بخش دوم سایر اقشار و صنوف
ب) ویژگیهای شغل
3. انسجام و هماهنگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

3. انسجام و هماهنگی

3 انسجام و هماهنگی 

‏ ‏

جماعت و انسجام 

‏باید انسجام و انضباط رزمندگان اسلام به حد اعلا باشد و از‏‎ ‎‏اختلاف سلیقه ها که موجب تزلزل می شود اجتناب شود که دست‏‎ ‎‏خدای بزرگ با جماعت و انسجام است.(347)‏

‏18 / 4 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تفاهم قوای مسلح 

‏شما می دانید که الآن کشور  ما محتاج این است که قوای مسلح با‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 264

‏هم باشند و اگر ـ خدای نخواسته ـ بین کمیته ها و سپاه پاسداران‏‎ ‎‏تفاهم نباشد، به مقصدی که آن اسلام است، نخواهید رسید. و‏‎ ‎‏هرگز در این فکر نباشید که من کمیته ای هستم و باید تنها کمیته‏‎ ‎‏کارش بهتر باشد و سپاه هم همین را بگوید. در این فکر باشید که با‏‎ ‎‏برادری کارها را انجام دهید و این اصل قرآنی را، که مؤمنین با هم‏‎ ‎‏برادر هستند، بپذیرید و با هم دوست و به یکدیگر محبت داشته‏‎ ‎‏باشید و خیر همدیگر را بخواهید و آن خواطر نفسانی و باطنی، که‏‎ ‎‏عبارت از جدایی سپاه از کمیته ها باشد را دور بیندازید. این رمز‏‎ ‎‏موفقیت جامعه است.(348)‏

‏8 / 7 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

توجه به معنویت و انجام تکلیف الهی، ضامن وحدت و انسجام

‏لازم است در این زمان که کشور اسلامی ما مبتلا به جنگ تحمیلی‏‎ ‎‏است به قوای مسلح و رزمندگان عزیز ـ این مدافعان اسلام بزرگ و‏‎ ‎‏کشور عزیز ـ و سایر متصدیان امور نظامی و انتظامی و امنیتی تذکر‏‎ ‎‏دهم که همان طور که تاکنون مشاهده و لمس کرده اید با وحدت و‏‎ ‎‏انسجام شماست که پیروزی در مرزها و در داخل کشور نصیب‏‎ ‎‏شما و ملت بزرگ ایران شده است، کوچکترین غفلت از این امر و‏‎ ‎‏بالاتر از آن، خدای نخواسته غفلت از یاد خداوند تعالی موجب‏‎ ‎‏سستی و تزلزل خواهد شد و زحمات چندین ساله تان و خون‏‎ ‎‏شهیدان عزیزمان به باد فنا خواهد رفت. توجه به معنویت و‏‎ ‎‏تکلیف الهی و یاد خداوند باعث می شود که این وحدت محفوظ و‏‎ ‎‏این برادری برقرار ماند. خوف آن است که اسلحه در دست شما‏‎ ‎‏جوانان عزیز موجب غرور و سرکشی شود و آن تحول روحانی‏‎ ‎‏عظیم که در شما پیدا شده است از دستتان برود و شیطان نفس‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 265

‏اماره شما را به دام کشد و با سوء رفتار با برادران خود صدق و‏‎ ‎‏صفا رخت بربندد و به جای آن کدورت و جفا جایگزین شود و آن‏‎ ‎‏روز فاجعه ای است برای اسلام و مصیبت دردناکی است برای‏‎ ‎‏شما و یارانتان. پس این اخوت و صفا را هر چه بیشتر حفظ نمایید‏‎ ‎‏تا همان طور که تاکنون از پشتیبانی بیدریغ ملت برخوردار بودید از‏‎ ‎‏این پس هم برخوردار باشید. خداوند پشت و پناهتان باد.(349)‏

‏12 / 1 / 62‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد و انسجام قوای مسلح 

‏اگر شما دیدید که یک وقت زمزمۀ این معنا پیدا شد که ارتش باید‏‎ ‎‏ارتشی اش را حفظ کند، آن هم بگوید سپاه باید سپاهی اش را حفظ‏‎ ‎‏کند، آن هم باید بگوید چه، اگر بخواهید جدا از هم باشید، دو‏‎ ‎‏فکر، دو مقصد، اگر یک وقت خدای نخواسته، زمزمۀ این پیدا شد‏‎ ‎‏در بین شما، از اول خفه کنید این را، نگذارید. شماهایی که‏‎ ‎‏سران سپاه هستید توجه به این معنا بکنید و آنهایی که سران ارتش‏‎ ‎‏هستند و همین طور سایر جاها، این معنا را باید نصب العین‏‎ ‎‏خودتان قرار بدهید که ما تا با هم هستیم، مسلمین تا‏‎ ‎‏«ید واحده» هستند و همین مسلمین کم جمعیت و پشتوانۀ بزرگ‏‎ ‎‏الهی، اینها اگر با هم شدند، این ملت اگر با هم شد، هیچ قدرتی‏‎ ‎‏نمی تواند او را بشکند. ‏

‏     همه فکر این معنا باشید، دنبال این باشید که دائماً درصدد این‏‎ ‎‏باشید که اخوت خودتان را حفظ کنید. بین خودتان اخوت ایجاد‏‎ ‎‏کنید.(350)‏

‏4 / 2 / 64‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 266