بخش دوم
قوای سه گانه
قوۀ مجریه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قوۀ مجریه

قوۀ مجریه

‏ ‏

‏از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوۀ اجراییه است. گاهی‏‎ ‎‏ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای‏‎ ‎‏نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید، لکن به دست مجریان غیر‏‎ ‎‏صالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات یا با کاغذبازیها یا پیچ و خمها‏‎ ‎‏که به آن عادت کرده اند یا عمداً برای نگران نمودن مردم عمل کنند، که بتدریج و‏‎ ‎‏مسامحه غائله ایجاد می کند.(30)‏

*  *  *

‏ ‏

‏وصیت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شورای قضایی‏‎ ‎‏آن است که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع بوده؛ و تحت تأثیر تبلیغات‏‎ ‎‏بی محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه داری و قطب ملحد اشتراکی و‏‎ ‎‏کمونیستی واقع نشوید، و به مالکیت و سرمایه های مشروع با حدود اسلامی‏‎ ‎‏احترام گذارید، و به ملت اطمینان دهید تا سرمایه ها و فعالیتهای سازنده به کار‏‎ ‎‏افتند و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند.(31)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و‏‎ ‎‏رؤسای جمهور مابعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان،‏‎ ‎‏آن است که نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و‏‎ ‎‏مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که‏‎ ‎‏موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم‏‎ ‎‏است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت‏‎ ‎‏عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همۀ ما و همۀ مسلمانان جلوگیری از آنها‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 91

‏واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام‏‎ ‎‏و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند.(32)‏

*  *  *

‏ ‏

‏به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و‏‎ ‎‏در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور‏‎ ‎‏چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی رهاورد آنان و با‏‎ ‎‏فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است،‏‎ ‎‏فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را‏‎ ‎‏که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه‏‎ ‎‏محکوم نمایید، البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی‏‎ ‎‏است.(33)‏

*  *  *

‏ ‏

‏باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت برای‏‎ ‎‏مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب‏‎ ‎‏الهی می شود، همۀ شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم‏‎ ‎‏خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و‏‎ ‎‏ذخائر آن کوتاه گردید. و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار‏‎ ‎‏گذاشته می شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما ستم‏‎ ‎‏پیشگان پستها را اشغال می نمایند. بنابر این حقیقت ملموس، باید کوشش در‏‎ ‎‏جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی ـ انسانی احتراز نمایید. و در همین‏‎ ‎‏انگیزه به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می کنم که در انتخاب‏‎ ‎‏استاندارها دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 92

‏انتخاب نمایند، تا آرامش در کشور هرچه بیشتر حکمفرما باشد.(34)‏

*  *  *

‏ ‏

‏به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت‏‎ ‎‏شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و‏‎ ‎‏خان خانی در رنج و زحمت بوده اند.(35)‏

*  *  *

‏ ‏

‏آیا مقدار خدمت دولت و بنیادهای جمهوری را با این گرفتاریها و نابسامانیها که‏‎ ‎‏لازمۀ هر انقلاب است، و جنگ تحمیلی با آنهمه خسارت و میلیونها آوارۀ خارجی‏‎ ‎‏و داخلی و کارشکنیهای بیرون از حد را در این مدت کوتاه مقایسه با کارهای‏‎ ‎‏عمرانی رژیم سابق نموده اید؟ آیا نمی دانید که کارهای عمرانی آن زمان‏‎ ‎‏اختصاص داشت تقریباً به شهرها آن هم به محلات مرفه؛ و فقرا و مردمان محروم‏‎ ‎‏از آن امور بهرۀ ناچیز داشته یا نداشتند؛ و دولت فعلی و بنیادهای اسلامی برای‏‎ ‎‏این طایفۀ محروم با جان و دل خدمت می کنند؟ شما مؤمنان هم پشتیبان دولت‏‎ ‎‏باشید تا کارها زود انجام گیرد و در محضر پروردگار که خواه ناخواه خواهید رفت با‏‎ ‎‏نشان خدمتگزاری به بندگان او بروید.(36)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 93