بخش دوم: حقوق بین ‏الملل
حقوق خصوصی
حقوق مدنی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

حقوق مدنی

حقوق مدنی 

‏ ‏

‏ ‏

عدم تساوی زن و مرد در ارث و طلاق

‏پیغمبر آرزوی تساوی داشت؛ اینها مرادشان از تساوی حقوق، ‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی نیست؛ ممکن است اگر علما ساکت شوند، ‏‎ ‎‏کم کم حرف از ارث و طلاق و غیر اینها به میان بیاورند. (‏‏851‏‏)‏

21 / 1 / 43

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم مالکیت یا وکالت از سوی مالک در واگذاری سرقفلی ملک

‏[گرفتن سرقفلی] اگر سرقفلی از مالک ملک تلقی شده است یا از ‏‎ ‎‏کسی که از مالک ملک تلقی کرده است تلقی شده است... اشکال ‏‎ ‎‏ندارد. و اگر کسی در ملکی که به اجاره نزد او است پس از اتمام ‏‎ ‎‏اجاره بدون قید و شرط بخواهد تخلیه نکند یا سرقفلی بگیرد جایز ‏‎ ‎‏نیست.‏‏ (‏‏852‏‏)‏

22 / 10 / 46

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت استقرار نظام بانکی غیرربوی

‏پول بانک در صورتی که قرض به نفع باشد حرام است و اگر بدون ‏‎ ‎‏نفع باشد یا به وجهی تخلص از ربا پیدا کنند مانع ندارد.‏‏ (‏‏853‏‏)‏

22 / 10 / 46

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 356

ضرورت عمل به جهت وقف طبق نظر واقف

‏محلی را که برای حضرت سیدالشهداء وقف نموده اند نمی توان ‏‎ ‎‏مسجد کرد؛ باید به هر نحو که وقف شده است عمل ‏‎ ‎‏نمود. (‏‏854‏‏)‏

22 / 10 / 46

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

بطلان بخت‌آزمایی و حرمت مال مکتسبه از بلیط بخت‌آزمایی

‏بلیط بخت آزمایی... «معامله»[ای است] باطل؛ و مالی که از آن به ‏‎ ‎‏دست می آید حرام است و باید به صاحبانشان برسانند و ‏‎ ‎‏در صورتی که آنها را نمی توان پیدا کرد، عمل مجهول المالک ‏‎ ‎‏بنمایند. (‏‏855‏‏)‏

5 / 11 / 46

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حق طلاق در ضمن عقد نکاح برای زنان

‏زن در ضمن عقد ازدواج می تواند حق طلاق را برای خودش ‏‎ ‎‏به  وجود آورد. احترام و آزادی ای که اسلام به زن داده است، هیچ ‏‎ ‎‏قانونی و مکتبی نداده است. (‏‏856‏‏)‏

7 / 10 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

احترام به حق مالکیت

‏مالکیت در اسلام پذیرفته شده است ولکن اسلام در چیزهایی که ‏‎ ‎‏حق مالکیت به آنها تعلق می گیرد و نیز در شیوه و شرایط ‏‎ ‎‏پیدا  شدن این حق دستوراتی داده است. (‏‏857‏‏)‏

23 / 10 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حق وکالت در طلاق

‏زنهایی که می خواهند ازدواج کنند، از همان اول می توانند ‏‎ ‎‏اختیاراتی برای خودشان قرار بدهند که نه مخالف شرع باشد و نه‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 357

