فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

عنوان ‏صفحه‏

‏ ‏

مقدمه‏··· ‏الف

فصل اول: خطوط کلی اقتصاد اسلامی‏··· 1‏

‏فصل دوم: دولت و اقتصاد··· ‏23

فصل سوم: منابع و ثروتهای ملی‏··· ‏183

فصل چهارم: مشارکت عمومی‏··· ‏191

فصل پنجم: کشاورزی‏··· ‏281

فصل ششم: صنعت‏··· ‏333

فصل هفتم: نفت‏··· ‏343

فصل هشتم: بانکداری‏··· ‏399

فصل نهم: بازار و بخش خصوصی‏··· ‏425

فصل دهم: اقتصاد و جنگ تحمیلی‏··· ‏465

فصل یازدهم: اقتصاد بین الملل‏··· ‏493

فهارس‏··· ‏509

‏     ‏‏فهرست تفصیلی··· ‏511

‏     ‏‏فهرست مآخذ··· ‏545

‏     ‏‏فهرست منابع··· ‏575


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه III

‎ ‎

کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV