بخش اول: حقوق داخلی
حقوق عمومی
امور حسبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

امور حسبی

امور حسبی

 

 

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

امور حسبیه... منوط به اذن و اجازۀ حاکم شرع است. (368)

23 / 9 / 44

*  *  *

 

امور حسبیه و شرعیه ... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله تعالی  فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط است (369)

22 / 12 / 44

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   فرجه ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط است (370)

28 / 12 / 44

*  *  *

 

امور حسبیه و شرعیه ... در عصر غیبت ولی امر (ع) از مختصات  فقیه جامع‌الشرایط است. (371)

4 / 1 / 45

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در زمان غیبت ولی عصر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع‌الشرایط  است. (372)

14 / 3 / 45

 

*  *  *

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 185

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   فرجه‌الشریف ـ  از مختصات فقیه جامع الشرایط است. (373)

2 / 6 / 45

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   فرجه ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط است (374)

29 / 6 / 45

*  *  *

 

لایجوز التّصدّی و التّعرّض لها [لِلامور الحسبیۀ] الاّ للحاکم الشّرعی  أَوِالمأذون من قِبَلِه. (375)

4 / 8 / 45

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط  است (376)

3 / 9 / 45

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط  است (377)

21 / 9 / 45

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 186

 

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

[تصدی] امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر  ـ عجل الله فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط  است (378)

11 / 12 / 45

*  *  *

 

تصدی الامور الحسبیّة و الشرعیة التی هیَ موکولة فی عصر الغیبة  الی الفقیه الجامع للشرایط. (379)

16 / 1 / 46

*  *  *

 

تصدی امور شرعیه و حسبیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   فرجه ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط است (380)

26 / 1 / 46

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط  است (381)

4 / 10 / 46

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط [است]. (382)

5 / 11 / 46

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 187

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

تصدی امور شرعیه و حسبیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط  است (383)

14 / 1 / 47

*  *  *

 

تصدی امور شرعیه و حسبیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ منوط به اجازۀ فقیه جامع الشرایط  است (384)

12 / 2 / 47

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع‌الشرایط  است (385)

12 / 3 / 47

*  *  *

 

تصدی امور شرعیه و حسبیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (386)

12 / 3 / 47

*  *  *

 

تصدی امور شرعیه و حسبیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (387)

12 / 3 / 47

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 188

‏ ‏

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (388)

20 / 3 / 47

*  *  *

 

تصدی امور شرعیه و حسبیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (389)

7 / 7 / 47

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (390)

30 / 7 / 47

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (391)

3 / 8 / 47

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (392)

11 / 8 / 47

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع الشرایط. (393)

19 / 8 / 47

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 189

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل‌الله   فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط است. (394)

19 / 8 / 47

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (395)

13 / 10 / 47

*  *  *

 

تصدی امور شرعیه و حسبیه... منوط است به اجازه فقیه  جامع‌الشرایط. (396)

19 / 11 / 47

*  *  *

 

امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله تعالی  فرجه ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط و منوط به اذن او  است (397)

22 / 12 / 47

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (398)

25 / 12 / 47

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 190

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (399)

26 / 12 / 47

*  *  *

 

تصدی امور شرعیه... منوط است به اذن فقیه جامع‌الشرایط. (400)

4 / 3 / 48

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (401)

7 / 3 / 48

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (402)

26 / 4 / 48

*  *  *

 

[تصدی] در امور شرعیه و حسبیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (403)

31 / 4 / 48

*  *  *

 

[تصدی] در امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (404)

16 / 5 / 48

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 191

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

 [تصدی] امور حسبیه و شرعیه... منوط به اذن حاکم شرعی  است (405)

20 / 5 / 48

*  *  * 

 

[تصدی] در امور شرعیه... منوط است به اذن حاکم شرعی با  مراعات احتیاط پس از تشخیص حکم و موضوع. (406)

4 / 6 / 48

*  *  *

 

[تصدی] امور شرعیه و حسبیه... منوط است به اذن فقیه  جامع الشرایط. (407)

21 / 6 / 48

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (408)

28 / 8 / 48

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (409)

26 / 10 / 48

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن حاکم  شرع (410)

22 / 11 / 48

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 192

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن حاکم  شرع (411)

26 / 1 / 49

*  *  *

 

[تصدی] امور شرعیه و حسبیه... منوط است به اذن حاکم  شرع (412)

15 / 2 / 49

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه... منوط است به اذن حاکم شرع. (413)

7 / 3 / 49

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه...از مختصات فقیه جامع الشرایط  است. (414)

16 / 4 / 49

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت امام ـ ارواحنا له  الفداء ـ از مختصات فقیه جامع‌الشرایط است. (415)

31 / 4 / 49

*  *  *

 

تصدی امور شرعیه و حسبیه... منوط است به اذن فقیه (416)

20 / 6 / 49

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 193

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

تصدی امور شرعیه و حسبیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   فرجه ـ منوط است به اذن فقیه جامع الشرایط. (417)

23 / 6 / 49

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه (418)

26 / 7 / 49

*  *  *

 

[تصدی] امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (419)

22 / 9 / 49

*  *  *

 

[تصدی] امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (420)

22 / 9 / 49

*  *  *

 

 [تصدی] امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (421)

اردیبهشت 1350

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (422)

29 / 2 / 50

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 194

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن حاکم  شرع (423)

29 / 2 / 50

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط و منوط به  اذن او است. (424)

5 / 3 / 50

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط  می باشد. (425)

9 / 4 / 50

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (426)

13 / 4 / 50

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط  می باشد (427)

16 / 4 / 50

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 195

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع‌الشرایط  است (428)

