بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
فصل پنجم: نویسندگان و گویندگان
ب) نویسندگان و گویندگان متعهد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ب) نویسندگان و گویندگان متعهد

ب) نویسندگان و گویندگان متعهد

‏ ‏

از میان رفتن انحرافات به برکت نویسندگان آگاه و دلسوز

‏به برکت نویسندگان آگاه و دلسوز، انحرافات مشهوده از میان‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 152

‏برخیزد و ملتها، خصوصْ ملت ایران، حکومت حق و عدالت‏‎ ‎‏اسلامی را مشاهده کنند.(208)‏

‏ ‏

‏13 / 8 / 56‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ثبت و بررسی دقیق تاریخ نهضت اسلامی برای نسلهای آینده

‏لازم است برای بیداری نسلهای آینده و جلوگیری از غلط نویسی‏‎ ‎‏مغرضان، نویسندگان متعهد با دقت تمام به بررسی دقیق تاریخ این‏‎ ‎‏نهضت اسلامی بپردازند، و قیامها و تظاهرات مسلمین ایران را در‏‎ ‎‏شهرستانهای مختلف با تاریخ و انگیزۀ آن ثبت نمایند تا مطالب‏‎ ‎‏اسلامی و نهضت روحانیت سرمشق جوامع و نسلهای آینده‏‎ ‎‏شود...‏

‏     از این جهت، روشن شدن مبارزات اصیل اسلامی در ایران از‏‎ ‎‏ابتدای انعقاد نطفه اش تاکنون و رویدادهایی که در آینده‏‎ ‎‏اتفاق می افتد از مسائل مهمی است که باید نویسندگان و علمای‏‎ ‎‏متفکر و متعهد بدان بپردازند. درست آنچه را امروز برای ما روشن‏‎ ‎‏و واضح است برای نسلهای آینده مبهم می باشد؛ و تاریخ، ‏‎ ‎‏روشنگر نسلهای آینده است، و امروز قلمهای مسموم در صدد ‏‎ ‎‏تحریف واقعیات هستند، باید نویسندگان امین این قلمها را ‏‎ ‎‏بشکنند.(209)‏

‏5 / 5 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

انعکاس خواسته های ملت به طور شایسته

‏امروز که همۀ اقشار برای رسیدن به استقلال و آزادی بپا‏‎ ‎‏خاسته اند، مسئولیت نویسندگان محترم و مسئول به مرحلۀ بسیار‏‎ ‎‏حساسی رسیده است. ملت بر سر دو راهی حیات و مرگ،‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 153

‏استقلال همیشگی و بردگی دائمی است؛ انحراف از راه ملت اگر‏‎ ‎‏چه یک قدم باشد، کمک به تباهی و نیستی ملت شجاع و خیانت‏‎ ‎‏به اسلام و مسلمین است. نویسندگان محترم به طور شایسته‏‎ ‎‏خواسته های ملت را منعکس کنند و به جنبش بزرگ اسلامی کمک‏‎ ‎‏نمایند.(210)‏

‏4 / 8 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

نقش مهم نویسندگان متعهد در پیروزی انقلاب 

‏اگر ملت ما در این طول مدّت این بیست، سی سال، از بیست سال‏‎ ‎‏به این طرف باز همان بودند که از پاسبان می ترسیدند، اگر یک‏‎ ‎‏وقتی می خواستند به کلانتری بروند خوفشان بود که بروند، از اسم‏‎ ‎‏شاه کذا می ترسیدند، اگر اینها همانها بودند، نمی توانستند قیام‏‎ ‎‏کنند و این واقعه را، این واقعۀ اعجازآمیز را به وجود بیاورند. اوّل‏‎ ‎‏بیدار شدند. با نطق ناطقین، نویسندگان، بیدار شدند. یعنی‏‎ ‎‏نویسندگان متعهد. بعد که بیدار شدند اراده کردند. خواستند.‏‎ ‎‏دنبال اراده و خواست قیام حاصل شد. و دیدید که چیزی که ملت‏‎ ‎‏خواست متحقق می شود. ملت ما خواست که نظام جائر سلطنتی‏‎ ‎‏نباشد و به جای او یک نظام انسانی ـ اسلامی باشد. این را‏‎ ‎‏خواست و این شد.(211)‏

‏29 / 10 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

نصایح برادرانه و انتقاد سالم 

‏شکی نیست که دخالتهای غیرصحیح بعضی از اشخاص که به‏‎ ‎‏صورت روحانی درآمده اند و اشخاص غیر روحانی که خود را‏‎ ‎‏بدون هیچ گونه صلاحیتی در امور کشوری وارد کرده اند، زیاد‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 154

‏هستند. باید مراجع صلاحیتدار از اینگونه اعمال شدیداً جلوگیری‏‎ ‎‏کنند و باید نویسندگان و گویندگان ذی صلاحیت در رفع آنها با‏‎ ‎‏نصایح برادرانه و انتقاد سالم بکوشند، لکن نه به طور انتقامجویی‏‎ ‎‏و از روی عقده های درونی و چهرۀ جمهوری اسلامی را واژگونه‏‎ ‎‏کردن که خود گناهی بزرگ است، که اینگونه برخوردها نه تنها‏‎ ‎‏علاوه بر آنکه تأثیر درستی ندارد، دارای عکس العمل نیز‏‎ ‎‏می باشد.(212)‏

‏22 / 11 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد وحدت بین جناحها و گروهها

‏یک کلمه هم با کسانی که قلم دستشان است و بیان در اختیارشان.‏‎ ‎‏و آن این است که شما همه و همۀ ملت می دانندکه همۀ ما باید‏‎ ‎‏کوشش کنیم در اینکه وحدت ایجاد کنیم؛ در اینکه هماهنگی بین‏‎ ‎‏جناحها و گروهها ایجاد کنیم.(213)‏

‏4 / 12 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

عبرت گیری از قضایای صدر مشروطه 

‏اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشنفکران متعهد‏‎ ‎‏سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر‏‎ ‎‏این انقلاب آن خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه آمد.(214)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏4 / 8 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

خنثی سازی تبلیغات دشمنان جمهوری اسلامی 

‏نویسندگان و روشنفکران متعهد و رسانه های گروهی بر حجم‏‎ ‎‏تبلیغات خود افزوده و تبلیغات دامنه دار دشمنان جمهوری‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 155

‏اسلامی ایران را خنثی نمایند.(215)‏

‏ ‏

‏4 / 9 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

معرفی چهره واقعی اسلام به جهانیان 

‏بر روحانیون محترم و نویسندگان و گویندگان متعهد لازم است که‏‎ ‎‏در فرصتهای مناسب و در محضر مسلمانان، به جبران تبلیغات‏‎ ‎‏مسمومی که از وسائل ارتباط جمعی وابسته به امریکا و اسرائیل،‏‎ ‎‏به شایعه افکنی و دروغ پردازی بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران اشتغال دارند، از اسلام و انقلاب اسلامی ایران دفاع نمایند،‏‎ ‎‏و چهرۀ واقعی آن را به جهانیان معرفی نمایند. و دستاوردهای‏‎ ‎‏اسلامی را که با جهاد بی امان ملت متعهد ایران، با همۀ گرفتاریها و‏‎ ‎‏کارشکنیهای دشمنان اسلام در داخل و خارج، نصیب کشورشان‏‎ ‎‏شده است، یادآور شده و ملتها را آماده کنند. و از تهمتهایی که از‏‎ ‎‏ناحیۀ بوقهای تبلیغاتی به این ملت زده شده است پرده بردارند و‏‎ ‎‏نقشه ها و توطئه های امریکا و وابستگان به آن را افشا کنند. از‏‎ ‎‏هجوم ارتش صدام عفلقی به امر امریکا و پشتیبانی کشورهای‏‎ ‎‏وابسته به آن، جهانیان را با خبر کنند. مسلمانان را از آنچه به دست‏‎ ‎‏بعضی حکام امریکایی بر اسلام و مسلمین می گذرد که بدترین آنها‏‎ ‎‏شناسایی رسمی اسرائیل و بعد از آن، تاخت و تاز وحشیانه به‏‎ ‎‏کشور اسلامی لبنان و شهید و معلول کردن دهها هزار مردم بیگناه‏‎ ‎‏و بی پناه است، آگاهی دهند. شاید ملتها با اعتقاد به خدای متعال از‏‎ ‎‏این فاجعۀ بزرگ تاریخ که روی مسلمانان را در جهان و در پیش‏‎ ‎‏نسلهای آینده، خدای نخواسته سیاه می نماید، جلوگیری کنند و‏‎ ‎‏اسلام عزیز و مسلمین را از این ننگ بزرگ رهایی بخشند و خود را‏‎ ‎‏از این تحقیر و ذلت ناهنجار که یاد آن هر مسلمان غیرتمند را‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 156

‏می لرزاند آزاد کنند.(216)‏

‏ ‏

‏29 / 6 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

مسئولیت در قبال اسلام و مقدرات مسلمین 

‏آیا روحانیون متعهد و نویسندگان و روشن بینان متعهد نسبت به‏‎ ‎‏اسلام و مقدرات مسلمین باز به سکوت خود ادامه می دهند و در‏‎ ‎‏انتظار مرگ اسلام روزشماری می کنند؟ آیا این یک مشت‏‎ ‎‏آخوندهای روحانی نما که با تشبث صدام محتضر، در بغداد جمع‏‎ ‎‏و به اسم اسلام و به نفع شرک، با اسلام به خیانت برخاسته اند،‏‎ ‎‏جواب خداوند را در روز رستاخیز چه می دهند؟(217)‏

‏15 / 3 / 62‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 157