مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه : خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸.عنوان ونام پدیدآور : حقوق در اندیشه امام خمینی(س)/ تحقیق وتدوین محمدجعفر حبیب‌زاده.مشخصات نشر: تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1391.مشخصات ظاهری: ۴۸۱ ص.‬فروست: تبیان آثار موضوعی ؛ دفتر چهل‌ونهم.‬شابک:- 212 - 264 - 6   978 - 964وضعیت‌فهرستنویسی: فیپایادداشت  : کتابنامه: ص. 427 ـ 481؛ همچنین به صورت زیرنویس.موضوع: خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸.ـ ـ                  نظریه درباره حقوق.شناسه افزوده: ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۳۶ ـ   ./ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌ خمینی(س)،گروه معارف اسلامی. رده بندی کنگره  :    ۷  ح ‬۶۷  ح / ۵‬ /  ۱۵۷۴  DSR  رده بندی دیویی :    0842/ 955شماره‌کتابشناسی‌ملی:   ۲۸۸۱۸۹۸                                                                

  

    کد/ م 2806

Transparent- 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حقوق در اندیشه امام خمینی) ـ تبیان آثارموضوعی

تحقیق وتدوین:  محمدجعفر حبیب‌زاده

چاپ اول:  1391

شمارگان:  3000 نسخه         ‍      

قیمت:     11000  تومان 

‏ ‏

‏                 ‏‏ ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                              نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV