امام خمینی(ره) و بیداری زن مسلمان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رفیعی طاری (فیاض بخش)، ربابه

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

امام خمینی(ره) و بیداری زن مسلمان

‏ ‏

‏ ‏امام خمینی(ره) و بیداری زن مسلمان

‏ ‏

 ربابه رفیعی طاری (فیاض بخش)


‏ ‏

‏     ‏سخن را با کلامی از مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای که در وصف آن‎ ‎امام راحل، قائد عظیم الشأن و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ایراد فرموده اند،‎ ‎آغاز می کنم.

‏     لمعات قرب حق را صاحبان بصیرت در چهرۀ منور او دیدند و طعم برّ الهی را که‏‎ ‎‏در حیات و ممات بر او می بارید، چشیدند و دعای او مستجاب شد که می گفت: «الهی‏‎ ‎‏لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی».‏

‏     بدون شک حضرت امام خمینی ـرضوان ا... تعالی علیه ـ معمار بزرگ انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی است. او بود که در شرایط سخت و رنجزایی که هیچ کس را یارای جنبش و‏‎ ‎‏قیام نبود و در ذهن احدی، احیای اسلام و استقرار احکام الهی و تشکیل نظام‏‎ ‎حکومتی مبتنی بر تفکر اصیل دینی، نمی پرورید، با نیروی ایمان و اخلاص و توکل، در اوج‎ ‎تحیر و ناباوری دوست و دشمن، حصارها را یکی پس از دیگری در هم شکست و زنجیرهای‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 135

اسارت و بردگی را گسست و آزادی و رهایی را به ارمغان آورد. امام خمینی ذخیرۀ‎ ‎بزرگ خداوند بود تا دین مقدس اسلام را در دنیای ستم و لاقیدی و پوچ گرایی زنده‎ ‎کند و بنیان باورها و ارزشهای والای الهی را استحکام بخشد و بر پلیدیها و پلشتیها‎ ‎خط بطلان کشد.

‏     خورشید تابان و حیاتبخش اندیشه های بلند آن پیشوای بزرگ، زمانی که بر‏‎ ‎‏زمینیان تابید، هیچ زاویه ای را نادیده نگذاشت و همگان را از نور تابنده و زندگی‏‎ ‎‏بخشش بهره مند ساخت.‏

‏     طبیعی است در این بهره وری و فیض رسانی، زنان نیز که نیمی از پیکر اجتماع‏‎ ‎‏محسوب می شوند و در ابعاد مختلف زندگی انسانی دارای نقش حیاتی می باشند، در‏‎ ‎‏پرتو ریزش این فیوضات، قرار و می گیرند.‏

‏     برای بررسی اجمالی اندیشه های ژرف حضرت امام خمینی ـقدس سره ـ و نقش‏‎ ‎‏آن در بیداری زنان مسلمان جهان و باروری شخصیت آنان، این نوشته در چندین‏‎ ‎‏محور به شرح زیر عرضه می شود:‏

محور اول: جایگاه زن در گذشته و نقش حضرت امام 

‏در بازگشت زنان به خویشتن انسانی شان‏

‏     ‏در اینجا به عنوان مثال اشاراتی به وضع اسف انگیز زنان، بالاخص در ایران قبل از‎ ‎انقلاب می نمایم. همگان می دانند که زن در گذر تاریخ، مورد ظلم و ستم فراوان واقع‎ ‎می شد؛ و رفتاری غیرانسانی و خلاف شأن و شخصیت الهی اش با او داشتند.

‏     ‏زن موجود مظلوم و مفلوکی بود که همچون کالا به خرید و فروش گذاشته می شد و‎ ‎از حق انتخاب شریک زندگی محروم بود و در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی از‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 136

حقوق انسانی بی بهره و جز عزلت و کناره گیری از فعالیتهای سازنده، سرنوشت و‎ ‎فرجامی نداشت.

‏     دنیای غرب نه تنها زن را از اسارت و بردگیهایی که قرون گذشته بر او تحمیل کرده‏‎ ‎‏بودند، رهایی نداد، بلکه به گونه ای دیگر بر مظلومیت او افزود و از زن برای گسترش‏‎ ‎‏مراکز فساد و فحشا، و رونق بازار مصرف، و وسیله ای جهت تبلیغات وسیع بهره جویی‏‎ ‎‏کرد.‏

‏     ایران قبل از انقلاب در مسیر تحقق اهداف دنیای غرب حرکت می کرد؛ و سران‏‎ ‎‏رژیم ستمشاهی مأموریت داشتند جلوه های منحط فرهنگ غرب را تبلیغ و ترویج‏‎ ‎‏نمایند؛ بنابراین محلی برای عرضۀ چهره زن ـکه به گونه ای دیگر در اسارت و بردگی‏‎ ‎‏به سر می برد و روح و فکر و جسمش را زنجیرهای محکم به محاصره درآورده بودـ به‏‎ ‎‏شمار می رفت.‏

‏ ‏

زنان جامعۀ آن روز را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

‏     ‏دستۀ اول، زنان بی بندوبار که تبلیغگران بی چون وچرای جلوه های مبتذل فرهنگ‎ ‎غرب به شمار می رفتند و آنگونه از خود بیگانه شده بودند که جاهلیت مدرن را تمدن‎ ‎نام می نهادند و فحشا و هرزگی را آزادی می پنداشتند و جز اینکه سر تا پا غربی شوند،‎ ‎راه صائب دیگری برایشان متصور نبود.

‏     ‏دسته دوم، زنانی که به اسم اسلام و مسلمانی، با تفکری غلط که از فرهنگ و معارف‎ ‎دینی داشتند، وظیفه و مسئولیتی جز به گوشه ای خزیدن و در عرصه های مختلف فعالیتهای‎ ‎سیاسی، اجتماعی و علمی وارد نشدن، نداشتند و جز کشیدن حصاری بین خود‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 137

و جامعه، و هر تحرک و جنبشی را حرام و نامشروع دانستن، راهی نمی شناختند.‎ ‎بدین ترتیب ناآگاهانه به قصد تقرب به اسلام، از اسلام فاصله می گرفتند و روحهای‎ ‎عطشناکشان را از جرعۀ زلال معارف دین محروم ساخته بودند.

‏     دسته سوم، زنان متدین، متعهد و آگاه و وظیفه شناس که اگرچه در اقلیت بودند،‏‎ ‎‏لکن راه را از بیراهه تشخیص می دادند و در آن دوران سیاه ظلم و خفقان، شخصیت و‏‎ ‎‏شأن و منزلت انسانی و الهی خویش را حفظ می کردند و برای شکوفایی هرچه بیشتر‏‎ ‎‏آن تلاش می کردند.‏

‏     دستۀ اول و دوم زنان جامعه ایرانی درواقع هرکدام به گونه ای از رشد و تعالی باز‏‎ ‎‏ماندند و در حقیقت، مردگان متحرکی بودند که حق حیات صحیح و تفکر و حرکت و‏‎ ‎‏پویایی از آنان سلب شده بود. به عبارت دیگر، این دسته از زنان و تمام کسانی که در‏‎ ‎‏چهار گوشۀ جهان در اسارت فکر و جسم به سر می بردند، مصداق واقعی آیۀ «بِاَی‏‎ ‎‏ذَنْبٍ قُتِلَتْ»‏‎[1]‎‏ به شمار می رفتند؛ زیرا اگرچه در ظاهر زنده بودند و حرکت می کردند،‏‎ ‎لکن درحقیقت توسط عوامل مختلف، حق حیات واقعی از آنان سلب می شد و از‎ ‎زندگی راستین محروم می شدند و روح و فکر و جانشان در مسلخ ظلم و جور به قتل‎ ‎می رسید.

‏     ‏حضرت امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ منزلت و شخصیت انسانی زنان را‎ ‎احیا نمودند و جایگاه آنان را مشخص، و راههای رشد و کمال زن را هموار ساختند و‎ ‎همۀ توهمات و کج اندیشیها را از صفحۀ ذهنها زدودند و ثابت کردند که زن به مصداق‎ ‎آیاتی نظیر «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 138

زوجها»‎[2]‎‏ از سرشتی انسانی، همچون مرد آفریده شده است و همان گونه که در‏‎ ‎آفرینش با مرد یکسان می باشد و سرشتی جداگانه ندارد، در رشد و کمال معنوی و‎ ‎رسیدن به قلّه های بلند تقوا و فضیلت و کسب ارزشهای والای الهی و انسانی نیز دارای‎ ‎استعدادهای سرشاری است که حضرت حق در او به ودیعه نهاده، و راههای به فعلیت‎ ‎رساندن آنها را نیز نمایانده است.

‏     حضرت امام خمینی علاوه بر رهایی زنان گروه اول و دوم از توهمات و تبلیغات‏‎ ‎‏سوء، و فراهم کردن زمینه های بازگشت آنان به خویشتن انسانی شان، برای گروه سوم‏‎ ‎‏نیز محرکهای لازم را جهت تسریع در حرکت متعالی خویش به وجود آورد و‏‎ ‎‏بدین ترتیب جایگاه رفیع انسانی زنان را نمایاند و زمینه ساز حرکت، پویش، جوشش و‏‎ ‎‏خلاقیت روزافزون آنان گردید.‏

‏ ‏

 تثبیت حضور فعال زنان در جامعه

‏     ‏«من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیوة طیبة ولنجزینهم‎ ‎اجرهُم...».‎[3]‎

‏    ‏حضور زن در جامعه و تلاش و مجاهدت وی در عرصه های مختلف اجتماعی از‎ ‎موضوعات و مسائل مهمی است که همواره از مباحث بنیادین بوده است.

‏     از دیدگاه تعالیم مقدس اسلام، زنان از کلیۀ حقوق اجتماعی بهره مند می باشند و‏‎ ‎‏هیچ مانع و حصاری نمی تواند راههای حضور فعال آنان در جامعه را سد نماید و این‏‎ ‎‏انسان خلاق را از بهره رسانی به اجتماع محروم گرداند.‏

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 139

‏  

  با اینکه تعالیم روشن و صریح اسلام زمینه ساز و محرک حضور گستردۀ زنان در‏‎ ‎‏عرصه های مختلف فعالیتهای اجتماعی بوده است و هیچ شبهه و ابهامی در این آرمان‏‎ ‎‏مقدس نیست، متأسفانه در گذشته، اقشاری از مردم جامعه به دلیل عدم آگاهی و‏‎ ‎‏بصیرتهای لازم دینی، با این واقعیت آشکار مخالفت می کردند؛ شاید بخشی از این‏‎ ‎‏مخالفتها را بتوان معلول شرایط نامناسبی دانست که رژیمهایی نظیر رژیم پهلوی برای‏‎ ‎‏انحراف و سقوط زنان در گناه و فساد فراهم می آوردند؛ ولی مسلماً سهم و بخش دیگر‏‎ ‎‏آن را باید ناشی از نداشتن درک و بینش کافی از جلوه های نورانی فرهنگ و معارف‏‎ ‎‏ناب محمدی دانست.‏

‏     عامل دیگری که جو و فضای موجود را برای حضور زن مسلمان مسموم و مسدود‏‎ ‎‏می کرد و آن را از فعالیتهای اجتماعی باز می داشت، تبلیغات پر دامنۀ دشمنان اسلام‏‎ ‎‏بود که با روشهای مختلف و بهانه هایی نظیر تکلیف حجاب بر زنان، درصدد القای‏‎ ‎‏این باور بودند که اسلام با فعالیت زن در جامعه مخالف است و زنان را وظیفه ای جز‏‎ ‎‏عزلت و گوشه نشینی نیست و زن هرچه پنهان تر و در انزوا باشد، پاکتر و عفیف تر‏‎ ‎است!

‏     حضرت امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ با اندیشه های ژرف و کلام گهربار‏‎ ‎‏خویش سیمای زن مسلمان را آنگونه که شایسته و منطبق بر حقایق است، ترسیم‏‎ ‎‏نمود؛ ایشان از سویی تبلیغات مغرضانه و خلاف واقعیت رسانه های گروهی جهان‏‎ ‎‏استکبار را خنثی کرد و آنان را از خدشه دار نمودن چهرۀ اسلام بازداشت، و از طرفی‏‎ ‎دیگر، بینشهای غلط گروهی از مردم جامعه را ـ که زن را فقط برای خدمت، اطاعت، بچه داری و‎ ‎نظافت می خواستند و حقی جز اطاعت محض و بی قیدوشرط برایش قائل نبودند ـ اصلاح‎ ‎نمود و همه را به زلال تعالیم مقدس اسلام بازگرداند و دلها را در مقابل حق و حقیقت، خاضع و‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 140

تسلیم ساخت.

