فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

فصل اول: خطوط کلی اقتصاد اسلامی

1-1 اسلام، سرمایه داری و سوسیالیسم‏··· 3‏

‏                    ‏‏مخالفت اسلام با اختلافات طبقاتی··· 3‏

‏                    مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق··· 3‏

‏                    به بن بست رسیدن مارکسیسم در روش های اقتصادی··· 6‏

2ـ1 اسلام و حدود مالکیت و آزادی اقتصادی‏··· 6‏

‏                    ‏‏تعدیل ثروت به شکل عادلانه··· 6‏

‏                    اجرای قوانین اقتصادی اسلام موجب اقتصاد مترقی··· 7‏

‏                    مقصد، اسلام است نه منافع اقتصادی··· 7‏

‏                    اقتصاد زیربنا نیست··· 7‏

‏                    غایت انسان است نه اقتصاد··· 8‏

‏                    فرهنگ غنی اسلام··· 9‏

‏                    عدم تعارض اسلام با تمدن جدید··· 9‏

‏                    به دست آوردن پاسخ برای مسائل مستحدثه اقتصادی، اجتماعی··· ‏10

‏                    ‏‏مبارزه علیه فساد و فحشاء··· ‏11

‏                    ‏‏اختلاف طبقاتی منطق اسلامی ندارد··· ‏12


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 511

‏                    ‏‏تثبیت مالکیت مشروع در اسلام··· ‏12

‏                    ‏‏مالکیت مشروع··· ‏14

‏                    ‏‏تفاوت اقتصاد اسلامی با کمونیسم و سرمایه داری··· ‏15

3ـ1 ارزش کار و کارگر در اسلام‏··· ‏16

‏                    ‏‏من دست تمامی کارگران را می فشارم··· ‏16

‏                    ‏‏نقش مهم کارگران در تحولات اجتماعی··· ‏16

‏                    ‏‏مصلحت کارفرماها رسیدگی به کارگران است··· ‏17

‏                    ‏‏پیامبر اکرم دست کارگر را می بوسد··· ‏18

‏                    ‏‏پیامبر و امامان ما کارگر بودند··· ‏18

‏                    ‏‏اسلام برای کارگر ارزش قائل است··· ‏21

‏ ‏

فصل دوم: دولت و اقتصاد

1ـ2 منابع مالی و مخارج‏··· ‏25

‏     ‏1ـ1ـ2 انفال‏··· ‏25

‏                    ‏‏تعلق اراضی خالص به دولت··· ‏25

‏                    ‏‏مالکیت به نحو تصرف··· ‏26

‏                    ‏‏در زمان غیبت انفال در اختیار ولی فقیه است··· ‏26

‏     ‏2ـ1ـ2 مالیاتها‏··· ‏26

‏          ‏1ـ2ـ1ـ2 علت و نحوه وضع مالیات در اسلام‏··· ‏26

‏                    ‏‏مالیات برای اداره کشور اسلامی··· ‏26

‏                    ‏‏رفع موانع تجارت··· ‏27

‏                    ‏‏فلسفه قانون مالی در اسلام··· ‏29

‏                    ‏‏افزایش قانون مالی اسلام با پیشرفت مالیات··· ‏29

‏                    ‏‏نیاز حکومت، علت وضع مالیات··· ‏29

‏          ‏2ـ2ـ1ـ2 انواع مالیات و منابع درآمدی بیت المال‏··· ‏30


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 512

‏                    ‏‏انواع مالیات اسلامی··· ‏30

‏                    ‏‏خراجیه··· ‏31

‏                    ‏‏جزیه··· ‏31

‏                    ‏‏زکات··· ‏32

‏                    ‏‏ارث بلا وارث··· ‏32

‏                    ‏‏خمس··· ‏33

‏                    ‏‏برنج مشمول خمس است··· ‏35

‏                    ‏‏برنج و زکات··· ‏35

‏                    ‏‏مکاسب مشمول خمس هستند··· ‏36

‏                    ‏‏جزیه درآمد فوق العاده··· ‏36

‏          ‏3ـ2ـ1ـ2 مخارج بیت المال‏··· ‏37

‏                    ‏‏تألیف قلوب··· ‏37

‏                    ‏‏تحقق مصالح کشور··· ‏37

‏                    ‏‏مصارف ناصحیح مالیات··· ‏38

‏                    ‏‏خمس متعلق به دولت اسلامی است··· ‏39

‏                    ‏‏رفع گرفتاریها و مشکلات دولت··· ‏40

‏                    ‏‏حاکم اسلامی مسئول تقسیم زکات··· ‏40

‏                    ‏‏تمام خمس متعلق به بیت المال است··· ‏40

‏                    ‏‏مالیات برای تشکیل حکومت اسلامی··· ‏40

‏                    ‏‏مالیات برای انجام خدمات عمومی··· ‏41

‏                    ‏‏نباید خمس را به عمال ظلم داد··· ‏42

‏          ‏4ـ2ـ1ـ2 فرار مالیاتی‏··· ‏42

‏                    ‏‏ظلم و اجحاف زمینۀ فرار مالیاتی··· ‏42

‏                    ‏‏راه جلب نظر مردم برای پرداخت مالیات··· ‏44

‏                    ‏‏عملکرد ناصواب و عملکرد صحیح مأموران مالیات··· ‏45


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 513

‏          ‏5ـ2ـ1ـ2 بیت المال در زمان غیبت‏··· ‏46

‏                    ‏‏گرفتن وجوه شرعی و مالیات طبق مقررات خاص··· ‏46

‏                    ‏‏اخذ و مصرف مالیات برعهدۀ فقیه جامع الشرایط··· ‏47

‏                    ‏‏موارد مصرف اموال در اختیار فقیه··· ‏48

2ـ2 وظایف و اختیارات اقتصادی دولت‏··· ‏49

‏     ‏1ـ2ـ2 عدالت اجتماعی و توزیع ثروتها‏··· ‏49

‏          ‏1ـ1ـ2ـ2 اجرای عدالت،مهمترین ویژگی و وظیفۀ حکومت اسلامی‏··· ‏49

‏                    ‏‏دریافت مالیات به طور عادلانه··· ‏49

‏                    ‏‏توجه به قشر آسیب پذیر··· ‏50

‏                    ‏‏اقامۀ حکومتی عدل گستر··· ‏51

‏                    ‏‏احکام و وسایل گسترش حق و عدالت در جامعه··· ‏51

‏                    ‏‏امر به معروف، کوششی برای توزیع عادلانۀ ثروتهای جامعه··· ‏52

‏                    ‏‏تعدیل ثروت، صلاح جامعه··· ‏53

‏                    ‏‏ضبط ثروتهای به ناحق تصرف شده··· ‏53

‏                    ‏‏عدم باز پس دادن املاک گرفته شده از گردن کلفت ها··· ‏54

‏                    ‏‏احقاق حقوق مستمندان··· ‏55

‏                    ‏‏ایجاد فاصله بین فقیر و غنی نه منطقی است نه انصاف··· ‏55

‏                    ‏‏توجه به مستضعفین··· ‏55

‏          ‏2ـ1ـ2ـ2 حکومت اسلامی حکومت عدالت است‏··· ‏57

‏                    ‏‏زمامدار باید عالم به قانون و عادل باشد··· ‏57

‏                    ‏‏اخذ مالیات براساس موازین··· ‏57

‏          ‏3ـ1ـ2ـ2 اجرای عدالت هدف انقلاب اسلامی ایران‏··· ‏58

‏                    ‏‏اجرای عدالت اجتماعی··· ‏58

‏          ‏4ـ1ـ2ـ2 عدالت بین مناطق، اقوام و اقلیتها‏··· ‏59

‏                    ‏‏رفتار عادلانه با ارامنه··· ‏59


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 514

‏                    ‏‏ترجیح ندادن طبقه ای بر طبقۀ دیگر··· ‏60

‏                    ‏‏رفتار عدالت گونه با همۀ اقشار··· ‏60

‏                    ‏‏فرق نگذاشتن مابین فقیر و غنی، کرد و ترک و لر...··· ‏61

‏                    ‏‏اعطای حقوق اقلیتها براساس قوانین··· ‏61

‏                    ‏‏حاکم حق ندارد به یک منطقه توجه بیشتری بکند··· ‏61

‏                    ‏‏محرومیت زدایی از روستاها··· ‏62

‏                    ‏‏رسیدگی به وضعیت روستاییان··· ‏63

‏          ‏5ـ1ـ2ـ2 عدالت اجتماعی علت بعثت و هدف انبیاء‏··· ‏63

‏                    ‏‏ایجاد عدالت اجتماعی··· ‏63

‏                    ‏‏زحمات انبیا برای اجرای عدالت اجتماعی··· ‏63

‏                    ‏‏قیام به قسط··· ‏64

‏                    ‏‏اصلاح جامعه توسط انبیاء··· ‏65

‏                    ‏‏بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و جور··· ‏66

‏     ‏2ـ2ـ2 رفاه عمومی‏··· ‏67

‏          ‏1ـ2ـ2ـ2 رسیدگی و حمایت از محرومان و مستضعفان‏··· ‏67

‏               ‏1ـ1ـ2ـ2ـ2 رسیدگی به مستضعفان در ماهیت اسلام است‏··· ‏67

‏                    ‏‏تعهد علمای اسلام و عدم سکوت در مقابل سیری ستمگران و گرسنگی‏‎ ‎‏                    ستمدیدگان··· ‏67

