش 

‏و الان هم بحمدالله ملت پشتیبان همه هستند. پشتیبان همۀ ارگانهای‏‎ ‎‏دولتی هستند. هم راجع به دولت و هم راجع به ارتش و همه، مردم الان‏‎ ‎‏از خودشان اینها را می دانند. شما احتمال این را می دادید که اگر یک‏‎ ‎‏جنگی پیش بیاید، همۀ ایران دنبال این باشند که کمک بکنند؟ همچو‏‎ ‎‏چیزی در آن وقت نبود. اگر یک چیزی پیش می آمد از همه طرف، اگر‏‎ ‎‏نمی کردند یک کاری که دولت را از بین ببرند، همراهی دیگر نمی کردند.‏‎ ‎‏الان می بینید بچه، بزرگ، پیرزن، می آورند چیزهایی که دارند، تمام آن‏‎ ‎‏چیزی که دارند می آورند می گویند اینها را برای جنگزده ها. اینها برای‏‎ ‎‏ارتش، اینها برای چه. اینها یک چیزهای نمونه ای است که آنهایی که‏‎ ‎‏چشم و دلشان باز است ـ نه آنهایی که کوردل هستند ـ این را باید ببینند.‏‎ ‎‏می گویند جمهوری اسلامی عین سابق ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. حالا شما یک همچو‏‎ ‎‏چیزی در تمام طول تاریخ، الان هم در تمام دنیا یک همچو چیزی را که‏‎ ‎‏مردم با روی گشاده، خودشان برای لشکرشان، برای ملتشان، برای‏‎ ‎‏دولتشان همه شان دست به هم بدهند، عمل بکنند. جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏بهتر از این چی؟(336)‏

16 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

وحدت بی نظیر ارتش و ملت 

‏باید قوای ما در سرحَدّات ـ که الان جانفشانی می کنند ـ اتکال به خدا‏‎ ‎‏کنند. و توجه داشته باشند که در تمام دنیا یک ارتشی که اینطور ملت با‏‎ ‎‏آنها موافق باشد، نیست. الان ملت عراق بکُلّی مخالف با ارتش عراق‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 177

‏است، و ملت ما بکلی موافق با ارتش ماست و پشتیبان ارتش است.‏‎ ‎‏بازارهای مسلمین همه پشتیبان شما هستند. توده های مردم همه‏‎ ‎‏پشتیبان شما هستند. اگر یک عده ای باشند که از رژیم سابق مانده اند،‏‎ ‎‏از تفاله های آن امر فاسد مانده است، یا بعض اشخاصی باشند که‏‎ ‎‏سرسپرده به ابرقدرتها هستند و اسباب یکی اغتشاشی یا اسباب یک‏‎ ‎‏دلسردی می شود، اینها ملت نیستند. آن که ملت است بازارهای‏‎ ‎‏مسلمین است. آن که ملت است آن کارخانه ها و این صحراها و آنهایی که‏‎ ‎‏برای این ملت دارند کار می کنند. اینها با شما موافقند. اگر یکی یک‏‎ ‎‏صحبتی کرد دلسرد نشوید، و با کمال قدرت و اتکال به خدا به کارهای‏‎ ‎‏خودتان به آن ترتیبی که نقشه های خودتان اقتضا می کند به همان‏‎ ‎‏ترتیب توجه کنید و پیشروی کنید. و من امیدوارم که به زودی همۀ‏‎ ‎‏مسائل ما حل بشود. و همۀ بازارهای ما اسلامی بشود. و همۀ ماها به تَبَع‏‎ ‎‏اسلام هدایت بشویم.(337)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

25 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بی توجهی به تفرقه افکنیها

‏ما همه پشتیبان ارتش هستیم. ما همه پشتیبان فرماندهان ارتش‏‎ ‎‏هستیم. اگر کسی بگوید که ملت با ارتش نیست، این یک دروغ واضح‏‎ ‎‏است. شاهدش این است که ارتش که در آنجا دارد خدمت می کند، تمام‏‎ ‎‏مردم این ملت دنبال او دارند به آنها خدمت می کنند. آنهایی که‏‎ ‎‏می گویند ارتش و روحانیت با هم مخالف هستند دروغ می گویند؛ برای‏‎ ‎‏اینکه همین روحانیون عزیزند که از بلاد مختلف، و الان از قم و مشهد‏‎ ‎‏ـ دو مرکز بزرگ علمی ـ در اینجا حاضرند با تفنگها، که هم شهید‏‎ ‎‏داده اند و هم مجروح، و الان آمده اند اینجا و بعد هم ان شاءالله می روند و‏‎ ‎‏ان شاءالله پیروز می شوند. همۀ ملت باید پشت سر ارتش باشد، و آنها‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 178

