بخش دوم سایر اقشار و صنوف
ب) نقش کارگران و کارمندان در پیروزی انقلاب
2. سایر کارگران و کارمندان دولت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

2. سایر کارگران و کارمندان دولت

2 سایر کارگران و کارمندان دولت 

 

 

اعتصاب حق طلبانه 

‏شما دانشجویان موظف هستید که از قیام حق طلبانه و مردانۀ‏‎ ‎‏قشرهای کارگر و کارمندان محروم و مسلمان ایران که به اعتصاب‏‎ ‎‏کشیده شده است پشتیبانی کنید. اینان مسلمانان محرومی هستند‏‎ ‎‏که از حق کشی رژیم شاه به تنگ آمده اند و برای احقاق حق و‏‎ ‎‏همگامی و همدردی با سایر برادران خود به پاخاسته اند و همه‏‎ ‎‏می دانید تا رژیم فعلی سر کار است، عدالت اجتماعی و رسیدگی‏‎ ‎‏به حال زحمتکشان محروم، امری است که جامۀ عمل به خود‏‎ ‎‏نمی پوشد. به آنان از من بگویید که گول دستگاه فریبکار را‏‎ ‎‏نخورید و دست از اعتصابات نکشید و نهضت اسلامی خود را‏‎ ‎‏ادامه دهید، تا با خواست خدا دست غارتگران حقوق شما و سایر‏‎ ‎‏ملت را قطع و به برکت حکومت اسلامی به عدالت حقیقی و‏‎ ‎‏برخورداری از نعمتهای الهی نایل شوید؛ و به آنان تذکر دهید؛ در‏‎ ‎‏اعتصابات خود پشتکار به خرج دهید و شعارهای اسلامی خود را‏‎ ‎‏هر چه بیشتر گسترش دهید و اتکال به خدای تعالی نموده و‏‎ ‎‏مطمئن باشید پیروزمندانه به حقوق حقۀ خود می رسید.(296)‏

‏16 / 7 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

سرپیچی از دستورات وزرای فاسد و غیرقانونی 

‏کارمندان وزارتخانه ها، وزرای فاسد غیرقانونی را نپذیرند و از آنان‏‎ ‎‏اطاعت نکنند؛ و در صورت قدرت به وزارتخانه ها راه ندهند که‏‎ ‎‏این امرْ تکلیف شرعی آنان و خدمت به کشور و ملت است؛ و‏‎ ‎‏اطاعت از آنان مخالفت با ملت و اسلام است.(297)‏

‏16 / 10 / 57‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 230

تحمل محرومیتها و فداکاریها در اعتصاب عمومی 

‏جمع کثیری از کارمندان و کارگرانِ در استخدام دولت، به منظور‏‎ ‎‏درهم شکستن مقاومت لجوجانۀ نظام استبدادی کهن، از چهار ماه‏‎ ‎‏قبل به این طرف با قبول انواع محرومیتها و فداکاریها دست به‏‎ ‎‏اعتصابهای عمومی زده و تدریجاً قدرت عمل را از شاه مخلوع و‏‎ ‎‏دولتهای زیر فرمانش گرفته اند. رجای واثق داریم که به فضل الهی‏‎ ‎‏و به همت مبارزین آگاه، بساط ننگین فساد و ظلم شاهنشاهی‏‎ ‎‏بزودی از سرزمین ما برچیده شده، جای خود را به حکومت عدل‏‎ ‎‏و رحمت اسلامی دهد.(298)‏

‏28 / 10 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم اطاعت از غاصبان حقوق ملت 

‏من از کارمندان وزارتخانه ها می خواهم که زیر بار ننگ اطاعت از‏‎ ‎‏غاصبان حقوق ملت نروند، کمک به این یاغیان و اطاعت از آنان‏‎ ‎‏حرام و مخالف شرع و عقل است.(299)‏

‏9 / 11 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

هدم استبداد و استعمار از طریق اعتصابات 

‏هیچ کس نقش اعتصابات کارگران و کارمندان کارخانجات بزرگ و‏‎ ‎‏کوچک را در پیشبرد هدف ملت ایران که هَدْم استبداد و استعمار‏‎ ‎‏خانمانسوز و برقراری حکومت عدل اسلامی است نباید فراموش‏‎ ‎‏کند.(300)‏

‏26 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

نقش کارگران در سرنوشت کشور

‏شما دیدید که رژیم را با فریاد مردانۀ خودتان که از حلقوم همۀ‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 231

‏ملت بلند شد، شکست دادید؛ در عین حالی که این قدرت بزرگ‏‎ ‎‏شیطانی بود و دنبال او و پشتیبان او همۀ قدرتهای ممالک دیگر‏‎ ‎‏بودند، خصوصاً ابرقدرتها، نتوانستند او را نگه دارند؛ و به همت‏‎ ‎‏والای شما جوانها و با ایمانی که داشتید به اسلام، آن رژیم را‏‎ ‎‏شکست دادید و بحمدالله از زیر بار ظلم و اختناق بیرون آمدید؛ تا‏‎ ‎‏اینجا همه با هم بودید و از زیر اختناق بیرون آمدید؛ از اینجا به بعد‏‎ ‎‏هم باید با قدرت شما، با قوۀ شما، این نهضت به آخر برسد. شما‏‎ ‎‏جوانهای برومند، شما جوانهای کارگر، که اساس یک مملکت‏‎ ‎‏هستید، باید از این به بعد هم شما این مملکت را اداره کنید و‏‎ ‎‏اقتصاد ایران را به ثمر برسانید.(301)‏

‏4 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

نجات کشور از وابستگی با کوشش شبانه روزی 

‏طبقۀ شریف کارگر در این مدت کوتاه و خصوصاً بعد از تجاوز‏‎ ‎‏عمال اجانب به خاک میهن عزیز ثابت کرد که قادر است با‏‎ ‎‏خواست خداوند متعال، کشور عزیز خود را با کوشش شبانه روزی‏‎ ‎‏از وابستگی نجات دهد و مشت قدرتمند گره کردۀ خود را بر دهان‏‎ ‎‏یاوه گویان و تبلیغاتچیان خارج و تفاله های وابستۀ مزدور داخل‏‎ ‎‏کوبد و دست رد به سینۀ منحرفان و منافقان وابسته به چپ و‏‎ ‎‏راست با قدرت هر چه بیشتر زند.(302)‏

‏10 / 2 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی انقلاب با اعتصاب دامنه دار قشر کارگر

‏دو قشر از ملت ستون فقرات کشور و انقلابند: یک قشر، قشر‏‎ ‎‏کارگر که با مجاهدات پیگیر خود، قبل از انقلاب با اعتصابات‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 232

‏دامنه دار خود انقلاب را به پیروزی رساندند و بعد از انقلاب هم‏‎ ‎‏آنها هستند که با کوشش خود و جهاد خود در راه اسلام این‏‎ ‎‏انقلاب را به پیش می برند و من امیدوارم که کوشش آنها در پیشگاه‏‎ ‎‏مقدس خدای تبارک و تعالی مقبول باشد و سرفراز باشند در اینجا‏‎ ‎‏و در آنجا و قشر دوم کشاورزانند.(303)‏

‏10 / 2 / 60‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 233