‏                    ‏‏پیاده کردن احکام اسلام موجب احقاق حق مستضعفین··· ‏68

‏                    ‏‏توجه به کارمندان و کارگران و مستضعفین··· ‏68

‏                    ‏‏کوشش برای رفاه طبقات محروم··· ‏69

‏               ‏2ـ1ـ2ـ2ـ2 رسیدگی به مستضعفان اولویت و وظیفۀ دولت‏··· ‏70

‏                    ‏‏بازگرداندن حقوق ستمدیدگان··· ‏70

‏                    ‏‏ارائه جواب مثبت به نیازهای مردم محروم··· ‏71

‏                    ‏‏تحقق اسلام واقعی، موجب سعادت و رفاه اقشار··· ‏71


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 515

‏                    ‏‏رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام··· ‏72

‏                    ‏‏صرف قلم و گفتار برای خدمت به مستضعفین··· ‏72

‏                    ‏‏عنایت داشتن به زاغه نشینان موجب خوشحالی است··· ‏73

‏          ‏2ـ2ـ2ـ2 رسیدگی به مناطق محروم‏··· ‏74

‏               ‏1ـ2ـ2ـ2ـ2 سازندگی و محرومیت زدایی از روستاها، اولویت اول برنامه های‎ ‎              دولت‏··· ‏74

‏                    ‏‏شروع اصلاحات از روستاها··· ‏74

‏     ‏3ـ2ـ2 نظارت و هدایت بازار‏··· ‏74

‏                    ‏‏حل مشکل گرانی··· ‏74

‏                    ‏‏برنامه ریزی مناسب برای رفاه عامه مردم··· ‏75

‏     ‏4ـ2ـ2 توقیف و مصادره اموال نامشروع‏··· ‏75

‏                    ‏‏ضرورت مصادره اموال اختلاس گران··· ‏75

‏                    ‏‏ملی شدن اموال مصادره ای و اعطاء آن به مستمندان··· ‏76

‏                    ‏‏لزوم مصادره ثروتهای نامشروع··· ‏77

‏                    ‏‏رعایت حدود اسلام در مورد مصادره و مشروعیت مالکیت··· ‏78

‏                    ‏‏مصادره طبق موازین··· ‏80

‏                    ‏‏فقط اموال غیر مشروع مصادره شود··· ‏81

‏                    ‏‏مصادره براساس موازین شرع··· ‏82

‏                    ‏‏مصادره توسط مسئول ذیربط··· ‏82

‏                    ‏‏مصادره مطابق با حکم شرع··· ‏84

‏                    ‏‏مصادره برخلاف موازین اسلام، ممنوع··· ‏84

‏                    ‏‏مجاز بودن مصادره فقط پس از ثبوت دقیق حکم از نظر شرع··· ‏85

‏                    ‏‏نظارت دولت و قوه قضائیه بر مصادره ها··· ‏85

‏                    ‏‏مصادره اموال قاچاقچیان··· ‏86

‏                    ‏‏عدم مشروعیت مصادره قبل از قطعیت حکم··· ‏86


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 516

‏                    ‏‏حفظ اموالی که در معرض خطر است··· ‏87

‏     ‏5 ـ2ـ2 سایر وظایف و اختیارات دولت اسلامی‏··· ‏88

‏                    ‏‏صرف بودجه در مصالح کشور··· ‏88

‏                    ‏‏اجازه دخالت ولی فقیه جامع الشرایط در امور شخصی مردم··· ‏88

3ـ2 سیاستهای اقتصادی دولت‏··· ‏89

‏     ‏1ـ3ـ2 برخی سیاستهای اقتصادی حکومت پهلوی (وضعیت اقتصادی دولت‎ ‎    پهلوی)‏··· ‏89

‏          ‏1ـ1ـ3ـ2 سوءاستفاده وبهره برداری شخصی حکمرانان از بیت المال‏··· ‏89

‏                    ‏‏جمع کردن حاصل دسترنج مردم در بانکهای اروپا و امریکا··· ‏89

‏                    ‏‏اختلاس بیت المال··· ‏91

‏                    ‏‏گرفتن مالیات از مردم و صرف آن برای ولخرجیهای خود··· ‏92

‏                    ‏‏خرج بودجه مملکت به عیاشی در فرنگ··· ‏93

‏                    ‏‏اجحاف و خرج تراشی··· ‏93

‏                    ‏‏سفرهای متعدد از پول ملت بیچاره··· ‏93

‏                    ‏‏انتقال ثروتهای مملکت به بانکهای خارجی··· ‏94

‏                    ‏‏استفاده از بهره نفتی··· ‏94

‏                    ‏‏بیرون بردن ارزهای ملت از کشور··· ‏95

‏                    ‏‏خارج کردن چندین بیلیون ارز ایران توسط عمال رژیم شاه··· ‏96

‏                    ‏‏جمع کردن منافع این مملکت در بانکهای خارج··· ‏97

‏                    ‏‏لزوم تحویل سپرده های شاه و... توسط بانکهای خارجی··· ‏98

‏                    ‏‏انبار کردن مال ملت در بانکهای خارجه··· ‏99

‏                    ‏‏بردن همه چیز ما··· ‏100

‏                    ‏‏بردن ذخایر ما و گذاشتن آن در بانکها··· ‏101

‏                    ‏‏سرقت جواهرات ما توسط شاه و پدرش··· ‏102

‏                    ‏‏قرض صدها میلیون دلار از بانکهای مختلف··· ‏102


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 517

‏                    ‏‏خالی کردن بانکها توسط شاه و بستگان آن··· ‏103

‏                    ‏‏وجود پولهای ما در بانکهای خارجی به اسم او و اتباع و عشیره اش··· ‏103

‏                    ‏‏جمع کردن جواهرات توسط شاه و بیرون کردن آن از کشور··· ‏104

‏                    ‏‏هر چه داشتیم اینها برداشتند و بردند··· ‏105

‏                    ‏‏دزدیهایشان را کردند و رفتند و قرضها را به بانکها گذاشتند··· ‏106

‏                    ‏‏به جیب زدن پولهای ملت··· ‏106

‏                    ‏‏به جیب زدن منفعت ها و خرابه گذاشتن یک مملکت··· ‏108

‏                    ‏‏پرکردن بانکهای خارج با اموال مملکتی··· ‏108

‏                    ‏‏بردن درآمدهای این کشور توسط شاه و وابستگان··· ‏110

‏          ‏2ـ1ـ3ـ2 برگزاری میهمانی ها و جشن های پرخرج‏··· ‏111

‏                    ‏‏کسر بودجه مملکت برای تشریفات پرخرج سلطنتی··· ‏111

‏                    ‏‏تشریفات جشن شاهنشاهی علی رغم گرفتاری و مصیبت مردم··· ‏112

‏          ‏3ـ1ـ3ـ2 اصلاحات ارضی و تضعیف کشاورزی‏··· ‏113

‏                    ‏‏ساختن بازار برای اربابان به اسم انقلاب سفید··· ‏113

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی، کشاورزی را ساقط کرده است··· ‏114

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی منجر به واردات مواد غذایی شد··· ‏114

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی بود··· ‏115

‏                    ‏‏به تباهی کشاندن کشاورزی توسط شاه به طرفداری از امریکا··· ‏116

