بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل سوم: کارگران و کارمندان
د) محوریت شغل کارگران، دلیل توطئه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مطالب مرتبط

د) محوریت شغل کارگران، دلیل توطئه ها

د) محوریت شغل کارگران، دلیل توطئه ها

‏ ‏

‏ ‏

استفادۀ ابزاری از کارگران و کارمندان جهت فلج نمودن اقتصاد

‏این اقشاری که نمی گذارند کارگرهای محترم ما به کار ادامه دهند،‏‎ ‎‏خیابانها را وادار می کنند به یک تظاهرات مثلاً، اینها بدانید که این‏‎ ‎‏قشرها همان دشمنهای اولی شما هستند. اینها می خواهند شما که‏‎ ‎‏شریان مملکت در دست شما، شریان حیات مملکت در دست‏‎ ‎‏شماست، اعتصاب کنید، کم کاری کنید تا اینکه فلج بشود دولت‏‎ ‎‏ما؛ اقتصاد ما. با فلج شدن اقتصاد، فرصت به دست دیگران بیفتد،‏‎ ‎‏و این عده همان مسائل سابق را اعاده کنند؛ با یک صورت حق به‏‎ ‎‏جانب می آیند در بین قشرهای کارگر، لکن شیطنت در باطن. آن‏‎ ‎‏حرفها به صورت صحیح است و قصد باطل دارند. نمی خواهند‏‎ ‎‏مملکت آباد بشود، نمی خواهند آرامش در این مملکت پیدا بشود،‏‎ ‎‏بهترین جایی که برای آنها مورد هدف گیری است شرکت نفت‏‎ ‎‏است. آنها دیدند که شرکت نفت یک همچو قدرتی دارد،‏‎ ‎‏کارمندان و کارگران محترم شرکت نفت یک همچو قدرتی دارد که‏‎ ‎‏در این نهضت بیشتر پیشبرد با دست آنها بود، احساس این را‏‎ ‎‏کردند که این قدرت بزرگ است، یا باید این قدرت را به ضد ‏‎ ‎‏ملت و دولت بسیج کنند؛ یا این قدرت را فلج کنند نگذارند ‏‎ ‎‏کار بکند.(310)‏

‏1 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

کارگران، اساس اقتصاد کشور

‏در هر کشور کارگر و کشاورز اساس آن کشور است. اساس اقتصاد‏‎ ‎‏یک کشور بسته به کار کارگر و کار کشاورز است؛ و مع الأسف این‏‎ ‎‏دو جبهۀ اقتصادی، که اساس اقتصاد بر آن بود، در زمان رژیم‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 241

‏سابق شکست خورد. کشاورزی را دیدید که به اسم «اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی» بکلی از بین بردند. ایران که باید صادرات داشته باشد، در‏‎ ‎‏کشاورزی صادرات داشته باشد، یک استان ایران مثل استان‏‎ ‎‏آذربایجان یا استان خراسان به قدر کفاف، قوت ایران را دارد، اینها‏‎ ‎‏کاری کردند که ایران شد بازار برای امریکا. هرچه ما بخواهیم باید‏‎ ‎‏محتاج باشیم؛ باید از امریکا یا کشورهای دیگر وارد کنیم.‏‎ ‎‏کارگرهای ما هم طوری کردند که زندگی آنها زندگی اختلالی شد؛‏‎ ‎‏و کار آنها هم در خدمت غیر بود.‏

‏     شما کارگران محترم و کشاورزان محترم، برادران! شما که‏‎ ‎‏اساس اقتصاد ایران در دست شماست، همان طوری که در سابق‏‎ ‎‏در تحت نظارت طاغوت بودید و کارهای شما نادیده گرفته‏‎ ‎‏می شد، امروز ان شاءالله در رژیم اسلامی هستید، و اسلام به کارگر‏‎ ‎‏و کشاورز بسیار اهمیت می دهد. دولت در فکر شما هست. ما‏‎ ‎‏دعاگوی شما و در فکر شما هستیم.(311)‏

‏4 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

انفجارهای پی درپی در روز کارگر

‏هم آنان که به اسم طرفداری از کارگران از کار آنان جلوگیری‏‎ ‎‏می کنند و پشت نقاب طرفداری از دهقانان، خرمنهای آنان را که‏‎ ‎‏حاصل دسترنج یکسالۀ آنان است به آتش می کشند، و زیر ماسک‏‎ ‎‏خدمت برای کارگران در کارخانه ها با تمام توان اخلال می کنند؛‏‎ ‎‏این روز از آنان نیست و از دشمنان آنان است. آنان که در نقاب‏‎ ‎‏خدمت به خلق، مسلحانه بر ضد خلق قیام می کنند و ناجوانمردانه‏‎ ‎‏دست به انفجار در مجامع عمومی ـ که اکثراً خلق زحمتکش و‏‎ ‎‏کارگر مستمند در آنجا حضور دارند ـ می زنند؛ و ملت شریف دید‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 242

‏که در انفجار تهران، آنکه شهید شد کارگر بود و ناچار زخمیها هم‏‎ ‎‏اکثراً از این طبقه هستند. در این قیامهای مسلحانه در اطراف کشور‏‎ ‎‏و در دانشگاهها و در این انفجارهای متعدد در اهواز و غیره، دست‏‎ ‎‏جنایتکار امریکا پیداست و از ماهیت این گروهها که در هر خرابی‏‎ ‎‏و ضدیت با توده های مستضعف پیشگام هستند پرده برداشته‏‎ ‎‏می شود.‏

‏     روز کارگر روز دفن سلطۀ ابرقدرتهاست که با کار با واژۀ اعم،‏‎ ‎‏استقلال در همۀ ابعادش به مستضعفین جهان برمی گردد و‏‎ ‎‏ابرقدرتهای آدمخوار و عالمخوار خلع سلاح می شوند؛ و گویی که‏‎ ‎‏در آستانۀ روز کارگر، این انفجارهای پی درپی بی رابطه با این‏‎ ‎‏روز نباشد.(312)‏

‏10 / 2 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تشویق کارگران جهت اعتصاب برای فلج کردن کشور

‏شما آقایان کارگر، که عضو مؤثر این کشور هستید، برای اینکه‏‎ ‎‏دست دیگران را از آن کوتاه بکنید، دیدید که در این یک سال و‏‎ ‎‏چند ماه آمدند هی در بین شماها هی یا نطق کردند یا وسوسه‏‎ ‎‏کردند، یا یک دسته ای را وادار کردند به اعتصاب و امثال ذلک، به‏‎ ‎‏اسم اینکه ما طرفدار شما هستیم. اگر کارگر در یک کشوری کار‏‎ ‎‏نکند و اعتصاب کند، این کشور به هلاکت می رسد. اینها که با اسم‏‎ ‎‏اینکه ما با شما موافقیم و مثلاً، [می گویند‏‎ ‎‏]شما چه جور و آنها چه‏‎ ‎‏جور، نمی خواهند برای شما دلسوزی ـ به حسب ـ واقع داشته‏‎ ‎‏باشند. با اسم دلسوزی می آیند و فلج می کنند کارخانه های‏‎ ‎‏مملکت را.(313)‏

‏4 / 4 / 59‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 243

دشمنی با کارگران به عنوان ستون فقرات کشور

‏مبارک باد روز کارگر بر خصوص کارگران گرانقدر و بر عموم ملت‏‎ ‎‏و مستضعفان جهان. بزرگداشت روز کارگر، این ستون فقرات‏‎ ‎‏استقلال کشور و این اسطورۀ سرنوشت ساز و رهایی بخش از‏‎ ‎‏وابستگیها و پیوستگیها، وظیفه ای است ملی و اسلامی و‏‎ ‎‏همگانی...‏

‏     امروز بعد از دو سال جنایتکاری گروهکهای وابسته به‏‎ ‎‏قدرتهای خارجی، مشت آنان در پیشگاه ملت و خصوص کارگران‏‎ ‎‏عزیز به خوبی باز و این گروهکهای نادان با کردار و گفتار خود‏‎ ‎‏ثابت کردند که دشمنان خلق و خالق و بازیگرانی ناشی در صحنه‏‎ ‎‏می باشند. این سوداگران در اعمال فتنه انگیز بچگانۀ خود، چهرۀ‏‎ ‎‏قبیح خود را به ملت و خصوص طبقۀ مستضعف که می رفت‏‎ ‎‏پشتیبانی آنان را باور کند، آنچنان ناشیانه نشان دادند که برای کسی‏‎ ‎‏نباید جای شک و تردید باقی باشد، که اینان جیره خواران کاخ‏‎ ‎‏سفید و کرملین می باشند و دشمن درجۀ یک کارگران و‏‎ ‎‏کشاورزانند...‏

‏     من بار دیگر روز کارگر را بر ملت عزیز و خصوص کارگران‏‎ ‎‏تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خداوند متعال سعادت همگان‏‎ ‎‏را خواستار و قطع ریشه های فساد را امیدوارم. درود و تحیت بر‏‎ ‎‏ملت بزرگ ایران، پایدار باد جمهوری اسلامی ایران.(314)‏

‏10 / 2 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند و اگر این دو قشر به‏‎ ‎‏طور دلخواه ان شاءالله ، عمل کنند، گرفتاریهای کشور ما ان شاءالله ،‏‎ ‎‏رفع می شود؛ و از این جهت است که این دو قشر بیشتر مورد‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 244

تلاش اجانب برای بهره گیری از کارگران جهت شکست جمهوری اسلامی 

‏هَجمۀ مخالفین انقلاب اسلامی هستند. بی جهت نیست که فعالیت‏‎ ‎‏گروههایی که به خلاف جمهوری اسلامی هستند و وابسته به‏‎ ‎‏اجانب هستند به این دو قشر بیشتر توجه دارند و این دو قشر را‏‎ ‎‏بیشتر می خواهند به انحراف بکشانند. در کارخانه ها آنچه مورد‏‎ ‎‏نظر آنهاست، در عین حالی که مدعی هستند که ما طرفدار کارگر‏‎ ‎‏هستیم، طرفدار ضعفای کشور هستیم، کاری انجام می دهند که این‏‎ ‎‏قشر را به بیکاری، کم کاری، اعتصاب، وادارند و این آمال‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ است که اگر چنانچه قشر کارگر ما به وظیفۀ‏‎ ‎‏اسلامی ـ انسانی خود عمل نکنند، یکی از ستونهای فقرات ملت‏‎ ‎‏شکسته خواهد شد. و بی جهت نیست که در بین کشاورزها هم‏‎ ‎‏همین جمعیتهای انحرافی و وابسته می روند و آنها را نمی گذارند به‏‎ ‎‏طور شایسته عمل کنند و اگر چنانچه عمل هم کردند، خرمنهای آن‏‎ ‎‏را گاه گاه می سوزانند. اگر این دو قشر پایداری کنند در مقابل این‏‎ ‎‏اشخاصی که شکست جمهوری اسلام را، که دنباله اش شکست‏‎ ‎‏اسلام است، [می خواهند] اگر پایداری کنند، این کشور به پیش‏‎ ‎‏خواهد رفت. همان طوری که سرحدات را قوای مسلح نگهداری‏‎ ‎‏می کنند و با شجاعت و شهامت از اسلام دفاع می کنند و جوانانی‏‎ ‎‏پر ارزش را از دست می دهند مع ذلک، با کمال شجاعت به دفاع از‏‎ ‎‏کشور و اسلام مشغول هستند، در داخل کشور هم مجاهدین کارگر‏‎ ‎‏و مجاهدین کشاورز مجاهده می کنند نظیر همان مجاهدات. آنها‏‎ ‎‏سرحدات را از آسیب حفظ می کنند و شما متن کشور را از‏‎ ‎‏وابستگی حفظ می کنید. آنها مجاهد فی سبیل الله هستند و شماها‏‎ ‎‏هم مجاهد فی سبیل الله . همان طور که خون آنها در پیش خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی مقدس و ارجمند است، عَرَق شما هم در پیشگاه‏‎ ‎‏خدای تعالی مقدس است. اگر شما کارگران و کشاورزان سرتاسر‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 245

‏کشور قیام کنید به امری که مصلحت کشور شما، استقلال کشور‏‎ ‎‏شما، آزادی شما، به او بستگی دارد، این کشور به پیش خواهد‏‎ ‎‏رفت و آسیب نخواهد دید.(315)‏

‏10 / 2 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 246