بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل سوم: کارگران و کارمندان
ه) هشدارها و توصیه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ه) هشدارها و توصیه ها

ه) هشدارها و توصیه ها

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر اصلاح ادارات

‏همۀ ادارات ما را فاسد کردند. این باید از سر درست بشود؛ نه‏‎ ‎‏اینکه «از سر درست بشود» [یعنی] ما بخواهیم بگوییم که اجزای‏‎ ‎‏ادارات باید بروند؛ خیر اجزای ادارات خوب هستند، اینها‏‎ ‎‏نمی گذارند کار بکنند؛ اینها مانع هستند از اینکه ادارات ما درست‏‎ ‎‏کار بکنند و الاّ ادارات ما مردمش مردم همین مملکت هستند؛ الاّ‏‎ ‎‏یک دسته استفاده جویی که مربوط و پیوسته به دولت است یا‏‎ ‎‏پیوسته به خارج است، مابقی شان ملت ما هستند و با کمال خوبی‏‎ ‎‏با آنها رفتار می شود، با کمال صفا با آنها رفتار می شود. همه سرِ کار‏‎ ‎‏خودشان هستند و بهتر از زمان حاضر که همه چیزشان به باد فنا‏‎ ‎‏رفته است با آنها رفتار خواهد شد.(316)‏

‏1 / 10 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

احتراز از عناصر مفسده جو

‏کسانی که با دستور یا میل و نفع اجانب بین آنان می روند و با پخش‏‎ ‎‏اکاذیب فریبنده می خواهند آنان را از اسلام جدا کنند همانها‏‎ ‎‏هستند که بعضی سران آنان در خدمت دربار محمدرضا پهلوی‏‎ ‎‏بودند و همۀ آنان آگاهانه یا ناخودآگاهانه در خدمت اجانب‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 246

‏هستند. لازم است این عناصر مفسده جو را در بین خودشان و در‏‎ ‎‏کارخانه ها راه ندهند و از اجتماعات آنان احتراز کنند.(317)‏

‏9 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

طرد تفرقه اندازان 

‏اینها که دعوی می کنند که کاری نشده است، اینها برای‏‎ ‎‏تفرقه اندازی است. کار بسیار بزرگ شده است؛ لکن [کار] بزرگتر‏‎ ‎‏هم مانده است. اگر کسانی درصدد تفرقه اندازی شدند، آنها را از‏‎ ‎‏خودتان طرد کنید، اجازه ندهید که حرفهایی بزنند که تفرقه بیاورد.‏‎ ‎‏کارگران بیدار باشند! اینها می خواهند عصر سابق را‏‎ ‎‏برگردانند.(318)‏

‏10 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تحمل مشکلات و اصلاح تدریجی امور

‏کارمندها بدانند که اسلام برای همۀ قشرها ـ خصوصاً قشر کارگر و‏‎ ‎‏دهقان ـ بسیار اهمیت قائل است؛ ولی باید با تدریج این امور انجام‏‎ ‎‏بگیرد. دولت به فکر این معنا هست، ما به فکر این معنا هستیم‏‎ ‎‏لکن به قدری آشفته است و به قدری اینها خرابکاری کردند که جز‏‎ ‎‏با یک زمان، نسبتاً یک زمانی که باید یک مقدار تحمل کرد‏‎ ‎‏نمی شود این کارها را انجام داد. اینطور نیست که الآن کسی به فکر‏‎ ‎‏شماها نباشد؛ ما به فکر شما هستیم، دولت به فکر شما هست‏‎ ‎‏لکن یک قدری باید شکیبایی کنید. شما بودید که پنجاه و چند‏‎ ‎‏سال زیر چکمۀ این اشخاص نالایق، این اشخاص چپاولگر صبر‏‎ ‎‏کردید؛ حالا یک قدری صبر کنید تا ... هم منزل برای مستمندان‏‎ ‎‏تهیه می شود، و هم کارِ خوب تهیه می شود، و هم تعدیل می شود‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 247

‏این کارهایی که باید بشود. شما یک قدری تأمل و صبر کنید، اتکال‏‎ ‎‏به خدا بکنید؛ و امیدوارم که همۀ شما سعادتمند باشید، هم در‏‎ ‎‏دنیا و هم در آخرت.(319)‏

‏ ‏

‏28 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از شرارت و مفسدۀ عمال اجانب