‏     حضور زن در جامعه دارای جلوه های متعددی است که حضرت امام خمینی ـ‏‎ ‎‏قدس سره ـ با تلاشهای آگاهی بخش خویش هرکدام از آنها را به سبک و روشی‏‎ ‎‏مطلوب، روشن و آشکار نمود؛ این جلوه های حضور را می توان در موارد ذیل خلاصه‏‎ ‎‏نمود:‏

الف ـ زن و فعالیتهای علمی

‏     ‏«یرفع الله  الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات...».‎[4]‎

‏    ‏تحصیل و علم و دانش یکی از جنبه های حضور زن در جامعه می باشد و این امر به‎ ‎گونه ای دارای اهمیت و ارزش است که اسلام همان طور که کسب علم و دانش را برای‎ ‎مردان واجب می داند، زنان را نیز به همان نسبت به تحصیل علم فرمان داده و از گهواره‎ ‎تا گور یعنی از آغاز تا سرانجام به این امر مهم ترغیب نموده است.

‏     حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ ابتدا به خنثی سازی تبلیغات دشمنان مبنی بر‏‎ ‎‏مخالفت اسلام با تحصیل زنان همت گماشت و صریحاً اعلام نمود:‏

‏     «این حرفهایی که راجع به زنان و یا مسائل دیگر شنیده اید، اینها همه تبلیغات شاه‏‎ ‎‏و اشخاص مغرض است، زنها آزاد هستند و در تحصیل هم آزاد هستند، در کارهای‏‎ ‎‏دیگر هم آزادند، همان طور که مردها آزادند».‏‎[5]‎

‏    ‏او با تأکید و توصیه های مکرر که نشأت گرفته از اسلام ناب بود، در عمل نشان داد‎ ‎که نظام جمهوری اسلامی ایران، موانع را از سر راه فعالیتهای علمی زنان کنار می زند و‎ ‎مشوق و محرک آنان در کسب علم و دانش و تخصص می باشد.

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 141

‏  

  حضور گستردۀ زنان مسلمان در مراکز آموزشی و فعالیتهای ثمربخش علمی و‏‎ ‎‏پژوهشی آنان که به طور مستمر شاهد آن بوده ایم، مبیّن اهمیّت خاص و ویژه ای است‏‎ ‎‏که حضرت امام خمینی برای آگاهی و یادگیری و کوشش و پژوهش زنان در مسائل‏‎ ‎‏علمی قائل بودند. این اهمیت و نظارت به حدی بود که جزئی ترین مسائل از نظر آن‏‎ ‎‏بزرگوار دور نمی ماند و هر جا مانعی بود بلافاصله رفع می نمودند.‏

‏ ‏ب ـ زن و فعالیتهای اقتصادی

‏     ‏«للرجال نصیب مما اکتسبو وللنّساء نصیب مما اکتسبن...».‎[6]‎

‏    ‏حضور زن در میدانهای کار و تلاش اقتصادی، و داشتن حق مالکیت از جمله‎ ‎ارزشهایی است که تعالیم اسلام بر آن توصیه و تأکید دارد؛ چنانچه ذکر شده قرآن‎ ‎کریم صریحاً اعلام می کند: همان گونه که مردان را در آنچه کسب می کنند سهمی‎ ‎است، زنان را نیز بهره و نصیبشان از آنچه به دست می آورند محفوظ است.