‏جبهه ها را نگهداری کنند.(338)‏

14 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی بی نظیر مردم 

‏شاید در دنیا نظیر نداشته باشد این نحوی که در ایران ملت از ارتش‏‎ ‎‏پشتیبانی می کند.(339)‏

16 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از زحمات ارتش 

‏فرماندهان و سایر افراد ارتش مطمئن باشند که زحمتها و فداکاریهای‏‎ ‎‏آنان در پیشگاه مقدس خدای بزرگ و در نزد ملت شریف مورد تقدیر‏‎ ‎‏است. (340)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بی توجهی به وسوسه های شیطانی

‏باید توجه داشته باشید که اسلام برای ارتش ارج قائل است. اسلام ارتش‏‎ ‎‏را لازم می داند و احترام برای او قائل است و پشتیبان اوست. و ملت‏‎ ‎‏ایران هم که مسلمان هستند و ما هم که به عنوان یک مسلمان هستیم،‏‎ ‎‏ارتش را با کمال قدرت حفظ می کنیم. وسوسه هایی که ممکن است در‏‎ ‎‏بین ارتش گفته بشود یک وقتی، این مسائل که ممکن است شما هم یک‏‎ ‎‏وقتی چه بشوید، شما هم یک وقتی چه بشوید، این مسائل را بکلی‏‎ ‎‏منسی‏‎[2]‎‏ کنید و کنار بگذارید. ایران و تمام مردم مسلمان با ارتش‏‎ ‎‏دوست اند و پشتیبان اند، چنانچه می بینید که شما دارید آنجا جنگ‏‎ ‎‏می کنید، مردم هم دارند پشت سر شما همۀ کمکها را می کنند، بدون‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 179

‏اینکه کسی الزامشان بکند. خودشان، بچۀ کوچولو هم می آید قلکش را‏‎ ‎‏می دهد برای شما، پیرزن هفتاد ساله هم می آید آن طلایی که ذخیره‏‎ ‎‏کرده است می دهد برای شما.(341)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پایبندی به اسلام، شرط حمایت ملت

‏توجه داشته باشید که ـ خدای نخواسته ـ یک وقتی اسباب این نشود که‏‎ ‎‏ملت ایران بگوید که این ارتش ارتش کذایی است و به اسلام کاری ندارد و‏‎ ‎‏اینطور چیزها. شما وقتی قدرت دارید که ملت دنبال شما باشد. همان‏‎ ‎‏طوری که ملت بدون ارتش نمی تواند ادامه زندگی بدهد، ارتش هم بدون‏‎ ‎‏ملت نمی تواند ادامه زندگی بدهد. ارتشی که ملت با او مخالف است،‏‎ ‎‏نمی تواند این ارتش باشد؛ چنانچه ملتی هم اگر ارتشش با او مخالف‏‎ ‎‏باشد، نمی تواند زندگی بکند. شما کوشش کنید که پیوند خودتان را با‏‎ ‎‏ملت هر چه می توانید تقویت کنید و این به تقویت جهات اسلامی است.‏‎ ‎‏وقتی مردم دیدند که شماها روی طریقۀ اسلام یعنی اینکه اینها‏‎ ‎‏خونشان را دادند، آن «الله اکبر»ی که همه داد زدند و به خیابانها ریختند‏‎ ‎‏و زیر تانکها رفتند و آن قدر صدمه دیدند، ببینند که شما هم همان رویه‏‎ ‎‏را دارید، همان راه را دارید ‏‏[‏‏با شما هستند. اما‏‏]‏‏ اگر یک وقت احساس‏‎ ‎‏کنند به اینکه نه، از آن رویه یک قدری پایش را کج گذاشته، خوب،‏‎ ‎‏مردم دیگر رها می کنند آن را. مردم یک عقد اخوتی با افراد نبسته اند‏‎ ‎‏که! با هیچ یک از ما. ‏