‏                    ‏‏به هم زدن زراعت به اسم اصلاحات ارضی··· ‏116

‏                    ‏‏به هم زدن دامداری و کشاورزی ایران··· ‏116

‏                    ‏‏از بین بردن کشاورزی و دامداری، توسط شاه··· ‏117

‏                    ‏‏با اصلاحات ارضی کشاورزها به روز سیاه نشسته اند··· ‏118

‏                    ‏‏زراعت ما را از بین بردند··· ‏118

‏                    ‏‏به وجود آمدن زاغه نشینی در اطراف تهران··· ‏119

‏                    ‏‏نابود کردن کشاورزی··· ‏120


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 518

‏                    ‏‏از بین رفتن زراعت با اصلاحات ارضی··· ‏121

‏                    ‏‏گدا شدن تمام کشاورزهای ما با اصلاحات ارضی··· ‏122

‏                    ‏‏وابسته شدن کشاورزی غنی ایران به خارج··· ‏122

‏                    ‏‏ورشکسته شدن کشاورزی با اصلاحات ارضی··· ‏123

‏                    ‏‏تبدیل ایران به بازاری برای سایر کشورها··· ‏124

‏                    ‏‏با از بین رفتن کشاورزی ما دیگر هیچ نداریم··· ‏125

‏                    ‏‏از بین رفتن کشاورزی به اسم اصلاحات ارضی··· ‏126

‏                    ‏‏از بین بردن زراعت به اسم اصلاحات ارضی··· ‏127

‏                    ‏‏از بین بردن اقتصاد ایران با از بین بردن کشاورزی··· ‏127

‏                    ‏‏عقب نگه داشتن ایران با نام اصلاحات··· ‏129

‏                    ‏‏بیچاره کردن کشاورزان ما به اسم اصلاحات ارضی··· ‏129

‏                    ‏‏نابودی کشاورزی ایران در زمان شاه··· ‏130

‏                    ‏‏از بین رفتن مسئله کشاورزی با اسم اصلاحات··· ‏132

‏          ‏4ـ1ـ3ـ2 باز گذاشتن دست بیگانگان در اقتصاد ایران‏··· ‏132

‏                    ‏‏خطر تصویب نامه برای به هم زدن اقتصاد مملکت··· ‏132

‏                    ‏‏توسعه مونتاژ و وابسته کردن صنایع به اجنبی··· ‏133

‏                    ‏‏تبلیغات در جهت وابسته کردن ایران··· ‏133

‏          ‏5 ـ1ـ3ـ2 قراردادن نفت و منابع ایران در اختیار دیگران‏··· ‏134

‏                    ‏‏تخفیف کلان شرکت نفت به ثابت پاسال··· ‏134

‏                    ‏‏تسلیم ذخایر ملت به رایگان به اجانب··· ‏135

‏                    ‏‏چوب حراج به مخازن کشور··· ‏136

‏                    ‏‏تقدیم پول نفت به سرمایه داران··· ‏137

‏                    ‏‏فروش نفت و پایگاه برای امریکا درست کردن··· ‏138

‏                    ‏‏استفاده مجانی از نفت··· ‏139

‏                    ‏‏حراج کردن نفت (طلای سیاه)··· ‏140


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 519

‏                    ‏‏دادن نفت و گاز و مراتع و... به بیگانگان··· ‏140

‏                    ‏‏گذاشتن نفت در اختیار اجانب و خرید بی رویه اسلحه··· ‏141

‏                    ‏‏تفحص زمینهای ما و اطلاع از دارایی های ما··· ‏142

‏          ‏6ـ1ـ3ـ2 وابسته کردن کشور به اجانب از طریق اخذ وام‏··· ‏143

‏                    ‏‏فروختن استقلال کشور در قبال دریافت وام··· ‏143

‏                    ‏‏پیامدهای منفی قرضۀ دلار··· ‏144

‏                    ‏‏فکری باید به حال این مملکت کرد··· ‏145

‏          ‏7ـ1ـ3ـ2 اقتصاد ایران در پایان حکومت پهلوی‏··· ‏145

‏                    ‏‏فرو ریختن پایه های اقتصادی مملکت··· ‏145

‏                    ‏‏به خطر افتادن اقتصاد··· ‏145

‏                    ‏‏اجانب مخالف آبادی مملکت··· ‏146

‏                    ‏‏وضعیت بد اقتصادی ایران··· ‏146

‏                    ‏‏نبود نیازمندیهای اولیه زندگی··· ‏147

‏                    ‏‏فشار سختی زندگی··· ‏147

‏                    ‏‏محتاج بودن به خارج در هر موردی··· ‏148

‏                    ‏‏گرسنگی مردم بیچاره و توجه نکردن حکومت پهلوی··· ‏148

‏                    ‏‏رنج کشیدن از وضع موجود··· ‏149

‏                    ‏‏افزایش فقر و بیچارگی ملت··· ‏150

‏                    ‏‏محرومیت ملت ایران از آب و برق··· ‏151

‏                    ‏‏ساقط شدن اقتصاد کشور··· ‏152

‏                    ‏‏وابستگی صنعتی رژیم··· ‏152

‏                    ‏‏زندگی در تهران با چادر نشینی و کوخ نشینی··· ‏153

‏                    ‏‏وجود بیش از سی محله در تهران بدون آب و برق و آسفالت··· ‏154

‏                    ‏‏از بین رفتن اقتصاد و صنعت و کشاورزی در زمان شاه··· ‏155

‏                    ‏‏هدر دادن ثروت کشور با صنایع مونتاژ··· ‏155


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 520

‏                    ‏‏ترمیم مسائل از هم پاشیده (بیکاری، مسکن و...)··· ‏157

‏                    ‏‏به هم ریختگی اقتصاد··· ‏157

‏                    ‏‏مأموریت در خراب کردن اقتصاد··· ‏158

‏                    ‏‏عقب ماندگی اقتصاد به مقدار زیاد··· ‏158

‏                    ‏‏محرومیت ملت از همه مواهب··· ‏159

‏                    ‏‏گرفتاری های ما ثمره رژیم سابق است نه انقلاب··· ‏160

‏                    ‏‏از بین بردن زراعت، افزایش زاغه نشینی و تخریب صنعت··· ‏161

‏                    ‏‏بر هم زدن اقتصاد توسط شاه··· ‏162

‏                    ‏‏عقب ماندگی فرهنگ و سالم نبودن اقتصاد··· ‏163

‏                    ‏‏خراب کردن به اسم آباد کردن··· ‏164

‏                    ‏‏ورشکسته کردن اقتصاد ما··· ‏164

‏                    ‏‏ورشکستگی اقتصاد ما در حال حاضر··· ‏164

‏                    ‏‏عدم رشد انسانی و اقتصادی مملکت··· ‏166

‏                    ‏‏از بین بردن زراعت به اسم ایجاد صنعت··· ‏166

‏                    ‏‏بردن مخازن ملت و گرسنگی مردم··· ‏168

‏                    ‏‏خرابی همه چیز از جمله اقتصاد··· ‏168

‏                    ‏‏تحویل یک مملکت خرابه (سالم نبودن اقتصاد و جهات دیگرش)··· ‏170

‏                    ‏‏عقب ماندگی اقتصاد··· ‏170

‏                    ‏‏از بین بردن اقتصاد مملکت··· ‏171

‏                    ‏‏بر باد رفتن همه چیز ما در این 50 سال··· ‏172

‏                    ‏‏از بین بردن اقتصاد ما··· ‏174

‏                    ‏‏ور شکستگی اقتصاد و عقب ماندگی کشور··· ‏174

‏                    ‏‏تمدن بزرگ تمامش صحبت بود··· ‏175

‏                    ‏‏وابستگی همه جانبۀ محمدرضا پهلوی به امریکا··· ‏175

‏                    ‏‏وابستگی اقتصاد و تسلیم همه جانبۀ ایران به امریکا··· ‏176


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 521

‏                    ‏‏خرابی های شاه را در بیست سال هم نمی توانیم آباد کنیم··· ‏176

‏     ‏2ـ3ـ2 سیاستهای کلی و عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران‏··· ‏177

‏          ‏1ـ2ـ3ـ2 برقراری رابطه اقتصادی مستقلانه با کشورهای دیگر‏··· ‏177

‏                    ‏‏معامله عادلانه··· ‏177

‏                    ‏‏فروش منابع با سیاست مستقل··· ‏178

‏          ‏2ـ2ـ3ـ2 رسیدگی به مناطق محروم و مستضعفان و بازسازی خرابیها‏··· ‏178

‏                    ‏‏غنی کردن فقرا با همین اوقاف··· ‏179

‏                    ‏‏از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی··· ‏179

‏          ‏3ـ2ـ3ـ2 سایر سیاستهای دولت‏··· ‏179

‏                    ‏‏توسل دولت به ملت برای حل مشکلات و سازندگی··· ‏179

‏                    ‏‏فراهم نمودن اسباب کار و تولید کارگران··· ‏181

‏                    ‏‏هدر دادن آبها و بدون استفاده ماندن زمین··· ‏181

‏ ‏

فصل سوم: منابع و ثروتهای ملی

1ـ3 سیاستهای بهره برداری از منابع و ثروتهای ملی پس از پیروزی انقلاب اسلامی‏··· ‏185

‏     ‏1ـ1ـ3 استفاده صحیح از منابع و ثروتهای ملی‏··· ‏185

‏                    ‏‏جلوگیری از تخریب جنگلها··· ‏185

‏                    ‏‏قطع دست غارتگران از منابع··· ‏185

‏                    ‏‏شناسایی منابع و استفاده از آنها برای رفاه ملت··· ‏186

‏                    ‏‏تخریب جنگل ها غیر اسلامی است··· ‏187

‏                    ‏‏هدر ندادن آبها و استفاده از زمینها··· ‏188

‏     ‏2ـ1ـ3 اعمال سیاستهای مستقل برای بهره برداری از منابع‏··· ‏188

‏                    ‏‏استفاده از سرمایه ها بنا به مصلحت ملت··· ‏189

‏                    ‏‏ناچاری در فروش منابع در شرایط فعلی با سیاست مستقل··· ‏189

‏                    ‏‏کوتاه کردن دست اجانب و کسب استقلال در فروش نفت··· ‏189


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 522

فصل چهارم: مشارکت عمومی

1ـ4 مشارکت عمومی‏··· ‏193

‏     ‏1ـ1ـ4 ضرورت مشارکت عمومی در اقتصاد‏··· ‏193

‏                    ‏‏ممکن نبودن ساختن کشور بدون تشریک مساعی همۀ قشرها··· ‏193

‏                    ‏‏لزوم همکاری در بازسازی همانند همکاری در پیروزی انقلاب··· ‏194

‏                    ‏‏باید با همت همه خرابیهای کشور آباد شود··· ‏195

‏                    ‏‏هیچ قشری نمی تواند به تنهایی ایران را آباد کند··· ‏195

‏                    ‏‏گسترش مشارکت··· ‏195

‏                    ‏‏مشارکت عموم ملت در سازندگی··· ‏196

‏                    ‏‏لزوم مشارکت همه در ساختن کشور··· ‏197

‏     ‏2ـ1ـ4 مشارکت، وظیفه و تکلیف الهی و انسانی‏··· ‏197

‏                    ‏‏مشارکت در بازسازی کشور تکلیف الهی است··· ‏197

‏                    ‏‏لزوم تکلیف برای اداره خودشان··· ‏198

‏                    ‏‏مشارکت در تکلیف··· ‏199

‏                    ‏‏کمک به همدیگر وظیفه ای انسانی و الهی··· ‏199

‏     ‏3ـ1ـ4 راهها و نحوه مشارکت عمومی در توسعه‏··· ‏201

‏                    ‏‏ابعاد مشارکت در سازندگی··· ‏201

‏                    ‏‏به فکر دیگران باشند، بی انضباطی نکنند، از جمله کسبه··· ‏201

‏                    ‏‏افتتاح حساب 100 امام برای کمک به خانه سازی برای محرومان··· ‏202

