بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل چهارم: نظامیان
الف) وظایف و مسئولیتها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

الف) وظایف و مسئولیتها

الف) وظایف و مسئولیتها

‏ ‏

‏ ‏

حفاظت از مرزهای کشور

‏ارتش مرزها را نگه دارد، تمام مرزها را مکلَّف است که با قدرت‏‎ ‎‏نگاه دارد. قوای انتظامی، وحدت کلمه پیدا کنند؛ هماهنگ باشند.‏‎ ‎‏پاسداران ما با قوای انتظامی دیگر هماهنگ باشند. اگر هماهنگ‏‎ ‎‏نباشید، خائنید.‏

‏     امروز مخالفت خیانت است. امروز دسته دسته بودن خیانت‏‎ ‎‏است. اگر شما هماهنگ باشید، کشته نمی دهید؛ زود پیش‏‎ ‎‏می برید. و ان شاءالله به همین زودی این ریشه های فاسد کنده‏‎ ‎‏می شود و این خیانتکاران به سزای خودشان می رسند.(333)‏

‏2 / 6 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح، هماهنگ و همصدا در حراست از کشور و اسلام 

‏و من امیدوارم که تمام قوای مسلح که امروز در خدمت‏‎ ‎‏اسلام هستند هماهنگ و هم صدا در حراست از کشور عزیز و‏‎ ‎‏اسلام بزرگ کوشش کنند و با پشتوانۀ ملت از هیچ آسیبی‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 257

‏نهراسند.(334)‏

‏26 / 3 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

قوای انتظامی در خدمت مردم 

‏قوای انتظامیه، قوای مسلّحه باید خودشان را در خدمت مردم قرار‏‎ ‎‏بدهند، آنطوری که عناوین خودشان اقتضا می کند. ژاندارمری،‏‎ ‎‏پاسبان و امثال ذلک، ارتش [و مانند‏‎ ‎‏]اینها باید این مملکت را‏‎ ‎‏حفظ بکنند. اینها برای حفاظت ملت و مملکت آمده اند و برای‏‎ ‎‏پاسبانی از مملکت خودشان متشکّل شده اند. باید اینها توجه به‏‎ ‎‏این معنا داشته باشند که همۀ این قوای مسلّحه باید در خدمت‏‎ ‎‏مردم باشند. بودجه ای که اینها را اداره می کند از جیب مردم است.‏‎ ‎‏نباید از جیب مردم بودجه اش اداره بشود و به سر مردم تحمیل‏‎ ‎‏بکند و ـ عرض می کنم که ـ اذیت و آزار بکند، چنانچه در عصر این‏‎ ‎‏دو غیر انسان بود.(335)‏

‏11 / 6 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ استقلال کشور

‏من امیدوارم که ایران از وجود امثال شماها بهره برداری زیاد بکند‏‎ ‎‏و همین طور سایر قوای مسلح که اساس استقلال کشور به‏‎ ‎‏آنهاست. و خداوند شما را تأیید خواهد کرد که استقلال کشور‏‎ ‎‏خودتان را حفظ کنید و توجه به بعضی تبلیغات سوئی که گاهی‏‎ ‎‏می شود [نکنید] که می خواهند شما را از ملت جدا کنند و اساس‏‎ ‎‏فکرشان این است که این مملکت را به حال سابق برگردانند و‏‎ ‎‏اشتغال دارند به یک توطئه های همه جانبه، که یکی اش هم این‏‎ ‎‏است که در بین شماها احساس ـ مثلاً ـ سستی [ایجاد] بکنند، ‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 258

‏یأس بکنند، در صورتی که اسلام وجود شما را مغتنم می شمارد ‏‎ ‎‏و عزیز می شمارد. و تمام قوای مسلح باید بدانند که اسلام قوای ‏‎ ‎‏مسلح را در رأس امور قرار می دهد. آنها هستند که استقلال کشور ‏‎ ‎‏را حفظ می کنند و این افرادی که از اول می خواستند که اساس ‏‎ ‎‏ارتش را به هم بزنند، با یک بهانه های واهی، الآن هم در کار هستند ‏‎ ‎‏و ممکن است که بعضی از جوانهای ما را بازی بدهند. باید خیلی ‏‎ ‎‏توجه بکنید که اینطور افراد را راه ندهید به خودتان، نصیحتشان ‏‎ ‎‏کنید، جوانهایی که ممکن است گول خورده باشند نصیحت کنید.‏

‏     و من امیدوارم که با تعهد به اسلام و با تعهد به حفظ کشور‏‎ ‎‏خودتان دیگر آسیبی نبیند و آنهایی که بر اسلام و بر ذخایر ایران‏‎ ‎‏طمع داشتند قطع بشود و اسلام ان شاءالله ، به آن معنای واقعی‏‎ ‎‏خودش پیاده بشود. شماها حافظ باشید برای کشور خودتان و‏‎ ‎‏مؤید باشید به تأییدات الهی. می بینید که هر وقت که یک اقداماتی‏‎ ‎‏می شود، خدا تأییدتان می کند و من دعا می کنم به شماها و غافل‏‎ ‎‏نیستم از دعای به شما.(336)‏

‏25 / 1 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح، حافظ حدود و ثغور کشور

‏امروز قوای محترم مسلح که حافظ حدود و ثغور کشور هستند و‏‎ ‎‏حافظ نظم در داخل، از شهرها و روستاها گرفته تا راههای‏‎ ‎‏مواصلاتی بین آنها و از دفاع از کشور در جبهه ها تا دفاع از‏‎ ‎‏مظلومان و بالاخره قوای نظامی و انتظامی و مردمی که تشکر و‏‎ ‎‏قدردانی از آنان در قدرت قلم قاصر نیست، وظیفه های مهم و‏‎ ‎‏مشکلی دارد. و بحمداللهتعالی با تحولی که با عنایات خاصۀ حق‏‎ ‎‏تعالی و دعای صالحان بویژه عبدصالح ـ روحی فداه ـ که برای‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 259

‏قاطبۀ ملت بویژه جوانان عزیز حاصل شده، امید واثق است که‏‎ ‎‏کشور اسلامی را از آسیب متجاوزان قدرتمند و منحرفان‏‎ ‎‏سرسپرده نگهداری و پاسداری نمایند.(337)‏

‏22 / 11 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح، حافظ آرامش کشور و اسلام

‏اینطور نباشد که ارتش خیال کند یک ارگان علی حده است و سپاه‏‎ ‎‏هم خیال کند که یک قوۀ علی حده هست و دیگران هم اینطور‏‎ ‎‏حساب کنند. همه شما یک قوه هستید برای حفظ آرامش و برای‏‎ ‎‏حفظ کشورتان و برای حفظ اسلامتان. این یک تکلیفی است برای‏‎ ‎‏همۀ ما.(338)‏

‏24 / 7 / 64‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 260