فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏مقدمه‏ .......................................................................................................................................... ‏3‏

‏فهرست اجمالی‏ .............................................................................................................................. ‏7‏

‏جامعیت و جاودانگی اسلام و احکام آن‏

‏با توجه به عنصر زمان و مکان‏

‏مقدمه‏ ..................................................................................................................................... ‏11‏

                     ‏‏مبحث اول‏‏بررسی علل جامعیّت و جاودانگی شریعت اسلام و احکام آن‏

‏گفتار اوّل: رمزهای جامعیّت و جاودانگی شریعت اسلام و احکام آن‏

‏الف) تناسب با فطرت انسانها‏

‏1 ـ دلیل تناسب در بیان خالق‏

‏2 ـ بررسی تطبیقی بعضی از احکام اسلام با فطرت بشر‏

‏ب) تناسب با فطرت انسانها به حکم عقل و علم‏

‏1 ـ تناسب شریعت با عقل‏

‏2 ـ تناسب شریعت با علم‏

‏نتیجه‏ ...................................................................................................................................... ‏34‏


کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 445

گفتار دوّم: بنای شریعت اسلام و احکام آن بر مصالح و مفاسد

‏الف) جامعیّت و جاودانگی، لازمۀ ذاتی شریعت و احکام آن‏

‏1 ـ بعد از پذیرش ختم نبوّت و قطع رابطۀ وحی برهان خلف و نقض غرض‏

‏2 ـ برهان دور و تسلسل‏

‏ب) مسیر بودن اسلام در هدایت انسان به سوی حق‏

‏نتیجه‏ ................................................................................................................................ ‏49‏

‏گفتار سوم‏‏کیفیّت قضایای شرعی‏

‏الف) عام بودن عناوین خطابات احکام و قوانین اسلامی.‏

‏ب) حقیقی بودن قضایای شرعی‏

‏ ‏

‏              مبحث دوّم: بررسی ادلّه و اقوال دانشمندان دربارۀ جامعیّت و جاودانگی اسلام‏

‏گفتار اوّل: بررسی اقوال دانشمندان دربارۀ جامعیت و جاودانگی اسلام‏

‏الف) قلمرو دین اسلام (از جهت محتوا)‏

‏ب) جهانشمولی اسلام (از جهت افرادی)‏

‏ج) خاتمیّت و جاودانگی شریعت و احکام آن‏

‏گفتار دوّم: دلایل عقلی‏

‏الف) حکم عقل به عدم جواز نسخ حکمی از احکام شریعت به طور کلی‏

‏ب) مقتضای طبیعت و ماهیّت (وظیفه خالق و مخلوق، رابطه بین عبد و معبود،‏‎ ‎‏نیاز مطلق انسان و فیض مطلق الهی)‏ ‏76‏

‏گفتار سوّم‏‏دلایل شرعی‏

‏الف) آیات و روایات.‏

‏1 ـ آیات‏

‏2 ـ روایات‏


کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 446

‏ب) ضرورت دین و اتفاق کل‏

‏خاتمه و نتیجه گیری‏

‏پاورقی‏ ...................................................................................................................................... ‏89‏

‏ ‏

‏جامعیت دین‏

‏مقدمه‏ ................................................................................................................................... ‏101‏