‏                    ‏‏هر کسی به هر کاری مشغول است آن را خوب انجام دهد··· ‏203

‏                    ‏‏درست انجام دادن وظایف محوله موجب آبادی کشور··· ‏204

‏                    ‏‏خوب انجام دادن کارها، موجب اصلاح مملکت··· ‏205

‏                    ‏‏همه باید به هم کمک کنیم··· ‏205

‏                    ‏‏از اختلافات دست بردارید و مشغول سازندگی شوید··· ‏206

‏                    ‏‏جبران خسارتهای سیل با همکاری ملت··· ‏206


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 523

‏                    ‏‏اقدام همه در بازسازی کشور··· ‏207

‏                    ‏‏مشارکت همه در امور کمک به زلزله زدگان··· ‏207

‏                    ‏‏اجتناب از اسراف، تبذیر، و... برای کمک به اقتصاد کشور··· ‏208

‏                    ‏‏کمک همه به دولت برای اداره جنگ··· ‏209

‏                    ‏‏همه باید پایداری کنیم··· ‏210

2ـ4 اعتماد به نفس و خودباوری‏··· ‏211

‏     ‏1ـ2ـ4 تحمل مشقات، لازمه پیشرفت‏··· ‏211

‏                    ‏‏پذیرش صبر و استقامت و رنج برای حفظ و پاسداری از آزادی و استقلال··· ‏211

‏                    ‏‏ملت ایران سالها باید زحمت بکشد که ایران را ترمیم کند··· ‏211

‏                    ‏‏صبر و تحمل موجب آبادی مملکت··· ‏212

‏                    ‏‏صبر و اتکال به خدا برای انجام کارها··· ‏212

‏                    ‏‏صبر و مهلت برای درست شدن کارها··· ‏213

‏                    ‏‏صبر و تحمل موجب پیشرفت امور··· ‏214

‏                    ‏‏بیداری جهت برخورد با بیکاری و کم کاری··· ‏214

‏                    ‏‏کم کاری در ادارات و کارخانه ها خیانت به مملکت است··· ‏215

‏                    ‏‏نگرانی از دست کشیدن ملت از مقصد··· ‏216

‏                    ‏‏حفظ تحول روحی··· ‏217

‏                    ‏‏برای مملکت باید مانند منزل خود زحمت بکشید··· ‏218

‏                    ‏‏رفع تعدد گرفتاری ها، زمان می خواهد··· ‏218

‏                    ‏‏مقاومت و قیام در مقابل مشکلات··· ‏219

‏                    ‏‏اصلاح کارها با وحدت کلمه و پشتکاری··· ‏220

‏                    ‏‏ملت ایران در مقابل امریکا می ایستد··· ‏220

‏                    ‏‏می خواهیم مستقل باشیم··· ‏221

‏                    ‏‏تعهد به اسلام و احکام آن موجب سرافرازی··· ‏222

‏                    ‏‏باید مهیا کنید خودتان را در مقابل همۀ مشکلات··· ‏222


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 524

‏                    ‏‏عمده شرافت انسانی است··· ‏222

‏                    ‏‏بردباری در مقابل حبس، تبعید و بدنامی··· ‏223

‏                    ‏‏پایداری کردن و خوب عمل کردن··· ‏224

‏                    ‏‏می خواهی بیدار باشی، می خواهی مستقل باشی، باید جورش را بکشی··· ‏225

‏                    ‏‏تحمل گرسنگی و تشنگی آری، تحمل شکست انقلاب هرگز··· ‏226

‏     ‏2ـ2ـ4 محاصرۀ اقتصادی زمینه خودکفایی و استقلال اقتصادی‏··· ‏226

‏                    ‏‏تحول برای رسیدن به خودکفایی··· ‏226

‏                    ‏‏تلاش در امر خودکفائی به اندازۀ توان··· ‏227

‏                    ‏‏وقتی ملت بنا گذاشت روی پای خودش بایستد موفق می شود··· ‏228

‏                    ‏‏بیرون آوردن مملکت از چنگ اجانب با کار و دسترنج··· ‏229

‏                    ‏‏ملتی که شهادت را می طلبد از حصر اقتصادی نمی ترسد··· ‏229

‏                    ‏‏درک الطاف الهی موجب نترسیدن از تنگنای اقتصادی··· ‏231

‏                    ‏‏محاصره اقتصادی موجب موفقیت··· ‏232

‏                    ‏‏طولانی شدن محاصره اقتصادی، موجب ثبات بیشتر··· ‏233

3ـ4 ثبات و امنیت‏··· ‏233

‏     ‏1ـ3ـ4 ثبات و امنیت لازمۀ پیشرفت و سازندگی‏··· ‏233

‏                    ‏‏ثبات و امنیت لازمه سازندگی و پیشرفت··· ‏234

‏                    ‏‏برای کار کردن باید محیط آرام باشد··· ‏235

‏                    ‏‏امنیت شرط لازم برای فعالیت··· ‏235

‏                    ‏‏هر چه مملکت آرامتر باشد بهتر می توان سازندگی کرد··· ‏236

‏                    ‏‏سازندگی صحیح در صورت بودن آرامش··· ‏238

‏                    ‏‏امنیت لازمه فعالیتهای اقتصادی و عمرانی··· ‏239

4ـ4 موانع توسعه، خودکفایی و استقلال اقتصادی‏··· ‏240

‏     ‏1ـ4ـ4 از خود بیگانگی‏··· ‏240

‏                    ‏‏از بین بردن نیروهای انسانی و سلب اعتماد··· ‏240


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 525

‏                    ‏‏اتکا به غرب به جای اتکا به خود··· ‏243

‏                    ‏‏تلاش غربیها برای از خود بی خود کردن ما··· ‏244

‏     ‏2ـ4ـ4 دسیسه های استعمارگران‏··· ‏246

‏                    ‏‏استعمارگران و ایادی آنها··· ‏246

‏                    ‏‏سمپاشی عمال اجانب در کارخانه ها··· ‏247

‏                    ‏‏وابستگان به اجانب··· ‏248

‏                    ‏‏کوتاه شدن دست ابرقدرتها از مخازن و تسلط بر کشور··· ‏248

‏                    ‏‏قطع شدن تمام رگه های وابستگی کشور··· ‏248

5 ـ4 محاصرۀ اقتصادی و آثار آن‏··· ‏250

‏     ‏1ـ 5 ـ4 محاصره اقتصادی دسیسه استکبار‏··· ‏250

‏                    ‏‏ما نه از اقدام نظامی می ترسیم نه از محاصرۀ اقتصادی··· ‏250

‏                    ‏‏عدم خوف از محاصرۀ اقتصادی··· ‏251

‏                    ‏‏ایستادگی در مقابل قدرتها··· ‏252

‏                    ‏‏حفظ استقلال در مقابل تهدیدات··· ‏252

‏                    ‏‏از محاصرات اقتصادی و نظامی باکی نداریم··· ‏253

‏                    ‏‏حصر اقتصادی آنچنان برای ملت ایران ناگوار نیست··· ‏253

‏                    ‏‏حصر اقتصادی و سیاسی ایران هیچ نتیجه ای برای دشمنان ندارد··· ‏254

‏                    ‏‏توطئه ها برای این است که ما نگوییم اسلام جوابگوی جامعه است··· ‏254

‏     ‏2ـ 5 ـ4 محاصره اقتصادی حربه بی اثر‏··· ‏255

‏                    ‏‏از محاصره اقتصادی نمی ترسیم··· ‏255

‏                    ‏‏ملت با محاصره اقتصادی شکست نمی خورد··· ‏256

‏                    ‏‏حصر اقتصادی کردند لیکن ملت سر جای خودش ایستاده است··· ‏256

‏     ‏3ـ 5 ـ4 محاصره اقتصادی حربه شکست خورده‏··· ‏257

‏                    ‏‏حفظ آبرو بر گرسنگی ترجیح دارد··· ‏257

‏                    ‏‏در این مدتی که ما را حصر اقتصادی کردند چه شد؟··· ‏258


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 526

‏                    ‏‏دارا بودن تمام چیزهای یک کشور مستقل با وجود محاصره اقتصادی و نظامی‏‎ ‎‏                    ایران ظرف چهار سال··· ‏259

‏     ‏4ـ 5 ـ4 محاصره اقتصادی هزینه استقلال‏··· ‏259

‏                    ‏‏محاصره اقتصادی بهانه ای برای از پای در آوردن ملت ما··· ‏259

‏                    ‏‏با پشت کردن به شرق و غرب، کشور خودمان را خودمان اداره کنیم··· ‏260

‏     ‏5 ـ 5 ـ4 محاصره اقتصادی عامل تحرک و توسعه اقتصادی‏··· ‏261

‏                    ‏‏فعالتر شدن ما، با محاصره اقتصادی··· ‏261

‏                    ‏‏محاصره اقتصادی موجب صنعتی شدن··· ‏262

‏                    ‏‏استقبال از انزوایی که ما را وادار می کند خودمان به فکر خودمان بیفتیم··· ‏263

‏                    ‏‏محاصره اقتصادی زمینه ساز ایجاد ابتکارات و اختراعات··· ‏264

‏                    ‏‏جبران نقص های موجود در اثر محاصره اقتصادی··· ‏268

‏                    ‏‏خودکفا شدن ایران بر اثر فشار محاصره اقتصادی··· ‏269

‏                    ‏‏تحریم اقتصادی یک تحفه آسمانی··· ‏269

‏                    ‏‏هنرآفرینی و اختراعات و پیشرفتها در شرایط جنگ و محاصره··· ‏270

‏                    ‏‏در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی جوانان عزیز قطعات محل احتیاج را‏‎ ‎‏                    ساخته··· ‏271

‏                    ‏‏رفع بسیاری از احتیاجات پس از تحریم اقتصادی··· ‏271

‏     ‏6ـ 5 ـ4 کار و تلاش راه مبارزه با محاصره اقتصادی‏··· ‏272

‏                    ‏‏کوشش همه جانبه برای تولید به میزان توان··· ‏272

‏                    ‏‏انجام بهینه کارها توسط مشغولین کارها برای درست شدن اقتصاد··· ‏273

