فصل دوم: منابع اروپایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: منابع اروپایی

فصل دوم:

منابع اروپایی 


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 297


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 298

Abbasi, David

‏1111‏   ‏ ‏ Regret de khomeini. French. Barcelone, Publigrafica aa Barcelone, 1993.   61p. Internet ‏. ‏

‏ترجمه عنوان: ‏تأسف از [امام] خمینی‏ ‏

Abbot, kenrick

‏1112‏   ‏ ‏ contemporary shi’ism as political ideology: the view’s of shariatmadari,   Thaleqani and khomeini. Ph. D. diss.  M c G ill   U niversity  ( Canada ),   M.A degree, 1990

‏نویسنده به اختلاف نظرات موجود میان رهبران شیعه در ایران دربارۀ‏‎ ‎‏حکومت، اجرای احکام اسلام و مبارزه با استبداد غرب اشاره کرده و‏‎ ‎‏دیدگاه این سه عالم را با روحانیون سنت گرا مقایسه می نماید. ‏

‏ترجمه عنوان: تشیع معاصر به عنوان ایدئولوژی سیاسی: نظرات [آیت الله]‏‎ ‎‏شریعتمداری، طالقانی، [امام] خمینی. ‏

Abdul Aziz bin Nik Mat, Haji Nik  

‏1113‏     peranan ulama dalam politik.  Malay.  Kuala Lumpur , GG Edar, 1994.   68p. Internet ‏. ‏

Abdullah, Ahmad

‏1114‏   ‏ ‏ Iran’s Revolution, causes & consequences.  Karachi , Tanzemm publishers,   1979 ‏. ‏

‎  ‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 299

‏ ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏عوامل و نتایج انقلاب ایران.‏ کراچی،‏

‏انتشارات تنظیم، 1979 . نوشته احمد عبدالله‏

Abidi, A. H. H. 

1115 «Iranian Revolution: Its Origins and Dimensions». International Studies, 18    (1979). P.129-165.

‏ ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «انقلاب ایران: ریشه ها و ابعاد». ‏نشریه‎ ‎مطالعات بین الملل‏، ش 18 (1979). ص 129 - 165. نوشتۀ الف. ح. ح‏‎ ‎‏ عابدی‏

1116 «Structural causes of the Iranian revolution». Merip reports, 87 (1980).   P.21-26.

‏ ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «عوامل ساختاری انقلاب ایران». ‏گزارش‎ ‎مریپ‏، ش 87 (1980). ص 21 - 26. ‏

Abraham, Antoine J.

1117 Khoumani The Islamic Fundamentalists: Contributions of Islamic Sciences   to Modem Civilization. Wyndham Hall Press, 1989. 60P.

‏دارای این مباحث است: ‏

Religon - Government And Institutions: Islam -  Iran ; Khurnayni, Ruhallah;.    1900-1989.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏[امام] خمینی و بنیادگرایی اسلامی، سهم‎ ‎علوم اسلامی در تمدن جدید.‏ انتشارات ویندهام هال، 1989.‏‎ ‎‏60 ‏‏ص‏‏ ‏‏نوشتۀ‏‏ ‏‏آنتونی‏‏ ‏‏آبراهام‏

Abrahamian, Errand 

1118 Iran Between two revolutions.  New Jersey , Ferst published,  Princeton .   University Press, 1982. 560P. Second Published; 1983.

ترجمه فارسی

ایران بین دو انقلاب.‏ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ احمد گل محمدی و محمد‏‎ ‎‏ابراهیم فتاحی. تهران، نشر نی، 1377. 709 ص‏‎.‎

‏نویسنده ضمن بررسی ریشه ها و عوامل و زمینه های انقلاب مشروطیت و‏‎ ‎‏ ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 300

‏انقلاب اسلامی و مقایسه آنها در بخش «مخالفان روحانی رژیم» آنان را به‏‎ ‎‏سه گروه: محتاط غیر سیاسی، مخالف میانه رو و مخالف تندرو تقسیم‏‎ ‎‏کرده و به رهبری امام خمینی می پردازد. در این قسمت اندیشه های‏‎ ‎‏حکومتی امام از کتاب ‏کشف الاسرار و ولایت فقیه‏ و سخنرانی های‏‎ ‎‏ایشان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. متی انگلیسی مشتمل بر یازده‏‎ ‎‏فصل با این عناوین است: ‏

Historical Background. Tbc Constitutional Revolution. Rcza Shah. Politics of   Social conflict. Tbe Evolving Political System. The Tudeb Part; Class Bases    of the Tudeh. Ethnic Bases of the Tudeh, The Politics of Uneven    Development, The Opposition. The Islamic Revolution.

1119 Khomeinism: Essays on the Islamic Republic.  Berkeley University  of   California  Press  London : Tauris, 1993. 188P.

‏نویسنده ذیل مقالات ذیل به بررسی آراء سیاسی و حکومتی امام خمینی‏‎ ‎‏نیز پرداخته است: ‏

Fundamentalisrn or populism: Perceptions of private property. Society and    the State; may day in the Islamic Repuhil; History Used and Abused; The    Paranoid Style in Iranian Politics.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏خمینیسم: مقالاتی دربارۀ جمهوری‎ ‎اسلامی ایران.‏ [آمریکا]، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، 1993. نوشتۀ‏‎ ‎‏یر‏‏و‏‏اند آبراهامیان‏

1120 Khomeini: Fundamentalist or Populist. New Left review [ Great Britain ],   1991. P.102-119.

‏ترجمه عنوان: ‏خمینی، بنیادگرایی و مردم مداری

‏نویسنده به بررسی دیدگاههای سیاسی و اجتماعی امام در زمینه مردم‏‎ ‎‏گرائی و برنامه های اجتماعی، مالکیت خصوصی و ویژگیهای ضد‏‎ ‎‏امپریالیستی و همچنین مخالفت شدید امام با سکولاریسم و انعطاف‏‎ ‎‏پذیری های سیاسی ایشان اشاره می کند. ‏

Afkhami, Mahnaz and Friedl, Erika 

1121 In the Eye of the strom: women in post - revolutionary  Iran London  and   New  york , 1. B. Touris Publishers, 1994. xi+227P.

‏مجموعۀ یازده مقاله از نویسندگان مختلف است که به کوشش مهناز افخمی‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 301

‏و اریکا فریدل تدوین شده است. در این مقالات بعضاً به حقوق زنان در‏‎ ‎‏ایران پس از انقلاب و آراء امام خمینی پرداخته اند. حقوق اساسی زنان‏‎ ‎‏مانند عدم مشروعیت رهبری (ولایت) آنها و حقوق اجتماعی و مدنی زنان‏‎ ‎‏در اندیشه‏‎ ‎‏ایشان  جایگاه ویژه ای دارد و مرتبط با اندیشه حکومتی ایشان‏‎ ‎‏است. ‏

1122 After Khomeini another despotism? English. Ravandi, 1982. Internet.

‏ترجه عنوان: ‏بعد از [امام] خمینی استبدادی دیگر

Afrasiabi, Kaveh L. 

1123 After Khomeini: new directions in  Iran 's foreign policy. English.  Boulder ,
USA , Westview Press, 1994. xii, 244P. Internet.

‏ترجمه عنوان:‏ بعد از [امام] خمینی، رهنمودهای جدید در سیاست‎ ‎خارجی ایران، ‏نوشته کاوه افراسیابی‏

Afshar, Halet 

1124 «Vrouwen en fundamentalism in khomeini's  Iran : een getuigenis».   Islamitisch jundametalism. Red. K. Wagtendonkand P. Aarts.   Muiderberg, 1986 (Medden - Oosten en Islam Publicaties, NR3).   P.119-131. 

1125 «After Khomeini». The Economis, Vol.31 L Jun. 1989. P .14-15

‏ترجمه عنوان: بعد از [امام]  خمینی‏

Agaev - SL 

1126 «Khomelni». Voprosy Istorii, 1989. Iss6, P.79-100.

‏ترجمه عنوان: ‏خمینی‏، نویسنده آگیو - سل‏

Ahmad 

1127 Von Mohammad zu Khomeini. German. Frankfurt am  Main , 1989.   Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏از محمد [ص] تا [امام] خمینی


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 302

Akhavi, Shahrough 

1128 «Clerical politics in  Iran  since 1979». In: Nikki Keddie and Eric Hooglund   (eds). The Iranian Revolution and the Islamic Republic: proceedings   of a conference. (The Woodrow, 1986). P. 17 - 28 .

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «سیاستهای مذهبی در ایران در سال 1979».‏‎ ‎انقلاب ایران و جمهوری اسلامی،‏ تدوین نیکی کدی و اریک‏‎ ‎‏هوگلاند. (مرکز مطالعات وودرو ویلسون، 1986). ص 17 - 28. نوشتۀ‏‎ ‎‏شاهرخ اخوی‏

1129 «The ideology and praxis of shi'ism in the Iranian revolution». Comparative   Studies in society and history, V. 25 (Apr. 1983). P.195-221.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «ایدئولوژی تشیع و کاربرد آن در انقلاب‏‎ ‎‏ایران». ‏نشریه مطالعات تطبیقی در جامعه و تاریخ،‏ ش 25 (آوریل‏‎ ‎‏1983). 195 - 221. ‏

1130 «Islam' Politics and Society in the thought of Ayatullah Khomeini, Ayatullah   Taliqani and Ali Shariati». Middle Eastern Studies, 24 (1988)    P404-431.

‏ترجمۀ‏‏ ‏‏عنوان‏‏: ‏‏اسلام،‏‏ ‏‏سیاست‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏جامعه‏‏ ‏‏در‏‏ ‏‏تفکرات‏‏ ‏‏آیت‏‏ ‏‏الله‏‏ ‏‏خمینی،‏‎ ‎‏آیت‏‏ ‏‏الله‏‏ ‏‏طالقانی‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏علی‏‏ ‏‏شریعتی‏‏. ‏

1131 Religino and Politics in Centemporary  Iran Clergy   State  relations in the   pahlavi period.  Albany New york  Press, 1980. 185P.

‏دارای این مباحث است: روابط روحانیت و حاکمیت شاه، نفوذ عالمان‏‎ ‎‏دینی، رویارویی روحانیت و دولت، روحانیون و حکومت اسلامی، در‏‎ ‎‏لابلای این مباحث به اندیشه های سیاسی و آراء حکومتی امام خمینی‏‎ ‎‏اشاره دارد. ‏

‏ترجمۀ عنوان و مشخصات: ‏مذهب و سیاست در ایران معاصر:‎ ‎روابط  روحانیون و دولت در دورۀ پهلوی.‏ نیویورک: آلبنی؛‏‎ ‎‏انتشارات نیویورک، 1980. 185 ص. ‏

1132 Shi'i social thought and praxis in recent Iranian history, Islam in the   contemporary world. Edited by Cyriac K. Pullapilly. Notre Dame,   Indiana, Cross Roads books, 1980.

