مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه

‏اندیشه های بلند پیشوای بزرگ و بنیانگذار حکومت اسلامی در عصر حاضر، چراغی‏‎ ‎‏پرفروغ در پیش روی جویندگان حق و حقیقت اسلام ناب محمدی(ص) است. زدودن‏‎ ‎‏گرد و غبار و ایجاد روشنی بیشتر این اندیشه ها وظیفه ای عظیم است که بر دوش پیروان‏‎ ‎‏راستین آن حضرت قرار دارد. اقتصاد یکی از ابعاد اندیشه های آن حضرت است که از‏‎ ‎‏زمینه ها و ابعاد مهم حیات بشری است و هر روزه اهمیت آن در اداره امور جوامع در‏‎ ‎‏حال فزونی است.‏

‏     تبیان اقتصادی، برگ سبزی است که برای تشنگان اقتصاد از دیدگاه اسلام تدوین‏‎ ‎‏شده است. اقتصادی که دست رد بر سینه نظامهای غیر الهی زده و چهارچوب حمایت از‏‎ ‎‏محرومان را بر ستون عدالت استوار کرده است. چهارچوبی که دولت را در خدمت مردم‏‎ ‎‏گرفته و توسعه، استقلال، قرب الهی و خداگونه شدن انسان را هدف قرار داده است‏‎ ‎‏اقتصادی که همه ابعاد حیات انسان را مد نظر قرار دهد و ابزارها و سیاستهای مناسب را‏‎ ‎‏به کار ببندد تا دنیا را آباد و آبادتر کند و از بستر آن، مسیر دستیابی به رضوان الهی و جنت‏‎ ‎‏نعیم را برای بشر فراهم کند. اندیشه های تابناک و پرفروغ حضرت امام خمینی(س) در‏‎ ‎‏زمینه اقتصاد ـ هرچند توسط ایشان در قالب یک مکتوب تدوین نشده است ـ چارچوبی‏‎ ‎‏نظام یافته دارد و مبتنی بر اصول اسلامی است که حاکی از دقت و قابلیت استناد‏‎ ‎‏دیدگاههای آن حضرت است.‏

‏    ‏


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ا

‏ این مجموعه که در قالب یازده فصل و زیرفصلهای متعدد تدوین شده است، طی دو‏‎ ‎‏مرحله با حجم کار وسیعی به شکل موجود تبدیل شده است. در مرحله اول از فرایند‏‎ ‎‏تدوین این مجموعه؛ ابتدا منابع مختلف موجود که مرقومات و فرمایشات آن حضرت را‏‎ ‎‏به صورت مکتوب ارائه کرده اند جمع آوری شده است. هر یک از این منابع توسط دو‏‎ ‎‏محقق به طور همزمان مطالعه شده است و مطالب اقتصادی آن استخراج و در قالب فیش‏‎ ‎‏تنظیم شده است. این فیش برداریها توسط یک گروه 3 نفره بررسی مجدد شده اند و از‏‎ ‎‏جنبه دقت، صحت و ارتباط با موضوع بازنگری شده اند. در نهایت فیش ها در قالب‏‎ ‎‏موضوعات کلی طبقه بندی شده اند.‏

‏     فرایند مرحله دوم به مطالعه مجدد فیشهای استخراج شده و عنوان گذاری اصلی و‏‎ ‎‏فرعی برای آنها اختصاص داشته است. در این مرحله ابتدا یک فهرست از عنوانهای‏‎ ‎‏اصلی پیشنهادی تنظیم شده و فیشها توسط یک محقق درقالب این فهرست عنوان گذاری‏‎ ‎‏شده است. در این فرایند در صورت نیاز، عنوان های جدید به فهرست افزوده شده اند.‏‎ ‎‏سپس فیشها دوباره مطالعه شده و عنوانهای فرعی توسط پژوهشگران برای هر فیش‏‎ ‎‏پیشنهاد شده است. این عنوانها و فیشهای مربوطه توسط گروه سه نفره پژوهشی مطالعه‏‎ ‎‏شده و عنوانهای نهایی تنظیم شده است در ادامه، این فیشها دسته بندی و در قالب‏‎ ‎‏عنوانهای اصلی و فرعی و به ترتیب موضوع هرفیش تدوین شده اند. عنوانهای هر فیش‏‎ ‎‏بار دیگر بررسی و ویرایش شده و در قالب وضع موجود تقدیم علاقه مندان می شود.‏

‏     در این فرایند دهها نفر همکاری کرده اند و هزاران ساعت وقت صرف تنظیم این‏‎ ‎‏مجموعه شده است. امید است مورد رضایت درگاه احدیت واقع شود و مورد قبول‏‎ ‎‏صاحب نظران قرار گیرد.‏

‏     در پایان لازم می دانیم از همه کسانی که در مراحل مختلف: استخراج مطالب، تدوین‏‎ ‎‏و تنظیم و تهیه فهارس ما را یاری کرده اند بویژه از جناب آقای دکتر مرتضی عزتی که در‏‎ ‎‏تدوین و تنظیم مجموعه تلاش زیادی کرده اند صمیمانه تشکر نماییم.‏

‏ ‏

گروه اجتماعی                                          

‏معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ب

‎ ‎

کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ج