‏                    ‏‏کوشش برای اداره اقتصاد در حال جنگ اقتصادی··· ‏274

‏                    ‏‏همکاری دانشگاهها برای مقابله با محاصره اقتصادی··· ‏278

‏ ‏

فصل پنجم: کشاورزی

1ـ5 جایگاه کشاورزی در توسعه و استقلال اقتصادی‏··· ‏283


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 527

‏     ‏1ـ1ـ5 ارزش معنوی و اهمیت فعالیت کشاورزی‏··· ‏283

‏                    ‏‏کارگران و کشاورزان! اقتصاد ایران در دست شماست··· ‏283

‏                    ‏‏کار کشاورزی عبادت و اطاعت امر خدا است··· ‏284

‏                    ‏‏جهاد کشاورزها این است که کشاورزیشان را تقویت کنند··· ‏284

‏                    ‏‏از نظر اسلام کشاورزان بهترین مخلوقات هستند··· ‏285

‏                    ‏‏محور اقتصاد در دست کشاورزها و کارگرهاست··· ‏286

‏                    ‏‏کشاورزان در هر کشوری اصل هستند··· ‏286

‏     ‏2ـ1ـ 5 ضرورت و اهمیت خودکفایی کشاورزی‏··· ‏287

‏                    ‏‏اگر کشاورزی ما تحقق پیدا بکند ما خودکفا هستیم··· ‏287

‏                    ‏‏برای مملکت اسلامی عار است در کشاورزی و ارزاق وابسته باشد··· ‏288

‏                    ‏‏اگر در کشاورزی و اقتصاد احتیاج به غیر نداشته باشیم می توانیم با دشمنان‏‎ ‎‏                    مقابله کنیم··· ‏289

‏                    ‏‏اگر بخواهید استقلال پیدا کنید باید خودکفا باشید··· ‏290

‏                    ‏‏چاره مقابله با محاصره اقتصادی تقویت کشاورزی است··· ‏290

‏                    ‏‏ما باید بنای بر این بگذاریم که خودکفا باشیم··· ‏291

‏                    ‏‏این یک تکلیف ملی و شرعی است··· ‏292

‏                    ‏‏تکلیف همه است که به قدر توانایی به کشاورزی کمک کنند··· ‏293

‏                    ‏‏شایسته مملکت اسلامی نیست که در اقتصاد،گندم،جو وبرنج وابسته باشد··· ‏294

‏                    ‏‏تکلیف است که در کشاورزی خودکفا بشویم··· ‏295

‏                    ‏‏باید در کشاورزی خودکفا باشیم··· ‏297

‏                    ‏‏اگر وابستگی اقتصادی داشته باشیم وابستگیهای دیگر پیدا می کنیم··· ‏298

‏                    ‏‏برای مملکت اسلامی عیب است که در ارزاقش وابسته باشد··· ‏298

‏                    ‏‏در کشاورزی زودتر می توانیم به خودکفایی برسیم··· ‏299

‏     ‏3ـ1ـ 5 توانمندی (ظرفیت) کشور در صادرات کشاورزی‏··· ‏300

‏                    ‏‏کشاورزی را چنان باید تقویت کنیم که صادرکننده باشیم··· ‏300


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 528

‏                    ‏‏دولت باید به شکوفایی کشاورزی کمک کند تا صادرکننده باشیم··· ‏301

‏                    ‏‏باید در کشاورزی صادرکننده باشیم··· ‏302

‏     ‏4ـ1ـ 5 عوامل و موانع تحقق خودکفایی کشاورزی‏··· ‏302

‏                    ‏‏اداره مملکت به دست خائن ها موجب ضعف کشاورزی می شود··· ‏302

‏                    ‏‏برای خودکفایی کشاورزی باید همه دست به دست هم بدهیم و کار کنیم··· ‏303

‏                    ‏‏عده ای ندانسته نمی گذارند کشت صحیح انجام شود··· ‏304

‏                    ‏‏آرامش و امنیت می تواند کشاورزی را توسعه دهد··· ‏305

‏     ‏5 ـ1ـ 5 تقدم کشاورزی بر سایر بخشها در برنامه ریزیها‏··· ‏306

‏                    ‏‏امروز باید کار کشاورزی که عبادت و اطاعت امر خداست تقویت شود··· ‏306

‏                    ‏‏کشاورزی در کشور ما از اهم امور است··· ‏306

‏                    ‏‏دولت باید تمام قدرت خود را برای کشاورزی به کار گیرد··· ‏307

‏                    ‏‏مسأله کشاورزی در کشور ما در رأس امور است··· ‏307

‏                    ‏‏ایران کشوری است که باید کشاورزی آن اساس همه کارها باشد··· ‏308

‏                    ‏‏در بازسازی اقتصادی، خودکفایی کشاورزی باید در اولویت باشد··· ‏308

2ـ 5 سیاستهای کشاورزی رژیم سابق‏··· ‏308

‏     ‏1ـ2ـ 5 واگذاری منابع طبیعی به بیگانگان و تسلط بیگانگان‏··· ‏308

‏                    ‏‏بسیاری از مزارع بسیار خوب ایران دست اسرائیلیهاست··· ‏308

‏                    ‏‏تمام مناطق مستعد را به شرکتهای امریکایی، صهیونیستی و انگلیسی‏‎ ‎‏                   دادند··· ‏309

‏                    ‏‏مراتع و شیلات را به شرکتهای خارجی داده اند··· ‏310

‏                    ‏‏مراتع سرسبز ایران را به خارجی ها دادند··· ‏311

‏                    ‏‏بهترین زمینهای ایران را به اسرائیلیها دادند··· ‏311

‏     ‏2ـ2ـ 5 ایجاد بازار مصرف برای امریکا و هم پیمانانش‏··· ‏311

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی برای این انجام شد که مملکت ما بازار مصرف بیگانگان‏‎ ‎‏                    باشد··· ‏311


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 529

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی برنامه ای برای نابودی کشاورزی و ایجاد بازار مصرف برای‏‎ ‎‏                    امریکا بود··· ‏312

‏     ‏3ـ2ـ 5 اصلاحات ارضی و آثار آن‏··· ‏313

‏          ‏1ـ3ـ2ـ 5 اصلاحات ارضی و تخریب کشاورزی‏··· ‏313

‏                    ‏‏تمام اصلاحات ارضی مفسده بود··· ‏313

‏                    ‏‏ملت ایران اصلاحات ارضی را خرابکاری می داند··· ‏313

‏                    ‏‏کشاورزی را به کلی از بین بردند··· ‏314

‏                    ‏‏من همان وقت گفتم که اگر این اوضاع به هم بخورد، نمی توانند اداره‏‎ ‎‏                    بکنند··· ‏314

‏                    ‏‏به اسم اصلاحات ارضی زراعت ایران را به باد دادند و باعث مهاجرت روستائیان‏‎ ‎‏                    به شهرها شدند··· ‏314

‏                    ‏‏با اصلاحات ارضی باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شدند··· ‏315

‏                    ‏‏این اصلاحات ارضی یعنی بازار درست کردن برای امریکا و اذناب او··· ‏315

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی بود··· ‏316

‏                    ‏‏کوچ کردند به اطراف تهران تا بچه هایشان نمیرند··· ‏317

‏                    ‏‏به اسم دهقان کردن رعیت، زراعت را نابود کردند··· ‏317

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی عبارت از این شد که تمام کشاورزهای ما گدا شدند و‏‎ ‎‏                    کشاورزی از کشور ما پرید··· ‏318

‏                    ‏‏به اسم اصلاحات ارضی کشاورزی کشور را ورشکسته کردند··· ‏318

‏                    ‏‏به اسم اصلاحات ارضی کشاورزی ما را به کلی از بین بردند··· ‏319

‏                    ‏‏در اثر اصلاحات ارضی کشاورزان به شهرها کوچیدند··· ‏320

‏                    ‏‏با اسم اصلاحات ارضی کشاورزی ایران را از بین بردند··· ‏320

‏          ‏2ـ3ـ2ـ5 اصلاحات ارضی؛ سیاست امریکا‏··· ‏320

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی به امر امریکا انجام شد··· ‏320

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی به دستور امریکا انجام شد··· ‏321


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 530

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی تز امریکا بود··· ‏322

‏          ‏3ـ3ـ2ـ 5 اصلاحات ارضی منجر به ایجاد بازار مصرف برای مواد غذایی‎ ‎          خارجی‏··· ‏323

‏                    ‏‏اثر اصلاحات ارضی بر واردات··· ‏323

‏                    ‏‏واردات مواد غذایی موجب نابودی کشاورزی··· ‏323

‏                    ‏‏تبدیل ایران به بازار امریکا··· ‏324

‏                    ‏‏ما در کشاورزی می توانیم صادرکننده باشیم اما واردکننده شدیم··· ‏324

‏          ‏4ـ3ـ2ـ 5 اصلاحات ارضی بزرگترین خیانت‏··· ‏325

‏                    ‏‏آیا این اصلاحات ارضی از بزرگترین خیانت ها نیست··· ‏325

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی لطمه ای جبران ناپذیر··· ‏326

‏     ‏4ـ2ـ 5 اثر سیاستهای توسعه رژیم سابق بر کشاورزی‏··· ‏326

‏                    ‏‏مراتع و جنگلها را به نفع خودشان ملی کردند··· ‏326

‏                    ‏‏اصلاحات ارضی برنامه ای برای نابودی کشاورزی··· ‏327

‏                    ‏‏دامداری را از بین بردند··· ‏327

‏                    ‏‏به اسم ملی کردن دست مردم را از مراتع قطع کردند··· ‏328

‏                    ‏‏با نام صنعتی کردن کشاورزی را از بین بردند··· ‏328

‏                    ‏‏به اسم پیشرفت، اصلاحات ارضی را بهانه کردند··· ‏329

3ـ 5 سیاستها و خط مشی های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران‏··· ‏330