31 / 4 / 50

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (429)

9 / 5 / 50

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت امام ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع‌الشرایط  می باشد (430)

22 / 7 / 50

*  *  *

 

[تصدی] امور حسبیه و شرعیه ... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ منوط است به اذن فقیه جامع‌الشرایط (431)

20 / 3 / 51

*  *  *

 

[تصدی] امور حسبیه و شرعیه ... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط (432)

8 / 4 / 51

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 196

لزوم تصدی امور حسبیه و شرعیه از سوی فقیه جامع‌الشرایط

[تصدی] امور حسبیه و شرعیه ... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط (433)

29 / 8 / 51

*  *  *

 

 

لزوم تصدّی امور حسبیّه و شرعیّه در عصر غیبت ولیّ‌امر(ع) از سوی فقیه جامع‌الشرایط

تصدی امور حسبیه و شرعیه ... در عصر غیبت ولی امر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط. (434)

11 / 11 / 51

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه ... در عصر غیبت ولی امر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط  می باشد. (435)

30 / 8 / 52

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه ... در عصر غیبت حضرت ولی امر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع‌الشرایط  می باشد. (436)

2 / 5 / 53

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه ... در عصر غیبت حضرت ولی امر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع‌الشرایط  می باشد. (437)

16 / 9 / 53

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 197

 لزوم تصدّی امور حسبیّه و شرعیّه در عصر غیبت ولیّ‌امر(ع) از سوی فقیه جامع‌الشرایط

تصدی امور حسبیه و شرعیه ... در عصر غیبت حضرت ولی امر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع‌الشرایط  می باشد. (438)

30 / 10 / 53

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه ... در عصر غیبت حضرت ولی  عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه  جامع‌الشرایط می باشد. (439)

19 / 1 / 54

*  *  *

 

 [تصدی] امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط با مراعات احتیاط. (440)

14 / 4 / 54

*  *  *

 

عصر غیبت حضرت ولی امر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع‌الشرایط  می باشد. (441)

19 / 2 / 55

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل‌الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط  است (442)

10 / 9 / 56

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 198

 لزوم تصدّی امور حسبیّه و شرعیّه در عصر غیبت ولیّ‌امر(ع) از سوی فقیه جامع‌الشرایط

 [تصدی] امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط با مراعات احتیاط. (443)

8 / 10 / 56

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه و شرعیه... در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله   تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع‌الشرایط  است (444)

2 / 2 / 57

*  *  *

 

 [تصدی] امور حسبیه و شرعیه... منوط است به اذن فقیه  جامع‌الشرایط با مراعات احتیاط. (445)

6 / 3 / 57

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه... از مختصات فقیه جامع‌الشرایط است. (446)

17 / 11 / 52

*  *  *

 

تصدی امور شرعیه... در عصر غیبت ولی الله اعظم ـ عجل الله   فرجه ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط است. (447)

10 / 3 / 58

*  *  *

 

 

لزوم استیذان از فقیه جامع الشرایط در تصدی امور شرعیه و حسبیه در زمان غیبت

تصدی امور شرعیه و حسبیه... در زمان غیبت حضرت ولی عصر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ منوط به اذن فقیه  جامع‌الشرایط می باشد. (448)

5 / 5 / 62

*  *  *


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 199

 لزوم استیذان از فقیه جامع الشرایط در تصدی امور شرعیه و حسبیه در زمان غیبت

جناب ... از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیه که  تصدی آن در زمان غیبت کبرا منوط به اجازۀ ولی فقیه  جامع الشرایط می باشد. (449)

17 / 4 / 63

*  *  *

 

تصدی امور حسبیه...در زمان غیبت حضرت ولی عصر  ـ عجل‌الله تعالی فرجه الشریف ـ منوط به اذن فقیه جامع‌الشرایط  می باشد. (450)

17 / 5 / 63

*  *  *

 

 

ادارۀ موقوفات عامۀ فاقد متولی معیّن طبق نظر ولی فقیه

با عنایت به مادۀ 81 قانون مدنی که مقرر می دارد: «در اوقاف  عامه که متولی معین  نداشته باشد، ادارۀ موقوفه طبق نظر ولی فقیه  خواهد بود»[... طبق نظر نمایندگان اینجانب ]در اوقاف[ مانع  ندارد عمل کردن. (451)

21 / 5 / 63

*  *  *

 

 

تجویز تصدی امور حسبیّه از سوی ولی فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت

تصدی امور حسبیّه... در زمان غیبت حضرت ولی عصر  ـ عجل‌الله تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات ولی فقیه  جامع‌الشرایط می باشد. (452)

4 / 4 / 64

*  *  *

 

تصدی امور حسبیّه... در زمان غیبت حضرت ولی عصر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ منوط به اجازۀ فقیه  جامع‌الشرایط می باشد. (453)

7 / 5 / 64


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 200

تجویز تصدی امور حسبیّه از سوی ولی فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت

تصدی امور شرعیه و حسبیّه... در زمان غیبت حضرت ولی عصر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ منوط به اجازۀ فقیه  جامع الشرایط می باشد. (454)

21 / 5 / 64

*  *  *

 

تصدی امور حسبیّه... در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ منوط به نظر ولی فقیه  جامع الشرایط است. (455)

4 / 8 / 64

*  *  *

 

جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ اسماعیل فردوسی پور  ـ دامت افاضاته ـ از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور  حسبیّه که تصدی آن در زمان غیبت حضرت ولی عصر  ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ منوط به اجازۀ فقیه  جامع‌الشرایط می باشد. (456)

28 / 10 / 64

*  *  *

‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 201