‏(1)جامعیت و ادلۀ آن‏

‏1 ـ 1 ـ منظور از جامعیت‏

‏2 ـ 1 ـ اثبات جامعیت‏

‏توضیحی در باب خاتمیت‏

‏(2) تفاوت امت اسلامی با سایر امتها‏

‏1 ـ 2 ـ حرکت تکاملی و سیر تعادلی دین اسلام‏

‏2 ـ 2 ـ صیانت از زمینه های تحریف‏

‏3 ـ 2 ـ همگامی با پیچیده شدن روابط و تحول و تکامل اجتماعی‏

‏4 ـ 2 ـ دسترسی به منبع پایان ناپذیر‏

‏5 ـ 2 ـ داشتن نقشۀ کلی و جامع و تعیین راهها‏

‏ـ جمع بندی و نتیجه گیری‏

‏(3) قلمرو دین و تفسیر جامعیت‏

‏پرسشهایی دربارۀ جامعیت و قلمرو دین‏

‏1 ـ 3 ـ اقوال و نظریات‏

‏2 ـ 3 ـ مفسرین و جامعیت‏

‏3 ـ 3 ـ جامعیّت در اندیشه مفسرانِ معاصر‏

‏(4) ملاکهای جامعیّت‏


کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 447

1 ـ 4 ـ جنبۀ اول: جامعیت در منابع دین‏

‏2 ـ 4 ـ جنبۀ دوّم: جامعیت در آموزه ها و دستورات‏

‏3 ـ 4 ـ خصایص و ملاکهای جامعیت‏

‏نتیجه گیری‏

‏(5) جامعیّت در علوم اسلامی‏

‏1 ـ 5 ـ جامعیت در فقه و اصول‏

‏2 ـ 5 ـ جامعیت در علم کلام‏

‏3 ـ 5 ـ جامعیت و علوم قرآن‏

‏کتابنامه‏ ............................................................................................................................... ‏219‏

‏ ‏

‏                                                ‏‏جامعیت و جهانی بودن و جاودانگی دین از نظر قرآن‏

‏(1) جامعیت، جهانی بودن و جاودانگی دین‏‏و نقش زمان و مکان‏

‏1 ـ 1 ـ پیام امام و بیان مقصود ایشان‏

‏2 ـ 1 ـ مراد از جامعیت دین‏

‏3 ـ 1 ـ زمان و مکان و جامعیت، جهانی بودن و جاودانگی دین‏

‏(2) اثبات جامعیت دین از دیدگاه قرآن‏

‏1 ـ 2 ـ اهداف و قلمرو موضوعات قرآن کریم‏

‏2 ـ 2 ـ تفسیر «تبیاناً لکلّ شیئ» و «کلّ شیئ فصّلناه تفصیلاً»‏

‏نقد و نظر‏

‏3 ـ 2 ـ تفسیر «تبیاناً لکلّ شیئ» در روایات‏

‏(3) جامعیت، جهانی بودن و جاودانگی اسلام و راههای شناخت واثبات آن‏

‏1 ـ 3 ـ معنی صحیح «جامعیت دین» و اثبات آن‏

‏2 ـ 3 ـ راههای شناخت جهانی بودن اسلام‏


کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 448

جهانی بودن اسلام از نظر قرآن‏

‏3 ـ 3 ـ جاودانگی اسلام و راه های اثبات آن‏

‏کتابنامه‏ ............................................................................................................................... ‏264‏

‏ ‏

‏                                                           ‏‏عمومیت و جاودانگی اسلام‏

‏مقدمه‏ ................................................................................................................................... ‏269‏

‏1 ـ ادلّه عمومیت و جاودانگی اسلام‏

‏(1 ـ 1) دلایل عمومیت اسلام‏

‏(2 ـ 1) دلایل جاودانگی اسلام‏

‏2 ـ شبهۀ عمومیت و جاودانگی و نقد آن‏

‏3 ـ اسلام دین جامع و کامل‏

‏(1 ـ 3) دلایل جامعیت و کمال‏

‏(2 ـ 3) مراد از جامعیت و کمال‏

‏(3 ـ 3) نظر نهایی در مسألۀ جامعیت و کمال‏

‏4 ـ اسلام و مسألۀ زمان و مکان‏

‏5 ـ ثابت و متغیر‏

‏6 ـ آراء و نظریات در مورد تغییر احکام‏

‏(1 ـ 6) آراء منکرین هرگونه تغییر در احکام‏

‏(2 ـ 6) آراء معتقدین به ثبات در دین و تغییر در... .‏

‏(3 ـ 6) بررسی و نقد آراء‏

‏7 ـ نتیجه گیری و نظر نهایی‏

‏کتابنامه‏ .................................................................................................................................. ‏313‏‏                                                                 ‏‏بحثی دربارۀ نسخ‏