‏                    ‏‏مکانیزه کردن کشاورزی··· ‏330

‏                    ‏‏بازسازی کشاورزی امری ضروری است··· ‏330

‏                    ‏‏اراضی اصلاحات ارضی را به مالکین بر نمی گردانیم··· ‏331

‏                    ‏‏در کشاورزی از کشتهای مضر خودداری کنند··· ‏331

‏                    ‏‏خریداری محصولات کشاورزی··· ‏332

‏                    ‏‏باید زمین ها روی موازین شرعی کشت و زرع شود··· ‏332


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 531

فصل ششم: صنعت

1ـ6 ارزش و اهمیت صنعت برای اقتصاد کشور‏··· ‏335

‏                    ‏‏کوشش برای استقلال صنعتی··· ‏335

‏                    ‏‏حرکت چرخهای اقتصادی با فکر و تلاش··· ‏335

2ـ6 برخی سیاستهای صنعتی پیشنهادی برای جمهوری اسلامی ایران‏··· ‏339

‏                    ‏‏ملی کردن صنعت··· ‏339

‏                    ‏‏صنعتی کردن کشور··· ‏340

‏                    ‏‏صنایع مونتاژ نامناسب است··· ‏340

‏                    ‏‏سیاست تأمین تکنولوژی··· ‏341

‏                    ‏‏توسعه و تکامل صنایع··· ‏342

‏ ‏

فصل هفتم: نفت

1ـ7 ارزش و اهمیت نفت‏··· ‏345

‏     ‏1ـ1ـ7 استقلال صنعت و سیاستهای نفتی سمبل استقلال کشور‏··· ‏345

‏                    ‏‏فروش نفت براساس رعایت مصالح ملت··· ‏345

‏                    ‏‏فروش نفت و گرفتن پول و خرج آن برای منافع خود ملت··· ‏345

‏                    ‏‏عدم فروش نفت به اسرائیل و آفریقای جنوبی··· ‏348

‏                    ‏‏فلج کردن اقتصاد ما با تشویق به اعتصاب کارکنان شرکت نفت··· ‏349

‏                    ‏‏شریان حیات اجانب در دست کارکنان شرکت نفت··· ‏350

‏                    ‏‏قطع ایادی دشمنان اسلام از مخازن خودمان··· ‏350

‏                    ‏‏ما با صنعت مخالف نیستیم··· ‏351

‏                    ‏‏کوتاه شدن دست اجانب از خزائن ما··· ‏352

‏                    ‏‏تعهد کارکنان نفت موجب حفظ کشور··· ‏353

‏                    ‏‏عدم وابستگی به هیچ کشوری در اثر فشارهای اقتصادی··· ‏353

‏                    ‏‏واضح بودن اهمیت نفت در معادلات جهان و اقتصاد بین الملل··· ‏355


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 532

‏     ‏2ـ1ـ7 وابستگی اقتصاد جهانی و غرب به نفت‏··· ‏355

‏                    ‏‏سوار شدن روی موجهای نفت موجب پیروزی··· ‏355

‏                    ‏‏نفت رگ حیات ابرقدرتهاست··· ‏356

‏                    ‏‏شریان حیات امریکا و غرب بسته به نفت این منطقه است··· ‏357

‏                    ‏‏رگ حیات و شریان بزرگ اقتصاد و صنایع جهان در دست مسلمین··· ‏357

‏                    ‏‏خضوع دنیا در صورت بستن ده روزه نفت··· ‏358

‏     ‏3ـ1ـ7 نفت گنج پرارزش با استفاده های گوناگون‏··· ‏358

‏                    ‏‏نفت را در حلقوم امریکا ریختن··· ‏358

‏                    ‏‏تمام کردن خزائن خدا دادی توسط شاه در ازای هیچ چیز··· ‏359

‏                    ‏‏محتوای این تمدن بزرگ عبارتست از اینکه نفت را بریزند به حلقوم آقای‏‎ ‎‏                    کارتر و رفقای او··· ‏361

‏                    ‏‏بردن نفت و ساختن پایگاه برای خودش از معجزات امریکا··· ‏362

‏                    ‏‏بردن نفت و درست کردن پایگاه برای امریکا··· ‏363

‏                    ‏‏دادن نفت به امریکا توسط شاه برای تحکیم خودش··· ‏365

‏                    ‏‏خضوع ممالک دیگر به ما به خاطر نفت··· ‏365

‏                    ‏‏تحت تأثیر قرار گرفتن دولتهای اسلامی به ابرقدرتها با داشتن جمعیت زیاد و‏‎ ‎‏                    نفت··· ‏367

‏                    ‏‏رایگان دادن نفت به خارج··· ‏367

‏                    ‏‏هدیه نفت به امریکا··· ‏368

‏                    ‏‏تحت فرمان ابرقدرتها قرار گرفتن با داشتن نفت··· ‏368

‏                    ‏‏تقدیم نفتشان به خاطر هوای نفس باطل··· ‏368

2ـ7 برخی سیاستهای نفتی جمهوری اسلامی‏··· ‏369

‏     ‏1ـ2ـ7 تغییر جهت فروش نفت به امریکا‏··· ‏369

‏                    ‏‏نفت را به آنها می دهد، یک مقداری پول می گیرند که این مقدار هم آهن‏‎ ‎‏                    می دهند··· ‏369


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 533

‏                    ‏‏دادن نفت به امریکا و خرید اسلحه هایی که ایران نمی تواند استعمال کند··· ‏369

‏                    ‏‏دادن نفت برای درست کردن پایگاه و خرج مستشاران··· ‏371

‏                    ‏‏درست کردن پایگاه به جای نفت··· ‏372

‏                    ‏‏درست کردن پایگاه برای امریکا با خریدن نفت بلاعوض··· ‏372

‏                    ‏‏درست کردن پایگاه برای امریکا و دادن نفت··· ‏374

‏                    ‏‏پول نفت ما را بدهید و آهن هایتان را ببرید··· ‏374

‏                    ‏‏دادن نفت به امریکا و خرید اسلحه توسط شاه··· ‏375

‏                    ‏‏امریکا اکنون مشتری خوبی نبوده است برای اینکه پول نمی داده است··· ‏375

‏                    ‏‏بردن نفت و دادن اسلحه برای خودشان··· ‏376

‏     ‏2ـ2ـ7 فروش نفت به قیمت واقعی‏··· ‏377

‏                    ‏‏ما با غارتگری مخالفیم نه با فروش به قیمت صحیح··· ‏377

‏                    ‏‏فروش نفت به کسانی که به ما ارز بدهند··· ‏378

‏                    ‏‏فروش نفت به مشتریان براساس احترام متقابل··· ‏378

‏                    ‏‏فروش نفت برحسب اختیار خود··· ‏379

‏                    ‏‏فروش نفت به امریکا براساس رعایت مصالح خودمان··· ‏379

‏                    ‏‏فروش نفت به هر کس که به طور عادلانه بخرد··· ‏380

‏                    ‏‏عمل به عدالت دربارۀ قیمت نفت و فرآورده های آن··· ‏380

‏                    ‏‏دادن نفت به مشتریان با رعایت حفظ مصالح ما··· ‏381

‏                    ‏‏فروش نفت و گرفتن پول آن برای ملت··· ‏382

‏                    ‏‏چوب حراج به نفت نمی زنیم··· ‏383

‏                    ‏‏جلوگیری از غارت منابع ملت نه قطع روابط اقتصادی با کشورهای جهان··· ‏383

‏                    ‏‏فروش نفت به امریکا اگر مشتری است··· ‏384

‏                    ‏‏عدم فروش نفت به کشورهایی که دولتشان از شاه پشتیبانی می کنند··· ‏385

‏                    ‏‏نپذیرفتن آنچه مضر به حال ملت و مصالح مملکت است··· ‏386

‏                    ‏‏اجازه نمی دهم نفت مان را خارجیان به یغما ببرند··· ‏386


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 534

‏                    ‏‏فروش نفت به همۀ کشورها به جز اسرائیل و آفریقای جنوبی··· ‏387

‏                    ‏‏فروش نفت به هر کشوری و گرفتن پول نه اسلحه··· ‏388

‏                    ‏‏فروش نفت و گرفتن ارز··· ‏388

‏                    ‏‏فروش نفت به قیمت عادلانه و برمبنای تراضی طرفین··· ‏388

‏                    ‏‏فروش نفت به مشتری و با رعایت عدل و انصاف··· ‏389

‏                    ‏‏فروش نفت به هر کس که مشتری باشد و به طور عادلانه به ما ارز بدهد··· ‏389

‏                    ‏‏دادن نفت به امریکا اگر بر سرنوشت مملکت ایران دخالت نداشته باشد··· ‏390

‏                    ‏‏عمل دولت آینده طبق مصالح کشور در مورد تولید و استخراج نفت··· ‏390

‏                    ‏‏فروش عادی در همه جا غیر از اسرائیل و آفریقای جنوبی··· ‏390

‏                    ‏‏دادن نفت به هر کس که پول بدهد··· ‏391

‏     ‏3ـ2ـ7 جلوگیری از استخراج و صادرات بی رویه نفت‏··· ‏391

‏                    ‏‏چند وقت دیگر که نفت تمام شد و زراعت هم از بین رفت ما چه کنیم··· ‏391

‏                    ‏‏فروش عاقلانه و جلوگیری از صادرات بی رویه نفت··· ‏392

‏                    ‏‏استفاده از نفت ولی نه همیشه صادرکننده آن··· ‏393

‏                    ‏‏پایان یافتن نفت تا سی سال دیگر··· ‏393

‏                    ‏‏صادرات بی رویه و ذخیره نکردن نفت برای نسلهای آتیه توسط شاه··· ‏395

