بخش دوم
مسائل اقتصادی در نظام اسلامی
تشویق به اعتماد به نفس و تحمّل مشقّات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تشویق به اعتماد به نفس و تحمّل مشقّات

تشویق به اعتماد به نفس و تحمّل مشقّات 

‏شما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می روید که در سراسر جهان مادی و معنوی‏‎ ‎‏در اهتزاز است، بیابید آن را یا نیابید، شما راهی را می روید که تنها راه تمام انبیا‏‎ ‎‏ـ علیهم سلام الله ـ و یکتا راه سعادت مطلق است. در این انگیزه است که همۀ اولیا‏‎ ‎‏شهادت را در راه آن به آغوش می کشند و مرگ سرخ را «احلی من العسل»‏‎ ‎‏می دانند؛ و جوانان شما در جبهه ها جرعه ای از آن را نوشیده و به وجد آمده اند و‏‎ ‎‏در مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما باید بحق بگوییم ‏یا‎ ‎لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً‏. گوارا باد بر آنان آن نسیم دل آرا و آن جلوۀ‏‎ ‎‏شورانگیز. و باید بدانیم که طرفی از این جلوه در کشتزارهای سوزان و در‏‎ ‎‏کارخانه های توانفرسا و در کارگاهها و در مراکز صنعت و اختراع و ابداع، و در ملت‏‎ ‎‏به طور اکثریت در بازارها و خیابانها و روستاها و همۀ کسانی که متصدی این امور‏‎ ‎‏برای اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت و خودکفایی کشور به خدمتی اشتغال‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 149

‏دارند جلوه گر است.(122)‏

*  *  *

‏ ‏

‏و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و‏‎ ‎‏خودکفایی و استقلال، با همۀ ابعادش به پیش، و بی تردید دست خدا با شما‏‎ ‎‏است، اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح‏‎ ‎‏تعاون ادامه دهید.(123)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اکنون ملتهای محروم جهان بیدار شده اند و طولی نخواهد کشید که این بیداریها‏‎ ‎‏به قیام و نهضت و انقلاب انجامیده و خود را از تحت سلطۀ ستمگران مستکبر‏‎ ‎‏نجات خواهند داد. و شما مسلمانانِ پایبند به ارزشهای اسلامی می بینید که‏‎ ‎‏جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد نشان می دهد؛ و مغزهای‏‎ ‎‏متفکر بومی به کار افتاده و به سوی خودکفایی پیشروی می کند و آنچه‏‎ ‎‏کارشناسان خائن غربی و شرقی برای ملت ما محال جلوه می دادند، امروز به طور‏‎ ‎‏چشم گیری با دست و فکر ملت انجام گرفته و ان شاءالله تعالی در دراز مدت انجام‏‎ ‎‏خواهد گرفت.(124)‏

*  *  *

‏ ‏

‏باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب و شرق با‏‎ ‎‏وسوسه های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین المللی نکشند؛ و با ارادۀ‏‎ ‎‏مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگیها قیام کنید. و بدانید که نژاد آریا‏‎ ‎‏و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودیِ خود را بیابد و یأس را از‏‎ ‎‏خود دور کند و چشمداشت به غیر خود نداشته باشد، در درازمدت قدرت همه‏‎ ‎‏کار و ساختن همه چیز را دارد. و آنچه انسانهای شبیه به اینان به آن رسیده اند‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 150

‏شما هم خواهید رسید به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکا به نفس، و قطع‏‎ ‎‏وابستگی به دیگران و تحمل سختیها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و‏‎ ‎‏خارج شدن از تحت سلطۀ اجانب. و بر دولتها و دست اندرکاران است چه در نسل‏‎ ‎‏حاضر و چه در نسلهای آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با‏‎ ‎‏کمکهای مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف ساز و‏‎ ‎‏خانه برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند. و از‏‎ ‎‏جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را،‏‎ ‎‏ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی بند و باریها و حضور در‏‎ ‎‏مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند؛ که‏‎ ‎‏آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و‏‎ ‎‏چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی‏‎ ‎‏نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند؛ و می خواهند با این وسایل و‏‎ ‎‏امثال آن شما را عقب مانده، و به اصطلاح آنان «نیمه وحشی» نگه دارند.(125)‏

*  *  *

‏ ‏

‏این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هیچ امری به فکر و دانش‏‎ ‎‏خود اتکا نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم بلکه از فرهنگ و ادب و‏‎ ‎‏صنعت و ابتکار اگر داشتیم، نویسندگان و گویندگان غرب و شرقزدۀ بی فرهنگ،‏‎ ‎‏آنها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مأیوس‏‎ ‎‏نموده و می نمایند و رسوم و آداب اجنبی را هر چند مبتذل و مفتضح باشد با‏‎ ‎‏عمل و گفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداحی و ثناجویی آنها را به خورد ملتها‏‎ ‎‏داده و می دهند. فی المثل، اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاری چند واژۀ فرنگی‏‎ ‎‏باشد، بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته، و گوینده و نویسندۀ آن را‏‎ ‎‏دانشمند و روشنفکر به حساب می آورند. و از گهواره تا قبر به هرچه بنگریم اگر با‏‎ ‎‏واژۀ غربی و شرقی اسم گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 151

‏پیشرفتگی محسوب، و اگر واژه های بومی خودی به کار رود مطرود و کهنه و‏‎ ‎‏واپسزده خواهد بود. کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر؛ و اگر نام خودی‏‎ ‎‏دارند سر به زیر و عقب افتاده اند. خیابانها، کوچه ها، مغازه ها، شرکتها،‏‎ ‎‏داروخانه ها، کتابخانه ها، پارچه ها، و دیگر متاعها، هرچند در داخل تهیه شده‏‎ ‎‏باید نام خارجی داشته باشد تا مردم از آن راضی و به آن اقبال کنند. فرنگی مآبی‏‎ ‎‏از سر تا پا و در تمام نشست و برخاستها و در معاشرتها و تمام شئون زندگی‏‎ ‎‏موجب افتخار و سربلندی و تمدن و پیشرفت، و در مقابل، آداب و رسوم خودی،‏‎ ‎‏کهنه پرستی و عقب افتادگی است. در هر مرض و کسالتی ولو جزئی و قابل علاج‏‎ ‎‏در داخل، باید به خارج رفت و دکترها و اطبای دانشمند خود را محکوم و مأیوس‏‎ ‎‏کرد. ‏

‏     رفتن به انگلستان و فرانسه و امریکا و مسکو افتخاری پر ارزش و رفتن به حج‏‎ ‎‏و سایر اماکن متبرکه کهنه پرستی و عقب ماندگی است. بی اعتنایی به آنچه‏‎ ‎‏مربوط به مذهب و معنویات است از نشانه های روشنفکری و تمدن، و در مقابل،‏‎ ‎‏تعهد به این امور نشانۀ عقب ماندگی و کهنه پرستی است. اینجانب نمی گویم ما‏‎ ‎‏خود همه چیز داریم؛ معلوم است ما را در طول تاریخِ نه چندان دور خصوصاً، و در‏‎ ‎‏سده های اخیر از هر پیشرفتی محروم کرده اند و دولتمردان خائن و دودمان‏‎ ‎‏پهلوی خصوصاً، و مراکز تبلیغاتی علیه دستاوردهای خودی و نیز خودْ‏‎ ‎‏کوچک دیدنها و یا ناچیزدیدنها، ما را از هر فعالیتی برای پیشرفت محروم‏‎ ‎‏کرد.(126)‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 152

  • رجوع شود به فیشهای 134، 135، 148 و 149.