بخش دوم: حقوق بین ‏الملل
حقوق خصوصی
حقوق تجارت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

حقوق تجارت

حقوق تجارت 

‏ ‏

‏ ‏

لزوم مالکیت یا وکالت از سوی مالک در واگذاری سرقفلی ملک

‏ [گرفتن سرقفلی] اگر سرقفلی از مالک ملک تلقی شده است یا از کسی ‏‎ ‎‏که از مالک ملک تلقی کرده است تلقی شده است... اشکال ندارد. و اگر ‏‎ ‎‏کسی در ملکی که به اجاره نزد او است پس از اتمام اجاره بدون قید و ‏‎ ‎‏شرط بخواهد تخلیه نکند یا سرقفلی بگیرد جایز نیست.‏‏ (‏‏869‏‏)‏

22 / 10 / 46

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت استقرار نظام بانکی بدون ربا

‏اما راجع به بهرۀ بانکی، ما بانکهایی که بی بهره باشد باید تأسیس ‏‎ ‎‏کنیم. ما بهره ها را جایز نمی دانیم. (‏‏870‏‏)‏

16 / 9 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حرمت ربا در اسلام

‏سیستم بانکداری به این وضعی که الآن در ایران هست، این وضعْ ‏‎ ‎‏وضع طاغوتی است. ربا در اسلام حرام است؛ در قرآن اعلام به ‏‎ ‎‏حرمت شده است: کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد ـ در اسلام، در ‏‎ ‎‏قرآن گفته شده است که جنگ با خدا می کند! این سیستم باید ‏‎ ‎‏متحول بشود. سیستم بانکی باید عوض بشود. (‏‏871‏‏)‏

23 / 1 / 58

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

نفی ربا در بانکداری اسلامی

‏از جهتی که یک همچو بانک اسلامی که مبنایش بر این باشد که ‏‎ ‎‏بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگی ‏‎ ‎‏است به جامعه و به اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم ‏‎ ‎‏از سایر بانکها به واسطۀ این بانک سلب بشود و مردم توجه بکنند‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 362

‏به این بانک که اسلامی است، مبنایش اسلام است، اسلامی است ‏‎ ‎‏و مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره برداری از ‏‎ ‎‏انسان بیخودی نکند. (‏‏872‏‏)‏

1 / 3 / 58

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

قانونمندی نظام پولی کشور

‏ [از قرار اطلاع عده ای از مسافرین ایرانی در خارج از کشور ‏‎ ‎‏مبادرت به فروش پول رایج کشور می کنند. با توجه به اینکه به ‏‎ ‎‏همراه داشتن اسکناس بیش از مبلغ مقرر، غیر قانونی اعلام شده ‏‎ ‎‏است، و این امر خلاف حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی ‏‎ ‎‏است...]‏

‏بسمه تعالی‏

‏تخلف از مقررات دولت خصوصاً در فرض مذکور جایز ‏‎ ‎‏نیست. (‏‏873‏‏)‏

14 / 5 / 63

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

منع ربا در بانکداری اسلامی

‏اما مسئله بانک از مسائل مهمی است که چنانچه ربا از بانک ‏‎ ‎‏حذف نشود، مشمول آیه شریفه و روایات کثیره می شویم که آیه ‏‎ ‎‏شریفه می فرماید کسانی که ربا می خورند اینها اعلام جنگ با خدا ‏‎ ‎‏و پیغمبر می کنند. این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان ‏‎ ‎‏جنگ است بین کسانی که می خواهند ربا بخورند با خدا و ‏‎ ‎‏پیغمبر. روایات بسیار ما داریم که هیچ جای شبهه در این روایات ‏‎ ‎‏نیست که در بعضی از آنها تعبیری شده است که شاید برای هیچ ‏‎ ‎‏چیز نشده است که یک درهم ربا شدتش بیشتر است از اینکه ‏‎ ‎‏هفتاد زنا بکند کسی با محرم خودش، با عمه خودش، با خاله‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 363

‏خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل ‏‎ ‎‏کشور ما خدای نخواسته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین ‏‎ ‎‏مردمش باشد، ما  نمی توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری ‏‎ ‎‏اسلامی است، محتوای جمهوری، اسلامی است... اگر چنانچه ‏‎ ‎‏بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، ‏‎ ‎‏مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می مانند، می نشینند توی ‏‎ ‎‏خانه شان و پولشان برایشان کار می کند و حال آنکه پول نباید کار ‏‎ ‎‏بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است، چنانچه ‏‎ ‎‏اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال ذلک هم بسیار اهمیت ‏‎ ‎‏دارد. (‏‏874‏‏)‏

25 / 2 / 63

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

آزادی معاملات و فعالیتهای تجاری و نظارت دولتی

‏آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند. مثلاً، در ‏‎ ‎‏کالاهایی که می خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند، آن ‏‎ ‎‏قدری را که می توانند؛ هم خود دولت بیاورد، هم مردم. لکن ‏‎ ‎‏دولت نظارت کند در اینکه یک کالاهایی که برخلاف مصلحت ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است، برخلاف شرع است، آنها را نیاورند. این ‏‎ ‎‏نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنید که فردا بازارها پر ‏‎ ‎‏بشود از آن لوکسها و از آن بساطی که در سابق بود. (‏‏875‏‏)‏

4 / 6 / 63

‏*  *  *‏

‎ ‎

‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 364