‏     براساس تعالیم مقدس اسلام، هیچ کس حق سلب مالکیت از زن و ایجاد مانع برای‏‎ ‎‏فعالیتهای اقتصادی او را ندارد و زنان همان گونه که از سایر حقوق اجتماعی بهره مند‏‎ ‎‏هستند، از این حق الهی نیز برخوردار خواهند بود.‏

‏     حضرت امام خمینی تأکید می کردند که «در نظام اسلامی، زن همان حقوقی را‏‎ ‎‏دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت».‏‎[7]‎

‏    ‏همچنین تأکید داشتند که «تمام معاملات آنها به اختیار خودشان است و می توانند‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 142

بسیار‏[‏ی‏]‏ از شغلها را آزادانه انتخاب کنند».‎[8]‎

‏    ‏امروز، رشد و پویایی جامعه اسلامی ایران به طور چشمگیری مدیون حضور فعال‎ ‎زنان مسلمان در میدانهای فعالیت اقتصادی است. براساس نقشی که کارگزاران نظام‎ ‎اسلامی به تبعیت از مشی حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ برای تلاشهای اقتصادی‎ ‎زنان قائل هستند، حضور آنان روزبه روز بیشتر و پر رونق تر می شود و جامعۀ اسلامی‎ ‎اهداف و آرمانهای مقدسش را تحقق یافته تر می بیند.

‏ ‏

ج ـ زن و فعالیتهای سیاسی

‏     ‏«ضرب الله  مثلاً للذین آمنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنة‎ ‎ونجّنی من فرعون و عمله ونجنی من القوم الظالمین».‎[9]‎

‏    ‏زن مسلمان به آن دلیل که در سرنوشت خویش آزاد است و هیچ اجبار و تحمیلی را‎ ‎پذیرا نمی شود، مصداق آیات قرآنی و سوره هایی که برای اهل ایمان در نظر گرفته‎ ‎شده، باید در مسائل سیاسی نیز احساس مسئولیت کند و علاوه بر کسب بینش لازم‎ ‎سیاسی، با نگاهی کنجکاو، تمام زوایا را بکاود و حقایق را لمس کند و بر نظام‎ ‎حکومتی دقت و نظارت داشته باشد. حق رأی دادن، حق انتخاب کردن و انتخاب‎ ‎شدن، حق انتقاد، حق حضور در مجلس شورا و مشارکت در مسئولیت تقنین، حق امر‎ ‎به معروف و نهی از منکر به کارگزاران و مسئولین مملکتی در سطوح بالا و پایین‎ ‎ازجمله جلوه های حضور زن در فعالیتهای سیاسی است.

‏     حضرت امام خمینی برای این بخش از حضور فعال زن در جامعه نیز اهمیتی ویژه‏‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 143

قائل بودند؛ به طوری که به جرأت می توان اذعان داشت که آن بزرگوار، زن را از ذلت‏‎ ‎‏بی تفاوتی نسبت به مسائل سیاسی و احساس حقارت، ضعف و خودکم بینیهای‏‎ ‎‏فراوان رهانید و شخصیت سیاسی او را در کنار سایر ابعاد شخصیتی اش رشد و نمو‏‎ ‎‏داد.‏

‏     این حضرت امام بود که می فرمود:‏

‏     «اسلام زن را تا حدی ارتقا می دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه‏‎ ‎‏بازیابد و از شی ء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی است که می تواند در‏‎ ‎‏ساختمان حکومت اسلامی مسئولیتهایی را بعهده بگیرد».‏‎[10]‎

‏    ‏نکتۀ قابل توجه اینکه آن پیشوای بصیر و آگاه، نه تنها معتقد بود که زنها دخالت در‎ ‎سیاست دارند، بلکه این امر را برای آنان تکلیف می دانست و می فرمود: «خانمها حق‎ ‎دارند که در سیاست دخالت بکنند و تکلیفشان این است.»‎[11]‎

‏    ‏پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نه تنها زنان مسلمان در صحنه های‎ ‎سیاسی حضوری مستمر و وقفه ناپذیر داشتند، بلکه این حضور که ناشی از توصیه های‎ ‎مکرر حضرت امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بود، الگوی زنان مسلمان جهان‎ ‎گردید و خیزشهای رهایی بخش اسلامی نیز از وجود زنان به بهترین وجه در مبارزات‎ ‎سیاسی خود استفاده و بهره برداری کردند.

د ـ زن و فعالیتهای مبارزاتی

‏     ‏حضور زن در عرصۀ فعالیتهای سیاسی را تنها نمی توان در رأی دادن و انتخاب‎ ‎کردن و انتخاب شدن و نظارت و انتقاد سازنده خلاصه کرد؛ بلکه یکی از ابعاد فعالیتهای‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 144

سیاسی یعنی حضور مستقیم و غیرمستقیم در نبرد، رویارویی با دشمنان دین و‎ ‎مملکت را نیز نمی توان بدون نقش فعال و حیاتی زنان به حاصل و ثمر نزدیک یافت.

‏     حضرت امام موانع بزرگ و جدی بر سر راه حضور زن در فعالیتهای مبارزاتی را‏‎ ‎‏برطرف کرد و با صلابت و قاطعیت هرچه تمامتر اعلام کرد که زنان همچون مردان در‏‎ ‎‏مبارزه با دشمنان دارای مسئولیت حضور می باشند و هر فکر و توهّمی را که در این امر‏‎ ‎‏مانع می شد، مردود و محکوم نمود. دیدگاههای ژرف حضرت امام و برداشتهای‏‎ ‎‏اصیل و نوین او از اسلام باعث شد که تنگ نظری و سختگیریهای بی دلیل و منطق رها‏‎ ‎شود و زنان مسلمان ایران و دیگر کشورهای اسلامی خود را در تقابل با دنیای تفرعن‎ ‎و بربریت، شریک و سهیم بدانند.

‏     این روشن بینیها بود که زنان مسلمان ایران را به صحنه کشاند و در تمام مراحل‏‎ ‎‏نهضت اسلامی به مجاهدتهای خالصانه واداشت؛ و دیدیم که زیباترین تعابیر از زبان‏‎ ‎‏و قلم آن بزرگمرد در وصف این حضور مقدس تراوش نمود.‏

‏     این سخن از پیشوای راحل امت اسلام است که «ما همگی مرهون شجاعتهای شما‏‎ ‎‏زنان... هستیم» و «زنان همدوش مردان، بلکه جلوتر از آنان در صف قتال‏‎ ‎‏ایستاده اند».‏‎[12]‎

‏ ‏

 جایگاه رفیع زن در پرورش انسانها

‏     ‏در فرهنگ اسلامی تربیت و پرورش مقامی والا دارد و از ارزشی بی نظیر برخوردار‎ ‎است؛ سرنوشت هر انسانی در گرو تربیت و آموزش و تأثیر آن در نهاد و ضمیر او‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 145

می باشد.

‏     می دانیم تربیت هر انسانی از محیط خانواده آغاز می شود و درواقع باید خانواده را‏‎ ‎‏اولین مدرسۀ انسان نام نهاد.‏

‏     تکوین شخصیت کودک و شکل گیری ابعاد مختلف روحی و جسمی او در خانواده‏‎ ‎‏آغاز می شود و در این میان زنان اولین و حیاتی ترین نقش و مسئولیت را دارا‏‎ ‎‏می باشند.‏

‏     ‏طفل از آن زمان که به جهان هستی دیده می گشاید تا سپری کردن تمام مراحل رشد‎ ‎و نمو، مادر را در کنار خویش می بیند و با نوازشها و مهرورزیها و مراقبتهای او بزرگ‎ ‎می شود و جان و رمق می گیرد.

‏     دامن پر مهر مادر است که کودک را می پرورد و به ثمر می رساند.‏

‏     نوازشها، مراقبتها، سختیها، رنجها و بی خوابیهای اوست که نهال وجود فرزند را‏‎ ‎‏آرام آرام تربیت می کند و پرورش می دهد و اگر اینها نبودند، مگر رسول گرامی اسلام،‏‎ ‎‏بهشت را زیر پای مادران می دانست؟‏

‏     بنابراین، اگر این تربیت و پرورش، صحیح و منطبق بر معیارهای اسلامی باشد،‏‎ ‎‏سعادت به بار می آورد و چنانچه غیر آن باشد شقاوت را ثمر می دهد.‏

‏     اگر در سخنان گهربار حضرت امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ دقت و توجه‏‎ ‎‏کافی نماییم ‏

‏درمی یابیم که آن بزرگمرد الهی بیشترین توجه خویش را به مسائل تربیتی معطوف‏‎ ‎‏داشته اند و مکرر به نقش زنان در پرورش انسانهای صالح اشاره فرموده و سعادت هر‏‎ ‎‏کشور و ملت را در گرو تربیت صحیح انسانها توسط زنان عفیف و پاکدامن می دانند.‏‎ ‎‏ایشان می فرمایند:‏

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 146

‏ 

    «زن پرورش دهنده زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن، مرد به معراج می رود.‏‎ ‎‏دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است».‏‎[13]‎

‏    ‏اگر حضرت امام ـ قدس سره ـ به منظور بزرگداشت مقام زن و جلب توجه دیگران‎ ‎به نقش تربیتی او هیچ سخن دیگری هم نمی فرمودند، همین سخن در تبیین این نقش‎ ‎حیاتی کافی بود.

‏     حضرت امام در سخنی دیگر یادآور می شوند که جامعۀ صحیح و سالم و با‏‎ ‎‏سعادت را باید نتیجه و حاصل تلاش زنان عفیف در پرورش انسانهای صالح بدانیم؛‏‎ ‎‏زیرا آنانند که نقش مربی را عهده دار می باشند و کشور را به سوی سعادت و صلاح‏‎ ‎‏رهنمون می شوند. آن پیشوای بزرگ می فرمایند:‏

‏     «زن، مربی جامعه است، از دامن زن انسانها پیدا می شود، مرحلۀ اول مرد و زن‏‎ ‎‏صحیح، از دامن زن است... زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند و با‏‎ ‎‏تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند».‏‎[14]‎

‏    ‏و بدین سان آن رهبر الهی، زنان مسلمان جهان را به هویت الهی و انسانی شان‎ ‎برگرداندند و شخصیت ملکوتی آنان را که در طول تاریخ در اثر دسیسه ها و تبلیغات‎ ‎زهرآگین قدرتهای زر و زور در هاله ای از ابهام فرو رفته بود، احیا نمودند و همۀ راهها‎ ‎را برای رشد و کمال مادی و معنوی شان صاف و هموار کردند.

‏     امروز افکار و اندیشه های ژرف و والای آن امام دربارۀ شخصیت زن مسلمان،‏‎ ‎‏مشعل هدایتی است که به همۀ زوایای وجود‏ او نور می افشاند و همۀ ظلمتها رامی زداید‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 147

و راه روشن و صائب دین را فرا راه او قرار می دهد.

‏     این مشعل مقدس، هرگز خاموشی نمی گیرد و به نسلهای آینده و در هر عصر و‏‎ ‎‏زمانی پیشاپیش، نور امید، حرکت، تلاش و سازندگی می دهد و راه نفوذ و غلبه سکون‏‎ ‎و جمود را سد می سازد. امروز زنان مسلمان جهان، راه خویش را یافته اند و سلامت و‎ ‎سعادت و بالندگی خود را در تلألو اندیشه های انسان ساز حضرت امام خمینی‎ ‎مشاهده می کنند و به همین دلیل یکی از وظایف اولیۀ همۀ نویسندگان و پژوهشگران‎ ‎متعهد، تبیین صحیح جلوه های حیات آفرین افکار و اندیشه های آن راهبر الهی‎ ‎می باشد و از همین طریق است که راه آیندۀ زنان مسلمان، هموار و نورافشان خواهد‎ ‎بود.

‏     آنچه از نظر گذشت، جز به اجمال و اشاره نبود و تدقیق در ژرفای کلام آن پیشوای‏‎ ‎‏بزرگ، فرصت مناسب دیگری را می طلبد که از خدای بزرگ فرصتش را تمنا دارم.‏

‏ ‏

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 148

 • )) تکویر /  9.
 • )) نسا / 1.
 • )) نحل  / 97.
 • )) مجادله  /  11.
 • )) در جستجوی راه از کلام امام؛ دفتر سوم، ص 28.
 • )) نسا  /  32.
 • )) در جستجوی راه از کلام امام؛ دفتر سوم؛ ص 55.
 • )) همان؛ ص 57.
 • )) تحریم  /  11.
 • )) در جستجوی راه از کلام امام، دفتر سوم؛ ص 28.
 • )) همان؛ ص 38.
 • )) همان؛ ص 77ـ78.
 • )) همان؛ ص 111.
 • )) همان.