فصل اول نهادهای تقنینی
شورای انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شورای انقلاب اسلامی

شورای انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏سلام و تحیت بر ملت قهرمان و شریف ایران! سلام بر شهدای راه‏‎ ‎‏حق!‏

‏اکنون که روز پیروزی ملت شجاع نزدیک می شود، اکنون که خونهای‏‎ ‎‏پاک عزیزان بیگناهی که برای دفاع از حق و حقیقت به دست جلادان‏‎ ‎‏خون آشام شاه بر زمین ریخته شده است بارور می گردد، لازم می دانم‏‎ ‎‏مراتب ذیل را به اطلاع ملت ایران و مردم جهان برسانم:‏

1 فرمان تأسیس 

‏ ـ به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم‏‎ ‎‏ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف‏‎ ‎‏اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد‏‎ ‎‏باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به‏‎ ‎‏کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی‏‎ ‎‏خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛‏‎ ‎‏از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد‏‎ ‎‏بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیۀ آن را فراهم سازد. دولت‏‎ ‎‏موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفی و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 3

‏شروع به کار خواهد نمود. دولت جدید موظف به انجام مراتب زیر است:‏

‏الف ـ تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب‏‎ ‎‏قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی.‏

‏ب ـ انجام انتخابات براساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون‏‎ ‎‏اساسی جدید؛‏

‏ج ـ انتقال قدرت به منتخبین جدید.‏

‏2 ـ دولت کنونی،‏‎[1]‎‏ که منصوب شاه مخلوع و مجلسینْ غیرقانونی‏‎ ‎‏می باشد، هرگز مورد قبول مردم نخواهد بود. همکاری با این دولت‏‎ ‎‏غاصب به هر شکل و به هر نحوی شرعاً حرام و قانوناً جرم است. همان‏‎ ‎‏طوری که کارمندان محترم و مبارز بعضی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی‏‎ ‎‏عمل کرده اند باید از اطاعت وزرای غاصب سرپیچی نموده و در صورت‏‎ ‎‏امکان آنان را به وزارتخانه ها راه ندهند. خواست ملت مظلوم ایران تنها‏‎ ‎‏رفتن شاه و برچیده شدن بساط نظام سلطنتی نیست، بلکه مبارزۀ ملت‏‎ ‎‏ایران تا استقرار جمهوری اسلامی که متضمن آزادی ملت و استقلال‏‎ ‎‏کشور و تأمین عدالت اجتماعی باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن‏‎ ‎‏شاه و انتقال قدرت به ملت است که آرامش به کشور عزیزمان باز خواهد‏‎ ‎‏گشت. تنها با استقرار حکومت عدل اسلامی مورد تأیید و پشتیبانی‏‎ ‎‏مردم و با شرکت فعالانۀ همۀ ملت است که می توان خرابیهای عظیم‏‎ ‎‏فرهنگی و اقتصادی و کشاورزی را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است‏‎ ‎‏جبران نموده و نوسازی مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف‏‎ ‎‏آغاز نمود.‏

‏3 ـ احتمال این هست که شاه خائن که در حال رفتن است، دست به‏‎ ‎‏یک جنایت بزرگتری بزند و آن یک کودتای نظامی است که کراراً تذکر‏‎ ‎‏داده ام که این آخرین ضربۀ اوست ولکن ملت دلیر می داند که در ارتش به‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 4

‏جز تنی چند سرسپرده و خونخوار، که از قرار مذکور در پستهای مهم‏‎ ‎‏مستقر شده اند و به من نیز معرفی کرده اند، جناحهای شریف ارتش به‏‎ ‎‏این سرسپردگان اجازه نخواهند داد تا دست به چنین جنایتی که مخالف‏‎ ‎‏با ملیت و مذهب آنان است بزنند. من بر حسْب وظیفۀ الهی و ملی خود به‏‎ ‎‏ارتش ایران هشدار می دهم و از صاحب منصبان و درجه داران می خواهم‏‎ ‎‏که در صورتی که چنین توطئه ای در کار باشد شدیداً از آن جلوگیری‏‎ ‎‏کنند و راضی نشوند چند نفر خونخوار، ملت شریف ایران را به خاک و‏‎ ‎‏خون کشند. این وظیفۀ الهی شما ارتش محترم است که در صورت‏‎ ‎‏فرمانبرداری از خائنان بالفطره، پیش خدای تبارک و تعالی مسئول و در‏‎ ‎‏جوامع بشریت محکوم و مورد نفرین نسلهای آتیه خواهید بود.‏

