فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

نظریۀ ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی

‏نبی الله  ابراهیم زاده آملی‏

‏          ‏‏مقدمه··· 9‏

‏          سیر تکاملی بحث ولایت فقیه··· 13‏

‏          حسبه و ولایت فقیه··· 16‏

‏          دیدگاه ها··· 22‏

‏     1 ـ آیة الله  بروجردی (متوفای 1380 ق).··· 22‏

‏     2 ـ آیة الله  خوئی (متوفای 1413 ق.)··· 23‏

‏     3 ـ آیة الله  شیخ محمد تقی آملی (متوفای 1391 ق.)··· 25‏

‏     4 ـ آیة الله  شعرانی (متوفای 1393 ق.)··· 26‏

‏     5 ـ علامه طباطبائی (متوفای 1402 ق.)··· 27‏

‏     6 ـ آیة الله  شهید مرتضی مطهری (شهادت 1358 ش.)··· 27‏

‏          ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی (متوفای 1409 ق.)··· 30‏

‏          امام و ادله اثبات ولایت فقیه··· 32‏

‏          امام و جایگاه ولایت فقیه··· 34‏

‏          امام و ولایت مطلقه فقیه··· 35‏

‏          امام و حکومت قانون··· 36‏

‏          امام و مسئله اعلمیت··· 38‏

‏          امام و احترام به آرای مردم··· 39‏

‏          امام و مسئله انتصاب فقیه··· 40‏

‏          امام و مسئله مشروعیت حکومت و ولایت فقیه··· 42‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 543

‏ 

         پی نوشت ها:··· 48‏

‏ ‏

ولایة الفقیه ومشروعیة الانتخاب

‏قاسم الابراهیم‏

‏          ‏‏مقدمة··· 55‏

‏     ولایة الفقیه بین النصب والانتخاب··· 56‏

‏     الاقوال فی المسألة:··· 56‏

‏          منهج البحث:··· 57‏

‏          الأدلة بالنظرة البدویة:··· 58‏

‏          الموقف الفقهی وفروض المسألة:··· 59‏

‏     الاُولیٰ:··· 59‏

‏     والثانیة:··· 60‏

‏     الرأی فی المسألة:··· 65‏

‏          اختیارات الفقیه:··· 66‏

‏          بحث فی أدلة الشوریٰ:··· 67‏

‏          معنیٰ الأمر:··· 68‏

‏          المراد بالشوریٰ:··· 69‏

‏          مضمون آیة الشوریٰ:··· 70‏

‏     بیان الاستدلال:··· 70‏

‏          الجهة الاولیٰ: حکم العمل بالشوریٰ:··· 71‏

‏     التقریب الأوّل:··· 71‏

‏     التقریب الثانی:··· 72‏

‏     التقریب الثالث:··· 72‏

‏     التقریب الرابع:··· 73‏

‏     الجهة الثانیة:··· 74‏

‏     الوجه الأول:··· 74‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 544

‏ 

    الوجه الثانی:··· 74‏

‏     الوجه الثالث:··· 75‏

‏     حدود تطبیق مبدأ الشوریٰ:··· 75‏

‏          تخلّف من لهم حق المشارکة فی التصویت:··· 76‏

‏          پی نوشت ها:··· 78‏

‏ ‏روند تاریخی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام(ره)

‏محمدمهدی باباپور‏

‏          ‏‏مقدمه··· 81‏

‏          مراحل طرح اندیشه ولایت فقیه··· 83‏

‏     1 ـ طرح بحث ولایت فقیه در کشف الاسرار··· 84‏

‏     2 ـ طرح بحث ولایت فقیه درالرسائل،تحریرالوسیله،البیع وحکومت اسلامی··· 85‏

‏          روایات مورد استناد ایشان در این کتاب··· 87‏

‏     3 ـ طرح بحث ولایت فقیه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی··· 89‏