‏     اگر دیدند من یک وقتی پایم را کنار گذاشتم از آن رویه ای که خود‏‎ ‎‏این ملت دارد و این سیل خروشان دارد، من بخواهم به خلاف این سیل‏‎ ‎‏شنا بکنم، من را از بین می برند؛ هر کس باشد این طور است.‏

‏     ما باید کوشش کنیم، هم تکلیف ملیمان است، هم تکلیف الهیمان‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 180

‏است، کوشش کنیم به اینکه این کشور را حفظش کنیم. و این کشور‏‎ ‎‏حفظش به این است که ارتش یک ارتش اسلامی جانباز باشد و با ملت‏‎ ‎‏همراه باشد، منسجم باشد. خود ارتش هم منسجم باشند با هم. ‏

‏     و سایر قوای مسلح هم با ارتش برادر باشند ـ که هستند ـ سپاه‏‎ ‎‏پاسداران را شما در آغوش بگیرید؛ آنها شما را در آغوش بگیرند. همۀ‏‎ ‎‏شما در این مسائل باید کوشا باشید که مملکت خودتان را نجات‏‎ ‎‏بدهید.(342)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

هراس دشمن از وحدت ملت و ارتش

‏ملت را ببینید که چگونه پشتیبان شماست. به انتخابات نظر کنید،‏‎ ‎‏می فهمید که ایران پایدار خواهد ماند. ممکن است عده ای در خارج‏‎ ‎‏مفت بگویند، ولی ملت واقعیتها را می بیند. این مردم هستند که در‏‎ ‎‏صحنه اند و نباید کاری بشود که مردم متزلزل گردند.‏

‏     دنیا روی ملتها حساب می کند. وقتی دولتها می بینند که ملت ما‏‎ ‎‏برای همه چیز آماده است و این آمادگی را تا کنون ثابت نموده است؛‏‎ ‎‏پدری جوانش را به جبهه می فرستد، مادری پسرش را معرفی می کند،‏‎ ‎‏دیگر چگونه دولتهای خارجی می توانند طمع کنند. دولتها همیشه‏‎ ‎‏طمعشان نسبت به دولتهای دیگر است. وقتی می توانند کودتا یا حمله‏‎ ‎‏کنند که ملت در صحنه نباشد، ولی وقتی ملت در صحنه بود، چه کاری از‏‎ ‎‏آنان ساخته است. و در این جنگ فهمیده شد که ملت ما بی طرف‏‎ ‎‏نیست. ملت و ارتش ما قوی است و به خوبی مملکت را می توانند حفظ‏‎ ‎‏کنند. بر ما و همۀ متفکرین است که انسجام ملت را حفظ کنیم.(343)‏

11 / 7 / 60

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 181

همگامی ملت و دولت با ارتش 

‏ایران یکی از ویژگیهای بزرگش این است که الآن ما یک دولتی و یک‏‎ ‎‏ملتی جدای از هم نداریم. یک ارتشی و یک ملتی و یک دولتی جدای از‏‎ ‎‏هم نداریم. ملت با ارتش، با دولت، همگام است و مشکلات اگر برای‏‎ ‎‏دولت پیش بیاید، اگر برای ارتش پیش بیاید، برای هر جهتی، برای یک‏‎ ‎‏طرف مملکت مثل زلزله ـ مثلاً ـ پیش بیاید، خود این مردم بهتر از دولت‏‎ ‎‏مشغول می شوند به فعالیت. چنانچه در کرمان این زلزله ای که پیش‏‎ ‎‏آمد، ما دیدیم که با فعالیت حضرت آقای صدوقی و توجه مردم، بسیاری‏‎ ‎‏از مشکلات رفع شد. و من الآن هم امید این معنا را دارم که چون مردم‏‎ ‎‏حاضر در صحنه هستند، مشکلات برطرف بشود.(344)‏

10 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، رمز پیروزی

‏این هم یک مسأله ای است که الآن در ایران تحقق پیدا کرده است.‏‎ ‎‏جاهای دیگر نیست این مسائل که همه مردمی هست و همه هم با هم‏‎ ‎‏هستند و لهذا، هم مردم پشتیبان دولت اند، هم مردم پشتیبان‏‎ ‎‏ارتش اند، هم ارتش و دولت با مردم هستند و این هم یکی از رمزهای‏‎ ‎‏بزرگ پیروزی این چیز است.(345)‏

30 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روز ارتش، روز مردم

‏گرچه روز ارتش در جمهوری اسلامی از روز مردم جدا نیست،‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی ارتش آنچنان مردمی است و در خدمت مردم است، و‏‎ ‎‏مردم آنچنان با ارتش منسجم و پیوند ناگسستنی دارند که هر دو یک‏‎ ‎‏واحد را تشکیل می دهند و روز ارتش روز مردم است، لکن انتخاب یک‏‎ ‎‏روز برای ارتش به منظور تجلیل بیشتر و تقدیر، سزاوارتر و نمودارِ‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 182

‏تکریم از چهرۀ سلحشور و رزمندۀ آنان است.(346)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عقیده و ایثار مبنای حمایت از ارتش 

‏همه می دانیم که ارتش ایران و سایر قوای مسلح از پشتیبانی بی دریغ‏‎ ‎‏ملت در سراسر کشور آنچنان برخوردارند که در طول تاریخ، بی نظیر یا‏‎ ‎‏بسیار کم نظیر است. گمان ندارم کسی بتواند ادعا کند که ملتی جز ملت‏‎ ‎‏عظیم الشأن ایران از کوچک و بزرگ و زن و مردِ سراسر کشور اینگونه‏‎ ‎‏پشتیبان قوای مسلح خود باشند و ایثارگر و داوطلب به جبهه های‏‎ ‎‏جنگ برای فداکاری و شهادت سبقت گیرند. و گمان ندارم هیچ معیاری‏‎ ‎‏جز عقیده به مکتب و ایثار در راه خدا و هدف معنوی قادر به حل این‏‎ ‎‏معما باشد... ملت بزرگ یکدل و یک جهت پشتیبان شماست و دست‏‎ ‎‏عنایت حق تعالی و پرتو قدرت لایزال او برسر شماست.(347)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش، رکن کشور

‏ارتش یکی از ارکان یک کشور است.(348)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش مردمی 

‏ارتش هم امروز مردم است.(349)‏

7 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

وحدت ارتش و ملت، ضامن پیروزی

‏ملت با شما هستند، همه با شما هستند. شما هم باید با ملت باشید و‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 183

‏هستید الحمدللّه .‏

‏     ‏‏وقتی یک ملت قیام کرد همه شان با هم بودند، ارتشش بود، سپاهش‏‎ ‎‏بود، بسیجش بود با این وسعت، مردمش بودند، روحانی اش بود، عرض‏‎ ‎‏می کنم کاسبش بود، کارگرش بود، همۀ اینها بودند. یک همچو ملتی که‏‎ ‎‏همه شان با هم بودند، هیچ کس نمی تواند باهاشان معارضه کند، اینها را‏‎ ‎‏نمی شود با آن معارضه کرد. هم امریکا این مطلب را می داند، هم شوروی‏‎ ‎‏می داند که ملت را آنها وقتی بخواهند شکستی بدهند، به یک جبهه ای‏‎ ‎‏شکست می دهند که ملت همراهش نباشد. یک جمعیتی که یک هستند،‏‎ ‎‏یک دست هستند، این جمعیت را نمی شود به هم زد. کوشش کنید در‏‎ ‎‏اینکه همه با هم باشید. کوشش بکنید به اینکه دست واحد باشید، حتی دو‏‎ ‎‏دستِ نه، دستِ واحد باشید؛ یعنی، شما خیال نکنید که سپاه یک وضعی‏‎ ‎‏دارد سپاه هم خیال نکند شما یک وضعی دارید، هر دو یک وضع دارید، هر‏‎ ‎‏دو یک تکلیف دارید و آن حفظ اسلام است.‏‏(350)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 184

  • )) «لشکریان به رخصت خداوند، پناهگاه و نگاهبان مردمان و زیور والیان و شوکتِ دین و راههای ایمنی اند و کار رعیت جز بدانان سامان نپذیرد»؛ نهج البلاغه؛ نامۀ 53.
  • )) فراموش.