بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
فصل سوم: دانش آموزان و دانشجویان
ب) هشدارها و توصیه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ب) هشدارها و توصیه ها

ب) هشدارها و توصیه ها

‏ ‏

حفظ شعائر اسلامی در دانشگاهها

‏سعی کنید در دانشگاه پرچم اسلام را بالا ببرید؛ تبلیغات مذهبی‏‎ ‎‏بکنید؛ مسجد بسازید؛ اجتماعاً نماز بخوانید؛ تظاهر به نماز‏‎ ‎‏خواندن بکنید. وحدت مذهبی لازم است. وحدت مذهبی است‏‎ ‎‏که این اجتماع عظیم و فشرده را ایجاد می کند. اگر علاقه به‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56

‏استقلال ایران دارید، وحدت مذهبی داشته باشید.(79)‏

‏21 / 1 / 43‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏من با کمال تأسف از وضع ایران، به شما دانشجویان داخل و خارج‏‎ ‎‏امیدوارم؛ امید روزی که کشور از لوث وجود اجانب و عمال آنها‏‎ ‎‏پاک شود. شما ای جوانان عزیز! یأس به خود راه ندهید، حق پیروز‏‎ ‎‏است... .‏

پرهیز از مخالفتهای بی اساس 

‏     بر شما جوانان روشنفکر و دانشمند است که از اوضاع عبرت‏‎ ‎‏بگیرید و بر اجتماع خود افزایش دهید و از مخالفتهای بی اساس‏‎ ‎‏احتراز کنید و مکتبهای بی اساس دیگران را کنار گذاشته، به مکتب‏‎ ‎‏مترقی اسلام روآورید و در راه حق و محو باطل دست به دست هم‏‎ ‎‏دهید و مردم را از اهداف پاک اسلام باخبر کنید و از جنایات و‏‎ ‎‏خیانات عمال اجانب پرده بردارید و از خداوند متعال استمداد‏‎ ‎‏کنید، «اِنَّهُ وَلِیُّ التَّوْفیق». (80)‏

‏4 / 7 / 55‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

پیروی از احکام اسلام

‏هان، ای عزیزان من! در محیط مدارس و دانشگاهها و دانشسراها‏‎ ‎‏آگاهانه و متعهد به پاخیزید و به هم پیوندید و برای نجات اسلام و‏‎ ‎‏کشور کوشش کنید و قبل از هر چیز عملاً از احکام پر ارج اسلام که‏‎ ‎‏سعادت ملتها را بیمه نموده است پیروی کنید و جناحهایی را که در‏‎ ‎‏اثر تبلیغات اجانب، فریب خورده و بعضی مکتبها را پذیرفته اند و‏‎ ‎‏یا به آنها تمایل پیدا کرده اند، از حیلۀ دشمن آگاه کنید و جنایتهای‏‎ ‎‏سران حیله باز مکتبهای منحرف را افشا کنید و برای نجات کشور،‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 57

‏از تفرقه و تشتت، سخت احتراز کنید و با صراحت خواستهای ما‏‎ ‎‏را که خواست همۀ مستضعفین است به آنان گوشزد کنید و شعار‏‎ ‎‏ما را ـ که شعار ملت محروم و مظلوم است ـ به آنان پیشنهاد کنید،‏‎ ‎‏باشد که با شناخت صحیح به شما بپیوندند و از طرف من به آنان‏‎ ‎‏بگویید اسلامی که شما از زبان دیگران یا ناآشنایان به مکتب قرآن‏‎ ‎‏شنیده اید و یا منحرفان تفرقه طلب و عمال استعمارگران به شما‏‎ ‎‏معرفی کرده اند اسلام نیست؛ بیایید اسلام عزیز را از دانشمندان‏‎ ‎‏آشنا به منطق قرآن بشنوید و در آن، چیزی را که بالاتر از آمال و‏‎ ‎‏افکار شماست بیابید و گول مبلغان استعمارگران را مخورید؛ یک‏‎ ‎‏نظر سطحی به وضع سران اینگونه کشورها کافی است که شما را‏‎ ‎‏بیدار کند.(81)‏

‏16 / 7 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری و شناخت عوامل نفاق

‏طلاب علوم دینی و دانشجویان با هم روابط دوستانه و فعالانه‏‎ ‎‏داشته باشند و بر اساس به دست آمدن استقلال و آزادی و خلع ید‏‎ ‎‏غاصبان از حقوق ملت در تمام ابعادش، به سایر طبقات ملت‏‎ ‎‏بپیوندند... .‏

‏     بسیار هوشمندانه به مسائل روز نظر کنید و گول خدعه های‏‎ ‎‏دستگاه شاه را که با طرحهای مختلف می خواهد ایجاد نفاق کند‏‎ ‎‏نخورید؛ زیرا از قراری که شنیده می شود، می خواهند گروهی از‏‎ ‎‏دست نشاندگان و مأمورین شاه را وادار کنند و در دانشگاهها‏‎ ‎‏شعارهای کمونیستی بدهند تا مردم را از خطرات آن بترسانند.‏‎ ‎‏«حزب توده» حزب کثیف مرتبط به دستگاه شاه است و تمام‏‎ ‎‏شعارها و نمایشها برای سست کردن نهضت اسلامی و نجات شاه‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

‏از سقوط و برقرار داشتن دستگاه چپاول و پایدار ماندن چرخهای‏‎ ‎‏سوء استفاده از مخازن ملت محروم است، شما دانشجویان عزیز‏‎ ‎‏موظفید این نقشۀ شیطانی را نقش بر آب کنید.(82)‏

‏16 / 7 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تجهیز به علم و تقوا و شعور انقلابی ـ اسلامی 

‏فرزندان عزیزم! دیگر این شمایید که باید هرچه بیشتر کوشش‏‎ ‎‏کنید تا نهال آزادی و استقلال کشور را آبیاری کنید. فردای شما‏‎ ‎‏فردای دشواری است که اگر مجهز به علم و تقوا و شعور انقلابی ـ‏‎ ‎‏اسلامی شدید، پیروزی تان حتمی است؛ و اگر خدای نکرده در‏‎ ‎‏این مرحله کوتاهی کنید مسئولیت آن به عهدۀ خود شماست. هرگز‏‎ ‎‏اجازه ندهید که عده ای معدود، چون گذشتۀ تلخ روزهای استبداد،‏‎ ‎‏بر شما حکومت کنند. اصل دمکراسی اسلامی را فراموش‏‎ ‎‏نکنید... .‏

‏     اکنون خوشوقتم که شرایط به سود ملت ستمدیدۀ ما دگرگون‏‎ ‎‏شده است و همین مسئولیت و تعهدی که در ماههای گذشته‏‎ ‎‏ایجاب می کرد تا دست به اعتصابات و تظاهرات بزنید امروز‏‎ ‎‏ایجاب می کند تا کار تحصیلی خود را با کمال جدیت و در محیطی‏‎ ‎‏آرام از سر گیرید... .‏

‏     رمز پیروزی ما وحدت کلمه بوده است. اکنون با کمال خضوع‏‎ ‎‏می خواهم تا از اختلافات دست برداشته و برای فردای خود فکر‏‎ ‎‏اساسی کنید و از هرگونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب‏‎ ‎‏و بد را نابود می کند.(83)‏

‏30 / 11 / 57‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 59

معلومات همراه با مهار نفس و امانتداری 

‏مهم در دانشجویی و در دانشیاری و در استادی و در شاگردی و در‏‎ ‎‏تربیت [و] در علم این است که یک تربیت صحیح همراه علم‏‎ ‎‏باشد. عالِم تربیت شده به تربیت انسانی، که همان تربیت اسلامی‏‎ ‎‏است. کوشش کنید که هر قدمی که برای علم برمی دارید، برای‏‎ ‎‏عمل ظاهری و برای اعمال باطنی، ایجاد تقوا در خودتان، ایجاد‏‎ ‎‏استقامت، امانت در خودتان بکنید که وقتی از دانشگاه ان شاءالله ‏‎ ‎‏بیرون می آیید یک انسانی باشید که هم معلومات داشته باشید و‏‎ ‎‏هم امانتدار باشید. برای معلوماتتان، هم امانتدار باشید و هم تزکیۀ‏‎ ‎‏نفس کرده باشید؛ نفس خودتان را مهار کرده باشید. نفس انسان‏‎ ‎‏سرکش است و سرکشی آن انسان را به زمین می زند. همان طوری‏‎ ‎‏که اگر انسان سوار یک اسب سرکش باشد و مهار نداشته باشد این‏‎ ‎‏اسب سرکش انسان را به هلاکت می رساند، نفس انسان بدتر از هر‏‎ ‎‏سرکشی است. سرکشی نفس، انسان را به هلاکت می رساند. هر‏‎ ‎‏قدمی که برای تعلیم و تعلم برمی دارید، همراه آن قدم، قدمی‏‎ ‎‏باشد برای مهار کردن نفستان که از این سرکشی که دارد و آزادی‏‎ ‎‏که برای خودش فرض می کند که هیچ مهاری در کار نباشد؛‏‎ ‎‏خودتان مهار کنید نفس خودتان را...‏