‏                    ‏‏جلوگیری از زیاده روی ها راجع به نفت··· ‏396

‏                    ‏‏قطع صدور نفت تابع صلاحدید دولت··· ‏397

‏ ‏

فصل هشتم: بانکداری

1ـ 8 ضرورت تحول در نظام بانکی غیراسلامی به اسلامی‏··· ‏401

‏                    ‏‏تأسیس بانک های بدون بهره··· ‏401

‏                    ‏‏بهره حرام است باید نظام دیگری درست شود··· ‏401

‏                    ‏‏ضرورت ایجاد تحول در بانک ها··· ‏402

‏                    ‏‏سیستم بانکی باید متحول شود··· ‏402


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 535

‏                    ‏‏ضرورت تحول در همه جا من جمله بانک ها··· ‏402

‏                    ‏‏تحول بانک ها از صورت طاغوتی به صورت اسلامی··· ‏403

‏                    ‏‏برچیده شدن بانک ها در صورت اسلامی نشدن··· ‏404

‏                    ‏‏تحول در بانکها به صورتی که شبیه یک مسجد باشد··· ‏405

‏                    ‏‏درست کردن بانکها توسط کارمندان بانکها··· ‏405

‏                    ‏‏تفاهم برای از میان برداشتن مشکلات بانکها··· ‏406

‏                    ‏‏تطبیق مسائل بانک با اسلام··· ‏407

‏                    ‏‏اگر ربا در بانکها حذف نشود جمهوری ما اسلامی نیست··· ‏407

2ـ 8 قرض الحسنه‏··· ‏408

‏                    ‏‏قرض الحسنه از اعمال بسیار خوب و بهتر از دادن پول به طور مجانی‏‎ ‎‏                    است··· ‏408

‏                    ‏‏به همان اندازه که قرض به ربا محکوم است قرض به حسنه مطلوب است··· ‏409

‏                    ‏‏اگر کسی صدقه بدهد و منت بگذارد مطرود است··· ‏410

‏                    ‏‏پولهای مردم امانت است نزد صندوق های قرض الحسنه··· ‏411

3ـ 8 بهره و ربا‏··· ‏412

‏     ‏1ـ3ـ 8 حرمت ربا و بهره‏··· ‏412

‏                    ‏‏ما بهره ها را جایز نمی دانیم··· ‏412

‏                    ‏‏بهره یا ربا حرام است··· ‏413

‏                    ‏‏ربا در اسلام حرام است··· ‏413

‏                    ‏‏کسی که ربا بگیرد جنگ با خدا می کند··· ‏414

‏                    ‏‏رباخواری مخالف نظام اسلام است··· ‏414

‏                    ‏‏گناه یک درهم ربا بیشتر از هفتاد بار زنا با محارم است··· ‏415

‏     ‏2ـ3ـ 8 اثرات ربا و بهره‏··· ‏416

‏                    ‏‏بهره پول خلاف انصاف و انسانیت و بدترین انواع استثمار است··· ‏416

‏                    ‏‏کم شدن فعالیت با رواج ربا··· ‏417

‏ ‏


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 536

‏                    ‏‏رباخواران می خواهند این پول برایشان بدون کار بزاید و این ظلم است··· ‏417

‏     ‏3ـ3ـ 8 برخی احکام شرعی بانکداری‏··· ‏418

‏                    ‏‏قانون معاملات در اسلام من جمله قانون بانک مراعات صلاح کشور و توده را‏‎ ‎‏                    کرده است··· ‏418

‏                    ‏‏چنین مسئله ای (بستن بانکها) نبوده است··· ‏418

‏                    ‏‏چاپ عکس شهید مدرس روی اولین اسکناس جمهوری اسلامی··· ‏419

‏                    ‏‏مبلغ جریمه برای تأخیر بدهکاری حرام است··· ‏419

‏                    ‏‏در مثل اسکناس و دینار کاغذی ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی کند··· ‏419

‏                    ‏‏معامله قرضی یا غیرقرضی از بانکها حلال است··· ‏419

‏                    ‏‏اگر در سپرده های بانک که به صورت قرض است نفع قرار داده شود، قرض باطل‏‎ ‎‏                    است··· ‏420

‏                    ‏‏اگر قانون بانک به قرض هایی که می گیرد سود دهد و قرض مبنی بر آن قانون‏‎ ‎‏                    باشد حرام است··· ‏420

‏                    ‏‏اگر چیزی بدون قرار به قرض دهنده بدهند حلال است··· ‏421

‏                    ‏‏اگر سپرده گذاران اذن بدهند تصرف سپرده توسط بانک جایز است··· ‏421

‏                    ‏‏جایزه هایی که بانکها با قرعه کشی می دهد حلال است··· ‏421

‏                    ‏‏دریافت حق العمل برای حوالۀ وجوه توسط بانکها اشکال ندارد··· ‏422

‏                    ‏‏دریافت حق الزحمه برای حوالۀ وجوه توسط بانکها اشکال ندارد··· ‏422

‏                    ‏‏بانکهای رهنی و غیر آن ها اگر قرض بدهند با قرار نفع نمی توانند مورد رهن را‏‎ ‎‏                    بفروشند و مال خود را بردارند··· ‏423

‏                    ‏‏کسانی که می خواهند از بانکهای ربوی قرض بگیرند جایز است اصل قرض را‏‎ ‎‏                    قبول کنند و شرط را در واقع قبول نکنند··· ‏423

‏                    ‏‏اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک با آنها ربا دهد گرفتن آن جایز‏‎ ‎‏                    نیست··· ‏423


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 537

فصل نهم: بازار و بخش خصوصی

1ـ9 نقش و اهمیت بازار و بخش خصوصی در اقتصاد‏··· ‏427

‏     ‏1ـ1ـ9 لزوم مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی‏··· ‏427

‏                    ‏‏بدون پشتیبانی مردم نمی شود کار کرد··· ‏427

‏                    ‏‏بازار را کنار نگذارید (دولت فقط باید نظارت کند)··· ‏428

‏                    ‏‏بازاری ها را در کار شریک کنید··· ‏429

‏                    ‏‏شکست دولت بدون مشارکت ملت و بخش خصوصی··· ‏430

‏                    ‏‏دنبال این نباشید که هر چیزی را دولتی کنید··· ‏430

‏     ‏2ـ1ـ9 بازار و بخش خصوصی پشتیبان انقلاب و دولت‏··· ‏432

‏                    ‏‏بازاریها ایمان به اسلام و ایران را با فداکاریهای بی دریغ ثابت کرده اند··· ‏432

‏                    ‏‏پشتیبانی بازار از اسلام و علمای اسلام··· ‏432

‏                    ‏‏بازار ایران همیشه پشتیبان کشور، ملت و اسلام بوده است··· ‏433

‏                    ‏‏حل مشکلات در بازار از گذشته تا حال··· ‏434

‏                    ‏‏همراهی بازار در قضیه تنباکو و حکم میرزای شیرازی··· ‏435

‏                    ‏‏اگر بازارها همراهی نمی کردند انقلاب پیروز نمی شد··· ‏436

2ـ9 آفات بازار‏··· ‏437

‏     ‏1ـ2ـ9 احتکار‏··· ‏437

‏                    ‏‏بازار اسلامی··· ‏437

‏                    ‏‏برخورد اسلامی با مسائل مانع ایجاد احتکار··· ‏438

‏                    ‏‏تلخی گرانی و احتکار به ذائقه عموم مردم محروم است··· ‏439

‏                    ‏‏احتکار خلاف انصاف است··· ‏440

‏                    ‏‏احتکار حرفه ای کثیف و ناشایست··· ‏441

‏     ‏2ـ2ـ9 گرانفروشی‏··· ‏442

‏          ‏1ـ2ـ2ـ9 گرانفروشی مخالف رضای خدا‏··· ‏442

‏                    ‏‏اجحاف در همه حال مردود است··· ‏442


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 538

‏                    ‏‏گرانفروشی ضربه ای بر نهضت اسلامی··· ‏443

‏                    ‏‏احتراز از گرانفروشی در ارزاق عمومی··· ‏443

‏                    ‏‏کسبه و تجار گرانفروشی نکنند، بی انصافی نکنند··· ‏444

‏                    ‏‏گرانفروشی یک مطلب غیرانسانی است··· ‏445

‏                    ‏‏گرانفروشی خیانت است به مملکت اسلامی··· ‏446

‏                    ‏‏گرانفروشی نوعی سوء استفاده··· ‏447

‏                    ‏‏گرانفروشان به برادران فقیرشان فکر نمی کنند··· ‏447

‏                    ‏‏تلخی گرانی و احتکار برای مستضعفین است··· ‏448

‏                    ‏‏انصاف نیست که در شرایط جنگی گرانفروشی بشود··· ‏448

‏                    ‏‏احتکار و گرانفروشی عملی کثیف··· ‏450

‏          ‏2ـ2ـ2ـ9 گرانفروشی ضربه به اسلام و جمهوری اسلامی‏··· ‏450

‏                    ‏‏بازاری که در آن گرانفروشی و تعدی است اسلامی نیست··· ‏450

‏                    ‏‏گرانفروشی در جمهوری اسلامی به حساب اسلام منعکس می شود··· ‏451

‏                    ‏‏رژیم زمانی اسلامی است که همه جای آن از جمله بازار اسلامی عمل‏‎ ‎‏                    کنند··· ‏452

‏                    ‏‏حکومتی که اسلام را می خواهد در بازار آن گرانفروشی نمی شود··· ‏453