‏مخالف حیثیت خودشان. می توانند از اول شرط کنند که اگر ‏‎ ‎‏چنانچه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگی کرد با زن، اگر ‏‎ ‎‏بدخُلقی کرد با زن، وکیل باشند در طلاق، اسلام برای آنها حق ‏‎ ‎‏قرار داده است... همان طوری که حق طلاق را با مرد قرار داده ‏‎ ‎‏است، حق این را قرار داده است که شما در وقت ازدواج شرط ‏‎ ‎‏کنید با او که اگر چه کردی یا چه کردی، من وکیل باشم در ‏‎ ‎‏طلاق. و اگر این شرط را کرد دیگر نمی تواند او را معزول کند. ‏‎ ‎‏اگر این ... شرط در ضمن عقد واقع شد نمی تواند او را دیگر ‏‎ ‎‏محدود کند، نمی تواند اخلاق بد انجام بدهد. و اگر مردی با زن ‏‎ ‎‏خودش بدرفتاری کرد، در حکومت اسلام او را منع می کنند؛ اگر ‏‎ ‎‏قبول نکرد تعزیر می کنند، حد می زنند؛ و [باز] اگر قبول نکرد ‏‎ ‎‏مجتهد طلاق می دهد. (‏‏858‏‏)‏

13 / 12 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

جامعیت احکام اسلامی در زمینه حقوق خانواده

‏اسلام به همه چیز کار دارد. اسلام قبل از اینکه ازدواج بکنی، ‏‎ ‎‏نقشۀ آن بچه ای که شما می خواهید بعد از ازدواج آن بچه را تولید ‏‎ ‎‏کنید، نقشه را قبل از ازدواج شما ریخته است: چه جور زنی ‏‎ ‎‏انتخاب کن، چه جور مردی انتخاب کن، مرد چه جور باید باشد، ‏‎ ‎‏زن چه جور باید باشد. (‏‏859‏‏)‏

31 / 2 / 58

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حمایت از مالکیت مشروع

‏اسلام، مالکیت را به طور مالکیت مشروع تثبیت کرده، اجازه داده ‏‎ ‎‏است. (‏‏860‏‏)‏

15 / 4 / 58

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 358

احترام به مالکیت خصوصی افراد و حیازت مباحات

‏زمینِ موات این است که هیچ کسی در این زمین [آبادانی] نکرده. ‏‎ ‎‏آن وقت این موات را فروخته بودند. همۀ فروش غلط بود. زمین ‏‎ ‎‏موات را نمی تواند کسی بفروشد. یا یک خط کشی کرده بودند و ‏‎ ‎‏فروخته بودند. آن هم غلط است. آن موات را می گیرند بلکه ‏‎ ‎‏ارفاق هم می کنند که اگر خودش بتواند، برود چه بکند. اما زمینی ‏‎ ‎‏که کسی احیا کرده و مالک هست کی می گیرد او را؟ کی می تواند ‏‎ ‎‏بگیرد او را؟ (‏‏861‏‏)‏

15 / 4 / 58

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم استردادمال مغصوب

‏غاصب باید فوراً زمین مغصوب را به صاحبش رد کند و صاحب ‏‎ ‎‏زمین می تواند کشت او را حتی قبل از رسیدن موعد برداشت از ‏‎ ‎‏زمین خود تخلیه کند. (‏‏862‏‏)‏

مهر 1358 

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

صحّت شرط وکالت در طلاق از سوی زوجه، ضمن عقد نکاح

‏برای زنان، شارع مقدس راه سهلی معین فرموده که خودشان زمام ‏‎ ‎‏طلاق را به دست بگیرند، به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر ‏‎ ‎‏شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، یا بطور مطلق یا به طور ‏‎ ‎‏مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن گرفت، زن وکیل ‏‎ ‎‏باشد که خود را طلاق دهد، در این صورت هیچ اشکالی برای ‏‎ ‎‏خانمها پیش نمی آید، و می توانند خود را طلاق دهند. (‏‏863‏‏)‏

7 / 8 / 58

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

صحّت شرط وکالت در طلاق از سوی زوجه، ضمن عقد نکاح

‏این معنا [از] من قبلاً سؤال شده بود. و جواب دادم که طلاق ‏‎ ‎


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 359

 در صورتی که شرط بشود در ضمن عقد با مرد، وقتی که می خواهند  عقد کنند، شرط بکنند و در ضمن عقد این شرط بشود که وکیل  باشد [زن] در طلاق خودش، یا مطلقاً، یا در شرایطی یک سؤالی  پیش آورده است. (864)

9 / 8 / 58

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

امکان طلاق زوجه از سوی حاکم در موارد عُسر و حَرَج وی

‏این زنهایی که حالا تحت زوجیت هستند چه؟ این ولایت فقیه را ‏‎ ‎‏اینها مخالفت می کنند، در صورتی که نمی دانند از شئون فقیه ‏‎ ‎‏هست که چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد و ناسالم ‏‎ ‎‏باشد، او را اولاً نصیحت کند، و ثانیاً تأدیب کند، و اگر دید ‏‎ ‎‏نمی شود، اجرای طلاق کند... زنهایی که الآن شوهر دارند چنانچه ‏‎ ‎‏گرفتاریهایی داشته باشند، چه باید بکنند؟ آنها رجوع می کنند به ‏‎ ‎‏آنجایی که فقیه هست، به مجلسی که در آن فقیه هست، به ‏‎ ‎‏دادگاهی که در آن فقیه هست؛ و فقیه رسیدگی می کند؛ چنانچه ‏‎ ‎‏صحیح باشد، شوهر را تأدیب می کند؛ شوهر را وادار می کند به ‏‎ ‎‏اینکه درست عمل کند. و چنانچه نکرد، طلاق می دهد، ولایت ‏‎ ‎‏دارد برای این امر. اگر دیدید به فساد می کشد، یک زندگی به ‏‎ ‎‏فساد کشیده می شود، طلاق می دهد. و طلاق اگر چه در دست ‏‎ ‎‏مرد است، می تواند لکن فقیه در جایی که مصلحت اسلام را دید، ‏‎ ‎‏مصلحت مسلمین را دید، و در جایی که دید نمی شود به غیر از ‏‎ ‎‏این، طلاق بدهد. این ولایت فقیه هست، ولایت فقیه برای شما ‏‎ ‎‏یک هدیۀ الهی است. (‏‏865‏‏)‏

9 / 8 / 58

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 360

احترام به مالکیت مشروع در نظام اسلامی

‏مسئلۀ مالکیت به یک معنا ـ مالکیت هم مشروع ، هم مشروط ـ ‏‎ ‎‏محترم است، لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می خواهد ‏‎ ‎‏بکند و مالکیت از هر جا بخواهد پیدا بشود. مشروع بودن ‏‎ ‎‏معنایش این است که روی موازین شرعی باشد، ربا در کار نباشد، ‏‎ ‎‏مال مردم، استثمار بی جهت نباشد... ‏

‏   مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، محترم ‏‎ ‎‏است ـ چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم. (‏‏866‏‏)‏

13 / 8 / 58

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حکم راجع به اراضی موات

‏اراضی موات بالاصاله را کسی مالک نمی شود مگر به احیا. و اگر ‏‎ ‎‏ثبت داده باشد و خرید و فروش نموده باشد هم باطل است؛ و ‏‎ ‎‏امر اراضی مذکور با دولت اسلامی است. (‏‏867‏‏)‏

25 / 11 / 59

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم استرداد املاک غصبی

‏قاضی موظف است شرعاً که حکم تخلیه و برگرداندن زمین ‏‎ ‎‏[غصبی] را به صورت اولیه بدهد و مقامات اجرایی موظفند یا ‏‎ ‎‏وادار کنند غاصب را که زمین را به حال اول برگرداند، یا ‏‎ ‎‏به  صورت اولیه برگردانند و مخارج آن را از غاصب بگیرند. و ‏‎ ‎‏اجرت المثل مدت غصب تا برگشت به مالک را از غاصب گرفته، ‏‎ ‎‏به مالک بپردازند. (‏‏868‏‏)‏

اسفند 1359

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 361