‏بر ملت شجاع ایران است که خود را در مقابل چنین توطئه ای به هر‏‎ ‎‏وسیلۀ ممکن مجهز کنند، و با اتکا به خدای تعالی از اشخاصی که به جز‏‎ ‎‏سودطلبی چیزی در نظر ندارند نهراسند، که مبارزات پرشور ملت ایران‏‎ ‎‏نشان داده است که نمی هراسند؛ و می دانند که اینان هم مثل آن خائنین‏‎ ‎‏که فرار را اختیار و با مال ملت در خارجْ زندگی را انتخاب کرده اند،‏‎ ‎‏استقامت را از دست داده اند. ملت ایران موظف است که به درجه داران و‏‎ ‎‏افسران و صاحب منصبان شریف احترام بگذارند. باید توجه داشته باشند‏‎ ‎‏که چند نفر ارتشی خائن نمی توانند اکثریت ارتش را آلوده کنند؛ حساب‏‎ ‎‏این چند نفر ارتشی خونخوارْ معلوم و از حساب ارتش ایران جداست.‏‎ ‎‏ارتش از ملت است و ملت از ارتش؛ با رفتن شاه خائن خللی بر آن وارد‏‎ ‎‏نخواهد شد.‏

‏4 ـ ملت شریف باید تا نتیجۀ نهایی، دست از مبارزات پرشور خود‏‎ ‎‏برندارند، که نمی دارند. باید به اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و در‏‎ ‎‏صورتی که چماق به دستان و یا مفسدین به آنان حمله کردند، می توانند‏‎ ‎‏دفاع از خود کنند اگر چه منتهی به قتل آنان شود. از خداوند تعالی‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 5

‏نصرت اسلام و مسلمین و نابودی مخالفین ملت شریف را خواهانم.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(1) ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏22 / 10 / 57‏

***

‏ ‏

‏ ‏

اهداف شورای انقلاب 

‏سؤال:[حضرت آیت الله ، اهداف «شورای انقلاب» چیست؟]‏

‏جواب: هدف این است که «شورای انقلاب» یک حکومت موقتی ایجاد‏‎ ‎‏کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس کند برای تصویب‏‎ ‎‏قانون اساسی و بعد بقیۀ کارها.(2)‏

‏25 / 10 / 57‏

***

‏ ‏

‏ ‏

 

پیشنهاد نخست وزیری  مهندس بازرگان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای مهندس مهدی بازرگان‏

‏بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی‏‎ ‎‏ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات‏‎ ‎‏عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری‏‎ ‎‏جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به‏‎ ‎‏مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی‏‎ ‎‏دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی‏‎ ‎‏خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم تا ترتیب ادارۀ امور مملکت و‏‎ ‎‏خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت دربارۀ تغییر نظام‏‎ ‎‏سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از‏‎ ‎‏منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 6

‏مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.‏

‏مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به‏‎ ‎‏شرایطی که مشخص نموده ام تعیین و معرفی نمایید.‏

‏کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری‏‎ ‎‏کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و‏‎ ‎‏سامان یافتن امور کشور خواهند نمود.‏

‏موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحلۀ حساس تاریخی از‏‎ ‎‏خداوند متعال مسئلت می نمایم.(3)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏15 / 11 / 57‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تعیین نخست وزیر و بررسی اعضای دولت موقت

‏چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از‏‎ ‎‏نزدیک می شناسم و یک مردی است صالح، متدین، عقیده مند به دیانت‏‎ ‎‏و امین و ملی و بدون گرایش به یک شیئی که برخلاف مقررات شرعی‏‎ ‎‏است، من ایشان را معرفی می کنم که ایشان رئیس دولت باشند. و ایشان‏‎ ‎‏وزرای خودشان را بعد تعیین خواهند کرد، و به ما معرفی می کنند تا‏‎ ‎‏اینکه شورای انقلاب ما، که پیشنهادشان این بوده است که ایشان رئیس‏‎ ‎‏دولت باشند، شورای انقلاب وزرای ایشان را هم بررسی بکنند، و‏‎ ‎‏ان شاءالله مسائل به طور سهل و به طور خوبی انجام بگیرد.(4)‏