‏ترجمۀ عنوان و مشخصات: ‏تفکر و الگوی عملی تشیع در تاریخ‎ ‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 303

ایران معاصر، اسلام در قرن حاضر.‏ انتشارات کراس ردز، 1980. ‏

Algar, Hamid 

1133 Islam and Revolution (Imam Khomeinis Writings and declarations).   Berkeley, Mizan Press, 1981. 460P .

‏شرح و تفسیر و تحلیل سخنان و کتاب ‏ولایت فقیه‏ امام خمینی به زبان‏‎ ‎‏انگلیسی است. عمده این کتاب تحلیل مسائلی همچون حکومت اسلامی،‏‎ ‎‏ولایت فقیه است. غیر از ترجمه متن ‏ولایت فقیه‏ و دیگر گفتارهای امام‏‎ ‎‏خمینی در این باره به تحلیل آنها پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏اسلام و انقلاب: نوشته ها و سخنرانی های امام‎ ‎خمینی،‏ ترجمه و شرح حامد الگار. ‏

1134 The Islamic Revolution in  Iran Qum , Ansariyan Publication, 1981.   118 P [1]

ترجمه فارسی

ایران و انقلاب اسلامی.‏ حامد الگار. ترجمۀ انتشارات سپاه پاسداران انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی. تهران، انتشارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، [1360].‏‎ ‎‏209 ص. ‏

‏نویسنده در صدد تاریخنگاری انقلاب اسلامی ایران بوده و در جاهای‏‎ ‎‏مختلف به تحلیل زندگینامه و آرا ء سیاسی امام خمینی پرداخته است. ‏

1135 The Islamic revolution in  Iran : transcript of a four -lecture course. English.   London , Open Press in association with the Muslim institute,   1980. Bibliography: p.70. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏حکومت اسلامی در ایران 

‏چاپ دیگر آن توسط انصاریان در سال 1980‏‎ ‎‏در قم صورت گرفته است. ‏

Aliev, S. 

1136 «Rukholla AI-Musavi Al-Khomeini», Aziia i Afrika Segodnia [ USSR ]. 1988    (10): 20-25 .


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 304

‏ترجمه عنوان: روح الله موسوی خمینی، نوشته اس. علیو. ‏

Ruhollah al-Musarvi .ilKhorneini. 

Alpher, .Joseph 

1137 «The Khomeini internationah ‏«‏ Washington  quarterly, V.3, Autumn 1980.   P.54-74.

‏ترجمه عنوان: بین الملل‏‎ ‎‏[امام] خمینی، نوشته جوزف آلفر ‏

Amir 

1138 The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic revolution. English.    Bethesda , Adler & Adler, 1986. 349P.

‏ترجمه عنوان: ‏روح خدا: خمینی و انقلاب اسلامی

Amir Arjomand, Said 

1139 «Religion, political and legitimate domination in Shi'ie Iran», Archive   Europeennes de sociologic, N0.20 (1979). P .59-109.

‏ترجمه‏‏ ‏‏عنوان‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏مشخصات‏‏: «‏‏مذهب،‏‏ ‏‏عملکرد‏‏ ‏‏سیاسی‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏حاکمیت‏‏ ‏‏مشروع‏‎ ‎‏در‏‏ ‏‏ایران‏‏ ‏‏شیعی‏‏». ‏نشریه جامعه شناسی اروپا،‏ ‏‏ش‏‏ 20 ( 1979).‏‎ ‎‏ص‏‏ 59 - 109. ‏‏نوش‏‏تۀ سعید امیر ارجمند‏

1140 «The Rule of God in  Iran ». Social - compass, 1989, 36, 4, P.539-548.

‏نویسنده حکومت ج. ا. ا. را حکومتی که اساس آن مشروعیت مطلق الهی‏‎ ‎‏است دانسته که بر مبنای بیانات و دیدگاههای امام خمینی تأسیس گردیده ‏‎ ‎‏و به توضیحاتی پیرامون آن می پردازد. ‏

‏ترجمۀ عنوان: حکومت خدا در ایران‏

1141 «Shi'Ite Islam and the revolution in  Iran ». Government and opposition, V.16   (Summer 1981). P.293-376.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «اسلام شیعی و انقلاب در ایران». ‏نشریه‎ ‎دولت و جناح‏ مخالف، ش 16 (تابستان 1981). ص 293 - 376. ‏

1142 «The state and khomeini's Islamic order». Iranian studies, N0.1-4, 1980.    P.147-164 .

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «دولت و قوانین اسلامی [امام] خمینی». ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 305

نشریه مطالعات ایرانی‏، ش 1 - 4 (1980). ص 147 - 164. ‏

1143 The Turban for The Crown, The Islamic Revolution in  Iran New york ,   Oxford University Press, incorporated, 1990, 302P,

‏دارای سه بخش ذیل است که هر بخش مشتمل بر فصلهایی است: ‏

‏پیدایش دولت و روابط اجتماعی جدید در ایران، بسوی تئوکراسی،‏‎ ‎‏ویژگی‏‏ ‏‏های انقلاب اسلامی ایران، نویسنده در هر بخش به آراء امام‏‎ ‎‏خمینی و نقادی آنها هم اهتمام ورزیده است. ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏عمامه به جای تاج: انقلاب اسلامی در‎ ‎ایران.‏ انتشارات آکسفورد، 1990. 302 ص. ‏

1144 Shiite Jurisprudence and Constitution - Making in the Islamic  republic  of
Iran New york , Stony Drook, 1990.

‏نویسنده به توضیح قانون اساسی ج. ا. ا. و تئوری حکومت اسلامی بر‏‎ ‎‏اساس ولایت فقیه که هر دو مبتنی بر تفکرات سیاسی امام خمینی می باشد‏‎ ‎‏پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏فقه شیعه و تأسیس قانون اساسی جمهوری اسلامی‎ ‎ایران

Amjad, Mohammad 

1145  Iran : From Royal dictatorship to theocracy.  Greenwood  publishing group,   1989.

‏ترجمۀ و مشخصات متن: ‏ایران: از دیکتاتوری سلطنتی تا حکومت‎ ‎مذهبی.‏ گروه انتشاراتی گرین وود، 1989. نوشتۀ محمد امجد‏

Amuzegar, Jahangtr 

1146  Iran 's Economy under The Islamic Republic.  London  and Newyork, I.B.   Tauris and Co ltd, 1993. 398P.

‏در بخشهایی به کارکرد ج. ا. ا. در بخش اقتصاد پرداخته و به تبع به‏‎ ‎‏بررسی آراء سیاسی امام خمینی و حکومت ایران پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی‏ نوشتۀ جهانگیر ‏‎ ‎‏آموزگار‏

1147 «Iran Under new management».  SAIS  Review, 18 i (1998). P.73-92.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 306

‏ترجمۀ عنوان: ایران و مدیریت جدید نوشتۀ جهانگیر آموزگار‏

Aneer, Gudmar 

1148 Imam Rauohullaah Khumainai, Shaah Muhammad Rizaa Pahlavai, and   the religious traditions of  Iran . English. U ppsala,  Stockholm , S.   Academiae Ubsaliensis, 1985. 93P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏امام روح الله خمینی، شاه محمدرضا پهلوی و سنت‎ ‎مذهبی ایران

1149 Articles and speeches presented at the International Congress to Examine   Aspects of Hadrat-e- Imam Khomeini's personality. English.  Tehran ,   Women's Society of the Islamic  Republic  of  Iran , 1990. 169P.   Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏مقالات و سخنرانیهای ارائه شده به کنگره بین المللی‎ ‎بررسی شخصیت حضرت امام خمینی

‏در مطاوی و لابلای بسیاری از این مقالات اندیشه حکومتی و سیاسی‏‎ ‎‏ایشان بررسی شده است. ‏

1150 Articles and speeches presented at the International Congress to Examine   Aspects of Hadrat-e- Imam Khomeini's personality. English.  Tehran ,   Women's Society of the Islamic  Republic  of  Iran , 1990. 169P.   Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏مقالات و سخنرانیهای ارائه شده به کنگره بین المللی‎ ‎بررسی شخصیت حضرت امام خمینی

Asaf, Hussain 

1151 Islamic Iran Revolution and counter - Revolution. First Published: Great   Britian,  Frances  Pinter, 1985. ix + 225 P.

‏انگیزه اصلی نویسنده بررسی انقلاب اسلامی ایران است ولی در جاهایی‏‎ ‎‏ار آن به تحلیل اندیشه های حکومتی امام خمینی پرداخته است. ‏

Askari, Hasan 

1152 «Khomeini's approach to men of other faiths». Newsletter, Centre for study of  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 307

Islam, 3 (1980). P.9-12.

‏ترجمۀ عنوان: رویکرد [امام] خمینی به انسان در مقایسه با اعتقادات‏‎ ‎‏دیگر، نوشتۀ حسن اصغری‏

1153 At war with humanity-: a report on the human rights records of Khomeini's   regime. English.  London , Sazman-i Mujahidin-i Khalq ( Iran )   (People's Mojahedin Organisation of  Iran ), 1982. 326P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏در جنگ با بشریت - گزارشی از حقوق بشر دربارۀ‎ ‎رژیم خمینی

Ayoob, Mohammed 

1154 «Between Khomeini and Begin: the Arah dilemma». World Today [N. S.]: 39:   7 / 8 (1983: July / AUG.). P.254.

‏ترجمه عنوان: بین [امام] خمینی و بگین، نوشته ایوب محمد‏

Ayyubi, Mohiuddin (ed) 

1155 Khomeini Speaks Revolution.  Karachi : Internitonal Islamic Pubishers,   1981.

‏تحلیل هایی از انقلاب اسلامی ایران و بررسی هایی از دیدگاههای سیاسی‏‎ ‎‏امام خمینی است که در لابلای آن نظرات ایشان دربارۀ حکومت اسلامی و‏‎ ‎‏تأثیر آن در دیگر کشورهای تحلیل شده است. ‏

‏ترجمه عنوان: ‏گفته های [امام] خمینی راجع به انقلاب‏، نوشتۀ‏‎ ‎‏محی الدین ایوبی‏

Azimi, Fakhreddin 

1156  Iran : the crisis of democracy. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏ایران: بحران دموکراسی.‏ نوشتۀ فخرالدین عظیمی‏

Bakhash, Shaul 

1157 «What Khomeini did».  New York  review of books, V.36, Jul. 1989. P.16-19.  

‏ترجمه عنوان: آنچه [امام] خمینی انجام داد. ترجمۀ شائول بخاش‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 308

1158 The Reign of the ayatollahs:  Iran  and the Islamic Revolution. English.    London I.  B. Tauris, 1985.  New York , Basic Books, 1990. 324P.    Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏سلطۀ آیت الله ها: ایران و انقلاب اسلامی.‏ لندن:‏‎ ‎‏انتشارات آی . بی .توریس ، 1985.‏

Banisadra, Ozra 

1159 Ayatollah Seyyed Ruhollalh Khomeyni Pour UN Gouvernement Islamique.    Traduction M. Kotobi et B. Simon. Paris, Fayolle, 1979. 139P

‏بررسی زندگی و افکار امام خمینی و دیدگاههای ایشان دربارۀ دولت‏‎ ‎‏اسلامی است. ‏

‏ ترجمۀ عنوان: ‏آیت الله سید روح الله خمینی، دولت اسلامی ناب.‎ ‎‏نوشتۀ عذرا بنی صدر‏

Banuazizi - A 

1160 «The Spirit of Allah - khomeinni and the Islamic Rvolution, hy A. Taheri»,    Third World Quarterly, 1988. Vol. 10, Iss 2, P.I040-1047.