‏     4 ـ طرح تفصیلی بحث ولایت مطلقه فقیه در اواخر عمر امام··· 91‏

‏          بررسی ثبات و تحوّل نظر امام؛ دربارۀ ولایت فقیه··· 94‏

‏     1 ـ مبنای مشروعیت ولی فقیه··· 94‏

‏          امام خمینی(ره) و مبنای مشروعیت ولایت فقیه··· 97‏

‏          2 ـ شرایط ولی امر··· 100‏

‏     1 ـ فقاهت··· 100‏

‏     2 ـ عدالت··· 101‏

‏     3 ـ شئون و اختیارات ولی فقیه··· 102‏

‏          امام خمینی(ره) و ولایت مطلقه فقیه··· 103‏

‏          ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی··· 112‏

‏          نتیجه گیری··· 117‏

‏          پی نوشت ها:··· 119‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 545

بررسی نسبت نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه

‏غلامرضا بهروزلک‏

‏          ‏‏مقدمه··· 123‏

‏          وجه کلامی مسئلۀ حکومت در عصر غیبت··· 127‏

‏          جایگاه حکومت در عصر غیبت در کلام شیعی··· 130‏

‏          مروری بر مبنای کلام سیاسی کلاسیک شیعه··· 132‏

‏     الف) حجیت معرفت عقلی··· 132‏

‏     ب) عدل و حکمت الهی: قاعدۀ لطف··· 134‏

‏     ج) ضرورت اِرسال رسل و نیاز آدمی به شریعت آسمانی··· 135‏

‏     د) ضرورت عقلی ریاست در جامعه··· 138‏

‏     ه .) لزوم نصب الهی رهبران جامعه··· 139‏

‏          عصر غیبت و مسئلۀ حکومت··· 140‏

‏          نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه··· 146‏

‏          دیدگاه امام خمینی در مورد ولایت مطلقۀ فقیه··· 147‏

‏     الف) سیر تاریخی طرح این نظریه در آثار ایشان··· 147‏

‏     ب) ادلۀ ولایت مطلقۀ فقیه··· 148‏

‏     اوّل) ادلّۀ عقلی مستقل··· 149‏

‏     دوّم) ادلۀ عقلی غیرمستقل··· 151‏

‏ ‏ستدلال های عقلی ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی

‏محترم پاینده‏

‏          ‏‏مقدمه··· 165‏

‏          بررسی استدلال عقلی امام خمینی (ره)··· 166‏

‏     نکتۀ اول:··· 169‏

‏     نکته دوم:··· 170‏

‏     نکته سوم:··· 173‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 546

‏ 

   پی نوشت ها:··· 177‏

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

‏محمد جواد حیدری کاشانی‏

‏          ‏‏مقدمه··· 179‏

‏          روند تاریخی مباحث ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی··· 180‏

‏          مراحل طرح ولایت فقیه در آثار امام خمینی (ره)··· 181‏

‏          مرحلۀ اول پاسخ به شبه ها و نگارش کتاب کشف اسرار··· 182‏

‏          دلایل روایی حکومت فقیه و دیدگاه امام خمینی··· 183‏

‏          مرحلۀ دوم: طرح ولایت فقیه در کتاب هایِ الرسائل، تحریر الوسیله والبیع··· 183‏

‏          ویژگی های حاکم اسلامی از دیدگاه امام خمینی··· 184‏

‏          مرحله سوم: دفاع از ولایت فقیه··· 185‏

‏          دفع شبهه استبداد از منظر امام خمینی··· 185‏

‏          مرحلۀ چهارم: تبیین اختیارات و شرایط ولیِّ فقیه··· 186‏

‏          دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی··· 187‏

‏     الف ـ دلایل عقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی··· 187‏

‏     ب ـ دلایل نقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی··· 188‏

‏          شرایط ولیِّفقیه از منظر امام خمینی··· 189‏

‏     1) فقاهت و 2) عدالت.··· 189‏

‏          مشکل برخورد و تزاحم ولایت ها··· 191‏

‏          محدودۀ آزادی در نظام ولایت فقیه··· 192‏

‏     1) تعریف آزادی··· 192‏

‏     2) خط قرمز آزادی··· 192‏

‏     3) محدودیت قانون رؤسای سه قوه از منظر امام خمینی··· 193‏

‏     4) حقوق مردم در آزادی های اساسی از منظر امام خمینی··· 193‏

‏     5) آزادی در عصر پیامبر و امامان معصوم(ع)··· 193‏

‏     6) آزادی های سیاسی و بنیادی در نظام ولایت فقیه··· 194‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 547

