فصل سوم منابع و ثروتهای ملی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل سوم منابع و ثروتهای ملی

‏               ‏فصل سوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

منابع و ثروتهای ملی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  سیاستهای بهره برداری از منابع و ثروتهای ملی

‏     پس از پیروزی انقلاب اسلامی‏


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 183


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 184

1ـ3 سیاستهای بهره برداری از منابع و ثروتهای ملی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

1ـ1ـ3 استفاده صحیح از منابع و ثروتهای ملی 

‏ ‏

جلوگیری از تخریب جنگلها

‏اخیراً چیزی به من اطلاع دادند که موجب تأثر شد. و آن اینکه در‏‎ ‎‏بعضی از مناطق اشخاصی که از اهالی آنجا هستند حمله کردند به‏‎ ‎‏این جنگلها، و جنگلها را دارند خراب می کنند. این جنگلها مال‏‎ ‎‏ملت است، نباید آن را خراب کرد. باید به نظر ولی امرش، به نظر‏‎ ‎‏حاکم باشد. جایز نیست بر آنها که بروند و جنگلها را بِبُرند و‏‎ ‎‏خراب کنند. باید برادرهای ما نصیحت کنند آنها را. جلوگیری کنند‏‎ ‎‏نگذارند که این چیزهایی که تاکنون هستش و دیگران بردند، حالا‏‎ ‎‏ما خراب بکنیم! اینها خرابی است، نباید این خرابیها بشود.(233)‏

19 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

قطع دست غارتگران از منابع

‏چی می خواهید بشود آقا؟ یک قدرت بزرگی که همه چیز شما را‏‎ ‎‏به باد داده بود این نهضت برد از بین. اگر هیچی نشده الاّ این، بس‏‎ ‎‏است دیگر، باقی اش را خودتان درست کنید. اگر ما هیچ نداشتیم‏‎ ‎‏الاّ اینکه دست مفتخوارها را از نفت قطع کردیم، نفت مال خودتان‏‎ ‎‏است الآن. دست جنایتکارها از خزینۀ دولت قطع شد. اینها همۀ‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 185

‏نفت را، آنقدرش را، که به آنها می دادند؛ عوضش هم به خودشان‏‎ ‎‏می دادند؛ پایگاه درست می کردند برایشان! آنقدری هم که توی‏‎ ‎‏جیب ملت باید بیاید خود اینها می خوردند. به صورت‏‎ ‎‏حسابهایشان برسید، هر فردشان از این نفت می بردند، برسید به‏‎ ‎‏حسابهایشان، و می رسند به حسابهایشان.(234)‏

23 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

شناسایی منابع و استفاده از آنها برای رفاه ملت

‏من یک نکته ای باید عرض کنم: ما باید از این کارشناس های‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ بعض مطالب را یاد بگیریم. اینها از طول مدتی که‏‎ ‎‏شاید قریب بیش از سیصد سال است در این ممالک راه پیدا‏‎ ‎‏کردند، همه چیز این ممالک را، خصوصاً آنهایی که مورد اهمیت‏‎ ‎‏است خیلی برای آنها، مثل ایران، مطالعه کرده اند. هر چه ما داریم‏‎ ‎‏از داراییهای زیرزمینی و از داراییهای روی زمینی و از چیزهایی که‏‎ ‎‏در رِقای یک کشور دخالت دارد مثل فرهنگ، اقتصاد، امثال ذلک،‏‎ ‎‏اینها مطالعه کرده اند و مطالعاتشان بیشتر از ماست. اینها در آن‏‎ ‎‏وقتی که این وسایل نقلیۀ فعلی نبوده است، می آمدند در ایران و با‏‎ ‎‏کاروانها راه می افتادند، سوار شتر می شدند و گردش می کردند‏‎ ‎‏اطراف ایران و تمام بیابانهایی که در ایران بود مطالعه می کردند و‏‎ ‎‏جاهایی که احتمال ذخایر بود عکسبرداری می کردند؛ کشف‏‎ ‎‏می کردند. همۀ این چیزهایی که ما در زیرزمین داریم، آنها از ما‏‎ ‎‏بهتر مطلعند. در مسائل فرهنگی و سیاسی هم آنها مطالعات‏‎ ‎‏فراوان دارند. از ایلات عشایر اطراف ایران؛ همه جا. آنقدری که‏‎ ‎‏آنها مطالعه کرده اند در روحیات عشایر و مسائلی به دست‏‎ ‎‏آورده اند، ماها آنقدر مطالعه نکرده ایم. مطالعاتی که اینها از‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 186

‏شهرهای ما و دهات ما و فرهنگ ما و عقاید ما و گرایشهای ما، آنها‏‎ ‎‏مطالعه کرده اند، بسیار است. ما باید ببینیم که اینها بعد از مطالعات‏‎ ‎‏زیادی که کردند که می خواهند برای خودشان، می خواستند و‏‎ ‎‏می خواهند بهره برداری کنند، آنها چه چیز را موافق با مصلحت‏‎ ‎‏خودشان و بهره برداری خودشان می دانستند و چه چیز را و چه‏‎ ‎‏گروه را مخالف می دانستند. آنها کدام دسته جات را مخالف سلطۀ‏‎ ‎‏خودشان بر شرق و خصوصاً ایران، که یک ویژگی خاصی دارد،‏‎ ‎‏کدام گروه را مخالف با این سلطه می دانستند و کدام گروه یا‏‎ ‎‏گروهها را مخالف نمی دانستند یا موافق می دانستند.(235)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

تخریب جنگل ها غیر اسلامی 

‏اینکه من عرض کردم که باید امور، اسلامی باشد، حالا هم عرض‏‎ ‎‏می کنم: این کارهایی که شما می گویید که می روند جنگلها را‏‎ ‎‏خراب می کنند، اینها کارهای غیر اسلامی است. من می گویم باید‏‎ ‎‏اسلامی باشد. اگر چنانچه یک کسی تخلف کرد از مقررات دولت،‏‎ ‎‏این غیر اسلامی است، آن هم باید اسلامی بشود؛ یعنی، باید‏‎ ‎‏دولت با قدرت، آن کسی ‏‏]‏‏را‏‏][‏‏ که تخلف می کند از آن چیزهایی که‏‎ ‎‏دولت برای حفظ نظام دولت قرار داده است، آن را باید با قدرت‏‎ ‎‏جلویش را بگیرد؛ برای اینکه آن غیر اسلامی است، من می گویم‏‎ ‎‏اسلامی باید بشود. بریدن درختهای کشور را و به تباهی کشیدن‏‎ ‎‏جنگلها را، این غیر اسلامی است؛ باید جلویش گرفته بشود.(236)‏

7 / 6 / 61

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 187

هدر ندادن آبها و استفاده از زمینها

‏یکی از مسائل مهم ما مسئلۀ اقتصاد است. ما باید سعی کنیم که از‏‎ ‎‏حیث اقتصاد، قوی و بدون وابستگی باشیم. و باید مسئلۀ‏‎ ‎‏کشاورزی، که در رژیم سابق برای به هم زدن آن نقشه داشتند تا ما‏‎ ‎‏را وابسته کنند، بیشتر مورد نظر ما باشد. البته به طرف صنعت هم‏‎ ‎‏باید رفت، ولی اگر از کشاورزی منحرف شویم، اسباب آن می شود‏‎ ‎‏که آنچه خودمان نیز داریم از بین برود و مقصود رژیم سابق از‏‎ ‎‏آن همه تبلیغات برای «تمدن بزرگ» همین بود که کشاورزی را از‏‎ ‎‏بین ببرد، و مملکتی که هم آب داشت و هم زمین، آبها را به هدر‏‎ ‎‏می دادند و زمینها هم بدون استفاده مانده بود. باید مردم سعی‏‎ ‎‏کنند که آبها به هدر نرود و از زمینها استفاده کنند، و در بخش‏‎ ‎‏کشاورزی و صنایع کوچک، فعال باشند. و توجه دولت به صنایع‏‎ ‎‏بزرگ باعث نشود که صنایع کوچک هم از بین برود و دولت هم‏‎ ‎‏بایستی تمام قدرت خود را برای کشاورزی به کار گیرد. و اینکه‏‎ ‎‏روحانیون در شورای اقتصاد و برنامه ها نظارت می کنند، از باب‏‎ ‎‏این است که آنها به امور شرعی توجه دارند و نظارت آنها باعث‏‎ ‎‏می شود که طرحی که شما می دهید و برای تصویب به مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی و شورای نگهبان می رود، رد نشود و در نتیجه،‏‎ ‎‏کارها آسان شود و شما در برنامه هایتان معطل نمانید. من به همۀ‏‎ ‎‏شما و کسانی که به انقلاب و اسلام کمک می کنند، دعا می کنم.‏‎ ‎‏امیدوارم موفق باشید.(237)‏

17 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

2ـ1ـ3 اعمال سیاستهای مستقل برای بهره برداری از منابع

‏ ‏

استفاده از سرمایه ها بنا به مصلحت ملت

سؤال:‏[ ‏‏همان طور که مسبوق هستید، سرمایه هایی به نام ایران در‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 188

‏آلمان سرمایه گذاری شده است. این سرمایه ها، چه سرنوشتی پیدا‏‎ ‎‏خواهد کرد؟‏‏]‏

جواب:‏ این سرمایه ها مال کشور وملت است ودولتی که می آید‏‎ ‎‏به مصلحت ملت عمل خواهدکرد.(238)‏

22 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

ناچاری در فروش منابع در شرایط فعلی با سیاست مستقل

سؤال:‏] ‏‏سیاست حضرتعالی راجع به منابع زیرزمینی مملکت به‏‎ ‎‏بهترین وضعش چگونه است؟‏‏][‏

جواب:‏ منابع زیرزمینی تابع سیاست اقتصادی است. در شرایط‏‎ ‎‏فعلی، ما ناچار به فروش منابعمان هستیم؛ البته با سیاستی‏‎ ‎‏مستقل.(239)‏

19 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

کوتاه کردن دست اجانب و کسب استقلال در فروش نفت

‏آن وقتی که دست اجانب از مملکت شما کوتاه بشود؛ مملکت‏‎ ‎‏بشود مال خودتان، خودتان اداره اش بکنید، خودتان هر چه دارید‏‎ ‎‏دلتان خواست بفروشید. نفت را خواستید بفروشید، خواستید‏‎ ‎‏نفروشید. البته می خواهیم بفروشیم اما نه آن فروشی که این مرد‏‎ ‎‏کرد که هم نفت را داد هم پایگاه درست کرد. به جای نفت پایگاه‏‎ ‎‏برای آنها درست کرد. اینطور البته نمی شود؛ ادامه ندارد این.(240)‏

1 / 11 / 57

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 189

‎ ‎

کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 190