تساوی زن و مرد از نگاه قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : جناتی، اشرف

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

تساوی زن و مرد از نگاه قرآن

‏ ‏

‏ ‏تساوی زن و مرد از نگاه قرآن

‏ ‏

 اشرف جناتی 


‏ ‏جوامع بشری برای پیشرفت و تکامل همه جانبه علاوه بر نیاز مبرم به تعالیم،‎ ‎قوانین و برنامه های متعدّد به معلّم و مربّی نیز احتیاج دارند.

‏     باید در مسیر حرکت جوامع انسانی، مربّیهایی به عنوان الگوهای زندگی قرار‏‎ ‎‏داشته باشد تا جوامع از اعمال و رفتار آنها سرمشق بگیرند و افراد شخصیت خود را‏‎ ‎‏مطابق آن الگوها بسازند. اجتماعات بشری هیچ گاه خالی از این الگوها نبوده است.‏

‏     از آنجا که تربیت علاوه بر جنبه علمی و نظری، جنبه عملی نیز دارد، شناخت‏‎ ‎‏الگوها و مربیها در تربیت جوامع انسانی، امری ضروری و لازم است و در تربیت افراد،‏‎ ‎‏تأثیر فراوان و بسزایی دارد.‏

‏     در طول تاریخ بشر، مکاتب، تفکرات و اندیشه های متفاوت، الگوهای تربیتی‏‎ ‎‏مختلف و متنوعی را به جوامع معرفی کرده اند؛ امّا هیچ یک نتوانسته اند مانند مکاتب‏‎ ‎الهی، الگوهای مناسبی که موافق و هماهنگ با فطرت و سرشت انسان باشد به افراد‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 115

معرفی کنند.

‏     در الگوهای تربیتی غیر الهی، معمولاً به بسیاری از جنبه های شخصیت انسان‏‎ ‎‏توجه نشده، و اغلب در جهت افراط و تفریط بوده اند. درحالی که در الگوهای تربیتی‏‎ ‎‏الهی، نه روح افراط حاکم است و نه روح تفریط؛ بلکه به همه جنبه های شخصیت‏‎ ‎‏انسان به طور کامل توجه شده است.‏

الگو بودن فاطمه زهرا ـ سلام الله  علیها

‏     ‏در عصر انقلاب اسلامی «زن مسلمان» با شخصیت فاطمه ـ سلام الله  علیها ـ احیا‎ ‎شد. او در حیات خود و در تمامی عرصه ها، فاطمه ـ سلام الله  علیها ـ را که نمونه انسان‎ ‎والا و برتر است، به عنوان الگو پذیرفت. امام راحل فرمودند:

‏     «الگو، حضرت زهرا ـ سلام الله  علیها ـ است».‏‎[1]‎

‏    ‏رهبر معظم انقلاب فرمودند:

‏     «فاطمۀ زهرا برترین نمونه مجسم برای زن مسلمان است و متفکران و گویندگان‏‎ ‎‏مذهبی و دانشمندان باید با بیان و قلم خود ابعاد وجودی و شخصیت این بانوی بزرگ‏‎ ‎‏آفرینش را هرچه بهتر و بیشتر ترسیم و تبیین کنند...»‏‎[2]‎

‏    ‏باید دانست که حضرت زهرا ـ سلام الله  علیها ـ به عنوان الگو و اسوۀ یک منبع‎ ‎نامحدود برای کشف ارزشهای انسان کامل است.

‏     ‏در این الگو و اسوه، همه کمالات حقیقی تمرکز و تجمع یافته است و چنین نیست که

‎ ‎

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 116

برداشتها و استنباطهای یک یا چند نسل و قرن بتوانند به مرز شناسایی کامل آن‎ ‎برسند.

‏     از این رو، پژوهش مستمر در زندگی و ابعاد حقیقت کامله سیده نساء العالمین‏‎ ‎‏ضرورت دارد تا بشر بتواند هرچه بیشتر، این سرچشمه لا یزال کمال را بشناسد و از‏‎ ‎‏این شناخت برای هدایت نسلها استفاده کند.‏

تذکر یک نکته:

‏     ‏نکته این است که جامعه اسلام سه چهره از زنان را به خود دیده است: زنان سنتی،‎ ‎زنان مقدس مآب و زنان فرنگی مآب.