‏ 

    7) سوءاستفاده از آزادی··· 194‏

‏    پی نوشت ها:··· 195‏

تجلی عملی ولایت فقیه، در ادوار پیشین

‏سید محمد شفیعی‏

‏     ‏‏اشاره اول··· 197‏

‏     اشاره دوم··· 197‏

‏     اشاره سوم··· 198‏

‏     اشاره چهارم··· 198‏

‏          ارکان ولایت فقیه··· 200‏

‏     1) اعتقاد به مسئله غیبت و نیابت:··· 201‏

‏     2 ـ اجرای قوانین الهی و تعالیم اسلامی··· 201‏

‏          اندیشۀ تأسیس حکومت اسلامی··· 202‏

‏          راز نزدیک شدن علما به دربار در قرون گذشته··· 202‏

‏          الف) دوران آغاز غیبت صغری··· 203‏

‏     ابن ادریس حلی (قرن 6 ق)··· 204‏

‏          ب) دوران مغول··· 204‏

‏     خواجه نصیرالدین طوسی (672 ه .  ق)··· 205‏

‏          ج) دوران صفویه··· 206‏

‏     شیخ کرکی «محقق ثانی» (868 ـ 940 ه .ق)··· 206‏

‏     موقعیت شیخ بهایی··· 208‏

‏          د) دوران قاجاریه··· 210‏

‏     نهضت تنباکو و نهضت مشروطه··· 210‏

‏     موقعیت شیخ فضل الله نوری··· 211‏

‏      نتیجه··· 213‏

‏      پی نوشت ها:··· 215‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 548

انتصاب یا انتخاب از دیدگاه امام خمینی

‏نعمت الله  صفری‏

‏          ‏‏مقدمه··· 219‏

‏          بخش اوّل: مبانی و کلیات بحث··· 221‏

‏     1) تبیین موضوع بحث··· 221‏

‏     2) شیوۀ بحث··· 221‏

‏     3) منابع بحث:··· 221‏

‏     4) پیش فرض ها··· 222‏

‏     5) تعریف واژه ها··· 223‏

‏     الف ـ مشروعیت··· 223‏

‏     ب ـ مقبولیت··· 224‏

‏     ج ـ ولایت··· 225‏

‏     ولایت یا نظارت··· 228‏

‏     د ـ فقیه··· 232‏

‏     ه ـ انتصاب··· 234‏

‏          1) ادلۀ انتصاب··· 235‏

‏     الف ـ دلیل عقلی··· 235‏

‏     ب ـ دلیل نقلی··· 236‏

‏          2) منتصِب··· 237‏

‏          3) منتصَب··· 239‏

‏          4) انواع انتصاب··· 242‏

‏     و ـ انتخاب··· 243‏

‏          انواع انتخاب··· 244‏

‏          6) تاریخچه انتصاب و انتخاب··· 245‏

‏     الف ـ تاریخچۀ انتصاب··· 245‏

‏     ب ـ تاریخچۀ انتخاب··· 246‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 549

‏  

 بخش دوّم:بررسی مسئله انتصاب و انتخاب در آثار امام··· 250‏

‏          الف ـ معرفی آثار امام··· 250‏

‏     1) کشف اسرار··· 250‏

‏     2) رسالة فی الاجتهاد والتقلید··· 251‏

‏     3) تحریر الوسیله··· 251‏

‏     4) کتاب البیع··· 251‏

‏     5) ولایت فقیه یا حکومت اسلامی··· 252‏

‏     6) صحیفۀ امام··· 252‏

‏          ب ـ ارزش گذاری آثار امام··· 252‏

‏     1) نوع اثر··· 252‏

‏     الف ـ کتبی··· 253‏

‏     ب ـ  شفاهی··· 253‏

‏     2) زمان··· 254‏

‏     3) کیفیت محتوا··· 255‏

‏          ج ـ عبارت های امام(ره) در مورد انتصاب و انتخاب··· 256‏

‏     1) انتصاب··· 256‏

‏     2) انتخاب··· 257‏

‏          د ـ راه های حل تعارض··· 260‏

‏     1) راه حل برگزیده··· 260‏

‏     2) راه حل های دیگر··· 263‏

‏     1) راه حل های مبتنی بر جمع··· 263‏

‏     1 ـ 1) جمع بین مشروعیت و مقبولیت··· 263‏

‏     1 ـ 2) نظریۀ احتیاطی··· 264‏

‏     1 ـ 3) هدیه رهبری··· 264‏

‏          2) راه حل های مبتنی بر طرح··· 265‏

‏     2 ـ 1) تبدّل رأی یا اشتباه··· 265‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 550

‏  

  2 ـ 2) تقیه و توریه··· 266‏

‏     2 ـ 3) اضطرار و عناوین ثانویه··· 266‏

‏   پی نوشت ها:··· 268‏

‏ ‏ولایت فقیه انتصابی یا انتخابی؟ «از دیدگاه امام خمینی»

‏حبیب الله  طاهری‏

‏          ‏‏چکیده··· 275‏

‏          واژه های کلیدی··· 275‏

‏          مقدّمه··· 276‏

‏     الف) دلایل انتصابی بودن مقام ولایت··· 280‏

‏     1 ـ حدیث: مقبولۀ عمر بن حنظله··· 281‏

‏     سند حدیث··· 282‏

‏     دلالت حدیث··· 283‏

‏     2 ـ حدیث: اَلّٰلهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی··· 286‏

‏     سند حدیث··· 286‏

‏     دلالت حدیث··· 287‏

‏     اشکالات··· 288‏

‏     3 ـ حدیث: اَلْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِیاء وَمشابه آن··· 289‏

‏     سند حدیث··· 290‏

‏     دلالت حدیث··· 290‏

‏     4 ـ حدیث: الفُقهاءَ حَصُونَ الأسلام··· 291‏

‏     سند حدیث··· 291‏

‏     دلالت حدیث··· 292‏

‏     5 ـ حدیث: اَلفُقهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ··· 293‏

‏     سند حدیث··· 293‏

‏     دلالت حدیث··· 293‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 551

‏ 

  6 ـ حدیث: وَامَّا الحَوادِثُ الواقِعَة··· 294‏

‏     سند حدیث··· 294‏

‏     دلالت حدیث··· 294‏

‏     7 ـ حدیث: اَلْعَلَماء حُکّامُ عَلَی النَّاس··· 296‏

‏     8 ـ حدیث: مَجارِی الْأُمورِ والاَٰحکَام··· 296‏

‏     سند حدیث··· 297‏

‏     دلالت حدیث··· 297‏

‏     نتیجۀ کلّی··· 298‏

‏     ب) دلایل انتخابی بودن مقام ولایت و بررسی آن··· 299‏

‏     1 ـ ماهیت انتخاب و بیعت··· 300‏

‏     2 ـ نقش مردم در تعیین رهبر··· 301‏

‏     3 ـ ولایت یا مسئولیت بزرگ··· 304‏

‏     4 ـ حکومت الهی، نه دموکراسی··· 304‏

‏     1 ـ نصب فقها برای ولایت، باعث هرج و مرج است··· 305‏

‏     بررسی··· 306‏

‏     2 ـ قضاوت عقل و سیره عقلا در واگذاردن امور به افراد امین و توان مند··· 308‏