‏ترجمه عنوان: روح خدا - خمینی و انقلاب اسلامی. نوشتۀ اِ - بنی عزیز‏

Bari , Zohurul 

1161 «Impact of The Iranin revolution on the movement of Islamic revival in the    Arab East», International studies, V.23 Jul - Sep 1986. P.239-255.

‏ترجمه عنوان: تأثیر انقلاب ایران بر نهضت احیاگری اسلامی در شرق‏‎ ‎‏عربی. نوشتۀ زهرل باری‏

Barthel, Guenter 

1162  Iran : from monarchy to republic. English. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏از پادشاهی تا جمهوری

Baqir Haidar 

1163 Khomeini's Vilayat-i Faqih and Islamic Political Philosophy. [n.p],  ‏]‏ n. d].

‏ترجمه عنوان: ‏ولایت فقیه [امام] خمینی و فلسفه سیاسی اسلام


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 309

Bayat Mangol 

1164 «The Iranian revolution of 1978-79: Fundamentalism or Modernity?».  Middle
East  journal, V.37, Winter 1983. P.30-42.

‏ترجمه عنوان: انقلاب 79 - 1978، ایران، بنیادگرایی یا تجدّد؟ نوشتۀ‏‎ ‎‏منگول بیات‏

Bazargan, Mehdi 

1165 «Oifener brief and Ayatollah Khomeini warning about continuation of the   destructive wan), Hannoversche studien uberden nitlleren Osten, 6   (1989). P.101-118, 137-145.

Beaufils, Gerard 

1166 Tous otages de Khomeiny, French. R. Cortina, 1987. 203P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏همه گروگان [امام] خمینی

Beheshti, Mohammad H. 

1167 Biografie von Imam Khomeini. German. Teheran, 1982. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏زندگینامه امام خمینی‏ نوشته محمد حسینی بهشتی‏

Behn, Wolfgang 

1168 Islamic revolution or revolutionary Islam in  Iran : a selected and annotated   bibliography of political publications from the overthrow of the Shah   until his death. English. 1980. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی در ایران

1169 The end of a revolution: a bibliograp hical postscript to the Islamic   revolution in  Iran , English. 1984. 83P. In ternet.

‏ترجمه‏‏ ‏‏عنوان‏‏: ‏پایان یک انقلابتکلمه کتابشناسی برای انقلاب‎ ‎اسلامی در ایران

Bernard, Cheryl 

1170 The government of God:  Iran 's Islamic Republic.  New York Columbia

University  press, 1984 .

‏ترجمه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏مشخصات‏‏ ‏‏متن‏‏: ‏حکومت خداجمهوری اسلامی ایران.‎ ‎‏ن‏‏یویورک، انتشارات دانشگاه کلمبیا، 1984. نوشتۀ شریل برنارد‏

1171 «Secularization, Industrialization, and Khomeini's Islamic Republic».    Political Science Quarterly, 94:2 (1979: Summer). 229.

‏ترجمه عنوان: سکولاریزم گرایی، صنعتی شدن و انقلاب اسلامی [امام]‏‎ ‎‏خمینی. ‏

Bewley, Geoffrey

1172 «TJ'avels in Khomeini's  Iran ». Quadrant, 29: 1/2 = 208 (1985: Jan./ Feb.).   100. 

‏ترجمه عنوان: مسافرت در ایران [امام] خمینی، نوشتۀ جفری بیولی‏

Bezzi, Emad

1173 «Islamic Revolution and new Islamic world order» .

مقاله ارائه شده به کنگره تبیین انقلاب اسلامی،‏ تهران، 1378. ‏

‏این مقاله در صدد اثبات این دیدگاه است که تحت تأثیر انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏یک نظم نوین جهانی به وجود آمده است و اولین آزمون واقعی این نظم‏‎ ‎‏جهانی مقدس را در مسئله سلمان رشدی می داند. ‏

‏ترجمه عنوان: انقلاب اسلامی و نظم نوین جهانی اسلام. نوشتۀ عماد بزی‏

Bhasin, Gurbeen 

1174 Khomeini's Millenium Vision and the Iranian Revolution.  Canada ,   University  of  windsor , 1994. 131P.

‏ترجمه عنوان: نظرات [امام] خمینی و انقلاب ایران. نوشته بهسین‏‎ ‎‏گوربین‏

Bill, James A. 

1175 «Power and religion in revolutionary  Iran ».  Middle East  Journal, 1982 36   (1). P.22A7.

‏ترجمه عنوان: قدرت و رابطه در ایران انقلاب، نوشته جیمز اِ بیل ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 310

‎1176 Biography. Ayatollah Khomeini - Holy terror. English. 1996. Internet.‎‎ ‎‏ترجمه عنوان: ‏بیوگرافی آیت الله خمینی

Bonnet, Yves 

1177 La trahison des ayatoollahs, ou, Le dossier Contre I'integrisme. Paris, J.   Picollec, 1995. 157P, [8]P .

‏نقد و بررسی برخی آراء سیاسی و حکومتی امام خمینی است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏خیانت آیت الله ها یا پرونده علیه بنیادگرائی اسلامی‏،‏‎ ‎‏نوشتۀ ایوز بند‏

Boulares, Habib 

1178 Islam: The Fear and The hope.  London  and New Jersey, Zed Books Ltd,   1990. 144P

‏چاپ اول کتاب در فرانسه در سال 1983 به ویراستاری ‏‎J. C. Lattes‎‏ بود. ‏

‏مشتمل بر دوازده بخش دربارۀ قدرت مذهبی و حاکمیت دینی در ایران‏‎ ‎‏است و ضمناً به اندیشه های سیاسی امام خمینی هم پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏اسلام: آزادی و آرزو، ‏نوشتۀ‏‏ حبیب بولرز‏

Bouman, .Iohan 

1179 Die islamische Revolution und Ayatollah Khomeini. German.  Wiesbaden ,   Orientdienst, 1980. Internet.

‏ترجمۀ عنوان: ‏انقلاب اسلامی و آیت الله خمینی

Brockett, Mary Ann 

1180 A Burkean Analysis of The use of Islamic symbols in The rhetoric of   Ruhhollah Musavi Khomeiny: 1963 to 1982 ( Iran ).  Kent   State
University  (0101) PHD, 1990. 336P.

‏نویسنده به دیدگاهها و استراتژی های امام خمینی در حکومت اسلامی‏‎ ‎‏ایران پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏تحلیل های برکیان درباره کاربرد سمبل های اسلامی‎ ‎در خطابه های روح الله موسوی خمینی،‏ نوشتۀ ماری آن بروکت‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 311

Brumberg, D. 

1181 «Khomeini's legacy: Islamic rule and Islamic Social justice». Spokesmen for   the despised: Fundamentalist leaders of the middle East. Ed. R. Scott   Appleby. Chicago,  University  of  Chicago  Press, 1997. P.16-82.

‏ترجمۀ عنوان: میراث [امام] خمینی: قانون و عدالت اجتماعی اسلامی،‏‎ ‎‏نوشتۀ د. برومبرگ‏

Brumberg, Daniel 

1182 Khomeini, the Islamic Republic of Iran, and the Arab world. EngIish.   Cambridge   University , Mass: Center for Middle Eastern Studies,   Harvard, 1987. 98P. Internet.

‏ترجمۀ عنوان: ‏[امام] خمینی، جمهوری اسلامی ایران و جهان عرب

Buchta, Wilfried 

1183 Die iranische Schia und die islamische Einheit 1979 - 1996. German.   Hamburg , 1997. 428P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏شیعه ایرانی و وحدت اسلامی از 1979 تا 1996

Calabrese, John 

1184 Revolutionary horizons: regionalforeign policy in post - Khomeini Iran.   English. New York, St. Martin's Press, 1994. 221P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏بینش انقلابی: سیاست خارجی منطقه ای بعد از‎ ‎[امام] خمینی در ایران

Calder, N. 

1185 «Accommodation and revolution in Imami shiite jurisprudence: Khomeini   and the calssical tradition».  Middle East  studies, V.18 (1982). P.3-20.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «اصلاحات و انقلاب در فقه شیعه امامیه: ‏

‏[امام] خمینی و سنت کلاسیک». ‏نشریه مطالعات خاورمیانه‏، ش 18‏‎ ‎‏(1982). ص 3 - 20. نوشتۀ ن. کالدر‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 312

Carlsen, Robin Woodswonth 

1186 Imam Ve onun islam Devrimi: cennetin ve cehennemin Icinde Bir   YOICUIUk.  Ankara , Endise, 1990. 252P.

‏ترجمه عنوان: ‏امام و انقلاب اسلامی او: سفری در بهشت و جهنم

1187 The Imam and his islamic revolution: a journey into heaven. English.   Victoria , B. C. Snow man Press, 1982. 191 P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏امام و انقلاب اسلامیش: سفری به بهشت

Caruchet, William 

1188 Khomeiny: Le Ianissaire de I'islam. Paris, Saurat, 1987. 380P.

‏ترجمۀ عنوان: ‏[امام] خمینی سرباز برگزیده اسلام،‏ نوشتۀ ویلیام‏‎ ‎‏کاروشه‏

1189 Chomeini, Ruh-allali Musawi Ayatollah: Staatslehre. German. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏روح الله موسوی خمینی

Charney-MD & Wright-R 

1190 «Now what (an Interview with wright, Robin of Post - Khomeini  Iran )». New   York Times Book Review, 1989. Iss NOV, P.8 .

‏ترجمه عنوان: گفتگو با رایت روبین درباره ایران بعد از [امام] خمینی،‏‎ ‎‏نوشته مد چرنی و روبین رایت‏

Chel Kowski, P. 

1191 «Khomeini's  Iran  as seen through hank notes». The Iranian revolution and   the Muslim World. Ed. D. Menashri.  Boulder . Westview Press,    1990. P.85-101.

‏ترجمۀ عنوان: ایران [امام] خمینی، نگاهی به بانک اطلاعات، نوشتۀ پی.‏‎ ‎‏شل کاوسکی‏

Chehabi, Houchang E. 

1192 Iranian politics and religious modernism: the liberation movement of  Iran   under the Shah and Khomeini. English.  London , Tauris, 1990.  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 313

342P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏سیاستهای ایرانی و مدرنیسم مذهبی: جنبش‎ ‎آزادیبخش ایران تحت شاه و خمینی

Chenal, A. 

1193 «Le Shiisme et les evenements d'Iran». Pouvoirs, 12 (1980). P.117-123.  

