بخش دوم سایر اقشار و صنوف
ب) نقش کارگران و کارمندان در پیروزی انقلاب
1. کارگران و کارمندان شرکت نفت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

1. کارگران و کارمندان شرکت نفت

1. کارگران و کارمندان شرکت نفت 

‏ ‏

‏ ‏

اعتصاب مقدس 

‏سلام من و ملت ایران بر کارگران و کارمندان شرکت نفت ایران!‏‎ ‎‏رحمت خداوندتعالی بر شما آگاهانی که با اعتصاب پر ارزش‏‎ ‎‏خود، روی ملت را سفید نمودید! اعتصاب شما هر روز و هر‏‎ ‎‏ساعتش با ارزش و کوبنده است؛ ارزشمند برای ملت غارتزدۀ‏‎ ‎‏ایران که از جریان این طلای سیاه و مخزن پربرکت کشور که‏‎ ‎‏سالهاست خائنان به غارت داده اند و نفتخواران به غارت برده اند،‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 225

‏جلوگیری کرده و از هدر دادن مال ملت فقیر به اندازۀ قدرتتان منع‏‎ ‎‏نموده اید؛ و کوبندۀ خائنانی که چوب حراجش را پشتوانه ای برای‏‎ ‎‏بقای حکومت طاغوتی خویش و تخت لرزان شیطانی خود‏‎ ‎‏می دانند. هر ساعت اعتصاب شما خدمتی است به خداوند تعالی‏‎ ‎‏و به کشور اسلام. کسانی که به زور می خواهند این اعتصاب‏‎ ‎‏مقدس را بشکنند، مجرم و خدمتگزار اجانب و خائن به ملت و‏‎ ‎‏کشورند.‏

‏ ‏

‏     بر ملت شریف ایران است که در مواقعی که کارگران و‏‎ ‎‏کارمندان شرکت نفت و سایر مؤسسات و ادارات دولتی دست به‏‎ ‎‏اعتصاب می زنند، از آنان با کمال احترام پشتیبانی کنند و ضررهای‏‎ ‎‏آنان را به بهترین وجه جبران نمایند و آنان را در اعتصابات‏‎ ‎‏مقدسشان، که برای اظهار تنفر از شاه خائن و خاندان کثیفش و‏‎ ‎‏پشتیبانی از مبارزات همگانی مردم است، تشویق و تقدیر‏‎ ‎‏کنند.(290)‏

‏24 / 8 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از خروج نفت 

‏بر کارمندان و کارکنان شرکت نفت است که از خروج این ثروت‏‎ ‎‏حیاتبخش جلوگیری نمایند. آیا کارگران و کارمندان می دانند که‏‎ ‎‏اسلحه ای که سینۀ جوانان عزیز ما را می شکافد و زنان و مردان و‏‎ ‎‏کودکان ما را به خاک و خون می کشد، از پول همین نفتی است که با‏‎ ‎‏زحمت جانفرسای آنان خارج می شود؟ آیا آنان می دانند که‏‎ ‎‏قسمت مهم نفت اسرائیل ـ دشمن سرسخت اسلام و غاصب‏‎ ‎‏حقوق مسلمین ـ را شاه تأمین می کند؟ اگر دولت یاغی با فشار به‏‎ ‎‏کارکنان نفت بخواهد این خیانت را ادامه دهد، ممکن است‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 226

‏تکلیف نفت برای همیشه معین شود.(291)‏

‏1 / 9 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از صدور نفت 

‏پس از اهدای سلام و تحیت، به طوری که مسبوق هستید کارگران‏‎ ‎‏و کارمندان محترم شرکت نفت به منظور همکاری و همگامی با‏‎ ‎‏مبارزات ملت مسلمان ایران و به منظور جلوگیری از صدور نفت‏‎ ‎‏به خارج دست به اعتصاب زده اند؛ اما دولت غاصب و غیرقانونی‏‎ ‎‏نظامی، با تهاجمات سبعانۀ خود و اِعمال زور و اِرعاب، می خواهد‏‎ ‎‏این اعتصاب را جهت ادامۀ غارت نفت بشکند. و همچنین در‏‎ ‎‏حالی که نفت و فرآورده های نفتی برای مصارف داخلی تولید‏‎ ‎‏می شود یا موجود می باشد، از پخش آن در داخل جلوگیری نموده‏‎ ‎‏و سعی می نماید تا ایجاد فشار و ناراحتیهای بیشتری را برای مردم‏‎ ‎‏فراهم آورد. برای مقابله با این برنامه های دولت غاصب و تأمین‏‎ ‎‏نیازهای مردم در داخله، تحقق شرایط زیر لازم است:‏

‏     1. نظامیان و مأمورین انتظامی از مناطق و مراکز نفتی بیرون‏‎ ‎‏بروند و دخالتی در امور مربوطه ننمایند و از ایجاد هرگونه ارعاب‏‎ ‎‏در بین کارکنان خودداری نمایند.‏

‏     2. نفت و فرآورده های نفتی فقط به اندازۀ مصرف داخلی تولید‏‎ ‎‏شود و از صدور نفت به خارج، تا سقوط رژیم غیرقانونی،‏‎ ‎‏جلوگیری کامل به عمل آید.‏

‏     3. ارتش و نظامیان حق احتکار مواد نفتی را که برای مصرف‏‎ ‎‏داخلی تهیه می شود ندارند و از آن باید جلوگیری شود.‏

‏     با توجه به مراتب بالا مقتضی است جنابعالی‏‎[1]‎‏ که در ادارۀ‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 227

‏صنایع عظیم نفت دارای سوابق و تجارب فراوان هستید، یک‏‎ ‎‏هیأت پنج نفری مرکب از حجت الاسلام جناب آقای حاج شیخ‏‎ ‎‏اکبر هاشمی رفسنجانی و جناب آقای مهندس مصطفی کتیرایی و‏‎ ‎‏دو نفر دیگر را با نظر خودتان و مشورت آقایان تعیین نمایید. این‏‎ ‎‏هیأت، تحت سرپرستی جنابعالی، مناطق نفتی را بازرسی نموده و‏‎ ‎‏در امر تولید نفت با احراز شرایط ذکر شده در بالا نظارت بنمایید؛‏‎ ‎‏و ضمن ابلاغ مراتب تشکر ملت ایران از کارگران زحمتکش و‏‎ ‎‏کارمندان محترم، عدۀ لازم را به بازگشت به سرِ کار و ادامۀ تولید‏‎ ‎‏نفت در حد مصارف داخلی دعوت فرمایید؛ و شرایط بالا را به‏‎ ‎‏کارمندان و کارگران تذکر بدهید که اگر دولت غاصب هر یک از‏‎ ‎‏شرایط بالا را نقض نمود جریان نفت بکلی قطع گردد و به سایر‏‎ ‎‏اعتصاب کنندگان ملحق گردند. و بدین ترتیب مسئولیت عواقب‏‎ ‎‏قطع نفت به عهدۀ دولت غاصب و غیرقانونی خواهد بود. از‏‎ ‎‏مدیریت نفت نیز انتظار داریم که در این امر مهم و حیاتی و در این‏‎ ‎‏مرحلۀ حساس کنونی با این هیأت همکاری صادقانه و همه جانبه‏‎ ‎‏بنمایند.(292)‏

‏8 / 10 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

توقف تولید نفت به درخواست امام 

‏ــ     [شما از کارکنان صنعت  نفت خواسته اید که تولید نفت را‏‎ ‎‏متوقف کنند. آیا این خواستۀ شما با یک پاسخ رضایت بخش‏‎ ‎‏مواجه شده؟]‏

‏ــ     بله؛ طبق گزارشات حتی یک قطره نفت هم استخراج‏‎ ‎‏نمی شود؛ و بعد ما برای تأمین مصرف داخلی، هیأتی اعزام‏‎ ‎‏نمودیم و به این مسأله رسیدگی کردیم و عده ای از کارکنان را برای‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 228

‏تأمین همین مقدار دعوت کردند که به سرِ کار خود برگردند.(293)‏

‏18 / 10 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی نهضت به واسطه اعتصاب و قطع صدور نفت 

‏همۀ اقشار ملت در این نهضت سهم دارند؛ همه کوشش کرده اند،‏‎ ‎‏همه جانفشانی کرده اند، همه خون داده اند؛ لکن کارکنان صنعت‏‎ ‎‏نفت سهم بسزایی دارند. آنها شریان حیاتی اجانب را قطع کردند؛‏‎ ‎‏آنها بودند که به واسطۀ اعتصاب خود و قطع نفت، نهضت را به‏‎ ‎‏پیروزی رساندند.(294)‏

‏7 / 2 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ویژگی خاص اعتصاب شرکت نفت در نهضت 

‏نهضت ما گرچه مرهون همۀ اقشار ملت است، گرچه همۀ اقشار‏‎ ‎‏ملت نهضت را همراهی کردند، چه بانوان تمام ایران و چه مردان‏‎ ‎‏برومند ما، لکن بعضی اقشار یک ویژگی خاصی داشتند؛ و از آن‏‎ ‎‏جمله، کارکنان و کارمندان صنعت نفت، برای اینکه اینها در مقامی‏‎ ‎‏می بودند که شریان حیات اجانب به دست آنها بود، شریان حیات‏‎ ‎‏رژیم منحوس در دست آنها بود. اعتصاب آنها یک ویژگی خاصی‏‎ ‎‏داشت؛ و همراهی آنها از نهضت یک خصوصیت بیشتری داشت.‏‎ ‎‏از این جهت، ما به آنها بیشتر از سایر اقشار شاید ارج بگذاریم و‏‎ ‎‏تشکر می کنیم. شما برادران بودید که در اعتصابات خودتان مقابل‏‎ ‎‏رژیم طاغوتی ایستادید، و نهضت را پیش بردید و اسلام را تقویت‏‎ ‎‏کردید.(295)‏

‏1 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 229

  • ) آقای بازرگان.