بخش دوم سایر اقشار و صنوف
ب) ویژگیهای شغل
1. روحیه فداکاری و شجاعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

1. روحیه فداکاری و شجاعت

1. روحیه فداکاری و شجاعت 

‏ ‏

جوانمردی قوای مسلح همانند جوانمردی صدراسلام

‏جوانمردی ارتش و سایر قوای مسلحه ـ مثل سپاه پاسداران و‏‎ ‎‏دیگران ـ ما را به یاد جوانمردیهای صدر اسلام انداخت.(339)‏

‏4 / 7 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح، یادگار شجاعان صدراسلام 

‏جوانان رزمنده و شجاع ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح  پیروان‏‎ ‎‏شهید جاویدی‏‎[1]‎‏ هستند که تاریخ می گوید هر یک از جوانان و‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 260

‏یاران او که به شهادت می رسیدند، رخسار مبارکش افروخته تر و‏‎ ‎‏آثار شجاعت و تصمیم در او بارزتر می گردید، و یادگار شجاعان‏‎ ‎‏صدر اسلام هستند که پرچم از دست هر یک از فرماندهان‏‎ ‎‏می افتاد دیگری پرچم را می گرفت و به رزم در راه هدف ادامه‏‎ ‎‏می داد.(340)‏

‏8 / 7 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

روحیه سازی برای نیروهای مردمی 

‏امروز بحمدالله در جبهه های ما جوانهایی هستند از ارتشی، از‏‎ ‎‏سپاهی، از بسیج، از مردمی که هر کس آنجا رفته است و آمده‏‎ ‎‏است با من ملاقات کرده است، می گوید آنها به ما دل می دهند و‏‎ ‎‏شجاعت می دهند. ما می رویم که آنها را تشجیع کنیم، می بینیم که‏‎ ‎‏نه، ما تحت تأثیر آنها واقع می شویم. و حقیقتاً یک امری است که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی عنایت خاصش را به اینها کرده است. اینهایی‏‎ ‎‏که شبها به دعا بر می خیزند و به مناجات برمی خیزند، البته در‏‎ ‎‏جنگها پیروز خواهند شد و مطمئن باشند که این نفسهای آخری که‏‎ ‎‏صدام و صدامیان و طرفداران آنها دارند می کشند، اینها آن‏‎ ‎‏نفسهایی است که محتضر می کشد و امیدوارم که اسلام در همه جا‏‎ ‎‏چهرۀ نورانی خودش را نمایش بدهد و خداوند تبارک و تعالی‏‎ ‎‏نصرت بدهد به آنها و قوت بدهد به آنها و ملت هم در دنبالۀ آنها‏‎ ‎‏هستند و آنها را تأیید می کنند و آنها را پشتیبانی می کنند و مبلغین‏‎ ‎‏هم آنها را پشتیبانی می کنند. آنها با قلب پاک خودشان و بازوهای‏‎ ‎‏بزرگ خودشان و قوی خودشان به کار خودشان ادامه بدهند که‏‎ ‎‏ان شاءالله نصرت نزدیک است.(341)‏

‏26 / 2 / 61‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 261

ایثار و شهادت طلبی 

‏شما ببینید امروز این سپاه پاسداران، این ارتش، این نظامیها، این‏‎ ‎‏بسیج، این ملت در آن هوای گرم 60، 70 درجۀ خوزستان و در آن‏‎ ‎‏بیابانها، که انسان اگر برود خفه می شود، این جوانهای عزیز ما به‏‎ ‎‏مدد الهی در آنجا دارند زحمت می کشند، آخ هم نمی گویند، یک‏‎ ‎‏کدام شکایت نمی کنند. من تاکنون که اینجا نشسته ام، یکی که‏‎ ‎‏شکایت بکند از اینکه ما در جنگ ـ مثلاً ـ نرویم، چطور شد، من‏‎ ‎‏ندیده ام همچو چیزی. لکن هر روز می آیند با چهرۀ گشاده، هر روز‏‎ ‎‏می آیند و تقاضا می کنند که ما برویم شهید بشویم.(342)‏

‏9 / 6 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 262

  • ) امام حسین(ع).