‏ ‏

‏     ... شماها ذخایر این مملکت هستید، جوانید، دانشجو هستید،‏‎ ‎‏ذخیرۀ این مملکت هستید، طوری بکنید که این ذخیره ها برای‏‎ ‎‏مملکتتان مفید واقع بشود و خودتان را اصلاح بکنید تا ان شاءالله ‏‎ ‎‏یک انسانهای متعهد صحیح العمل امین؛ کشورتان دست خودتان و‏‎ ‎‏خودتان اداره اش بکنید. آدم امین را هیچ کس نمی تواند مُعْوَجش‏‎ ‎‏کند. اشخاصی که اعوجاج دارند اینها امانت ندارند؛ اینها‏‎ ‎‏صلاحیت ندارند.(84)‏

‏17 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 60

رمز پیروزی در اتحاد گروههای دانشجویی 

‏آنچه کراراً تذکر داده ام و رمز پیروزی است، اتحاد گروههای‏‎ ‎‏دانشجویی و تشکیل یک گروه اسلامی ـ ملی است در مقابل‏‎ ‎‏منحرفان که کوشش دارند تفرقه بیفکنند و شما جوانان عزیز را ـ که‏‎ ‎‏امید کشور هستید و سعادت و ترقی میهن بسته به فعالیت‏‎ ‎‏شماست ـ به تباهی بکشند و نگذارند در راه تعالی کشور قدم‏‎ ‎‏بردارید و به علم و ادب ـ که مایۀ پیشرفت و رهایی از استعمار و‏‎ ‎‏استثمار نو و کهنه است ـ اشتغال پیدا کنید؛ و باید بدانید اختلاف و‏‎ ‎‏تفرقه سرچشمۀ تمام بدبختیها و اسارتهاست. ممکن است عناصر‏‎ ‎‏فاسدی در دانشگاه و سایر مدارس در بین جوانان ما نفوذ کنند و با‏‎ ‎‏برنامه ای حساب شده تفرقه افکنی کنند. لازم است با هوشیاری‏‎ ‎‏آنان را شناسایی کنید و بشناسانید، که جوانان عزیز ما از توطئه‏‎ ‎‏آنان مطّلع شوند و در راه خنثی نمودن آن کوشا شوند. (85)‏

‏31 / 6 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

آلت دست واقع نشدن 

‏من از همۀ قشرها، خصوصاً از جوانهای دانشگاهی و دانشسرایی‏‎ ‎‏و محصِّلین، خواهش می کنم یک قدری توجه داشته باشند به‏‎ ‎‏اینکه آلتِ دست، یک وقت واقع نشوند که با یک طوری که خود‏‎ ‎‏شماها هم نمی توانید مطّلع بشوید چه است، همچو مطلب را‏‎ ‎‏درست می کنند که هر که اعتقاد کند که نه، الآن باید اعتصاب کرد،‏‎ ‎‏الآن باید ریخت در خیابان! اگر نریزیم در خیابان، چه خواهد شد.‏‎ ‎‏شما بدانید که هر چه آرامتر باشد مملکت، بهتر می شود‏‎ ‎‏اصلاحش کرد.(86)‏

‏6 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 61

توصیه به خودیابی دانشجویان 

‏شما دانشجوهای عزیز خودتان در صدد این باشید که از غربزدگی‏‎ ‎‏بیرون بیایید. این گمشدۀ خودتان را پیدا کنید. گمشدۀ شما خودتان‏‎ ‎‏هستید. شرق خودش را گم کرده و شرق باید خودش را پیدا بکند.‏‎ ‎‏آنها در صددند که با هر ترتیب شده است خودشان را به ما تحمیل‏‎ ‎‏کنند و شما باید مقاومت کنید. شمایی که می خواهید مستقل‏‎ ‎‏باشید، می خواهید آزاد باشید، می خواهید خودتان سرپای‏‎ ‎‏خودتان ایستاده باشید، باید همۀ قشرها در این مملکت، همۀ‏‎ ‎‏قشرها بنای بر این بگذارند که خودشان باشند. (87)‏

‏12 / 10 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

توصیه بر حفظ کتابهای شهید مطهری 

‏اکنون شنیده می شود که مخالفین اسلام و گروههای ضد انقلاب‏‎ ‎‏درصدد هستند که با تبلیغات اسلام شکن خود، دست جوانان‏‎ ‎‏عزیز دانشگاهی ما را از استفاده از کتب این استاد فقید‏‎[1]‎‏ کوتاه‏‎ ‎‏کنند. من به دانشجویان و طبقۀ روشنفکران متعهد توصیه می کنم‏‎ ‎‏که کتابهای این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی‏‎ ‎‏فراموش شود.(88)‏

‏27 / 12 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حضور در سنگر مساجد

‏شما دانشگاهیها، شما دانشجوها، همه تان مساجد را بروید پر‏‎ ‎‏کنید. سنگر است اینجا. سنگرها را باید پر کرد. (89)‏

‏14 / 3 / 59‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 62

تلاش در جهت تقویت ایمان

‏کوشش کنید که در این دانشکده ها و دانشگاهها که هستید، ایمان‏‎ ‎‏را در خودتان تقویت بکنید. ایمانی که هم در اینجا شما را‏‎ ‎‏شرافتمند می کند و هم در پیشگاه حق آبرو دارید و با آبرومندی‏‎ ‎‏وارد می شوید به حق تعالی.(90)‏

‏15 / 3 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اصلاح مملکت در گرو اصلاح معلم و دانشجو

‏این محفل،‏‎[2]‎‏ محفل معلم و دانشجوست؛ دو گروهی که اگر‏‎ ‎‏اصلاح بشوند، یک مملکت را اصلاح می کنند و اگر ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ در غیر این معنا باشند، کشورها به تباهی کشیده‏‎ ‎‏می شوند.‏

‏     مقام معلّم و مقام دانشجو که باید مغز متفکر یک ملت را‏‎ ‎‏تشکیل بدهد، از اموری است که باید به آن توجه زیاد بشود و‏‎ ‎‏وظیفۀ معلم و دانشجو مشخص باشد تا ان شاءالله ، بر آن طریقی که‏‎ ‎‏اسلام می خواهد و مقام انسانیت اقتضا می کند، از همان طریق راه‏‎ ‎‏بروند و طیّ مقامات را بکنند و به آنجایی برسند که انسان‏‎ ‎‏شوند.(91)‏

‏9 / 6 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

شناسایی عوامل فساد در مراکز آموزشی 

‏اکنون بر دانش آموزان و دانشجویان عزیز و اساتید و معلمان متعهد‏‎ ‎‏است که با تمام توان و قدرت در شناسایی عوامل فساد کوشش‏‎ ‎‏کنند و محیط آموزش و پرورش را از لوث وجود آنان پاک نمایند؛ و‏‎ ‎‏گمان نشود که این نفوذ فقط برای انحراف دانشگاههاست، که‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

‏منحرفین و منافقین برای نفوذ در دبیرستانها بلکه دبستانها اهمیت‏‎ ‎‏بیشتری قائلند، تا جوانان را برای انحراف دانشگاهها مهیا‏‎ ‎‏کنند.(92)‏

‏31 / 6 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

نقش وحدت در سازندگی کشور

‏امروز دانش آموزان باید سعی کنند تاریخ انقلاب اسلامی مان را و‏‎ ‎‏نقش وحدت بین خودشان و دانشگاهیان را با روحانیون بیاموزند؛‏‎ ‎‏زیرا اگر روحانیون، شما را و شما، روحانیون را بشناسید و با هم‏‎ ‎‏تفاهم کنید، مطمئن باشید که جناحهای غربزده و شرقزده از‏‎ ‎‏منافقان و چپگرایان و دیگر خرابکاران و منحرفان بر شما و کشور‏‎ ‎‏اسلامی تان طمع نخواهند کرد؛ و اگر هم طمع کنند، با شکست‏‎ ‎‏قطعی مواجه خواهند شد.‏

