فصل چهارم نهادهای خدماتی
بنیاد مستضعفان و جانبازان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

بنیاد مستضعفان و جانبازان

بنیاد مستضعفان و جانبازان

‏ ‏

‏ ‏

جمع آوری اموال سلسله پهلوی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که‏‎ ‎‏تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسلۀ پهلوی و شاخه ها‏‎ ‎‏و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطۀ غیرقانونی‏‎ ‎‏از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران‏‎ ‎‏و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره ای‏‎ ‎‏به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول ـ از‏‎ ‎‏قبیل مستغلات و اراضی ـ ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از‏‎ ‎‏هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و غیر ذلک. به‏‎ ‎‏جمیع کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور‏‎ ‎‏می دهم که آنچه از این غنایم به دست آورده اند در بانک با‏‎ ‎‏شمارۀ معلوم بسپرند. و به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم،‏‎ ‎‏مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است، و‏‎ ‎‏آنچه مأمورین دولت به دست آورده اند یا می آورند، باید به همین‏‎ ‎‏شماره به بانک تحویل دهند. و کسانی که از این اموال چیزی به دست‏‎ ‎‏آورده اند، باید فوراً به کمیته ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 107

‏مورد مؤاخذه خواهند بود.(120)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏9 / 12 / 57‏

***

‏ ‏

‏ ‏

کمک به طرح خانه سازی

‏اینجانب حسابی به شمارۀ 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح‏‎ ‎‏کرده و از همۀ کسانی که توانایی دارند دعوت می کنم که برای کمک به‏‎ ‎‏خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از‏‎ ‎‏بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از‏‎ ‎‏مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و یک‏‎ ‎‏نمایندۀ دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه های‏‎ ‎‏ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به‏‎ ‎‏هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود.‏

‏... بنیاد مستضعفین نیز باید به کمک این طرح بشتابد و از اموال‏‎ ‎‏مصادره شدۀ خاندان پهلوی و اطرافیانش در این طرح استفاده شود. و‏‎ ‎‏نیز دولت باید در طرحهای اساسی و درازمدت خود برای حل این مشکل‏‎ ‎‏در سطح عموم طرحهایی تهیه کند؛ و اکنون این یک تجربۀ تازه از بسیج‏‎ ‎‏نیروی ایمان جامعه در راه تعاون اسلامی و مبارزه با محرومیت است که‏‎ ‎‏ملت با توفیق الهی باید از آن نیز سرفراز درآید.‏

‏من با کمال تواضع از ملت عزیز در این امر حیاتی استمداد می کنم و‏‎ ‎‏سلامت و سعادت همگان را خواستارم.(121)‏

‏21 / 1 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

استمداد از ملت برای رفع محرومیت

‏الآن این چیزهایی که اینها گذاشته اند، از قبیل عمارات و اینطور‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 108

‏چیزهایی که گذاشته اند، همه اش را قرض کرده اند و برده اند؛ که باید‏‎ ‎‏قرض آنها را بدهند. اینطور نیست که این ثروتها را ما ـ ابتدائاً خیال‏‎ ‎‏می کردیم خوب، برای اصلاح حال فقرا همینی که اینها گذاشتند کافی‏‎ ‎‏است. ما همینها را «بنیاد مستضعفین» درست کردیم... بعد که رسیدگی‏‎ ‎‏کردند دیدند چی! آنقدری که اینها چاپیدند و رفتند ـ و این اخیراً قرض‏‎ ‎‏کردند، و همچو که فهمیدند امکان دارد که بروند، قرض کردند از همۀ‏‎ ‎‏بانک ها با هر طوری که توانستند و چاپیدند و بردند ـ این بنیاد‏‎ ‎‏مستضعفین هم آنقدرها سرمایه دیگر ندارد. معلوم شد اینطورها نیست‏‎ ‎‏که ما خیال می کردیم که کافی است برای ما. ما باید دستمان را باز پیش‏‎ ‎‏ملت دراز کنیم؛ برای اینکه این مستضعفین و این بیچاره ها و این‏‎ ‎‏زاغه نشین ها را نجاتشان بدهیم، باید به ملت رجوع کنیم و ملت این‏‎ ‎‏کارها را بکند.‏

‏همه مان یعنی با هم، همه مان روی هم رفته دست به هم بدهیم که‏‎ ‎‏یک وضع متوسطی برای اینها حاصل بشود، که نه بی انصافی باشد نسبت‏‎ ‎‏به برادرهای هم نوع شما. اینها را برادر خودتان حساب کنید. کارگرها،‏‎ ‎‏کارگردان ها را نوکر حساب نکنید؛ برادر حساب کنید، فرزند حساب‏‎ ‎‏بکنید. حوایجشان را ببینید چه [است]، برای اولادتان حوایجی اگر‏‎ ‎‏داشته باشد، هرچه بتوانید برمی آورید. اینها آنقدرها نمی خواهند.‏‎ ‎‏آنقدری که یک زندگی متوسطی، همچو نباشد که هرچه را دست بگذارد‏‎ ‎‏نداشته باشد! این اسباب این می شود که خدای نخواسته یک وقت غیر‏‎ ‎‏آنطوری که ما فکر می کنیم بشود.(122)‏

‏15 / 4 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

ارائه گزارش کار به مردم

‏بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفین هر چه زودتر بیلان کار خودشان را‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 109

‏بدهند تا مردم از فعالیت این دو نهاد انقلابی مطلع گردند. بنیاد مسکن‏‎ ‎‏باید روشن کند که چه میزان کار کرده است و بنیاد مستضعفین صورت‏‎ ‎‏اموال منقول و غیرمنقول طاغوتیان خصوصاً شاه و خاندان و دار و دستۀ‏‎ ‎‏کثیفش در سراسر ایران را به روشنی برای مردم بیان دارند و بگویند چه‏‎ ‎‏کرده اند، اموال شاه خائن را به چه کسانی داده اند؟ آیا راست است که‏‎ ‎‏بنیاد مستضعفین، بنیاد مستکبرین گردیده است ؟ اگر چنین است‏‎ ‎‏تصفیه ضروری است و غفلت از این امر مهم حرام. باید این دو نهاد دقیقاً‏‎ ‎‏برای مردم شرح دهند که چرا از این سریعتر نتوانسته اند کار نمایند، و اگر‏‎ ‎‏کسانی به اسم مستضعفین خلاف می کنند، بر دادگاههای سراسر ایران‏‎ ‎‏است که سریعاً اقدام نمایند.(123)‏

‏1 / 1 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب شهید رجایی به ریاست بنیاد

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏26 / 6 / 59‏

‏جناب آقای رجایی نخست وزیر ـ ایّده الله تعالی‏

‏چون وضع بنیاد مستضعفین موجب نگرانی اینجانب است و مسائل‏‎ ‎‏آن پیچیده است، لازم است جنابعالی امور بنیاد را در دست گرفته و‏‎ ‎‏تحت نظر اشخاص متدین متعهد کاردان، آن را به نفع مستضعفین اداره‏‎ ‎‏نمایید.‏

‏اطلاعات لازم را می توانید از هیأتی که اینجانب معیّن نمودم به‏‎ ‎‏دست آورید. ان شاءالله تعالی موفق در خدمت به اسلام و مسلمین و‏‎ ‎‏خصوص مستضعفین باشید. والسلام علیکم.(124)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏26 / 6 / 59‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 110

ادای بدهی طاغوتیان به شبکه بانکی

‏[بسمه تعالی. محضر رهبر عالیقدر انقلاب و بنیانگذار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته‏

‏عده ای از طاغوتیان و فراریان رژیم گذشته که اموالشان اینک در‏‎ ‎‏اختیار بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای انقلابی می باشد به شبکۀ‏‎ ‎‏بانکی کشور مقروض می باشند. تقاضا می شود دستور فرمایید شبکۀ‏‎ ‎‏بانکی کشور بتواند مطالبات خود را از محل این داراییها که اینک در‏‎ ‎‏اختیار نهادهای فوق الذکر می باشد تأمین و اخذ نماید. ایام عمر و عزت‏‎ ‎‏مستدام باد. با تقدیم احترام ـ علیرضا نوبری‏‎[1]‎‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏موافقت می شود. لازم است نمایندگانی از طرف بنیاد برای رسیدگی‏‎ ‎‏به این امر تعیین شود و نمایندگان بانک مدارک را ارائه دهند و پس از‏‎ ‎‏ثبوت، بدهکاری به بانک ادا شود و مازاد به نفع مستضعفین برداشت‏‎ ‎‏شود.(125)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏5 / 9 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

خدمت به مستضعفین، عبادتی بزرگ

‏شما توجه داشته باشید؛ شمایی که خدمت به مستضعفین می کنید‏‎ ‎‏و شمایی که خدمت به جنگزدگان می کنید! و امید است ان شاءالله ـ و‏‎ ‎‏هست اینطور که ـ انگیزه های شما انگیزه های اسلامی ـ انسانی باشد. ‏‎ ‎‏شما بدانید که در یک طاعت بزرگ هستید و همیشه به طاعت حق تعالی ‏‎ ‎‏قیام کرده اید و ثواب شما، ثواب عبادتهای پنجاه ـ شصت سالۀ دیگران ‏‎ ‎‏است. و من امیدوارم که این کشور با همین قدرت که تا اینجا آمده است و ‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 111

‏با همین تعهد و با همین بیداری، که از اول قیام کرده است و تا اینجا ‏‎ ‎‏رسانده است، باقی باشد این نهضت و این انقلاب و قیام، تا صاحب اصلی ‏‎ ‎‏ان شاءالله ، بیاید. و ما و شما و ملت ما امانت را به او تسلیم کند.‏

‏و شما عزیزان متعهد، عزیزان متعهد و عزیزانی که برای خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی کار می کنید، از هیچ امری از امور، از انتقاداتی که ممکن است‏‎ ‎‏بعض از جناحهای فاسد بکنند، چه در بنیاد مستضعفین و چه در بنیاد‏‎ ‎‏جنگزدگان، دلسرد نباشید؛ برای اینکه، شما برای خدا انجام وظیفه‏‎ ‎‏می کنید و کسی که انجام وظیفه برای خدا می کند پیروز است. با قدرت‏‎ ‎‏کارهای خودتان را انجام بدهید و با قدرت بهتر از سابق رسیدگی کنید به‏‎ ‎‏امور. و شما بدانید که رسیدگی به امور مستضعفان و رسیدگی به امور‏‎ ‎‏جنگزدگان، که اینها بندگان خدا هستند و خداوند به آنها عنایت دارد، از‏‎ ‎‏عبادات بزرگ است. خداوند ان شاءالله ، به همۀ شما توفیق عنایت کند. و‏‎ ‎‏به جنگزده های ما و به آنهایی که جوان از دستشان رفته است، آنهایی که‏‎ ‎‏خانمانشان از دستشان رفته است، صبر و اجر عنایت فرماید.(126)‏

‏3 / 9 / 60‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتخاب آقای موسوی به ریاست بنیاد

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر ـ ایّده الله تعالی‏

‏جنابعالی را مسئول جدید بنیاد مستضعفین قرار می دهم. امیدوارم‏‎ ‎‏زیر نظر اشخاص متدین و متعهد و کاردان این بنیاد را به نفع مستضعفان‏‎ ‎‏اداره نمایید. ان شاءالله در خدمت به اسلام و مسلمین خصوصاً‏‎ ‎‏مستضعفین موفق باشید.(127)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏13 / 9 / 60‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 112

استفاده از داراییهای خاندان پهلوی

‏ [پاسخ امام خمینی به نامه سرپرست بنیاد مستضعفان در مورد‏‎ ‎‏استفاده از اراضی شهری و داراییهای خاندان پهلوی جهت تأمین مسکن‏‎ ‎‏برای افراد محروم و بی سرپناه]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏آنچه مربوط به خاندان پهلوی و عمال آنهاست، مجازید.(128)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏10 / 5 / 63‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تأمین بودجۀ امور فرهنگی فرزندان شهدا

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت افاضاته ‏

‏ضمن تشکر از زحمات جنابعالی که مسئولیت ارزشمند سرپرستی‏‎ ‎‏خانواده های معظم شهدا، مفقودین، اسرا و معلولین را به عهده گرفتید،‏‎ ‎‏لازم می دانم در امور فرهنگی فرزندان عزیزم، این یادگاران شهیدان و‏‎ ‎‏معلولین و مفقودین و اسرا، دقت بیشتر نموده، و آنان را از کودکستان تا‏‎ ‎‏دانشگاه به بهترین وجه اداره نمایید. از آنجایی که جامعۀ اسلامی ما‏‎ ‎‏استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی خویش را مدیون ایثارهای‏‎ ‎‏غیرقابل ترسیم این عزیزان می داند، هر چه سریعتر با وزیران آموزش و‏‎ ‎‏پرورش و فرهنگ و آموزش عالی طرحی را تنظیم نموده، و به شورایعالی‏‎ ‎‏انقلاب فرهنگی تقدیم نمایید. اعضای محترم این شورا خود توجه دارند‏‎ ‎‏که بزرگترین و خداپسندانه ترین ارزش اسلامی خدمت به فرزندان این‏‎ ‎‏عزیزان است. «بنیاد مستضعفین» موظف است تمامی بودجۀ این کار‏‎ ‎‏عظیم را برعهده گیرد؛ و در صورت کمبود، دولت و «بنیاد شهید» و «بنیاد‏‎ ‎‏پانزدهم خرداد» اقدام کنند.(129)‏

‏6 / 1 / 65‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 113

تمرکز در رسیدگی به امور جانبازان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، نخست وزیر محترم ـ‏‎ ‎‏ایّده الله تعالی‏

‏از آنجا که چندی قبل جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی‏‎ ‎‏کروبی طی نامه ای درخواست نمودند که برای رسیدگی هرچه بیشتر و‏‎ ‎‏بهتر به امور جانبازان و خانواده های شهدا ادارۀ امور جانبازان انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی و جنگ تحمیلی به نهاد یا تشکیلات دیگری سپرده شود،‏‎ ‎‏اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از ایشان و از کلیۀ مسئولین و‏‎ ‎‏دست اندرکاران «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» و مرکز پزشکی بنیاد،‏‎ ‎‏خصوصاً سرکار خانم کروبی‏‎[2]‎‏ که در شرایط جنگ کمال ایثار و فداکاری را‏‎ ‎‏نسبت به این عزیزان نموده اند، جنابعالی را مسئول ادارۀ کلیۀ امور‏‎ ‎‏جانبازان عزیز نمودم که با استفاده از همکاری و تجربیات «بنیاد شهید‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی» و جانبازان و نیز اختصاص بهترین امکانات «بنیاد‏‎ ‎‏مستضعفان» به ایجاد تشکیلات جدیدی در این امر مقدس و بزرگ‏‎ ‎‏همت گمارید. و امید است با درایت و تقوا و تعهدی که در شما سراغ دارم‏‎ ‎‏به تمامی امور این حماسه سازان و شهیدان زندۀ انقلاب رسیدگی کامل‏‎ ‎‏گردد. و «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» نیز همچون گذشته با فراغت و‏‎ ‎‏امکانات بیشتر امور خانواده های معظم شهدا و مفقودین و اسرا را دنبال‏‎ ‎‏نماید.‏

‏از آنجا که ممکن است این روزها افرادی بخواهند نسبت به دولت‏‎ ‎‏خدمتگزار شبهات و القائاتی در اذهان عامه به وجود آورند و زحمات‏‎ ‎‏بی شائبه و طاقتفرسای شما را خصوصاً در مسئلۀ جنگ خدشه دار‏‎ ‎‏نمایند، لازم است این نکته را تذکر دهم که من همچون گذشته شما را‏‎ ‎‏فردی لایق و دلسوز برای انقلاب اسلامی می دانم، و زحمات شما را در‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 114

‏دوران جنگ و تجهیز سپاهیان اسلام فراموش نمی کنم، و الآن نیز شما را‏‎ ‎‏تأیید و حمایت می کنم.‏

‏از آنجا که سران کشور و هیأت مشورتی بازسازی کشور در چند روز‏‎ ‎‏آینده اصول و سیاست بازسازی را به دولت ابلاغ می نمایند، جنابعالی و‏‎ ‎‏اعضای محترم هیأت دولت باید با قدرت و قاطعیت و با استقلال کامل به‏‎ ‎‏امر بازسازی کشور و ترمیم خرابیها پرداخته و رسیدگی به محرومین را‏‎ ‎‏درصدر برنامه های خود قرار دهید. و مردم عزیز و شریف ایران نیز، که‏‎ ‎‏همه چیز خود را در طبق اخلاص و بندگی خدا نهاده اند، توجه دارند که تا‏‎ ‎‏رسیدن به استقلال واقعی راه طولانی پیش رو دارند؛ و همه می دانند که‏‎ ‎‏با توجه به حجم عظیم خرابیها نباید انتظار اصلاح و بازسازی سریع امور‏‎ ‎‏را داشت. ما هنوز در آغاز راه هستیم، و سالها وقت لازم است که با همت و‏‎ ‎‏تلاش همۀ دست اندرکاران و مردم عزیز میهن اسلامی مان بازسازی شود‏‎ ‎‏و مشکلات برطرف گردد. چه بسا افراد مغرض و مخالف با انقلاب، که از‏‎ ‎‏هیچ راهی نتوانسته اند به اسلام و انقلاب لطمه ای وارد نمایند، امروز در‏‎ ‎‏قالب شعارها و بالا بردن سطح توقعات در مردم بخواهند به هدفهای‏‎ ‎‏شوم خود نایل شوند، و با انگشت نهادن روی مشکلاتی که نتیجۀ تحمیل‏‎ ‎‏چندین سالۀ جنگ بوده است مردم را نسبت به مسئولین بدبین کنند و‏‎ ‎‏اینطور تبلیغ نمایند که بعد از قبول قطعنامه و نبودن جنگ چرا‏‎ ‎‏مشکلات حل نمی شود؟ باید به این افراد گفت مگر این کار به سادگی‏‎ ‎‏امکانپذیر است؟ مگر کشور ما از محاصره ها بیرون آمده است؟ مگر همۀ‏‎ ‎‏مراکز آسیب دیدۀ برق و سوخت و کارخانجات را یکروزه می توان‏‎ ‎‏راه اندازی نمود که ما بگوییم دیروز جنگ بود و عذرها موجّه، ولی امروز‏‎ ‎‏که جنگ نیست چرا کمبود است؟ البته این سخنها از باب تذکر به‏‎ ‎‏مؤمنین است؛ و الاّ مردم وفادار و انقلابی کشورمان برای به دست آوردن‏‎ ‎‏استقلال واقعی و رسیدن به خودکفایی خیلی بیشتر از اینها آمادۀ صبر و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 115

‏فداکاری هستند. و من مطمئنم که ملت ایران یک لحظه استقلال و عزت‏‎ ‎‏خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت ولی وابسته به اجانب و بیگانگان‏‎ ‎‏معاوضه نمی کند.‏

‏در خاتمه بار دیگر از زحمات دلسوزانه و مخلصانۀ دوست خوبم،‏‎ ‎‏جناب حجت الاسلام آقای کروبی تشکر می نمایم. و امیدوارم تمامی‏‎ ‎‏افرادی که در خدمت معلولین جنگ تحمیلی بوده اند با صمیمیت با‏‎ ‎‏آقای نخست وزیر همکاری نمایند. خداوند بزرگ به همۀ مسئولین و‏‎ ‎‏دولت خدمتگزار و مردم شریف ایران توفیق صبر و ایثار در راه اسلام را‏‎ ‎‏عنایت فرماید. والسلام علیکم و رحمة الله .(130)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏3 / 9 / 67‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 116

  • ) رئیس کل وقت بانک مرکزی.
  • ) خانم فاطمۀ کروبی، سرپرست مرکز پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی.