فصل اول نهادهای تقنینی
شوراهای شهر و روستا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شوراهای شهر و روستا

شوراهای شهر و روستا

‏ ‏

تهیۀ آیین نامۀ اجرایی شوراها 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای انقلاب اسلامی‏

‏در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 15

‏سرنـوشت خـویش، کـه از ضـرورتهـای جمهـوری اسـلامـی است، لازم‏‎ ‎‏می دانم بی درنگ به تهیۀ آیین نامۀ اجرایی شوراها برای ادارۀ امور محلی‏‎ ‎‏شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ‏‎ ‎‏نمایید تا دولت بلافاصله به مرحلۀ اجرا درآورد.(19)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏9 / 2 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تذکر به شوراها

‏شوراهـای محتـرم، که در سراسر کشور هستنـد، آنهـا هـم بـرای‏‎ ‎‏خدمتگزاری به روستاها و محرومین و طبقه ای که از سالیان دراز در‏‎ ‎‏زحمت بوده اند و برای آنها هیچ کاری نشده بود، انجام خدمت می دهند‏‎ ‎‏[تشکر کنیم.] تذکری که به شوراها لازم است داده شود ـ ولو اینکه‏‎ ‎‏خودشان توجه دارند ـ یکی این است که توجه کنند که در شوراها یک‏‎ ‎‏وقت افراد نفوذی از منحرفین به صورت اسلام و به صورت مقدس مآبی‏‎ ‎‏وارد نشوند. اینها که شیاطین هستند، همانطوری که شیطان به‏‎ ‎‏شکلهای مختلف وارد می شود و انسان را گول می زند، اینها هم همان‏‎ ‎‏شیطانها هستند و به صورتهای مختلف وارد می شوند. باید آقایانی که در‏‎ ‎‏شورا هستند، با شناسایی تمام از سوابق آنها و از کارهایی که بعد از‏‎ ‎‏انقلاب متعهد بودند و در ضمن انقلاب ـ و مهم این است که قبل از انقلاب‏‎ ‎‏چه جور بودند ـ بررسی بشود به اینکه اینها مردمی هستند که به انقلاب‏‎ ‎‏عقیده دارند، متعهد به اسلام هستند و برای خدمت به این توده های‏‎ ‎‏مستضعف، که همیشه محروم بودند، آمده اند خدمت کنند. و این از‏‎ ‎‏مهمات امور است که من در هر قشری که آمده اند اینجا، این سفارش را‏‎ ‎‏کرده ام و می دانم که خود شماها متوجه هستید، لکن باز تذکر لازم است.‏

‏و یکی دیگر، رفتاری است که با مردم و با این توده های مستضعف‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 16

‏می شود. چه بسا باشد که خدمتها، خدمتهای ارزنده است، لکن گاهی‏‎ ‎‏برخورد با بعض افراد، یک برخوردی است که خدمت را هم پایمال‏‎ ‎‏می کند. مهم این است که واقعاً احساس بکنند این خدمتگزارها که‏‎ ‎‏خدمتگزارند، احساس این معنا رابکنند که این توده ها بندگان محروم‏‎ ‎‏خدا هستند و بندگانی هستند که قبل از انقلاب، آنقدر محرومیت‏‎ ‎‏داشتند و در انقلاب آنقدر خدمت کرده اند و بعد از انقلاب هم تا قیام به‏‎ ‎‏امر درست نشده است، باز جزء محرومین بوده اند و شما می خواهید به‏‎ ‎‏اینها خدمت کنید و خدمتگزار آنها هستید. مبادا یک وقتی در ضمن‏‎ ‎‏اینکه شما خدمت را می کنید، یک درشتی ای باشد که خدمت شما را در‏‎ ‎‏خودش محو کند. باید اخلاق اسلامی، آداب اسلامی درست مراعات‏‎ ‎‏بشود؛ همانطوری که شیوۀ ائمۀ ما و اولیای خدا و انبیای خدا بوده است‏‎ ‎‏که خودشان را خدمتگزار مردم می دیدند و با حسن معاشرت و با رفتار‏‎ ‎‏انسانی، با رفتار الهی رفتار می کردند و کارهایی را که باید انجام بدهند، با‏‎ ‎‏همین حسن رفتار انجام می دهند و شما هم بندگان همان خدا و امت‏‎ ‎‏همان پیغمبر و شیعۀ همان امیرالمؤمنین هستید و شیوه های شما باید‏‎ ‎‏به همانطورباشد.(20)‏

‏13 / 8 / 61‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 17