‏     حضرت امام(ره) با ترسیم الگوی شخصیتی حضرت فاطمه ـ سلام الله  علیها ـ‏‎ ‎‏برای زنان، در سخنرانیها و توصیه های خویش راه صحیح و شئون زندگی مادی و‏‎ ‎‏معنوی در جامعۀ اسلامی را به آنها ارائه داد و تمام راههای زنان سنتی، مقدس مآب و‏‎ ‎‏فرنگی مآب را خلاف و منحرف دانسته، و به زنان مسلمان فهماند که طریق صحیح در‏‎ ‎‏جامعه، راه دخت پیامبر، حضرت زهرا ـ سلام الله  علیهاست ـ که هیچ گونه شباهتی با‏‎ ‎‏راه زن سنتی، زن مقدس مآب و زن فرنگی مآب در جامعه ندارد؛ بلکه به طور کامل‏‎ ‎‏چهره و سیمای زندگی وی با چهره زندگی آنان متفاوت است.‏

تفاوت حضرت زهرا(س) با زنان سنتی

‏     ‏فاطمه زهرا(س) در زندگی مانند زنان سنّتی که همواره تابع نسبتهای محیطند و با‎ ‎تحول زمان و شرایط آن ـ اگرچه مطابق با ارزشهای معنوی بوده ـ تحول نمی پذیرند،‎ ‎نبوده است. وی هرگاه تحولی در جامعه پدیدار و شرایط آن تغییر و رخدادهای نوین‎ ‎برای آن ظاهر می گشت، درصورتی که آنها مطابق با ارزشهای والای معنوی و موازین‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 117

اخلاقی بود، خود را با آنها همگام، همراه و هماهنگ می ساخت.

‏     از این رو در تاریخ آمده است که ایشان در برابر سؤال مردان پاسخگو بود، در‏‎ ‎‏مجالس مردان برای احقاق حق سخنرانی می کرد، یا در جنگهای مختلف برای حفظ‏‎ ‎‏اسلام شرکت می نمود و یا به مناسبتهای گوناگونی، مسائل اخلاقی، اجتماعی و‏‎ ‎‏احکام شرعی را برای مردان و زنان بیان می کرد.‏‎[3]‎

تفاوت حضرت زهرا ـ سلام الله  علیها ـ با زنان مقدس مآب

‏     ‏فاطمه ـ سلام الله  علیها ـ در زندگی تابع مسائل سطحی و قشری مانند زنان‎ ‎مقدس مآب نبود؛ و کاملاً از آنها رویگردان بود و در همه ابعاد و جنبه های مختلف‎ ‎زندگی خود، همواره به دنبال امور واقعی ـ که مطابق با ارزشهای معنوی و معیارهای‎ ‎اخلاقی باشد ـ می رفت. حضرت زهرا ـ سلام الله  علیها ـ به طور کامل بر عمق مسائل‎ ‎آگاهی داشت و بر اساس اطلاعات و آگاهیهای خود از امور گوناگون محیط، برنامه‎ ‎زندگی خویش را معلوم و مشخص می کرد. به عنوان مثال، حضرت زهرا ـ سلام الله ‎ ‎علیها ـ در سال 11 هجری، به دلیل شناخت عمیق و درک کامل مسائل جدیدی که بعد‎ ‎از رحلت نبی اکرم ـ صلوات الله  علیه ـ در مدینه در جریان بود، به طور علنی در مسائل‎ ‎سیاسی آن روز مداخله می کرد و نیز در جریان فدک یک تنه قیام نمود و با بیانات‎ ‎رسای خود مردم را از مسائل واقعی آگاه کرد.

‏     ‏همچنین ایشان در جوّ حاکم بر مدینۀ آن زمان، در مسجد در جمع مهاجرین وانصار‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 118

به ایراد خطبه پرداخت‎[4]‎‏ و حاضران در جلسه را تحت تأثیر قرار داد.‏

‏ ‏

تفاوت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ با زنان فرنگی مآب

‏     ‏حضرت فاطمه(س) در زندگی مانند زنان فرنگی مآب دنباله روی مطلق و بی قید و‎ ‎شرط تحوّلات جامعه و رویدادهای نوین آن نبود.

‏     ایشان در صورتی ابعاد زندگی خود را با رویدادهای متحول زمان منطبق‏‎ ‎‏می ساخت که آنها مطابق با ارزشهای موردنظر شرع باشد.‏

‏     پس، بر زنان مسلمانی که این بانوی بزرگ اسلام را الگو قرار داده اند، واجب است‏‎ ‎‏که همانند او جایگاه خود را در نظام اسلامی که زمینه رشد و پیشرفت برای آنها پدید‏‎ ‎‏آورده است، بشناسند؛ زندگی خود را مطابق با ارزشهای معنوی و اخلاقی هماهنگ‏‎ ‎‏کنند؛ از کارهای ناپسند و خلاف موازین شرع پرهیز کنند و مطابق موازین اسلامی‏‎ ‎‏همانند مردان در صحنه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری و فرهنگی... حضور‏‎ ‎‏یابند و باید این مسأله را نیز بدانند که مردان در اسلام در مسائل مذکور هیچ گونه‏‎ ‎‏امتیاز و برتری بر زنان ندارند.‏