‏     و بدانید که بی انگیزه نبوده است که رژیم سابق از شاعران و‏‎ ‎‏نویسندگان و سخنگویان و شایعه سازان و روزنامه نگاران وابسته‏‎ ‎‏برای تفرقه بین این دو گروه استفاده می کردند، که متأسفانه آنچنان‏‎ ‎‏در این امر موفق شدند که این دو قشر دشمن سرسخت یکدیگر‏‎ ‎‏شدند، و رفت و آمد هر گروه در محیط دیگری ممنوع اعلام شده‏‎ ‎‏بود و هیچ یک چشم دیدن دیگری را نداشت و این اختلاف را‏‎ ‎‏رضا خان و پسرش دامن زدند تا کشور ایران را در تمامی ابعاد‏‎ ‎‏وابسته به قدرتها کردند و آنچنان مردم را از خود و فرهنگ خود و‏‎ ‎‏فرهنگ غنی اسلام بیگانه کردند که در هر چیز، خود را به‏‎ ‎‏بیگانگان محتاج و خویشتن را فاقد همه ارزشها می دانستند و این‏‎ ‎‏فاجعه موجب گردید تا کشور و اسلام بزرگ را عقب نگه دارند و‏‎ ‎‏به سر این کشور و ملت، آن آمد که همه می دانید که جبران آن‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

‏محتاج به فعالیت همه جانبۀ شبانه روزی ملت و دولت و شما‏‎ ‎‏می باشد؛ و امید است تا با هماهنگ شدن همگان و راهنماییهای‏‎ ‎‏متفکران و عالمان متعهد و بیرون راندن یأس و ناامیدی از خود و‏‎ ‎‏یافتن خویشتن خویش و فرهنگ عظیم خود، بزودی به استقلال‏‎ ‎‏کامل دست یابیم و ملت مظلوم بتواند به مدارج عالیۀ معنوی و‏‎ ‎‏مادی خود برسد.(93)‏

‏1 / 7 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری و جلوگیری از شکل گیری انحرافات 

‏دانشگاه که باز شده است، بدانند این جوانهاکه دستها ممکن است‏‎ ‎‏در کار باشد که باز مسائل را طور دیگری کنند و شماها را منحرف‏‎ ‎‏کنند . همان دفعۀ اولی که شما از یک استاد یا از یک دانشجو یک‏‎ ‎‏چیز انحرافی دیدید، همان دفعۀ اول گزارش بدهید تا جلویش‏‎ ‎‏گرفته بشود. (94)‏

‏28 / 9 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حضور در عرصه های مختلف انقلاب 

‏یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند.‏‎ ‎‏فرق مابین دانشگاهی و دانشجو و مثلاً مدرسه ای و اینها نیست،‏‎ ‎‏همه شان با هم هستند. اینکه در دانشگاه رفتند و یک همچو‏‎ ‎‏مطلبی را گفتند، این یک توطئه ای است برای اینکه شما جوانها را‏‎ ‎‏مأیوس کنند. ‏

‏     بیدار باشید! توجه کنید! اینها با توطئه هایشان می خواهند کار را‏‎ ‎‏انجام بدهند، نمی توانند با دخالت نظامی کار بکنند، اینها‏‎ ‎‏می خواهند با شیطنتهایشان کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

‏شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به‏‎ ‎‏ما زدند و ما بسیار ضرر خوردیم و آنها هم بسیار نفع بردند. این‏‎ ‎‏مطلب شکست خورده. حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین‏‎ ‎‏است؛ یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند،‏‎ ‎‏باقی شان بروند سراغ کارشان؛ یعنی مردم بروند سراغ کارشان،‏‎ ‎‏هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملاّ‏‎ ‎‏بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران؛‏‎ ‎‏برای اینکه آن، یک عده از علما را کنار می گذاشت، منتها به‏‎ ‎‏واسطه آنها هم یک قشر زیادی کنار گذاشته می شوند، این تمام‏‎ ‎‏ملت را می خواهد کنار بگذارد؛ یعنی نه اینکه این می خواهد‏‎ ‎‏مجتهد را داخل کند، این می خواهد مجتهد را با دست همین ملت‏‎ ‎‏از بین ببرد. باید دانشگاهیها متوجه باشند که اگر چنانچه افرادی‏‎ ‎‏در دانشگاه هستند که شیطنت دارند می کنند، اینها را باید توجه‏‎ ‎‏کنند که گول اینها را نخورند. خودشان دخالت در امور انتخابات‏‎ ‎‏بکنند. انتخابات سرنوشت حتی شمایی که در آنجا هستید را‏‎ ‎‏تعیین می کند.(95)‏

‏9 / 12 / 62‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 66

  • ) شهید مرتضی مطهری.
  • ) دانشجویان پاکستانی و معلمان ایرانی.