‏15 / 11 / 57‏

***

‏ ‏

مصادرۀ اموال سلسلۀ پهلوی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 7

‏اموال منقول و غیرمنقول سلسلۀ پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به‏‎ ‎‏این سلسله را که در طول مدت سلطۀ غیرقانونی از بیت المال مسلمین‏‎ ‎‏اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف‏‎ ‎‏مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره ای به اسم شورای‏‎ ‎‏انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول ـ از قبیل مستغلات و‏‎ ‎‏اراضی ـ ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد‏‎ ‎‏در ایجاد مسکن و کار و غیر ذلک. به جمیع کمیته های انقلاب اسلامی در‏‎ ‎‏سراسر کشور دستور می دهم که آنچه از این غنایم به دست آورده اند در‏‎ ‎‏بانک با شمارۀ معلوم بسپرند. و به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم،‏‎ ‎‏مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است، و آنچه مأمورین‏‎ ‎‏دولت به دست آورده اند یا می آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل‏‎ ‎‏دهند. و کسانی که از این اموال چیزی به دست آورده اند، باید فوراً به‏‎ ‎‏کمیته ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود.(5)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏9 / 12 / 57‏

***

‏ ‏

‏ ‏

نظارت بر دادگاههای انقلاب

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجرای احکام دربارۀ جنایتکاران‏‎ ‎‏ـ فی الجمله ـ منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر‏‎ ‎‏شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد. و به همین‏‎ ‎‏منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین نامۀ‏‎ ‎‏جدیدی تنظیم و تصویب نماید. از این رو لازم است دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏تهران، از این تاریخ تا تصویب آیین نامۀ جدید، محاکمات را متوقف کند؛‏‎ ‎‏و دادگاههای شهرستانها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند ولی‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 8

‏اجرای احکام این دادگاهها از این پس موقوف به تأیید دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏خواهد بود که طبق آیین نامۀ جدید صورت خواهد گرفت. ‏

‏تذکر این نکته بجاست که تمامی دادگاههای انقلابی بجز رسیدگی به‏‎ ‎‏جرایم ضدانقلابی، حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و‏‎ ‎‏سایر اموری که موجب حد می شود را ندارند؛ زیرا دادگاههای فوق العادۀ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی فقط مربوط به رسیدگی به امور ضد انقلابی در حال‏‎ ‎‏حاضر و در دوران رژیم اختناق می باشد.(6)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏25 / 12 / 57‏

***

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تهیۀ آیین نامۀ شوراهای شهر و روستا

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای انقلاب اسلامی‏

‏در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر‏‎ ‎‏سرنوشت خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است، لازم می دانم‏‎ ‎‏بی درنگ به تهیۀ آیین نامۀ اجرایی شوراها برای ادارۀ امور محلی شهر و‏‎ ‎‏روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا‏‎ ‎‏دولت بلافاصله به مرحلۀ اجرا درآورد.(7)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏9 / 2 / 58‏

***

‏ ‏

تدوین و تصویب طرح قانون اساسی 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 9

‏لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آیندۀ مملکت‏‎ ‎‏خویش را به دست گیرد و ثمرۀ انقلاب عظیم اسلامی خود را در همۀ‏‎ ‎‏روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفتۀ خود را باز‏‎ ‎‏یابد، و عدالت اسلام را در همۀ شئون جامعه پیاده کند. از این رو طرح‏‎ ‎‏قانون اساسی را ـ که شورای طرحهای انقلاب، مشغول تدوین و تکمیل‏‎ ‎‏آن هستند ـ با سرعت تکمیل، و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر‏‎ ‎‏چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همۀ صاحبنظران و تمامی‏‎ ‎‏اقشار ملت ـ در مدت محدودی که تعیین می نمایید ـ پیشنهادها و‏‎ ‎‏نظرات خود را دربارۀ آن ابراز نمایند؛ و بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با‏‎ ‎‏شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر‏‎ ‎‏یک از اقلیتهای مذهبی نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادی که‏‎ ‎‏شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین می کنند، انتخاب کنند. و مجلس‏‎ ‎‏متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همۀ پیشنهادهای مفیدی که‏‎ ‎‏رسیده است مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم‏‎ ‎‏نمایند. و سعی شود که در آن کلیۀ حقوق و آزادیها و فرصتهای رشد و‏‎ ‎‏تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی ـ که ضامن حقوق‏‎ ‎‏حقۀ همۀ افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت‏‎ ‎‏داده است ـ پیش بینی گردد. پس از آنکه این قانون اساسی در جمع‏‎ ‎‏نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی‏‎ ‎‏گذارده شود و طی یک همه پرسی نهایی، همۀ آحاد ملت قبول یا رد خود‏‎ ‎‏را مستقیم دربارۀ آن ابراز نمایند. و سعی شود که تمام این مراحل در‏‎ ‎‏اسرع وقت انجام گیرد تا با انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس،‏‎ ‎‏ارکان حکومت جمهوری اسلامی استقرار یابد.(8)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏4 / 3 / 58‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 10