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «تشیع و رخداد در ایران». ‏نشریه پویور،‎ ‎‏ش 12 (1980). ص 117 - 123. نوشتۀ ا. چنال‏

Choueiri, Youssef 

1194 «The fundamental prlnciples of Islam». Routledge Encyclopedia of   Philosophy. Ed. Edward Craig. Vo15.  London  and  New York ,   Routlidge, 1998. P .10-11.

‏این مقاله به بررسی بنیادگرایی اسلامی و اصول آن پرداخته و ضمناً به‏‎ ‎‏اندیشه های سیاسی امام خمینی می پردازد. ‏

Clawson, Patrick 

1195 «Iran After Khomeni», Orb is, Y.34, Spring 1990. P.241-251.

‏ترجمه عنوان: «ایران بعد از امام خمینی». نوشتۀ پاتریک کلاوسون‏

Colvin, M. 

1196 «In the Name of God, the Khomeini Decade, hy R. Wright».  New York  Timew   Book Review, 1989. Iss NOY. P.8.

‏ترجمه عنوان: بنام خدا، دهۀ خمینی‏

Cottam, Richard W. 

1197 Khomeini, thefurure and US options. English.  Muscatine Iowa Stanley   Foundation, 1987. 44P.

‏ترجمه عنوان: خمینی،‏ آینده و انتخاب آمریکا‏ نوشتۀ ریچارد دبلیو‏‎ ‎‏کتم‏

1198 The Crimes of Khomeini :,. regime: a report on the violations of civil and


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 314

political rights by the Islamic Republic of Iran, Eng lis h . 2 .   International Solidarity Front for the Defense of the Iranian   People's Democratic Rights, 1982. 189P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏رژیم خمینی: گزارش درباره خشونت

Cropper, Jenny 

1199  Iran , a revolution betrayed. English. BBC, 1984. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏ایران، کار آمدی انقلاب

Cudsi, Alexander S. 

1200 Islam and power. English.

‏ترجمه عنوان: ‏اسلام و قدرت‏، نوشته الکساندر قدسی‏

Cticcioli, Carlo . 

1201 La sentencia del Ayatola. Spanish. 1989. Internet. 

Dabashi, Hamid 

1202  American   Academy  of Political and social science, Annals 500 (1988:    NOY.).138.

‏ترجمه عنوان: قدرت در اسلام: از محمد [ص] تا [امام] خمینی.‏‎ ‎‏نوشتۀ حمید دباشی‏

1203 «By what Authority - The Formation of Khnmeini Revolutionary Discourse,    1964 - 1977». Social Compass, 36:4 (,1989). 511.

‏ترجمه عنوان: با چه قدرتی - تکوین گفته های انقلاب [امام] خمینی از‏‎ ‎‏1964 – 1977‏

1204 «Islam and Revolution: writings and Declarations by Imam Khomeini, tr, by   Hamid Algar (nook Review)».  Middle East  Journal, 42:3 (1988:   Summer). 510.

‏ترجمه عنوان: اسلام و انقلاب: نوشته ها و اعلامیه های امام خمینی‏

1205 Theology of Discontent: The Ideological Foundations of the Islamic   Revolution in  Iran New york New york  University Press, 1992.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 315

‎600P.‎

‏ترجمۀ عنوان: ‏الهیات اعتراض: مبانی ایدئولوژیک انقلاب‎ ‎اسلامی ایران

‏بررسی مسائل و مبانی مختلف انقلاب اسلامی ایران است و بخشهایی را بر‏‎ ‎‏تحلیل آراء متفکران و سردمداران انقلاب اختصاص داده است از جمله به‏‎ ‎‏طور منبع به آراء سیاسی امام خمینی پرداخته است. ‏

Daddjou, Keywan 

1206 Mit Gottfuer die Macht: eine politische Biographie des Ayatollah Chomeini.   German. Reinbek bei  Hamburg , Rowohlt, 1987. 376P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏بیوگرافی سیاسی آیت الله خمینی‏، نوشته کیوان دادجو‏

Danziger, Nick 

‎1207 [ran: the Khomeini revolution. English. Harlow, Longman, 1989. 128P.‎

‏ترجمه عنوان: ‏ایران: انقلاب اسلامی

Darivs Robert 

1208 Khomeini's policy toward the Midlle East. In: J0hn Am0s and RaIph   Magnus (cds), Gulf security into the 1980s, Perceptuat and   strategic dimension Stanford: 1984.

‏ترجمه عنوان: ‏سیاست [امام] خمینی در خاور میانه‏ در کتاب: ‏امنیت‎ ‎خلیج [فارس] در دهه 1980.‏ ‏

‏ترجمه عنوان: سیاست [امام] خمینی در خاورمیانه. ‏

Deknejian, R. 

1209 «The Anatomy of Islamic Revival: crisis, Ethnic conflict and the Search for   Islamic Alternatives».  Middle East  Journal, 34, 1980. P .1-12.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «تحلیلی بر تجدید حیات فکری در اسلام:‏‎ ‎‏بحران مشروعیت، تضاد قومی و در جستجوی موقعیت های اسلامی». ‏

نشریه خاورمیانه،‏ ش 34 (1980). ص 1 - 12. نوشتۀ ر. دکنیجان‏

‎Dessouki, Ali E. Hillal‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 316

‎1210 Islam and power. English.‎

‏ترجمه عنوان: ‏اسلام و قدرت

‎1211 Die Politische Ordnungsform des Islam. German. 1982. Internet.‎

‏ترجمه عنوان: ‏نظام سیاسی اسلام

1212 Die Islamische Republik  Iran : Kurzbibiographie. German.  Hamburg ,   Deutsches Ubersee Institut, Ubersee - Dokumentation, Referat   Vorderer Orient, 1987. 34P. Internet.

Dokumentationsdienst moderner Orient: Kuzbibliographien.

‏ترجمه عنوان: ‏جمهوری اسلامی ایران: بیوگرافی کوتاه

1213 Die spaete Rache Khomeinis / Der neue Tatarensturm. German. ZDF   Video-BMG, 1993. Internet. 

Seire: Das Schwert des Islam.

‏ترجمه عنوان: ‏انتقام دیر هنگام خمینی / حمله جدید تاتارها

Digard, Jp 

1214 «Islam and revolution - writings and declarations of Khomeini, by   Khomeini». Archives de sciences sociales des religions, 1983. Vol 28,   Iss 56. P.270.

‏ترجمه‏‏ ‏‏عنوان‏‏: ‏‏اسلام‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏انقلاب‏‏: ‏‏نوشته‏‏ ‏‏ها‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏اعلامیه‏‏ ‏‏های‏‏ [‏‏امام‏‏] ‏‏خمینی،‏‎ ‎‏توسط‏‏ [‏‏امام‏‏] ‏‏خمینی؛‏‏ ‏‏نوشته‏‏ ‏‏جپ‏‏ ‏‏دیگارد‏

Djassemi, Mohammed 

1215 Macht und politische Ordnung im Islam: Die Theologie der Macht -    "Wilayat-i Faqih" von Ayatollah Khomeini. German. 1982. Internet.

‏ترجمه‏‏ ‏‏عنوان‏‏: ‏قدرت و نظام سیاسی در اسلام: خداشناسی قدرت

Doost - Mohammadi, Ahmad 

1216 The Line of the Imam (Shi'ite Islamic Revolution:  Iran ).  Claremont


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 317

‎Graduate‎‎ ‎‎School‎‎, 1984. 213P.‎

‏نویسنده به تبیین خط امام در ابعاد مختلفی پرداخته که از جمله به سیاست‏‎ ‎‏خارجی امام، سیاست جنگی، انقلاب فرهنگی و مسائل حکومتی‏‎ ‎‏پرداخته است. ‏

‏در اصل پایان نامه دکترای نویسنده در دانشگاه کلارمونت ‏‎Clormont‎‏ در‏‎ ‎‏1983 م بوده است. ‏

‏ترجمۀ عنوان و مشخصات: ‏خط امام (انقلاب اسلامی شیعه؛ ایران)‎ ‎‏مدرسه عالی کلارمونت، 1984. 213 ص. نوشتۀ احمد دوست محمدی‏

Doroshenko, Elena Alekseevna 

1217 «Politicheskie Traditsii shiizma 1 Antimonarkhicheskoe dvizhenie V Irane   (1978-1979)>>. Narody Azii i Afriki ( USSR ), 1980 (6). P.58-66. 

Polit  ica  I t rn dit ions or shi ite Isla 111 :111<1 t he anti monarch ie movement in  Ira n .   1979 · I979. 

Dorraj, Manochcr 

1218 From Zarathustra to Khomeini: Populism and dissent in  Iran . Bouider,   Lynne Ricnner Publishers, Incorporated, 1990. 220P.

‏این کتاب دارای یک دیباچه، یک پیشگفتار و ده فصل می باشد و به‏‎ ‎‏ریشه های انقلاب اسلامی ایران و رهبری آن می پردازد. در بخش پایانی‏‎ ‎‏نویسنده، مردم باوری اسلامی در ایران را در سه زمینۀ مردم باوری روشن‏‎ ‎‏اندیشان دنیوی گرا، مردم باوری روشن اندیشان مذهبی و مردم باوری‏‎ ‎‏روحانی مورد بررسی قرار می دهد. در گروه سوم نویسنده ضمن بررسی‏‎ ‎‏فعالیت روحانیت در دوران دو پادشاه پهلوی، به اثرات تفکر آیت الله‏‎ ‎‏طالقانی و امام خمینی در جامعه ایران می پردازد. نویسنده  در نهایت اعلام‏‎ ‎‏می دارد که آیت الله خمینی تنها کسی بوده که با جرأت سیاسی خاص خود،‏‎ ‎‏نهاد سلطنت را زیر سؤال برد و با ارایه طرح ولایت فقیه علیه نظام‏‎ ‎‏شاهنشاهی قیام کرد. ‏

‏ترجمۀ عنوان و مشخصات: ‏از زردشت تا [امام] خمینی: مردم باوری‎ ‎و نارضایی در ایران.‏ انتشارات لین رینر، 1990. 220 ص. نوشتۀ‏‎ ‎‏منوچهر درّاج‏

‏تحلیلی از کتاب در ‏انقلاب اسلامی و ریشه های آن،‏ ص 20 – 22‏‎ ‎‏آمده است. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 318

1219 Islamic populism and dissent: A Theoretical study of shii militancy in  Iran   from early Islam to the Revolution of 1979. Ph.D. dis s . The   Universtiy of  Texas  at  Austin , 19R4.

‏نویسنده ضمن بررسی ریشه های تاریخی مردم گرایی در اسلام به بررسی‏‎ ‎‏ایدئولوژی اسلامی مردم گرایانه در ایران معاصر توجه نموده و به تأثیر‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران در مسلمانان سنی مذهب در دیگر کشورها‏‎ ‎‏پرداخته است. ‏

‏ترجمه عنوان: مردم گرائی اسلامی و اعتراض: مطالعه نظری مقاومت‏‎ ‎‏شیعی در ایران از صدر اسلام تا انقلاب 1979.‏

Dowden ,  R

1220 «In the Terror of Teheran ( Iran  Under Khomeini)»,  New York  Review of   Boobs, 19R4. Vol 31, Iss 1, P.R.   ‏ ‏

‏ترجمه عنوان: در ترور تهران (ایران تحت حاکمیت [امام] خمینی)، نوشته‏‎ ‎‏آر. داودن‏

Drews, P. 