‏مقدمه‏

‏1 ـ نقش زمان و مکان در نظام آفرینش‏

‏2 ـ موارد تأثیر پذیری نظام تشریع از مقتضیات زمان و مکان‏

‏3 ـ نسخ‏

‏(1 ـ 3) معنا و مفهوم نسخ‏

‏(2 ـ 3) موارد استعمال نسخ در قرآن‏

‏4 ـ انساء‏

‏(1 ـ 4) انساء و شرایع آسمانی‏

‏(2 ـ 4) انساء و شریعت یهود‏

‏5 ـ علل استنکاف یهود از پذیرش نسخ‏

‏کتابنامه‏ .................................................................................................................................. ‏331‏

‏ ‏

‏ ‏

‏                                                                   ‏‏نسخ و زمان و مکان‏

‏پیشگفتار‏

‏ ‏

‏                                                        گفتار اول: کلیات‏

‏1 ـ 1 ـ اهمیت عنایت به نسخ‏

‏2 ـ 1 ـ معنای نسخ‏

‏3 ـ 1 ـ تفاوت نسخ با تخصیص و تقیید‏

‏4 ـ 1 ـ تفاوت بداء با نسخ‏

‏5 ـ 1 ـ شرایط نسخ‏

‏6 ـ 1 ـ تعالیم دین و قلمرو نسخ‏


کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 450

7 ـ 1 ـ نسخ، امری اجتهادی یا توقیفی‏

‏8 ـ 1 ـ محدودۀ زمانی نسخ‏

‏9 ـ 1 ـ اقسام نسخ‏

‏10 ـ 1 ـ شبهات نسخ‏

‏ ‏

‏گفتار دوّم: دلایل وقوع و اثبات نسخ‏

‏1 ـ 2 ـ آیاتی که بصراحت دربارۀ نسخ است.‏

‏2 ـ 2 ـ نمونه هایی  از ناسخ و منسوخ در شرایع پیشین‏

‏3 ـ 2 ـ مواردی از نسخ در احکام اسلام‏

‏ ‏

‏گفتار سوّم‏‏فلسفه نسخ و زمان و مکان‏

‏1 ـ 3 ـ فلسفۀ نسخ در احکام اسلام‏

‏2 ـ 3 ـ مصلحت در نسخ‏

‏3 ـ 3 ـ اقسام مصلحت‏

‏جمع بندی‏

‏کتابنامه‏ .................................................................................................................................. ‏421‏

‏ ‏

‏ ‏

‏سنّت و بدعت‏

‏مقدمه‏

‏1 ـ مرز میان بدعت و نوآوری‏

‏2 ـ تلقّی مفهوم بدعت از دیدگاه اسلام بعثت و از دیدگاه اسلام خلافت و سلطنت‏

‏3 ـ بدعت از نظر حضرت علی(ع)‏

‏4 ـ بدعت در قرآن‏

‏(1 ـ 4) ـ بدعت و تحریف دین، سهمگین ترین جنایت‏

‏(2 ـ 4) ـ بی ریشه بودن بدعت‏


کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 451

‏(3 ـ 4) ـ زمینه های بدعت و تحریف‏

‏(4 ـ 4) ـ نقش ویژۀ یهود در بدعت و تحریف‏

‏(5 ـ 4) ـ لفاظی و اصطلاح بافی بدعت گذاران‏

‏5 ـ سیره پیامبران بویژه پیامبر خاتم در قرآن‏

‏نتیجه‏

‏کتابنامه‏ .................................................................................................................................. ‏444‏

‎ ‎

 

‏ ‏

‎ ‎

کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 452