‏ایادی آنان در همه جا تبلیغ می کنند، بخصوص در کارخانجات‏‎ ‎‏رفته و می گویند ما طرفدار کارگر هستیم. اگر آنان در کارخانه‏‎ ‎‏می روند و کارگران با صفا از آنها استقبال می کنند تا اعتصاب کنند،‏‎ ‎‏شما با هوشیاری باید جلوی شرارت و مفسدۀ آنان را بگیرید.‏‎ ‎‏خداوند شما را حفظ بفرماید.(320)‏

‏25 / 1 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

نقش کارگران در اداره مملکت

‏مبادا یکوقتی کم کاری بشود و ما نتوانیم، شما نتوانید مملکتتان را‏‎ ‎‏اداره بکنید. بعد بگویند اینها احتیاج به قیّم دارند؛ احتیاج به این‏‎ ‎‏دارند که یک کسی دیگر بیاید اداره کند مملکتشان را. باید همه‏‎ ‎‏دست به هم بدهید این مملکت را اداره بکنید، و همه دست به هم‏‎ ‎‏بدهید و این اقتصاد را سالم کنید و این چرخها را به راه بیندازید.‏‎ ‎‏کارخانه ها به همت شما باید به راه بیفتند. وقتی که به راه بیفتند،‏‎ ‎‏منفعتش هم مال مملکت خودتان و خودتان است.(321)‏

‏4 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

کم کاری، خلاف مسیر ملت است

‏الآن شنیده می شود که کارمندهای دولتی کم کاری می کنند بلکه‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 248

‏گاهی گفته می شود که اصلاً کار نمی کنند خیلیهایشان. این برخلاف‏‎ ‎‏مسیر یک ملتی است که الآن باید این مملکت را بسازد. در زمانی‏‎ ‎‏که آنها بوده اند، اگر کم کاری یا بیکاری بود، خوب می گفتید که‏‎ ‎‏برای چه ما کار بکنیم اجنبی منافع ببرد. اما امروز که اینطور نیست؛‏‎ ‎‏امروز دست اجنبی کوتاه است الحمدلله . دست این چپاولچیهایی‏‎ ‎‏هم که از داخل بودند، اینها هم دستشان کوتاه است. امروز یک‏‎ ‎‏مملکتی است مال خودتان. و همان طوری که هر نفری نسبت به‏‎ ‎‏عائلۀ خودش موظف می داند اخلاقاً خودش را، شرعاً خودش را،‏‎ ‎‏به اینکه اداره کند آن زندگی داخلی خودش را و از روی اخلاص‏‎ ‎‏عمل می کند، الآن مملکت از خود شما شده است و به منزلۀ عائلۀ‏‎ ‎‏شما هست جمعیت مملکت، باید با محبت و با اخلاص کار بکنید‏‎ ‎‏تا اینکه این آشفتگیها ان شاءالله ترمیم بشود.(322)‏

‏10 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

کم کاری، منافی با نهضت است

‏این کم کاری که گفته می شود در بین ادارات هست، ان شاءالله ‏‎ ‎‏نباشد. بلکه گفته می شود گاهی بیکاری هست. امروز کم کاری‏‎ ‎‏مخالف با نهضت است. باید کار بکنیم همه مان. باید برای‏‎ ‎‏مملکتمان، برای کشورمان، که از خودمان هست الآن، الآن کسی‏‎ ‎‏در آن دخالت ندارد.(323)‏

‏10 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اصلاح تشریفات طاغوتی و کاغذبازیها

‏باز یکی از گرفتاریهایی که هست قضیۀ کارگرهاست؛ در کارخانه ها‏‎ ‎‏یک قدری اخلال می شود؛ کم کاری می شود؛ بیکاری می شود. این‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 249

‏کارخانه ها مال خودتان است. حالا باید شما هم، کسانی که در‏‎ ‎‏کارخانه ها هستند، آنها هم کار بکنند. بلکه کار را زیادتر بکنند از‏‎ ‎‏سابق تا جبران بشود.‏

‏     چنانچه یکی از مشکلات و چیزهایی که هست قضیۀ‏‎ ‎‏کارمندهای دولت است. کارمندهای دولت هم از قراری که اطلاع‏‎ ‎‏به ما می دهند، کار نمی کنند؛ کم کاری می کنند، آن تشریفات‏‎ ‎‏طاغوتی باز هست. اینها غلط است، اینها باید همه تبدیل بشود، و‏‎ ‎‏درصدد برآیند که اصلاح بکنند. وزارتخانه ها درصدد برآیند که هر‏‎ ‎‏وزارتخانه ای خودش را اصلاح بکند. تا کی باید ما در قید و بند آن‏‎ ‎‏مسائل طاغوتی باشیم. یک مطلبی که دولت تصویب می کند، وقتی‏‎ ‎‏که گرفتار کاغذبازیها می شود، باز تا مدتی این گرفتاری وجود دارد.‏‎ ‎‏این شکایات، مکرر دارد برای ما می آید. در هر روز شاید شکایت‏‎ ‎‏بیاید از دولت، از کارمندها، از ادارات، از اینها. اینها باید اصلاح‏‎ ‎‏بشود، نمی دانم کِی می خواهند اصلاح بکنند این امور را؟(324)‏

‏5 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

رعایت نظم و انضباط

‏یک مطلب مهمی که باید کارگران کارخانه ها، کارگران معادن، و‏‎ ‎‏همۀ کارگران در هرجا که هستند، و کارمندان در هر جای کشور‏‎ ‎‏هستند، توجه به آن بکنند این است که نظم را در هر جا که هست‏‎ ‎‏مراعات کنند. اگر در یک کارخانه ای، در یک معدنی، در یک‏‎ ‎‏اداره ای بنا باشد که با بی نظمی بخواهند انجام عمل کنند، این‏‎ ‎‏بی نظمی موجب این می شود که آنها نتوانند به وظایف اسلامی‏‎ ‎‏خودشان، به وظایف ملی خودشان عمل کنند، پس لازم است که‏‎ ‎‏همۀ کارگرها و کارمندان به یک نظم خاصی و با گوش کردن به‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 250

‏آنهایی که در رأس هستند عمل کنند، که به نتیجۀ مطلوب‏‎ ‎‏ـ ان شاءاللهـ برسند.(325)‏

‏15 / 11 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری و بیداری نسبت به توطئه ها

‏برادران عزیز کارگر که برای خودکفایی کشور با جان و دل و کار‏‎ ‎‏طاقتفرسا به خدمت به کشور اشتغال دارید. اینان به خیال خام‏‎ ‎‏خود می خواهند شما عزیزان را آلت مقاصد شوم خود قرار داده و‏‎ ‎‏در نفع ابرقدرتها از شما استفاده نمایند. بهوش باشید که اینان‏‎ ‎‏کسانی هستند که دانشگاه را سنگر جنگ علیه اسلام و ایران کردند‏‎ ‎‏و اصرار آنان و هوادارانشان برای باز شدن دانشگاه به منظور‏‎ ‎‏مقاصد شوم امریکاست. اینانند که در کردستان و دیگر جاها بر‏‎ ‎‏ضد جمهوری اسلامی با دشمنان اسلام پیوند بسته و به‏‎ ‎‏جنگ افروزی برخاسته اند؛ و اینان هستند که در هر فرصت،‏‎ ‎‏جوانان متعهد ما را با اسلحۀ گرم و سرد مورد حمله قرار داده و‏‎ ‎‏می دهند. و اینان هستند که پس از هر پیروزی چشمگیر از طرف‏‎ ‎‏قوای مسلح در جبهه، در پشت جبهه و در شهرهای مختلف به‏‎ ‎‏جنگ افروزی و افساد می پردازند تا اذهان را از جبهه ها معطوف‏‎ ‎‏کنند. و اینانند که در توطئه ها علیه جمهوری اسلامی دست دارند.‏‎ ‎‏برادران و خواهران، بهوش باشید که خدمتهای ارزندۀ شما در راه‏‎ ‎‏کشور عزیز اسلامی با دست جنایتکار این گروهکها به خدمت‏‎ ‎‏امریکا کشیده نشود.(326)‏

‏10 / 2 / 60‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 251

حفظ استقلال کشور

‏شما باید بیدار باشید و بحمدالله ملت امروز هوشیار است و گول‏‎ ‎‏این جمعیتهایی که بر خلاف مسیر اسلام می خواهند کشور ما را یا‏‎ ‎‏به طرف شرق بکشند یا به طرف غرب، خود ملت هوشیارند و‏‎ ‎‏گول این جمعیتها را نخواهند خورد.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما برادران عزیز کارگر که‏‎ ‎‏آبروی کشور و اسلام هستید و برادران کشاورز که همدوش شما‏‎ ‎‏هستند، در به ثمر رساندن استقلال کشور، [خواستارم و] دعا‏‎ ‎‏می کنم و تشکر می کنم و همان طور که به آن اشخاصی که در‏‎ ‎‏سرحدات کشور را حفظ می کنند و نگهدار استقلال کشور هستند‏‎ ‎‏دعا می کنم، به شما هم، که همان رویه را دارید و به صورت دیگر‏‎ ‎‏حفظ استقلال کشور را، حفظ آزادی خودتان را می کنید با صورت‏‎ ‎‏دیگر، دعا می کنم و تشکر می کنم.(327)‏

‏10 / 2 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

کوشش برای رفع وابستگی

‏شما کوشش کنید. صلاح و فساد این کشور امروز به دست خود‏‎ ‎‏ملت است. شماها هم یک عضو بسیار مهمی در این کشور هستید‏‎ ‎‏و [عضو] بسیار مؤثری برای رفع وابستگی کشورتان به خارج.‏‎ ‎‏کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشورند برای رفع وابستگی این‏‎ ‎‏کشور به خارج. شما دو بازوی بزرگ این کشور کوشش کنید که ما‏‎ ‎‏در کشاورزی محتاج به اینکه به دیگران مراجعه کنیم و از دیگر‏‎ ‎‏جاها بیاوریم، نباشیم و در امور صنعتی هم نباشیم. و بدانید که از‏‎ ‎‏حالا که شروع کنید، می توانید این عمل را بکنید، منتها کشاورزها‏‎ ‎‏زودتر می رسند به آنجا و شما یک قدری دیرتر، منتها ارزش عمل‏‎ ‎‏شما بسیار زیاد است و کارهای شما فنی است. خیال نکنید که فقط‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 252

‏آنها می توانند که این کارها را بکنند، آنطوری که تبلیغاتشان تاکنون‏‎ ‎‏در گوش ما خوانده شده است که ما باید وابسته باشیم. ما نباید‏‎ ‎‏وابسته باشیم؛ ما باید مستقل باشیم. ما باید هر مقداری که‏‎ ‎‏خودمان کار می کنیم، به همان مقدار اکتفا کنیم؛ در صدد باشیم که‏‎ ‎‏خود را به آن حدی برسانیم که از کشورما هم ارزاق و گندم و جو و‏‎ ‎‏امثال اینها صادر بشود. و این کشور بسیار مستعد برای این‏‎ ‎‏معناست. و هم کوشش کنیم که دیگران به ما محتاج باشند در امور‏‎ ‎‏صنعتی. و می توانیم و می توانید و می توانیم.(328)‏

‏11 / 2 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت پاکسازی ادارات 

‏افراد شناسایی بشوند. چنانچه واقعاً الآن دارند کارشکنی می کنند،‏‎ ‎‏ناراضی در بین مردم درست می کنند و امثال اینها، اینها را حتماً‏‎ ‎‏باید معرفی کنید و پاکسازی بشوند. یک اشخاصی که‏‎ ‎‏خدمتگزارند، در رژیم سابق بودند، اما آن وقت هم اینطور نبود که‏‎ ‎‏جنایتکار باشند و مشغول فساد باشند، آنها را نباید ما کنار‏‎ ‎‏بگذاریم. بالاخره، این کشور محتاج به اداره است، محتاج به‏‎ ‎‏خدمتگزار است و باید افرادی را که کارشناس هستند، باشند در‏‎ ‎‏این ادارات. به مجرد اینکه یک احتمالی می دهید یا ـ فرض کنید ـ‏‎ ‎‏همین که آن وقت در رژیم سابق یک کاری کرده، آن وقت فرض‏‎ ‎‏کنید که در یک محضری بوده است که آنجا شاه هم در آن محضر‏‎ ‎‏بوده، این، مجرد این، مجوز برای بیرون کردن نیست. اگر هم هیچ‏‎ ‎‏وقت با آنها نبوده، لکن با عملشان موافق بوده؛ هیچ وقت با شاه‏‎ ‎‏یک جایی نبوده که عکس بیندازد، اما با عمل موافق بوده، کارهای‏‎ ‎‏آنها را اجرا می کرده، ظلمهای آنها را اجرا می کرده، یک همچو‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 253

‏آدمی هم نباید الآن در وزارتخانه ها و در جاهایی که محل کار مردم‏‎ ‎‏است، محل مراجعات مردم است، آنجا هم نباید باشد.(329)‏

‏14 / 6 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از نفوذ ابرقدرتها در کشور

‏تصادف خوبی است که در روز ولادت با سعادت حضرت جواد‏‎ ‎‏ـ سلام اللهعلیه ـ ما در خدمت دو قشر عظیم الشأن معلمین و‏‎ ‎‏کارگران هستیم. و من امیدوارم که این دو قشر محترم که دو بازوی‏‎ ‎‏کشور هستند و ملت، موفق باشند که هر کدام در سنگر خودشان‏‎ ‎‏مبارزه علیه ستمکاران را هرچه بیشتر تقویت کنند. معلمین و‏‎ ‎‏آموزگاران تربیت کنند جوانانی را برای خدمت به کشور و اسلام، و‏‎ ‎‏کارگران بسیار عزیز ما جدیت کنند که کشور خودشان را از آن‏‎ ‎‏ظلماتی که در زمان طاغوت بودند نجات بدهند. اینها در آموزش و‏‎ ‎‏پرورش و آنها در عمل و کار به همۀ کشورهای عالم بفهمانند که‏‎ ‎‏ملتی که می خواهد خودش سرپای خودش بایستد، هم خودش‏‎ ‎‏آموزش می بیند و هم خودش کار می کند...‏

‏     در کارخانه ها ممکن است افراد نفوذی باشند و بخواهند‏‎ ‎‏دوباره این کشور را به زیر سلطۀ ابرقدرتها بکشانند؛ لازم است که‏‎ ‎‏برادران کارگر متعهد در داخل کارخانه ها و این جهاد بزرگ‏‎ ‎‏اسلامی با آنها مقابله کنند و نگذارند تبلیغات سوء آنها جوانهای‏‎ ‎‏عزیز ما را منحرف کند...‏

‏     عزیزان کارگر ما و کشاورز ما که همۀ اینها از اشخاص بزرگی‏‎ ‎‏هستند که محور اقتصاد ما در دست آنهاست باید پیوند خودشان‏‎ ‎‏را با اسلام و قرآن و علمای اسلام قوی کنند...‏

‏     شما که مهیا هستید برای اسلام خدمت بکنید، کارگران عزیز ما‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 254

‏که مهیا هستند برای اسلام خدمت بکنند و کارخانه ها را راه‏‎ ‎‏بیندازند و با جدیت عمل بکنند که استقلال خودشان را حفظ‏‎ ‎‏بکنند مشکلات دارند؛ لکن مشکلات مشکل نیست. دانشگاهیها‏‎ ‎‏و آموزگارها و معلمین و متعلمین که برای خدا کار می کنند‏‎ ‎‏مشکلات دارند لکن در راه خداست، مشکلات در راه خدا‏‎ ‎‏مشکل نیست. اگر ما حساب کنیم، مشکلات حضرت رسول‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ و حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ بسیار بیشتر بوده‏‎ ‎‏است از مشکلاتی که ما امروز مبتلای به او هستیم، و آنها صبر‏‎ ‎‏کردند و خدای تبارک و تعالی با صابرین است. و ما باید صبر‏‎ ‎‏بکنیم و بایستیم در مقابل قدرتهایی که می خواهند ما را ببلعند و‏‎ ‎‏سر آنها را بکوبیم.(330)‏

‏4 / 2 / 62‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

خنثی سازی توطئه ها قبل از وقوع 

‏کارگران عزیز و متعهد ما همچنان به کار و تلاش و سازندگی ادامه‏‎ ‎‏می دهند و هر گونه توطئه ای را قبل از وقوع در نطفه خفه می سازند‏‎ ‎‏و اجازه نمی دهند که دستهای استکبار کارخانجات را به اعتصاب‏‎ ‎‏بکشانند.(331)‏

‏22 / 11 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

توصیه به وزرای مسئول و کارمندان 

‏وصیت اینجانب به وزرای مسئول در عصر حاضر و در عصرهای‏‎ ‎‏دیگر آن است که علاوه بر آنکه شماها و کارمندان وزارتخانه ها‏‎ ‎‏بودجه ای که از آن ارتزاق می کنید مال ملت، و باید همه خدمتگزار‏‎ ‎‏ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت برای مردم و‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 255

‏مخالف وظیفه عمل کردن، حرام و خدای نخواسته گاهی موجب‏‎ ‎‏غضب الهی می شود، همۀ شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با‏‎ ‎‏پشتیبانی مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد‏‎ ‎‏و دست ستمشاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه گردید. و اگر روزی‏‎ ‎‏از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می شوید و‏‎ ‎‏همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما ستم پیشگان‏‎ ‎‏پستها را اشغال می نمایند. بنابر این حقیقت ملموس، باید کوشش‏‎ ‎‏در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی ـ انسانی احتراز‏‎ ‎‏نمایید. (332)‏

‏15 / 3 / 68‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 256