1221 «Der  Iran  unter Khomeini: die fundamentalistischen Mullahs und ihre   Politik». Herder Korrespondens, 35 (19R1). P.415-420.

‏ترجمه عنوان: ایران تحت حاکمیت [امام] خمینی ملاهای بنیادگرا ‏‏و‏‎ ‎‏سیاست آنها‏

Ebert, Hans - Georg 

1222 Die islamische Republik  Iran . 10 Published. German. Pahl- Rugenstein;   Barthel, Gunter, 19R7. 502P. Internet.

‏ترجمه عنوان:‏ جمهوری اسلامی ایران

Echleman, Cale F. and James Piscatori 

1223 Muslim Politics. Princeton and  New Jersey Princeton   University  Press,   1996. xi + 235P .

‏در شش فصل به ابعاد مختلف سیاسیات اسلام و مسلمانان پرداخته است.‏‎ ‎‏دربخشهایی از آن به افکار و اندیشه های امام خمینی می پردازد. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 319

Ehteshami, Anoushiravan 

1224 After Khomeini: the  Iranian   Second   Republic . English.  London  and  New
York , Routledge, 1995. VX+244P.

‏ترجمه عنوان: ‏بعد از [امام] خمینی دومین جمهوری ایرانی‏. نوشتۀ‏‎ ‎‏انوشیروان احتشامی‏

‏این اثر در نه فصل ذیل تدوین شده است و در بسیاری از موضوعات به‏‎ ‎‏آراء سیاسی امام خمینی پرداخته است: ‏

Political Succession in Repub lican l ran, The emergence of the second   Republic, The politics of power in post - Khomeini  Iran , The revolutionary   state in search of an economic system. State and economy Under  Rafsanjani ,
Iran 's Post - rcvolution rcgiouul policy, The Foreign policy of the second   Republic. Sccurity ;I11d defence stratcgy of second Republic, The Islamic   Republic  of  Irnu .

‏ترجمه عنوان: ‏بعد از [امام] خمینی، جمهوری دوم ایرانیان

1225 «After Khomeini: The Structure of power in the Iranian second republic».   Political Sciences, V.19, Mar. 1991. P.14R-lS7.

‏ترجمه عنوان: «پس از [امام] خمینی: ساختار قدرت در اولین جمهوری‏‎ ‎‏ایران». ‏

Eichelman, Calef and James Piscatori 

1226 Muslim Politics. Princeton and New Jersey, Princeton University Press,   1996. xi+21SP .

‏در شش فصل به ابعاد مختلف سیاسیات اسلام و مسلمانان پرداخته است.‏‎ ‎‏در بخشهایی از آن به افکار و اندیشه های امام خمینی می پردازد.‏

Enayat, Hamid 

1227 « Iran : khomeini's concept of the Guardianship of the .lurrsconsult». in Islam   the Political Process. Ed. by James Pisatori. P.160-180. ‏ ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات:: «ایران: برداشت [امام] خمینی از شورای‏‎ ‎‏نگهبان». ‏اسلام در مراحل سیاسی،‏ تدوین جیمز پیکاتوری. نوشتۀ‏‎ ‎‏حمید عنایت‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 320

ترجمه فارسی

«مفهوم نظریۀ ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی»‏. ترجمۀ سعید محبی.‏‎ ‎کیان‏، ش 34 (دی و بهمن 1375). ص 2 - 14. ‏

‏نویسنده به مبانی ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و امام خمینی‏‎ ‎‏پرداخته و کتاب ‏ولایت فقیه‏ امام را مورد بررسی قرار می دهد و‏‎ ‎‏اختلافات محمد جواد مغنیه و امام را در مبانی ولایت فقیه تبیین می کند،‏‎ ‎‏سپس به تحلیل شخصیت و نظرات امام پرداخته و برداشت امام خمینی از‏‎ ‎‏نظریه ولایت فقیه را در تفکر سیاسی اسلام قرائتی بدیع و نوآورانه‏‎ ‎‏می داند.‏

1228 «The Return of the Ayatollah .. The Iranian revolution from Mossadeq to   Khomeini, hy M. Helkal». TLS - The Times Literary Supplement,   1982. Iss 4129, P.553. ‏ ‏

‏ترجمه عنوان:‏ بازگشت آیت الله - انقلاب ایرانی از مصدق تا خمینی

Encke, Ulrich 

1229 Ayatollah Khomeini: Leben, Revolution und Erbe. G c r man. M u n i c h   , German, Heyne, 1989. 191P. Internet.

‏ترجمه عنوان: آیت الله خمینی، زندگی و انقلاب و میراث وی‏

Ende, 'Verner 

1230 «Der Schiitische Islam als politische kraft». Hasn - hrend schafer,  Iran  in   der kriseweichcns lcllugen fur die zukaft.  Bonn , Verlag Neue   Gesellschalt (1980). P.19-36 .

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «اسلام شیعی به عنوان قدرت سیاسی».‏‎ ‎امیران در آینده.‏ گردآورندۀ هانس برند شفر. بن، انتشارات جامعۀ نو‏‎ ‎‏(1980). ص 19 - 36. نوشتۀ ورنرانده‏

Esposito, John L (ed.) 

1231 The Iranian Revolution Its Glohal Impact.  Miami Florida   International
University  Press, 1990. 346P.

‏اسپوزیتو به منظور تحلیل انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن در کشورهای‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 321

‏مختلف پانزده مقاله را در پنج فصل ایران، خاورمیانه، آسیای جنوب‏‎ ‎‏غربی و آسیای میانه آسیای جنوب شرقی، و آفریقا تدوین کرده است.‏‎ ‎‏نویسندگان مقالات به تأثیر دیدگاهها و آراء امام خمینی در جهان‏‎ ‎‏پرداخته اند. ‏

‏ترجمۀ عنوان:‏ تأثیر جهانی انقلاب ایران.‏ به کوشش جان اسپوزیتور‏

Faglhi 

1232 Khomeini, Ruhollah, leader (of Islamic Revolution.  New York , part   publication, 1985.

‏ترجمه و مشخصات متن: ‏[امام] خمینی، روح الله، رهبر انقلاب‎ ‎اسلامی.‏ نوشتۀ فقیهی. نیویورک، انتشارات پارت، 1985. ‏

Falk, Richard 

‎1233 «Khomeini's promise». Foreign policy, No. 34, Spring 1979. P.28-34.‎‎ ‎‏ترجمه عنوان: پیمان [امام] خمینی‏

Fallaci, Oriana 

1234 «Khomeini».  New York  times magazine, Oct. 7, 1979. P.29.

‏ترجمه عنوان: [امام] خمینی‏

Farazmand, Ali 

1235 The State, bureaucracy, and revolution in modern Iran Agrarian reforms   and Regime politics.  New york , 1989. 289P .

‏بررسی دولت، بوروکراسی انقلاب، وضعیت سیاسی و کشاورزی در نه‏‎ ‎‏فصل است که در مبحث هایی از آن به اندیشه های سیاسی امام خمینی‏‎ ‎‏پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏دولت، بروکراسی و انقلاب در ایران جدید:‎ ‎اصلاحات زراعی و سیاست های رژیم.‏ نوشته علی فرازمند‏

Farhang, Mansour 

1236 «The Joyless revolution: Khomeini new order in  Iran ». Nation, V.242, Mar    1986. P255, 242-244.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 322

‏ترجمه عنوان: «انقلاب ناخوشایند: نظم نوین [امام] خمینی در ایران».‏‎ ‎‏نوشتۀ منصور فرهنگ‏

1237 «Khomeini and Postwar  Iran ». Nation, Y.247, Nov 21, 1988. P.522-526 .  

‏ترجمه عنوان: «[امام] خمینی و ایران پس از جنگ». ‏

1238 The  U. S.  press and  Iran : foreign policy and the Journalism of deference.   English. 1987. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏پافشاری آمریکا و ایران: سیاست خارجی و‎ ‎روزنامه نگاری متفاوت

Fazil Lakhnavi 

1239 Ayatullah Khumaini Qum se  Qum  tak. Urdu. Laahaur, Imaamiyah   Pablaikeshanz, 1979. 568P. Internet. 

Federman, R. 

1240 «Khomeini and the Future of Literature». American Book Review, 1989. Vol    11, Iss 3, P.3.

‏ترجمه عنوان: [امام] خمینی و آینده ادبیات، نوشته آر. فیدرمن‏

Ferdows, Amir 

1241 «Khomeini and Fadaiyan's society and politics». International Journal of   Middle East  studies, V.15, May 1983. P.241-267.

‏ترجمه عنوان: [امام] خمینی و سیاستها و جامعۀ فدائیان‏

Fischer, Michael M. J. 

1242  Iran : from religious dispute to revolution. English.  London Harvard
University  Press, 1980. xiv+314P.

‏نویسنده در شش فصل از نگاه مردم شناسی به مباحث ذیل پرداخته است:‏‎ ‎‏فرهنگ و تاریخ و سیاست، صعود و نزول و فرهنگ و سیاست شیعه، نظام‏‎ ‎‏آموزشی طلبگی، مرجعیت، قم پایگاه مبارزات، مناسبات قم با نظام‏‎ ‎‏سلطنتی، انقلاب اسلامی و مبانی آنن. ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏ایران: از مباحثات مذهبی تا انقلاب. 


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 323

‏کمبریج، انتشارات دانشگاه هاروارد، 1980. نوشتۀ مایکل فیشر‏

معرفی و توصیف

‏«ایران از منازعه دینی تا انقلاب». غلامحسین توکلی. ‏یاد‏، سال سیزدهم،‏‎ ‎‏ش 51 - 52 (پاییز و زمستان 1377). ص 305 - 309. ‏

1243 «Review of Algar tranlation of Khomeini's Vilayat-e Faqih». Iranian studies,   No. 14 (1982). P.263-266.

‏«نقد ترجمۀ الگار از کتاب: ‏ولایت فقیه‏ [امام] خمینی». ‏نشریه‎ ‎مطالعات ایرانی‏، ش 14 (1982). ص 263 - 262. ‏

Floor, Willem M. 

1244 The Revolutionary character of the Iranian ulama: Wish ful, thinking or   reality.  Berlin , Berliner Institul fur verglei chcnde sozial forschung,   1980.30P.

‏ترجمۀ‏‏ ‏‏عنوان‏‏: ‏شخصیت انقلابی عالمان ایرانیاشتیاق، اندیشه یا‎ ‎واقعیت‏،‏‏ ‏‏نوشتۀ‏‏ ‏‏ویلیام‏‏ ‏‏م‏‏. ‏‏فلور‏

1245 From revolution to war: state relations in a world of change. English.   Internet.

‏ترجمه‏‏ ‏‏عنوان‏‏: ‏از انقلاب تا جنگ

1246 From Utopia to Myopia. English. Internet. 

In 1989 the Ayatollah Khomeini issued death sentences for Salman Rushdie   "and allthose involved in" the publication of his novel The Satanic Verses.

‏ترجمه‏‏ ‏‏عن‏‏وان: ‏از مدینه فاضله تا واقعیت گرائی

Funk, Bruno 

1247 Der geschundene Pfau: der Iran unter den Ayatollahs. German. Rasch und   Roehring, 1985. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏ایران تحت حاکمیت آیت الله ها

Fiirtig, Henner


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 324

1248 «Ayatollah chomeinis Bild Yom Western ( [Ahstract:] Ayatoullah Khomeini's   image of the west)», Asien Afrika Lateinamerika, 25 iii (1997) .   P.355-375.

‏ترجمه عنوان: ‏تصور آیت الله خمینی از غرب

1249 Die islamische Republik  Iran . German. 10 Published. Pahl- Rugenstein;   Barthel, Gunter, 1987. 502P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏جمهوری اسلامی ایران

Garudi, Rujie

الاصولیات المعاصره اسبابها و مظاهرها.‏ ع. تعریب خلیل احمد خلیل.‏‎ ‎‏چاپ اول: باریس، دار عام الفین، 1992 م. ‏

‏دارای چهار باب است: ‏الاصولیات الغربیة، اسباب الاصولیة الاسلامیة،‎ ‎الجامع المشترک بین الاصولیات الاسلامیة، تکافح الاصولیة.‏ در باب اول‏‎ ‎‏سه نوع بنیادگرایی سکولاریسمی، استالینیستی و واتیکانی را بررسی‏‎ ‎‏کرده است و در باب دوّم اسلام گرایی در الجزائر، ایران، عربستان سعودی‏‎ ‎‏و اخوان المسلمین را تحلیل کرده است. در باب سوم ویژگی های مشترک‏‎ ‎‏بنیادگرایی اسلامی و نقش اندیشه سیاسی و حکومتی امام خمینی در‏‎ ‎‏فرایند آن ها را توصیف کرده است و بالاخره در بخش چهارم موانع و‏‎ ‎‏پیشرفت های بنیادگرایی را تحلیل کرده است. نویسنده کتاب روژه‏‎ ‎‏گارودی است. ‏

Gezavear, Jane Mary 

1251 Les Principes de Ia philosophic sociale et religiense d Ayatollah Khomeyni.   Paris, 1980. 164P.

‏ترجمۀ عنوان: ‏اصول سیاسی فلسفۀ اجتماعی و مذهبی آیت الله‎ ‎خمینی،‏ نوشتۀ ژان ماری جزاویر‏

Ghareeb, Abdullaah Muhammad 

1252 Khomeini, a moderate ojafanatic Shi'ite. English. Bilaal, Abu Ameenah,   1986. Internet. 

edited and translated by Abu Ameenah Bilaal Philips.

‏ترجمه عنوان:‏ [امام] خمینی یک شیعه معتدل یا افراطی


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 325

Glunz, M. 

1253 «Das manifest der islamischen Revolution: AyattoHah Khomeints llotschaft   an die». Well des Islam, 33ii (1993). P.235-255.

‏ترجمۀ عنوان: مانیفست انقلاب اسلامی. نوشتۀ م. گلنز‏

Gobel, Karl Heinrich 

1254 Moderne schiitische politik LInd staatsidee. Nach: Tauriq al-Fukaiki &   Mohammad Gawad Moqniya.  Germany , Leske Bunrich (1984) .

سیاست و حکومت نوین شیعه.‏ الفکایکی و محمدجواد مغنیه. آلمان،‏‎ ‎‏انتشارات لسکه بونریش (1984). نوشتۀ کارل هنریس گوبل‏

1255 Rohollah Khomeini: moderne schiitsche politik LInd staatsidee.   Deutschiand, B6drich Verlag, 1984. 263P.

‏ترجمه عنوان: ‏روح الله خمینی: سیاست و حکومت نوین شیعه

Gordon, Mathews 

1256 Ayatollah Khomeini.  Chelsea  house Publishers, 1987. 112P.

‏توضیحی دربارۀ چگونگی هدایت سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏توسط امام خمینی و اندیشه های سیاسی و حکومتی ایشان ارائه‏‎ ‎‏کرده است. ‏

‏ترجمۀ عنوان:‏ آیت الله خمینی ‏نوشتۀ ماتئوس گوردن‏

Govahi, Abdorrahim 

1257 Islamic Revolution of Iran, Coneceptual ropects and Religious diemntions.  

‏ترجمه عنوان: انقلاب اسلامی ایران: جنبه های ادراکی و ابعاد مذهبی‏‎ ‎‏نوشته عبدالرحیم گواهی پایان نامه دکترای نویسنده در اوپسالا (سوئد)، دانشکده الهیات، 1998‏‎ ‎‏ بوده است که به مبانی نظری انقلاب اسلامی پرداخته است. بخش عمده ای‏‎ ‎‏از این اثر تحلیل آراء حکومتی امام خمینی و بررسی مبانی آنها است. ‏

G rosting Kurt 

‎1258 Religion LInd politik im ‎‎Iran‎‎. ‎‎Frankfurt‎‎, Mian Syndikat, Verlag, 1981.‎‎ ‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 326

‏عنوان:‏ مذهب و سیاست در ایران

‏مجموعه ای از مقالات از نویسندگان مختلف است. مقالات ایران تحولی‏‎ ‎‏در اسلام از نیکی آر. کدی؛ فدائیان اسلام و آیت الله خمینی: طرح یک‏‎ ‎‏جامعه اسلامی از امید فردوس، عقاید سیاسی - اجتماعی در اسلام شیعی‏‎ ‎‏از آ. شیرازی به تحلیل و بررسی و بعضاً نقادی بنیان گذار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی پرداخته است. نوشته کورت گروسینگ‏

1259 Von nettem konig his Imam khomeini - stoats und sozialgewait im Iran.   Germany, 1978.

‏ترجمه عنوان: ‏از پادشاه تا [امام] خمینی: قدرت حکومتی و جامعه

در ایران ‏(آلمان، نورابر گه آورتورن، 1978).‏

Graves, John 

1260 Falstaff chez Khomeini: un Americain otage des Iraniens raconte. French.   1994. Internet. 

Griffith, W. E. 

1261 «The revival of Islamic fundamentalism: The case of Iran». The universal   message, No. 6, Nov 1979. P.lh-20.

‏ترجمه عنوان: «احیاء اندیشۀ بنیادگرایی اسلامی: مورد ایران». نوشتۀ‏‎ ‎‏و. ای. گریفیث‏

Guerard, MG 

1262 «Towards an Islamic Government - French, by Khomeinl». Esprit, 19RO. Iss   1, P.73-75.

‏ترجمه عنوان: بسوی حکومت اسلامی، نوشته مگ گیورارد‏

Gumgorge, Mustafa Talip 

1263 Humeyni ve Iran Inkilabi; Belgesel inceleme.  Istanbul , Arastirma (1983).   192P.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏[امام] خمینی و انقلاب ایران.‏ استانبول،‏‎ ‎‏انتشارات آراشتیرما (1983). 192 ص. نوشتۀ مصطفی طالب گونگورگه ‏

1264 Humeyni ve islam: Belgesel inceleme.  Istanbul : Arastirrna, 19R5. 247P.  

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 327

‏ترجمۀ عنوان و مشخصات: ‏[امام] خمینی و سلام.‏ استانبول، انتشارات‏‎ ‎‏آراشتیرما (1985). 247 ص. ‏

Haberster, Korbken 

1265 Ayatollah al-Ozma [Imam] Khomeini.  Germany , Cabrilhters, 1991.  

‏ترجمۀ عنوان: ‏آیت الله العظمی خمینی‏، نوشته  فرانتس هابرتسر‏

Halliday, F. 

1266 «At War with Humanity - A Report on the Human - Rights Record of the   Khomeini Regime, hy peoples - Mojahedin - Org - of lam». New   Society, 1982. Vol 61, Iss 1030, P.270-271.

‏ترجمه عنوان: در جنگ با [امام] خمینی - گزارشی از حقوق  بشر درباره‏‎ ‎‏رژیم [امام] خمینی، نوشته اف. هالیدی‏

Halm, Heinz 

1267 Shi'as Islam from religion to revolotion. Princetion, N. J. M. Weiner   publishers, 1997. 176P.  Germany , Beck Press, 1994. 200P.

‏نویسنده استاد تاریخ اسلام در دانشگاه توبینگن آلمان و این کتاب را به‏‎ ‎‏آلمانی در سه بخش تدوین کرده است. قسمت هایی از کتاب به ایدئولوژی‏‎ ‎‏انقلابی شیعی و حکومت شیعی در ایران و شالوده های فکری آن و نقش‏‎ ‎‏امام خمینی در تأسیس آن ایدئولوژی و اندیشه پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان و مشخصات: ‏اسلام شیعی از دین تا انقلاب.‏ انتشارات‏‎ ‎‏وینر، 1997. 176 ص. نوشتۀ هینس هالم‏

Hanaway WI  

1268 «The Ayatollah and I, hy n. Khorsandi». World Literature today, 1988. Vol   62. Iss 3, P .. 504.

‏ترجمه عنوان: آیت الله و من، نوشته ول هناوی ‏

Harney, D. 

1269 The Priest and the king: an eyewitness account of the Iranian revolution.   London , British Academic Press. 1998. 206P.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 328

‏ترجمۀ عنوان: ‏روحانی و پادشاه: گزارش شاهدان عینی از انقلاب‎ ‎ایران،‏ نوشتۀ د. هارنی‏

Hashim, Ahmed 

1270 The crisis of the Iranian state state: domestic.foreign and security policies in   post - Khomeini  Iran . English.  Oxford New York Oxford   University Press for the international institute for Strategic   Studies, 1995. SOP. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏بحران حکومت ایرانی: داخلی، خارجی و سیاست‎ ‎امنیتی در ایران بعد از [امام] خمینی

Hassnain, F. M. 

1271 The Islamic revolution in  Iran . English. 1989. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏انقلاب اسلامی ایران

Hasanayn Haykal, Muhammad 

1272  Iran , the untold story: an insider's account ofAmerica's Iranian adventure   and its consequences for thefuture. English.  New York , Pantheon   Books, 1982. 217P. Internet.

‏ترجمه‏‏ ‏‏عنوان‏‏: ‏ایران سرگذشتی نگفته

1273 The return of the Ayatollah: the Iranian revolution from Mossadeq to   Khomeini. English.  London , 1981. 217P. Internet.

‏ترجمه‏‏ ‏‏عنوان‏‏: ‏بازگشت آیت اللهانقلاب اسلامی از مصدق تا [امام]‎ ‎خمینی

1274 Khomeiny et sa revolution. Paris Editions jeune Afrique, 1983. 235P.  

‏ترجمۀ‏‏ ‏‏عنوان‏‏: ‏خمینی و انقلاب وی‏،‏‏ ‏‏نوشتۀ‏‏ ‏‏محمد‏‏ ‏‏حسنین‏‏ ‏‏هیکل‏‎ ‎‏(‏‏فران‏‏سه)‏

Hayman,  Antony  

1275 Islamic Fandemantalism.  London , 1985 .

‏چگونگی پدید آمدن بنیادگرایی اسلامی و فرایند پیشرفت آن، انقلاب و‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 329

‏حاکمیت ایران و اندیشه های امام خمینی در پیشرفت این جریان فکری و‏‎ ‎‏علمی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی این جریان و نیز تأثیر جهانی آن از‏‎ ‎‏اهمّ موضوعات این کتاب است. نوشتۀ آنتونی هایمن‏

Heinz, Nussbaumer 

1276 Khomeni. Circulo de Leitores. 188P.

‏ترجمۀ عنوان: ‏خمینی‏. نوشتۀ نو سبو مر هنز‏

Heisey, Dr & Trebing, .Id 

1277 «A Comparison of the Rhetorical Visions and Strategies of the Shah white   Revolution and the Ayatollah Islamic Revolution». Communication   Monographs, 1983. Vol 50, Iss 2, P.158-174.

‏ترجمه عنوان: مقایسه چشم انداز لفاظی و استراتژی شاه با انقلاب و‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی آیت الله. نوشتۀ در هیزی و جد ترابینگ‏

Henningsson, J. 

1278 «Egyption responses to khomeini». The Middle East viewedfrom The North:   Papers from The first Nordic Conference on Middle Eastern studies,   uppsala  ... 1989. Ed. B. Utas and K. S. Vikor.  Bergen : Aima, Mater,   For the Nordic society for Middle Eastern studies, 1992.   P.114-124.

‏این مقاله به بازتاب افکار و اندیشه های امام خمینی در مصر پرداخته و‏‎ ‎‏برخی حرکت های اسلام گرایانه مصر را در راستای انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏تحلیل کرده است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: بازتاب امام خمینی در مصر. نوشتۀ جی. هنین گسون‏

Henry, Y. A. 

1279 Sur Pens'ces politiques de, L' Ayatollah khomeyni Recherche sur grandes.   Paris , 198 ‏0‏

‏ترجمۀ عنوان و مشخصات: ‏افکار سیاسی آیت الله خمینی. پژوهشی‎ ‎دربارۀ شخصیتهای بزرگ.‏ پاریس (1980). نوشته ی. آ. هنری‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 330

Heywood, C. 

1280 «The Spirit of Allah - Khomeini and the Islamic Revolution, hy A, Taher'i».   Tis - The Times Literary Supplement, 1986. Iss 4329, P.293.

‏ترجمه عنوان: روح خدا [امام] خمینی و انقلاب اسلامی. نوشتۀ سی. هیوود‏

Hiro, Dilip Routledge 

1281  Iran  under the Ayatollahs. English. 1985. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏ایران زیر نظر آیت الله ها

Homayoun, Assad 

1282 «Post - Khomeini  Iran ». Global affairs, VA, Fall 1989. P.122-132.  

‏ترجمه عنوان: «ایران پس از [امام] خمینی». نوشتۀ اسد همایون‏

Hooglund, Eric.T. 

1283 «Khomeini: Islamic Government (Book Review)». Middle  East Iournal , 34:4   (1980: Autumn). P485.

‏ترجمه عنوان: [امام] خمینی: حکومت اسلامی. نوشتۀ  اریک‏‎ ‎‏جی. هوگلند‏

and Royce, William 

1284 «The Shii elegy oflran and The conception of an Islamic State», (JN): State -   culture - and - society, 1985, I, 3. Spring. P.102-117.

‏نویسنده به دیدگاههای امام در تأسیس ج. ا. ا. اشاره کرده که از جمله آن‏‎ ‎‏قرار دادن اسلام بعنوان اساس حکومت و حاکمیت ولایت فقیه و قرار‏‎ ‎‏گرفتن روحانیت در امور اداره کشور از جمله آنها می باشد. ‏

‏ترجمۀ عنوان: روحانیت شیعی ایران و مفهوم حکومت اسلامی ‏

HosseiniFard, Ahmad 

1285 Kommentar Zu dem "Wilayat-i Faqh" statthalterschaft des Islamischen   Rechtsgeliirten Ayatollah chotneini Doktorgrat. Wien , AusLria   Universitat wien, Grun - und Intcgratiwissen schaftlichcn, 1990,    220P.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 331

‏ترجمۀ عنوان و مشخصات: ‏تفسیر ولایت فقیه توسط مرجع عالیقدر‎ ‎آیت الله خمینی.‏ انتشارات دانشگاه وین (1990). 220 ص. نوشتۀ احمد‏‎ ‎‏حسینی فرد‏

Hottinger, Arnold 

1286 «Das Herrchaft system der iranlschen Revolution. Revolutionare und   Technokraten mit Khomeiny als schledsrlchter», Europa Archiv,   Bonn , 39 (Juli 1984). P.419-426.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «نظام سلطۀ انقلاب ایران [امام] خمینی به‏‎ ‎‏عنوان داور بین انقلابیون و تکنوکراتها». ‏آرشیو اروپا،‏ ش 39 (ژوئن‏‎ ‎‏1984). ص 419 - 426. نوشته آرنولد هوتینگر‏

1287 « Iran  unter fuhrung  del ' gestliehen». Eurora - Archiv, 40, (Oktoher 1985).   P.615-624.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «ایران تحت رهبری روحانیون».‏ آرشیو‎ ‎اروپا،‏ ش 40 (اکتبر 1985). ص 615 - 624. ‏

Hough, .J f 

1288 «The End of  Russias  Khomelni Period - Dilammas 1'01' United – States   Foreign - Policy». World Policy Journal, 1 987. V 0 I 4, Iss 4,   P .583-604. 

Hoveyda, Fereydoun 

1289 «L' Irangate et l'apres Khomeyni». Revuedes Deux Mondes, 1987 vi.   P.609-691.

‏ترجمه عنوان: ایران و [امام خمینی]. نوشتۀ فریدون هویدا‏

1290 Humani, ajatallah Ruh-Allah. English.  New York . Manor Books, 1979.   Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏[امام] خمینی، آیت الله روح الله

Hudibras, Samuel B. 

1291 The Ayatollah hook. English.  New York , Quill, 1981. MP. Internet.  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 332

‏ترجمه عنوان: ‏کتال آیت الله

Hung, Hsiu -  Chu  

1292 «K'O-MEI-NI Cheng chig jen ko chih fen hsi [Khomeini: a political   personality analysis]». Ssu Yii Yen (Thought and world) [ Taiwan ],   1987.25 (2): P.13-34.

‏ترجمه عنوان: خمینی: تجزیه و تحلیل شخصیت سیاسی‏

Hunter, Shireen 

1293  Iran  after Khomeini. English.  New York , Praeger, 1992. 163P. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏ایران بعد از [امام] خمینی

1294  Iran  and the word. English. Continuity in a revolutionary decade,  Indiana   Press, 1990. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏ایران و جهان

Husain, Akbar 

1295 The revolution in  Iran . English. 1988. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏انقلاب در ایران

Husain, Mir Zohair 

1296 «Ayatollah Ruhollah almusavi al-khomeiny (1900-): symholic leader of   The first Islamic revolution in modern times». The Search: Journal for   Arab and Islamic Studies, (1986). P.115-127.

‏نویسنده سیاست ها و اندیشه های حکومتی و نوشته های سیاسی امام‏‎ ‎‏خمینی را توضیح داده است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: آیت الله روح الله خمینی، رهبر سمبلیک اولین انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی در دوره جدید، نوشتۀ میر زهیر حسین‏

Ilzad, Dara 

1297 Chomeini und sein Strafgesetz: German.  Cologne , German, Media Pro,   1984. 70P. Internet.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 333

‏ترجمه عنوان: ‏[امام] خمینی و قانون جزائی وی

1298 lran after Khomeini.  Washington : International security council, 1989. 17P.  

‏ترجمه عنوان: ‏ایران پس از [امام] خمینی

1299 «[ran after Khomeini». Orbis, Y.34, Spring 1990. P.247-251.

‏ترجمه عنوان: «ایران پس از [امام] خمینی»‏

1300  Iran  in der krise: Weichenstellungenfuer die Zukunft; Beitraege zur. German.   Friedrich -Ebert- Stiftung Forschungsinstitu / Forschungsinstitut   Neue Gcscllschaft, 1980. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏ایران در حال بحران: تعیین راه برای آینده

1301 Imam Khomeini, Pope, and Christianity. English.  Tehran , Islamic   Propagation Organization, 1983. 40P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏امام خمینی، پاپ و مسیحیت

1302  Iran : the Khomeini revolution. English.  Chicago USA , Longman &  St.   James Press, 1989. 128P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏ایران: انقلاب خمینی

1303  Iran  und die Islamiche Republik. German. Botschaft d. Islam. Republik   Iran , Presse- u Kulturabt.- Bonn. Internet. 

Dies is! dcr Titcl eines mehrb.indigcn Werkes oder einer Serie.

‏ترجمه عنوان: ‏ایران و جمهوری اسلامی

1304 Iran:'l hostility to Iraq: follow-up of statements hy Khomeini and his aides.   English. Baghdad, Iraqi Republic, Ministry of Culture and   Information; Foreign, Information Department, 1983. 52P.    Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏خصومت ایرانی با عراق: بدنبال اظهارات خمینی و‎ ‎افکارش. 

1305 Iran-Iraq War: Khomeini, the enemy of peace and freedom: a review of   Khomeini'S  warlike polices and of the antional and international  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 334

campaign of the National Council of Resistance and the People's   Mojahedin Organization of Iran for the establishment ... English. The   People's Mojahedin Organization of  Iran , 1986. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏جنگ ایران و عراق: خمینی دشمن صلح و آزادی:‎ ‎مروری برسیاست جنگی خمینی... 

1306  Iran  foreign polity toward the Gulf after Khomeini. English. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏سیاست خارجی ایران در خلیج [فارس] بعد از [امام]‎ ‎خمینی

Irfani, Suroosh 

1307 Iran's Islamic revolution: Popular liberation or religious dictatorship?   London, Zed publication, 1983.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏انقلاب اسلامی ایران: آزادیخواهی‎ ‎مردمی یا دیکتاتوری مذهبی؟‏ لندن، انتشارات زد، 1983. نوشتۀ سروش عرفانی‏

1308 Islamic fundamentalism: the new global threat. English. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏بیناگرائی اسلامی: خطر جهانی جدید

Ismael, J. S. and lsmael, T. Y. 

1309 «Social change in Islamic society : The political thought of Ayatollah   Khomeini». Social problems, No.27, Jun 1980. P.601-619.

