مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎‎ ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات

‎‎ ‏کنگره بررسی تأثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر‏

‎‎ تدوین:‏ کمیتۀ علمی کنگره‏

‎‎ ناشر‏: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

‎‎ تعداد:‏ 3000 نسخه‏

‎‎ چاپ اول:‏ بهار 1378‏

‎‎ قیمت:‏ 700 تومان‏

‏ ‏

‎‎ ‏مرکز پخش: تهران، خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، انتشارات عروج‏

‏تلفن: 6404873‏

کتابادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات (ج. ۲): مجموعه مقالات کنگره بررسی تأثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر ۱۸تا ۲۰مهر ۱۳۷۷، اصفهانصفحه 4