تساوی مرد و زن در قرآن کریم

‏     ‏تردیدی نیست که در قرآن کریم، زن همسان و همشأن مرد در بعد اقتصادی،‎ ‎سیاسی، علمی، فرهنگی و هنری شمرده شده، و با تحکیم موقعیت و شخصیت انسانی او،‎ ‎امتیازی که برای مردان در برابر زنان، پیش از پیدایش اسلام وجود داشت،امتیاز برتر نسبت به‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 119

فروتر یا امتیاز مالک در برابر برده و کالا متحول شد و آنان را همانند مردان در همه‎ ‎شئون بدون امتیاز خاصی برای مردان، برخوردار نمود؛ و زنان را همدوش مردان در‎ ‎عرصه های زندگی معنوی، مادی، اقتصادی و وظایف اجتماعی علمی، حقوقی،‎ ‎فرهنگی و هنری و... وارد ساخت و بر تلاشها و کوششهای آنان در ابعاد گوناگون‎ ‎زندگی، همانند تلاشهای مردان ارج نهاد و این حقیقت را چنین بیان کرد:

‏     «اَنّی لا اُضیعُ عملَ عاملٍ منکم مِن ذکرٍ او اُنثی بعضُکم من بعض».‏‎[5]‎

‏    ‏من کار هیچ کارگزاری را از شما چه مرد و چه زن بی مزد نمی گذارم.

‏     «و من یَعْمَل مِن الصّالحات مِنْ ذکرٍ او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخُلُون الجنّة ولا‏‎ ‎‏یظلمون نقیراً».‏‎[6]‎

‏    ‏«و کسانی که کارهای شایسته کنند ـ چه مرد باشند یا زن ـ درحالی که مؤمن باشند،‎ ‎آنان داخل بهشت می شوند، و به قدر گودی پشت هسته خرمایی مورد ستم قرار‎ ‎نمی گیرند.»

‏     و «من عَمِلَ صالحاً من ذکرٍ اَوْانثی وَ هو مؤِمنُ فَلَنُحْیِیَنَّه حیاةً طیبةً و لَنَجْزِیَنَّهُم‏‎ ‎اَجرهُم بِاَحسنِ ما کانوا یعمَلون».‎[7]‎

‏    ‏«هر که از اهل ایمان کار شایسته ای انجام دهد چه زن باشد و چه مرد او را در فضای‎ ‎زندگی پاکیزه ای حیات می بخشیم و آنان را به نیکوتر از آنچه عمل کرده اند پاداش‎ ‎می دهیم.»

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 120

‏ 

    «مَن اراد الاخرة سَعیٰ لها سَعْیَها وهو مؤمنُ فاولئک کان سعیهم مشکوراً».‏‎[8]‎

‏    ‏هرکس که خواستار آخرت باشد و در این زمینه سعی و کوشش نماید، او مؤمن‎ ‎است، پس آنان مورد عنایت خدا قرار خواهند گرفت.

‏     در برابر کارها، زنان را همانند مردان مسئول دانسته، و هریک از آنان در گرو اعمال‏‎ ‎‏خویش می باشند. در این باره، قرآن کریم می فرماید:‏

‏     «مَن عملَ صالحاً فلنفسه ومن اَساءَ فعلیها وما ربُّکَ بظلاّمٍ للعبید».‏‎[9]‎

‏    ‏«هرکس چه زن و چه مرد عمل صالح و خوب انجام دهد به نفع خود او و هر که کار‎ ‎بد و عمل غیرصالح انجام دهد به ضرر خود او می باشد و خداوند بر بندگان ظلم و‎ ‎ستم روا نمی دارد. 

‏     زن و مرد هر یک در گرو اعمال و کارهای خویش می باشند و اسلام هریک از زن و‏‎ ‎‏مرد را مسئول کارهایشان می داند. در آیه ای این حقیقت به گونه بسیار روشن بیان‏‎ ‎‏شده است:‏

‏     ‏«کلُّ نفسٍ بما کسبت رهینةٌ»‎[10]‎‏. ‏

‏    ‏هرکسی در گرو دستاورد خویش است.

‏ ‏

زن و فعالیت اقتصادی

‏     ‏از نظر قرآن، زنان همچون مردان می توانند فعالیت کنند و مالک هر چیزی شوند که‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 121

با تلاش خود کسب کرده اند؛ همان طور که مردان آنچه را که از راه کسب به دست‎ ‎آورده اند، بهره آنان دانسته است. قرآن در این زمینه می فرماید:

‏     «للرّجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنّساء نصیبٌ مما اکتسبن».‏‎[11]‎

‏    ‏«برای مردان از آنچه ‏]‏به اختیار‏]‏ کسب کرده اند بهره ای است، و برای زنان ‏[‏نیز‏]‏ از‎ ‎آنچه ‏[‏به اختیار‎ ‎‏]‏کسب کرده اند بهره ای است.»

‏     بدون اینکه در این امر بین زن و مرد قائل به تفاوتی باشد.‏

‏     و می فرماید:‏

‏     «لها ما کَسَبَتْ و علیها ما اکْتَسَبَتْ».‏‎[12]‎

‏    ‏آنچه ‏[‏از خوبی‏]‏ به دست آورد به سود او، و آنچه ‏[‏از بدی‏]‏ به دست آورد به زیان‎ ‎اوست. 

‏     از نظر قوانین اسلام و قرآن، انسان مالک هر چیزی است که از راه کسب و کار به‏‎ ‎دست می آورد و در این جهت نیز، خداوند متعال تفاوتی بین زن و مرد قرار نداده‎ ‎است. بر اساس قوانین اقتصادی اسلام، زن می تواند در فعالیتهای اقتصادی ـ چه در‎ ‎سطح دولتی و چه در سطح خصوصی ـ مشارکت کند، در جهت افزایش تولیدات‎ ‎داخلی کشور کوشش نماید و زندگی مرفه را همراه با آزادی ـ با حفظ حدود و شرایط ـ‎ ‎نصیب خود و دیگران کند و با تأمین مشکلات و مسائل اقتصادی، انسانها را به سوی‎ ‎هدف واقعی، یعنی کمال و قرب به خدا سوق دهد.

‏     ‏و در آیه ای دیگر خداوند با بهترین شیوه و جالبترین اسلوب، تساوی زن و مرد را به‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 122

تصویر کشیده است و می فرماید:

‏     «هُنّ لباسٌ لکم وانتم لباسٌ لهنَّ».‏‎[13]‎

‏    ‏«آنان برای شما لباسی هستند و شما برای آنان لباسی هستید».

تنها امتیاز بین انسانها تقواست

‏     ‏خداوند تقوا را ملاک ارزش و معیار سنجش بین انسانها قرار داده، و آن را سبب‎ ‎امتیاز و برتری معین کرده، و خویشتن داران و کسانی که خود را از دام هوسها و‎ ‎بزهکاری حفظ کرده اند و در محدوده الهی گام برداشته اند ـ چه مرد و چه زن ـ را‎ ‎گرامیترین معرفی کرده است.

‏     در این زمینه می فرماید:‏

‏     «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرٍ وانثی وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان‏‎ ‎اکرمکم عندالله  اتقیکم».‎[14]‎

‏    ‏«ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملّتها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را‎ ‎بشناسید. هر آینه گرامیترین شما نزد خدا باتقواترین شماست.»

‏     پس، خداوند تقوا را سبب امتیاز دانسته، و تنها به آن ارج می نهد. بنابراین، تقوا‏‎ ‎‏یک ارزش برای هر کس چه زن و چه مرد است.‏

‏     بنابراین، از نگاه اسلام زنان همانند مردان می توانند از تمام مزایای زندگی و‏‎ ‎‏وظایف اجتماعی برخوردار شوند.‏

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 123

‏ 

    زیرا در نظر اسلام، هیچ یک از اینها با هم تفاوتی ندارند، بلکه هر دو آزادند و‏‎ ‎‏مسئول اعمال نیک و بد خویشند.‏

کلام امام خمینی

‏     ‏حضرت امام(ره) می فرمایند:

‏     «اسلام زن را مثل مرد، در همه شئون، در همه شئون، همان طوری که مرد در همه‏‎ ‎‏شئون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد... زنها اختیار دارند؛ همان طوری که مردها‏‎ ‎‏اختیار دارند. خداوند شما را با کرامت خلق کرده است، آزاد خلق کرده است.»‏‎[15]‎

‏    ‏و نیز فرمودند:

‏     «همان طوری که حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زنها، اسلام به زنها‏‎ ‎بیشتر عنایت کرده است تا به مردها...»‎[16]‎

‏    ‏«از حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست. زیرا که هر دو انسانند...»‎[17]‎

برخوردار شدن زن از آسایش بعد از پدیداری اسلام

‏     ‏در پرتو قوانین جامع اسلامی، زن توانست از نعمت رفاه و آسایش کامل برخوردار‎ ‎شود درحالی که قبل از اسلام، وضع رقت بار و اسف باری در خانه مرد داشت.

‏     اسلام به زن حق زندگی، حق رفاه و آسایش، حق تعلیم و تعلم، حق مالکیت، حق‏‎ ‎مزد در برابر کار، حق شکایت از مرد، حق دفاع از حقوق خود، حق شرکت در اموراجتماعی‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 124

و حق... عطا فرمود؛ و در زمینه های مذکور، هیچ گونه امتیاز و برتری برای مردان‎ ‎نسبت به زنان قائل نشده است.

‏     و این بدین جهت است که طایر زندگی انسانها دارای دو بال است، یکی زن و یکی‏‎ ‎‏مرد و بدون این دو بال نمی توان به سوی رشد و تکامل، در زندگی مادی و معنوی‏‎ ‎‏پرواز کرد.‏

‏     پس، زن و مرد دو رکن جامعه انسانی می باشند که یک واحد اجتماعی دارای‏‎ ‎‏کاربرد را تشکیل می دهند و آن را به سوی تکامل سوق می دهند.‏

‏     باید اذعان داشت که مانع شدن از برخورداری زنان از وظایف اجتماعی جفا به‏‎ ‎‏جامعه انسانی است.‏

‏     ‏البته به دلیل اختلافی که طبق نظام خلقت بین این دو وجود دارد، در تکالیف اینها‎ ‎تفاوتهایی پدید می آید که زن و مرد باید آنها را رعایت کنند.

کلام امام خمینی

‏     ‏حضرت امام می فرمایند:

‏     «... در بعضی از موارد تفاوتهایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی‏‎ ‎‏آنها ارتباط ندارد. مسائلی که منافات با حیثیت و شرافت زن ندارد، آزاد است.»‏‎[18]‎

‏    ‏جای بسی خوشوقتی است، یادآور شوم امروز در نظام اسلامی، زن مسلمان‎ ‎همانند مردان در اصل گزینش وظایف آزاد است و با اتکا بر قدرت و شایستگی و‎ ‎هوشمندی خود در کنار مسئولیتهای خانوادگی، با حفظ شرافت، کرامت، عفاف و نجابت، در‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 125

عرصه ها و فعالیتهای مختلف اجتماعی مانند: آموزش و پرورش، آموزش عالی،‎ ‎آموزش بهداشت و درمان، ورزش، هنر، رادیو و تلویزیون، مناصب دولتی، مدیریتهای‎ ‎قوی، فعالیت در قوه قضاییه، فعالیت در قوه مجریه، قانونگذاری و تصمیم گیری در‎ ‎سطح کشور، فعالیت در امور سیاسی و در امور اقتصادی ـ چه خصوصی و چه دولتی ـ‎ ‎حضور دارد و با حضور شایسته خود در جامعه ـ که مورد تأکید و تأکید اسلام است ـ‎ ‎ثابت می کند که اسلام هرگز خواستار انزوای زن در جامعه نبوده، و نیست.

‏     امید است زنان جامعه ما با ارائه لیاقتها، شایستگیها و مدیریتها هرچه بیشتر به‏‎ ‎مناصب و مقامهایی که برای آنان مناسبت دارد، برسند و نیز هرچه بیشتر در پیشرفت‎ ‎جامعه مؤثر باشند.

‏ ‏

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 126

 • )) ر. ک: صحیفه امام، ج 7، ص 533ـ534.
 • )) آیت الله خامنه ای، نقل از مجله زن روز؛ ش 1528، س 1374، ص 4.
 • )) مجله زن روز؛ ش 1580، ص 40، نقل از سفینة البحار.
 • )) مجله زن روز؛ ش 1580، ص 40، نقل از سفینة البحار.
 • )) آل عمران  /  195.
 • )) نساء  /  124.
 • )) نحل  /  97.
 • )) اسراء  /  19.
 • )) فصلت  /  41.
 • )) مدثر  /  38.
 • )) نسا  /  32.
 • )) بقره  /  286.
 • )) بقره  /  187.
 • )) حجرات  /  13.
 • )) ر. ک: صحیفه امام، ج 6، ص 300ـ302.
 • )) ر. ک: صحیفه امام، ج 6، ص 436ـ437.
 • )) ر. ک: صحیفه امام، ج 4، ص 364ـ365.
 • )) ر. ک: صحیفه امام، ج 4، ص 364ـ365.