بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
فصل اول: دانشمندان، علما و اساتید حوزه و دانشگاه
الف) اهمیت رسالت حوزه و دانشگاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

الف) اهمیت رسالت حوزه و دانشگاه

الف) اهمیت رسالت حوزه و دانشگاه 

‏ ‏

انسانیت به علم و تقواست 

‏اسلام طوری نیست که برای طبقۀ بالا یک بالایی قائل باشد، ولو‏‎ ‎‏برای طبقۀ دانشمندان؛ البته [برای] متقی مرتبۀ بالاتر هست برای‏‎ ‎‏اینکه مرتبۀ انسانیت ایشان بالاتر است. اسلام به انسانیت انسان‏‎ ‎‏ارج می گذارد؛ انسانیت انسان به علم و تقواست، به دانشمندی و‏‎ ‎‏تقواست. کسی که علم و تقوا دارد، این به دیگران مقدم است؛ و‏‎ ‎‏کسی هرچه هم دارایی داشته باشد ولی علم و تقوا نداشته باشد،‏‎ ‎‏ابداً در اسلام ارجی ندارد.(1)‏

‏12 / 1 / 58‏

‏*  *  *‏

 

 

دانشگاهی و روحانی، منشأ صلاح و رستگاری جامعه 

‏روحانیون با دانشگاهی یک مسیر دارند؛ و مسئولیت این دو طایفه‏‎ ‎‏از همۀ طوایف دیگر بیشتر است چنانچه شغلشان شریفتر است‏‎ ‎‏برای اینکه با شغل دانشگاهی و روحانی اگر چنانچه به شرایط‏‎ ‎‏عمل بشود، انسان درست می شود. این است که این شغل، شغل‏‎ ‎‏انبیا بوده است. تمام انبیا برای آدم درست کردن آمدند؛ و قرآن‏‎ ‎‏کتاب آدم سازی است. پس این شغل یک شغل بسیار شریفی است.‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 3

‏و مسئولیت بسیار زیاد است؛ برای اینکه در این دو دانشگاه،‏‎ ‎‏دانشگاه روحانی و دانشگاه آقایان، در این دانشگاههاست که‏‎ ‎‏مقدرات کشور، چیزهایی که باید در کشور درست بشود، منشأ آن‏‎ ‎‏این دو دانشگاه است.(2)‏

‏3 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

افاضل و دانشمندان، سررشته دار فضیلت کشور

‏اگر افاضل و دانشمندانی که با فضیلت هستند، با فضیلت انسانی‏‎ ‎‏هستند، اینها سر رشته دار یک کشور بشوند، فضیلت در آن کشور‏‎ ‎‏زیاد می شود، برای اینکه در آن مقامی که هستند، مردم به حسب‏‎ ‎‏عادت توجه به آنها دارند و حرفهای آنها در ذهنهای عمومی مردم‏‎ ‎‏کارگر است و تأثیر می کند. و چه بسا حرف یک نفر آدمی که در‏‎ ‎‏جامعه مورد توجه است یک جامعه را رو به فساد ببرد. و همین‏‎ ‎‏طور از آن طرف، یک حرف آدمی که در جامعه توجه به او دارند،‏‎ ‎‏ممکن است یک جامعه را رو به صلاح ببرد.(3)‏

‏10 / 11 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

علما، حافظان اسلام

‏این علما اگر نباشند، اسلام از بین می رود. اینها کارشناسهای اسلام‏‎ ‎‏هستند و حفظ کردند اسلام را تاکنون و باید اینها باشند تا اسلام‏‎ ‎‏محفوظ بماند.(4)‏

‏18 / 6 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

روحانیون، عاملین اصلی حیات اسلام 

‏اسلام به دست روحانیون تا حالا زنده ماند[ه]. هیچ قشری، هیچ‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 4

‏قشری در این مسأله دخالت نداشته است، جز خود روحانیون و‏‎ ‎‏خطبایی که در دنبالۀ آنها بودند. (5)‏

‏ ‏

‏4 / 8 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

نقش اساتید در اصلاح جامعه 

‏اساتید دانشگاه بدانند که اگر دانشگاه را بسازند، کشورشان را بیمه‏‎ ‎‏کرده اند تا آخر.(6)‏

‏28 / 6 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 5