‏     بررسی··· 309‏

‏     الف) رؤیت هلال؛··· 311‏

‏     ب) وقوف در موقفین؛··· 311‏

‏     ج) حدود و تعزیرات؛··· 311‏

‏     د) افراد بی سرپرست؛··· 312‏

‏     ه) انفال؛··· 312‏

‏     و) خمس؛··· 314‏

‏     ز) تفلیس و حجر··· 315‏

‏     3 ـ فحوای قاعدۀ النّاس مَسلّطون علی اموالهم··· 315‏

‏     بررسی··· 316‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 552

‏  

  4 ـ واگذاری امور اجتماع و حکومت به مردم··· 316‏

‏     بررسی··· 317‏

‏     پی نوشت ها:··· 319‏

‏ ‏تئوری عدالت در حکومت اسلامی و ولایت فقیه

‏محمدجواد فاضل لنکرانی‏

‏          ‏‏پیش گفتار··· 323‏

‏          مقصود از عدالت··· 325‏

‏          وجوب اجرای عدالت··· 328‏

‏          ادله وجوب اجرای عدالت··· 328‏

‏     دلیل اوّل: عقل··· 328‏

‏     دلیل دوّم: قرآن··· 328‏

‏     دلیل سوم: روایات··· 331‏

‏          مجریان عدالت در جامعه··· 334‏

‏          پاسخ به سه اشکال··· 336‏

‏     اشکال اوّل··· 336‏

‏     اشکال دوّم··· 337‏

‏     اشکال سوم··· 338‏

‏          عدالت و ارتباط آن با بحث حسن و قبح عقلی··· 339‏

‏          نیاز بشر به ولیّ و انحصار ولایت بالذات در خداوند··· 340‏

‏          عدالت و مسئله خلافت انسان··· 342‏

‏          عدالت و شورا··· 343‏

‏          بررسی عدالت و تعدد فقها··· 344‏

‏          رابطه حاکم و مردم··· 344‏

‏          عدالت و عدم فرق بین زمان معصوم و غیر معصوم··· 345‏

‏          آثار و خلاصۀ بحث نظریه عدالت··· 346‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 553

‏  

         پی نوشت ها:··· 351‏

‏ ‏نظارت یا ولایت فقیه از منظر فقیهان معاصر و امام خمینی

‏محمدحسن قدردان قراملکی‏

‏          ‏‏چکیده··· 353‏

‏          شأن و مسئولیت فقیهان و عالمان دین··· 353‏

‏          طرفداران نظارت··· 355‏

‏          آیة الله  نائینی··· 355‏

‏     شهید صدر··· 357‏

‏     شهید مطهری··· 358‏

‏     آیة الله  مکارم شیرازی··· 360‏

‏     آیة الله  منتظری··· 360‏

‏     شیخ محمد جواد مغنیه··· 361‏

‏     قانون اساسی··· 362‏

‏     امام خمینی··· 362‏

‏          1 ـ اصل انگاری ولایت··· 367‏

‏          2ـ عدول از نظارت به ولایت··· 367‏

‏          3ـ اختصاص عدول به نقش روحانیت··· 368‏

‏          4 ـ اصل انگاری نظارت··· 368‏

‏          اشاره ای به مبانی نظریه··· 372‏

‏          پی نوشت ها:··· 374‏

‏ ‏ولایت باطنی و ولایت ظاهری

‏محمدسروش محلاتی‏

‏          ‏‏مدخل··· 379‏

‏          1 ـ قلمرو ولایت باطن و ولایت ظاهر··· 382‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 554

‏  

       2 ـ احکام ولایت باطن و ولایت ظاهر··· 383‏

‏          3 ـ ملازمۀ ولایت باطن و ولایت ظاهر··· 385‏

‏          4 ـ پیوستگی ولایت ظاهر و باطن درحکمت··· 387‏

‏          5 ـ باطنِ ولایت ظاهری··· 391‏

‏          6 ـ تفکیک ناپذیری ولایت ظاهر و باطن در عرفان··· 393‏

‏          7 ـ امامت، جامعیت ولایت باطن و ظاهر··· 395‏

‏          8 ـ غیبت و ناگسستگی ولایت ظاهر از ولایت باطن··· 398‏

‏          9 ـ قداست باطنی در ولایت ظاهری··· 401‏

‏          10 ـ عنصر معنوی در ولایت سیاسی··· 404‏

‏           پی نوشت ها:··· 413‏

تفسیر ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی«ره»

‏غلامرضا مصباحی‏

‏          ‏‏چکیده··· 417‏

‏          مفهوم «ولایت مطلقه امر» چیست؟··· 418‏

‏          گسترۀ ولایت فقیه··· 419‏

‏          پاسخ چند شبهه··· 423‏

‏          پی نوشت ها:··· 432‏

‏ ‏ولایت فقیه؛ «نصب» یا «انتخاب»

‏محمد موحدی ساوجی‏

‏          ‏‏مقدمه··· 433‏

‏          ولایت فقیه، نصب یا انتخاب؟··· 436‏

‏          احتمالات مختلف دربارۀ تحقق ولایت انتصابی فقها··· 436‏

‏     احتمال اول··· 437‏

‏     احتمال دوم··· 438‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 555