‏                    ‏‏گرانفروشی در زمان جنگ کوشش در تضعیف اسلام است··· ‏453

‏          ‏3ـ2ـ2ـ9 ضرورت و نحوه برخورد با گرانفروشی و احتکار‏··· ‏454

‏                    ‏‏اخطار به گرانفروشان··· ‏454

‏                    ‏‏با حاکم وقت است که از اجحاف جلوگیری کند··· ‏455

‏                    ‏‏خنثی سازی توطئه گرانفروشان··· ‏455

‏          ‏4ـ2ـ2ـ9 جنگ و گرانی‏··· ‏456

‏                    ‏‏گرانی در شرایط جنگی طبیعی است··· ‏456

‏                    ‏‏امروز نعمت فراوان است. گرانی است، اما کجا گرانی نیست··· ‏456

‏     ‏3ـ2ـ9 ربا خواری‏··· ‏458


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 539

‏                    ‏‏اصل قرض صحیح است و شرط پرداخت ربا باطل··· ‏458

‏                    ‏‏بازار اسلامی نباید مثل بازار رژیم فاسد قبلی باشد··· ‏458

‏                    ‏‏اگر رباخواری در بازار باشد با بازار طاغوت تفاوتی ندارد··· ‏459

‏                    ‏‏بازاری که رباخواری در آن هست اسلامی نیست··· ‏459

‏                    ‏‏اگر رباخواری در بازار باشد اسلامی نیست··· ‏460

‏                    ‏‏در بازار اسلامی رباخواری نمی شود··· ‏460

‏                    ‏‏رباخواری با اسلام نمی سازد··· ‏461

‏                    ‏‏بازار باید از ربا مطهر باشد··· ‏461

‏                    ‏‏رباخواری بازارها را از بین خواهد برد··· ‏462

3ـ9 برخی احکام جدید بازار‏··· ‏462

‏                    ‏‏اسلام حتی معاملات شخصی را که برخلاف صلاح کشور و توده است باطل‏‎ ‎‏                    می داند··· ‏463

‏                    ‏‏نهی تجار و کسبه از ترویج مقاصد ظلمه··· ‏463

‏                    ‏‏بازاری که سود غیرمتعارف داشته باشد اسلامی نیست··· ‏463

‏                    ‏‏خرید و فروش آلات مشترکه به قصد منافع محلّله آن اشکال ندارد··· ‏464

‏                    ‏‏خرید و فروش آلات مشترکه به معنی استفاده حرام از آنها نیست··· ‏464

‏ ‏

فصل دهم: اقتصاد و جنگ تحمیلی

1ـ10 سیاستهای دولت در اداره جنگ تحمیلی‏··· ‏467

‏                    ‏‏لزوم جبران خسارات وارده به آوارگان جنگی··· ‏467

‏                    ‏‏مشکلات ناشی از جنگ برای دولت··· ‏467

‏                    ‏‏به خدمت گرفتن اموال مردم در جنگ توسط دولت در صورت نیاز··· ‏468

‏                    ‏‏در هر حالت دولت باید جنگ را اداره کند··· ‏469

‏                    ‏‏لزوم رسیدگی به آوارگان جنگی حتی پناهندگان سایر کشورها··· ‏470

‏                    ‏‏لزوم حل مشکل گرانی··· ‏471


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 540

‏                    ‏‏تشکیل ستاد ویژه و رسیدگی خاص به آسیب دیدگان جنگ شهرها··· ‏471

2ـ10 مشارکت اقتصادی مردم در اداره جنگ‏··· ‏472

‏     ‏1ـ2ـ10 لزوم کمک مردم به اداره جنگ‏··· ‏472

‏                    ‏‏کمک جانی و مالی برای دفاع واجب است··· ‏472

‏ ‏

‏                    ‏‏دولت به تنهایی نمی تواند جنگ را اداره کند ملت باید کمک کند··· ‏473

‏                    ‏‏تکلیف کمک به جنگ بیشتر متوجه طبقه مرفه و ثروتمند است··· ‏473

‏                    ‏‏حضور فعال ملت در صحنه و کمک به جبهه ها··· ‏474

3ـ10 فشارهای اقتصادی جنگ برای مردم‏··· ‏475

‏                    ‏‏جنگ برای مردم فشار اقتصادی دارد··· ‏475

‏                    ‏‏به لطف خدا در ایران گرفتاری جنگ خیلی شدید نیست··· ‏475

‏                    ‏‏گرانی هست ولی قحطی نیست··· ‏475

‏                    ‏‏مسئولین برای رفع فشارها می کوشند··· ‏476

‏                    ‏‏آنهایی نق می زنند که حکومت به دستشان نیفتاده است··· ‏476

‏                    ‏‏مشکلات اقتصادی جنگ نباید باعث تفرقه شود··· ‏477

‏                    ‏‏از گرانی نگرانیم اما بحمدالله قحطی نیست··· ‏478

4ـ10 بازسازی ویرانیهای جنگ تحمیلی‏··· ‏479

‏     ‏1ـ4ـ10 مسئولیت و وظیفه دولت در بازسازی‏··· ‏479

‏                    ‏‏بازسازی پس از پایان جنگ انجام می شود··· ‏479

‏                    ‏‏وظیفه دولت در بازسازی··· ‏479

‏                    ‏‏ضرورت نظارت دولت··· ‏479

‏     ‏2ـ4ـ10 سیاستهای بازسازی‏··· ‏480

‏                    ‏‏اجازه استفاده از درآمدهای آستان قدس رضوی برای بازسازی هویزه و‏‎ ‎‏                    خوزستان··· ‏480

‏                    ‏‏در بازسازی نیروهای مسلح توجه اصلی به بازسازی نیروها و استعدادها و‏‎ ‎‏                    ترسیم استراتژی دفاعی کشور باشد··· ‏481


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 541

‏                    ‏‏تحقق اهداف بازسازی نباید موجب عدول از سیاست نه شرقی و نه غربی‏‎ ‎‏                    شود··· ‏482

‏                    ‏‏سیاستگذاری بازسازی برعهده سران قوا و رئیس دولت است··· ‏483

‏                    ‏‏دولت باید با قاطعیت و قدرت بازسازی را ادامه دهد··· ‏486

‏     ‏3ـ4ـ10 مردم و بازسازی‏··· ‏487

‏                    ‏‏مردم در بازسازی با هماهنگی دولت و مسئولین عمل کنند··· ‏487

‏                    ‏‏مردم کار بازسازی را آسان می کنند··· ‏488

‏                    ‏‏مردم باید برای بازسازی هر چه دارند بیاورند لکن با نظارت دولت··· ‏489

‏                    ‏‏مردم ما تحمل سختی و استقلال را بر رفاه و وابستگی ترجیح می دهند··· ‏490

‏ ‏

فصل یازدهم: اقتصاد بین الملل

1ـ11 قراردادها و روابط اقتصادی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران‏··· ‏495

‏     ‏1ـ1ـ11 قراردادهای دوران پهلوی مخالف منافع ملت‏··· ‏495

‏                    ‏‏به جیب زدن میلیونها پول ملت در انعقاد قراردادها··· ‏495

‏                    ‏‏بستن قراردادهای خلاف مصلحت ملت··· ‏496

‏                    ‏‏قراردادهای میلیاردی به ضرر ملت ایران··· ‏497

‏                    ‏‏قراردادها طوری است که هر طرفش را بگیریم ضرر دارد··· ‏497

‏                    ‏‏درست کردن قراردادها به ضرر ایران··· ‏498

‏     ‏2ـ1ـ11 ایران و کشورهای اسلامی بازاری برای کالاهای مصرفی کشورهای‎ ‎     صنعتی‏··· ‏499

‏                    ‏‏بازارهای کشورهای اسلامی مرکز رقابت کالاهای غرب و شرق··· ‏499

‏                    ‏‏کالاهای امریکایی که به حجاج عرضه می شود، مخالف با اسلام است··· ‏500

‏                    ‏‏در مقابل صدور مخازن ملی، عروسک به ایران وارد می شد··· ‏501

2ـ11 صادرات و واردات‏··· ‏501

‏                    ‏‏در صادرات و واردات بر مبنای دو طرف مساوی عمل خواهیم کرد··· ‏501


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 542

‏                    ‏‏مبادلات تجاری وابستگی نیست··· ‏502

‏                    ‏‏برای آزادی واردات و صادرات براساس قانون و با نظارت دولت برنامه ریزی‏‎ ‎‏                    کنید··· ‏503

3ـ11 سیاستهای اقتصادی و تجاری خارجی مناسب‏··· ‏503

‏     ‏1ـ3ـ11 ضرورت مشارکت مردم در تجارت خارجی و حدود آن‏··· ‏503

‏                    ‏‏مشارکت مردم در تجارت، رمز موفقیت··· ‏503

‏ ‏

‏                    ‏‏مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشند لکن با نظارت دولت··· ‏504

‏                    ‏‏آزادی صادرات و واردات وتجارت براساس قانون و با نظارت دولت··· ‏505

‏     ‏2ـ3ـ11 ایجاد روابط تجاری براساس عدالت و احترام متقابل‏··· ‏505

‏                    ‏‏جلوگیری از غارت منابع ملی نه قطع روابط با جهان··· ‏505

‏                    ‏‏ما وابستگی تجاری را از بین خواهیم برد··· ‏506

‏                    ‏‏قطع وابستگی ایران به دول خارجی آری قطع روابط خیر··· ‏507

‏                    ‏‏در روابط تجاری ظلم به غیر و ظلم از غیر را تحمل نمی کنیم··· ‏507

‏                    ‏‏مایل به روابط حسنه و احترام متقابل با شوروی هستیم··· ‏508


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 543

‎ ‎

کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 544