پاداش برای بازماندگان شهدا

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای مهندس بازرگان، نخست وزیر‏

‏برای بازماندگان شهدای قوای انتظامی، پاداشی در نظر بگیرید و‏‎ ‎‏بپردازید. و برای بازماندگان پاسداران، علاوه بر پاداش ـ نظیر ارتشیان ـ‏‎ ‎‏حقوق ماهانه، هزینه ای با توافق هیأت دولت و شورای انقلاب مقرر دارید‏‎ ‎‏که برای همیشه به آنان بدهند. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(9)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏2 / 6 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

بزرگداشت آغاز قرن پانزده هجری

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای انقلاب جمهوری اسلامی‏

‏در آستانۀ فرا رسیدن یک هزار و چهار صدمین سال هجرت پربرکت‏‎ ‎‏حضرت خاتم الانبیاء ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ که سرلوحۀ نهضت‏‎ ‎‏انقلابی اسلام، تحت راهنمایی قرآن کریم و رهبری انسان ساز والاترین‏‎ ‎‏مرد جهان است، مقتضی است با همکاری ملت و دولت برای بزرگداشت‏‎ ‎‏این قرن عظیم پربرکت برنامه های انقلابی بر پا دارید.‏

‏قرن گذشته گرچه برای ملت عزیز ما و برای اسلام و کشور مصیبت بار‏‎ ‎‏بود، لکن نهضت اسلامی ایران در اواخر این قرنْ سرنوشت امت اسلام را‏‎ ‎‏در قرن آتی دگرگون خواهند نمود. امید واثق که شرقِ در بند، و خصوصاً‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی، در زیر پرچم توحید به مبارزات خود برای استقلال و‏‎ ‎‏آزادی ادامه داده، تا از چنگ غرب و شرق توطئه گر نجات پیدا کنند؛ و‏‎ ‎‏این قرن، قرن نورانی کشورهای اسلامی باشد. از خداوند متعال عظمت‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین را خواستارم.(10)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏5 / 8 / 58‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 11

سپردن ادارۀ امور کشور به شورای انقلاب 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای انقلاب جمهوری اسلامی ‏

‏چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذکر دلایلی برای معذور‏‎ ‎‏بودن از ادامۀ خدمت، در تاریخ 14 / 8 / 58 از مقام نخست وزیری استعفا‏‎ ‎‏نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقتفرسای ایشان در دورۀ‏‎ ‎‏انتقال، و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت مشارٌالیه، استعفا را‏‎ ‎‏قبول نمودم. شورای انقلاب را مأمور نمودم برای رسیدگی و ادارۀ امور‏‎ ‎‏کشور در حال انتقال. و نیز شورا در اجرای امور زیر بدون مجال، مأموریت‏‎ ‎‏دارد:‏

‏1ـ تهیۀ مقدمات همه پرسی قانون اساسی‏

‏2ـ تهیۀ مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی‏

‏3ـ تهیۀ مقدمات تعیین رئیس جمهور‏

‏لازم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت‏‎ ‎‏عظیم الشأن، باید امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به پاکسازی‏‎ ‎‏دستگاههای اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی خانمان، به طور‏‎ ‎‏انقلابی و قاطع عمل نمایند.(11)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏15 / 8 / 58 ‏

***

‏ ‏

‏ ‏

لزوم همکاری هیأت حسن نیت با شورای انقلاب 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏هیأت حُسن نیت مأمور در کردستان، سنندج‏

‏جناب آقای مهندس مهدی بازرگان به جهاتی از مقام نخست وزیری‏‎ ‎‏استعفا نمودند؛ و امور کشور محول شد به شورای انقلاب. هیأت حُسن‏‎ ‎‏نیت لازم است به کار خود ادامه دهد، و با شورای انقلاب در تماس باشد.‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 12

‏امید است رفاه حال برادران کُرد به طور شایسته فراهم شود.(12)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏15 / 8 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رسیدگی به زلزله زدگان خراسان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای انقلاب جمهوری اسلامی‏

‏به طوری که تا کنون اطلاع داده اند، فاجعۀ زلزلۀ خراسان، مصیبت‏‎ ‎‏بزرگی به بار آورده است که محتاج به سرعت عمل است. لازم است تمام‏‎ ‎‏سازمانها و نیروهای امدادی با هماهنگی به کمک بشتابند و برادران و‏‎ ‎‏خواهران خود را نجات دهند. دستور به تمام سازمانها دهید به طور‏‎ ‎‏ضربتی عمل کنند، و هماهنگی را مراعات نمایند.(13)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏23 / 8 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

رسیدگی به زلزله زدگان خراسان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای قطب زاده، وزیر امور خارجۀ ایران‏

‏لازم است هرچه زودتر یک هیأت بین المللی بررسی با مشورت‏‎ ‎‏شورای انقلاب تشکیل دهید، تا سیاست تجاوزکارانۀ دولت امریکا را در‏‎ ‎‏ایران، خصوصاً در طول حکومت شاه مخلوع خائن، مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏داده و در معرض افکار عمومی جهان قرار دهید، تا سازمان بین المللی ـ‏‎ ‎‏که زیر نفوذ امریکا، ایران را به اصطلاح محکوم کرده اند ـ از جنایات دولت‏‎ ‎‏امریکا نسبت به مردم محروم ما آگاهی بیشتری پیدا کنند. همچنین‏‎ ‎‏برای مقابله با تبلیغات سوء و تجاوزکارانۀ امریکا در مورد گروگانها در لانۀ‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 13

‏جاسوسی آنها، می توانید یک هیأت مستقل بین المللی دعوت نمایید تا‏‎ ‎‏از آنان دیدار کنند.والسلام.(14)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏22 / 9 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

دعوت از کشیشهای مسیحی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای انقلاب اسلامی ایران‏

‏به مناسبت فرا رسیدن عید سعید میلاد مسیح، پیامبر عظیم الشأن‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ لازم است از چند کشیش متعهد و مسئول دعوت به عمل‏‎ ‎‏آورید تا امریکایی هایی که در اختیار دانشجویان مسلمان قرار دارند‏‎ ‎‏بتوانند مراسم مذهبی شان را با کمال آرامش انجام دهند.‏

‏بدیهی است به مناسبت موضع خاصِ کشیشان سیاهپوست در‏‎ ‎‏مقابل جنایات امریکا، آنان از اولویت خاصی برخوردارند.(15)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏30 / 9 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

ادامه خدمت تا تشکیل مجلس شورای اسلامی

‏من از شما‏‎[2]‎‏ می خواهم که تا انعقاد مجلس شـورای اسلامـی کـه‏‎ ‎‏شـورای انقلاب به منـزلۀ آن است، از شـورای انقلاب اسلامـی و از افـراد‏‎ ‎‏آن شـورا که خدمتگـزار به اسـلام و به مـلت و مـورد تأیید اینجـانب‏‎ ‎‏هستنـد پشتیبانـی نمـایید. من از شـورای انقلاب می خـواهم که به‏‎ ‎‏خدمت صادقـانۀ خود ادامـه دهند و از همۀ اعضـای دولت، چـه کشوری‏‎ ‎‏و چـه لشـکری مـی خواهـم که صادقـانه بـا آنـان همکـاری نمـایند و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 14

‏چون برادران باوفا از هم پشتیبانی کنند و چنانکه دستور اسلام است، ید‏‎ ‎‏واحده بر «مَنْ سِوی»‏‎[3]‎‏ باشند.(16)‏

‏23 / 11 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی از شورای انقلاب 

‏بار دیـگر پشتیبانـی خـود را از شـورای انقلاب و شخص جنـاب‏‎ ‎‏رئیس جمهور اعلام می دارم، و از همه می خواهم که آنان را یاری کنند و‏‎ ‎‏در پشتیبانی از آنان کوتاهی نکنند. و از همۀ قشرها می خواهم که از‏‎ ‎‏اخلاق پسندیدۀ اسلام پیروی نمایند و حقوق برادری را حفظ‏‎ ‎‏نمایند.(17)‏

‏20 / 12 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تصویب بودجه بنیاد شهید

‏شورای انقلاب موظف است برای این شروع مهم،‏‎[4]‎‏ بودجۀ کافی‏‎ ‎‏تصویب نماید و در اجرای آن سرعت عمل به خرج دهد.(18)‏

‏25 / 12 / 58 ‏

***

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 15

  • ) دولت شاپور بختیار.
  • ) منظور، ملت ایران است.
  • ) دیگران و بیگانگان.
  • ) مراد، رسیدگی به امور خانواده شهداست.