‏  

  احتمال سوم··· 438‏

‏     احتمال چهارم··· 439‏

‏     احتمال پنجم··· 439‏

‏     احتمال ششم··· 440‏

‏          دلایل نظریۀ نصب و نقد آن ها··· 444‏

‏     دلیل اوّل: مقبولۀ عمر بن حنظله··· 444‏

‏     دلیل دوّم: مشهورۀ ابی خدیجه··· 447‏

‏     دلیل سوم: حدیث «اللهم ارحم خلفائی»··· 448‏

‏     دلیل چهارم: حدیث «العلماء ورثة الانبیاء»··· 449‏

‏     دلیل پنجم: حدیث «الفقهاء حصون الاسلام»··· 450‏

‏     دلیل ششم: حدیث «العلماء حکام علی الناس»··· 452‏

‏     دلیل هفتم: حدیث «الفقهاء امناء الرسل»··· 453‏

‏     دلیل هشتم: حدیثی از امام حسین(ع)··· 454‏

‏          استدلال عقلی بر نظریۀ نصب··· 459‏

‏     استدلال آیة الله  العظمی بروجردی و نقد آن··· 459‏

‏          دو استدلال عقلی دیگر و نقد آن··· 462‏

‏     دلیل اوّل:··· 462‏

‏     دلیل دوم··· 467‏

‏    پی نوشت ها:··· 472‏

‏ ‏بررسی مبنای انتصاب و انتخاب ولایت فقیه

‏سید محسن موسوی گرگانی‏

‏          ‏‏مقدمه··· 477‏

‏          نظریّۀ دیگر دربارۀ انتصاب ولی فقیه؟··· 479‏

‏          اشکالات ثبوتی انتخاب ولایت فقیه··· 484‏

‏     اشکال اوّل:··· 484‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 556

‏ 

    اشکال دوم:··· 485‏

‏     اشکال سوم:··· 487‏

‏     اشکال چهارم:··· 488‏

‏          بررسی أدلّۀ انتخابی بودن ولایت فقیه··· 489‏

‏     دلیل اوّل:··· 489‏

‏     دلیل دوم:··· 490‏

‏     دلیل سوم:··· 491‏

‏     دلیل چهارم:··· 492‏

‏     دلیل پنجم:··· 493‏

‏     دلیل ششم:··· 495‏

‏     دلیل هفتم:··· 495‏

‏     پی نوشت ها:··· 500‏

‏ ‏بررسی تطبیقی اندیشۀ امام خمینی(ره) در فقه سیاسی معاصر شیعه

‏علی نصر اصفهانی‏

‏          ‏‏مقدمه··· 501‏

‏          دیدگاه اول: ولایت فقیه در امور جزئیه··· 504‏

‏     الف) آیة الله  سید ابوالقاسم خوئی··· 504‏

‏     ب) آیة الله  شیخ محمد علی اراکی··· 506‏

‏          دیدگاه دوم: ولایت انتصابی فقیه با اختیارات محدود··· 508‏

‏     الف) آیة الله  سید محمد رضا گلپایگانی··· 508‏

‏     ب) آیة الله  سید عبدالاعلی موسوی سبزواری··· 509‏

‏          دیدگاه سوم: ولایت انتخابی فقیه با اختیارات محدود··· 512‏

‏     آیة الله  شیخ حسینعلی منتظری··· 512‏

‏          دیدگاه چهارم: ولایت انتصابی فقیه با اختیارات مطلقه··· 515‏

‏          1ـ ضرورت و عدم ضرورت اقدام در به دست گرفتن حکومت از طرف فقها··· 517‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 557

‏ 

         2ـ محدودۀ اختیارات فقها در امور سیاسی و اجتماعی··· 518‏

‏          3ـ ادلۀ سلبی و ایجابی ولایت فقیه··· 519‏

‏          4ـ مبانی مشروعیت حکومت··· 521‏

‏          پی نوشت ها:··· 522‏

‏ ‏مبانی فقهی ولایت فقیه

‏مصطفی نورانی‏

‏          ‏‏مقدمه··· 525‏

‏          وظیفه علما··· 529‏

‏          ارج رهبری و امامت··· 529‏

‏          ولایت؛ خیر مطلق··· 530‏

‏          دلیل وجوب اطاعت··· 530‏

‏     فقها امینان پیغمبرانند··· 531‏

‏     فضیلت عالمان··· 531‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 558