‏نویسنده تئوری سیاسی امام خمینی دربارۀ حکومت اسلامی و نقش‏‎ ‎‏روحانیت در آنرا مورد بررسی قرار داده است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: تغییرات اجتماعی در جامعه ی اسلامی: تفکر سیاسی‏‎ ‎‏آیت الله خمینی نوشتۀ ج. اس. اسماعیل وت. یی. اسماعیل‏

Jabbari, Ahmad 

1310  Iran , essays ofa revolution in the making. English. 1981. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏ایران، مقالاتی درباره یک انقلاب

Jacobs, William Jay


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 335

1311 World government. English. 1992. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏حکومت جهانی

.Iahanpour, Farhang 

1312 « Iran  after Khorneini», World Today, IN. S.]: 45: R/9 (1989: AUG. /   SEPT.). P.150.

‏ترجمه عنوان: ایران بعد از [امام] خمینی، نوشته فرهنگ جهانپور‏

J ami, Mas'ud 

1313 Mard-ihaq. Urdu. Karaaci, ar-RiyaaozIkaiodamai, 1982. 112P. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏مرد حق

.Ierar, Bontil 

1314 Tous otages de Khomeiny. Paris, Cortina, 1987. 203P.

‏ترجمه عنوان: ‏نظریات [امام] خمینی.‏ نوشتۀ بوفی ژرار‏

Jurji, Edward .I. 

1315 «Khomein, Ruhollah , "Islam and Revolution: Writings and Declarations of   Imam Khomeini" (Book Review)». Journal of church and state, 24: 2   (1982: Spring). P379

‏ترجمه عنوان: [امام] خمینی روح الله، اسلام و انقلاب، نوشته ها و‏‎ ‎‏اعلامیه های امام خمینی نوشته ادوارد جی. جورج‏

Kalim Siddiqui 

1316 In Pursuit of The power of Islam. Ed. Zafar Bangash. First Published:   London , The Muslim Institute, 1996. 333P.

Printed in  Malaysia .

‏مجموعه ای از سیزده مقالۀ کلیم صدیقی به زبان انگلیسی است که در بیشتر‏‎ ‎‏آنها به آراء سیاسی امام خمینی و تبیین مبانی فکری ج. ا. ا. پرداخته‏‎ ‎‏است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏پیامد قدرت اسلام،‏ نوشتۀ کلیم صدیقی‏

1317 Khomeini's  Iran : An Islamic perspective. Islamic Revolution; achievements,  

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 336

obstacles and goals.  London , Open Press, 1980.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏ایران خمینی: دورنمای اسلامی. انقلاب‎ ‎اسلامی: دستاوردها، موانع  و اهداف.‏ لندن ، انتشارات اُپن، 1980‏‎ ‎‏نوشتۀ کلیم صدیقی‏

1318 Stages ofIslamic Revolution.  London , The open Press, 1996. 138P.   Printed in  Malaysia  by Academe Art & Printing Serrices,  kuala
Lumpur .

‏بررسی انقلاب اسلامی ایران در هشت فصل است و در بسیاری از مباحث‏‎ ‎‏به تحلیل اندیشه های سیاسی امام خمینی پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان:‏ صحنه هایی از انقلاب اسلامی

Kalule, Pycmamah 

1319 Blaeme Opazux. Kazaxcrnah, [1988].

‏ترجمه عنوان: ‏ولایت فقیه‏، نوشتۀ رستم اف کالیف که به زبان روسی در‏‎ ‎‏قزاقستان منتشر شده است. ‏

Kaplan, Lawrence 

1320 Fundamentalism in comparative perspective. English. 1992. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏بنیادگرایی در چشم انداز تطبیقی

Kargar Ramazani, Rouhollah 

1321 «Khorneini's Islam in Iran's Foreign policy». Islam in foreign policy, Ed.   Adeed Dawisha. Cambridge, Cambridge university press, 1983 .

‏ترجمه عنوان: اسلام [امام] خمینی در سیاست خارجی ایران‏

Kazemi, Farhad 

1322 Poverty and revolution in fran: the Migrant Poor, urban Marginality and   Politics. Newyork, Ncwyork Universtiy, 1980. 180P.

‏به‏‏ ‏‏بررسی‏‏ ‏‏انقلاب‏‏ ‏‏اسلامی‏‏ ‏‏ایران‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏ضمناً‏‏  ‏‏به‏‏ ‏‏دیدگاههای‏‏ ‏‏سیاسی‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینی‏‎ ‎‏نیز‏‏ ‏‏پرداخته‏‏ ‏‏است‏‏. ‏

‏ترجمۀ‏‏ ‏‏عنوان‏‏:‏ فقر و انقلاب، مهاجر فقیر و حاشیه نشینی شهری و‎ ‎سیاست. ‏نوشتۀ فرهاد کاظمی‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 337

Kazemzadeh, Masoud 

1323 «Teaching the politics of Islamic fundamentalism». P. S" V. 30 (Mar, 1998).   P.25-59 .

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «آموزه سیاستهای بنیادگرایی اسلامی».‏‎ ‎نشریه پی. اس،‏ ش 30 (1998). ص 52 - 59. نوشتۀ مسعود کاظم زاده‏

Keddi, Nikki R. 

1324  Iran , religion, politics and society.  London , F. cass, 1980.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏ایران، مذهب، سیاست و جامعه‏. لندن،‏‎ ‎‏انتشارات فرانک کاس، 1980. نوشتۀ نیکی کدی‏

1325 «Khomeinl's fundamentalism is as revolutions or his politics?», Los Angles   times, 1979.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «آیا بنیادگرائی [امام] خمینی یک انقلاب‏‎ ‎‏است یا سیاست؟» ‏لس آنجلس تایمز‏ (1979). ‏

1326 Religion and Politics in  Iran  (Shi'ismfrom quietism to Revolution),  New
Haven  and  London Yale   University  Press, 1983. X+258P.

‏مجموعه مقالاتی در سه بخش تاریخ تشیع سیاسی، رهبران سیاسی‏‎ ‎‏مذهبی معاصر، برداشت هایی از انقلاب اسلامی است. ‏

‏مقدمه را کدی نوشته و بخش اول مشتمل بر چهار مقاله است: اهمیت‏‎ ‎‏فعالیت های معاصر شیعه اثنی عشری از مونتگمری وات، فقه شیعه و نقش‏‎ ‎‏عالمان دینی: مرتضی انصاری به عنوان نمونه عالی اطاعت پذیری مردم از‏‎ ‎‏وی نوشتۀ جان کول؛ نقش روحانیت در سیاست ایران جدید از آذر طبری،‏‎ ‎‏شخصیت انقلابی علماء: واقعیت ها و خیالات از ویلیام فلور. ‏

‏بخش دوم نیز مشتمل بر چهار مقاله است: آیت الله کاشانی: منادی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی از یان ریچارد، اندیشه اجتماعی دکتر شریعتی از‏‎ ‎‏شاهرخ اخوی، شیعه و  اقتصاد اسلامی: صدر و بنی صدر از هما کاتوزیان،‏‎ ‎‏ولایت فقیه و بازیافت هویت اسلامی در اندیشه آیت الله خمینی از‏‎ ‎‏گرگوری روز. ‏

‏بخش سوم شامل دو مقاله است: برداشت ایرانیان انقلابی از شیطان بزرگ‏‎ ‎‏ آمریکا از ویلیام بی من، دو برداشت از انقلاب از ماری هگلند، کتابشناسی‏‎ ‎‏منابع اروپایی دربارۀ تشیع سیاسی و ایران انقلابی از نیکی کدی. ‏

‏این اثر یکی از تحلیلی ترین آثار دربارۀ امام خمینی و انقلاب ‏‏ا‏‏سلامی ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 338

‏ایران به ویژه بررسی اندیشه های حکومتی امام خمینی است. در مقاله روز‏‎ ‎‏مفصلاً اندیشه ولایت فقیه ایشان بررسی شده است. ‏

‏اولین چاپ در انگلستان توسط ‏‎Frank Cass and Company Limited‎‏ انجام‏‎ ‎‏یافت و چاپ دیگر در همان کشور دارای مشخصات ذیل است:‏

UK, Biddies Ltd, Guildford,  Surrey , 19RO. 2431'. ‏ ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏ریشه های انقلاب: تاریخ تحلیلی ایران‎ ‎جدید.‏ نیو هاون، انتشارات دانشگاه ییل ، 1981. 316 ص.‏

1327 Roots ofrevolution.  N.   S.   A.   Yale   University , 1981. 320P . ‏ ‏

‏نویسنده استاد رشتۀ تاریخ دانشگاه کالیفرنیا است. ‏

‏شامل نه بخش با عناوین مذهب و جامعه، پی ریزی ایران در قرن نوزدهم،‏‎ ‎‏قاجاریه، اعتراض و انقلاب (1890 - 1914)، جنگ و رضا شاه‏‎ ‎‏(1914 - 1941)، جنگ جهانی دوّم و مصدق، دیکتاتوری شاه، اندیشه‏‎ ‎‏سیاسی ایران جدید، انقلاب است. ‏

‏نویسنده در بخشهایی به افکار امام خمینی پرداخته است. ‏

ترجمه فارسی

ریشه های انقلاب اسلامی.‏ ترجمه عبدالرحیم گواهی. تهران، انتشارات قلم، 1369. ‏

and Hooglund, Eric 

1328 The Iranian revolution and the Islamic Republic. Conference proceedings.   Washington, D. C:  Middle East  institute, 1982 .

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏مذهب و سیاست در ایران: تشیع از‎ ‎تقدیر باوری با انقلاب.‏ واشنگتن، مؤسسه خاورمیانه، 1982. ‏

Kedourie, Elie 

1329 «Khomeini's political heresy». Policy review, No. 12, Spring 1980.   P.133-146 .

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «بدعت گذاری سیاسی [امام] خمینی».‏‎ ‎نشریه سیاست‏، ش 12 (بهار 1980). ص 133 - 146. نوشتۀ الای‏‎ ‎‏کدوری‏

and S. G. Haim 

1330 Toward a modern  Iran : studies in thought, politics and society.  London , S.  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 339

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏به سوی یک ایران نوین: مطالعاتی در‎ ‎اندیشه، سیاست، و جامعه.‏ لندن، انتشارات س. ن. 1980. نوشتۀ‏‎ ‎‏س. ج هایم‏

Kelidar, Abbas 

1331 «Ayatollah khomeini's concept of Islamic Government». Islam and Power.   Ed. A. S. Cudsi and Ali E. Hillal Dessouki -  London , Croom   Helm, 1981 - 1982. P.75-92.

‏ترجمه عنوان: رهیافت آیت الله خمینی در مورد دولت اسلامی نوشتۀ‏‎ ‎‏عباس کلیدر‏

Kemp, P. 

1332 «After Khomeini». Esprit, 1989. Iss 5, P.22-27.

‏ترجمه عنوان: «[امام] خمینی». نوشتۀ پی. کمپ‏

Kenedy, Morhid 

1333 Ayatollah aufthorn der religiosen machteactionarc eines Geisets.  Germany ,   Hill Wang, 1986. 241P.

‏ترجمه عنوان و مشخات: ‏آیت الله در مسند قدرت دینی: عکس‎ ‎العمل های یک گروگان‏: انتشارات هیل، اند و اندگ (1986).‏‎ ‎‏241 ‏‏ص‏‏. ‏‏نوشتۀ‏‏ ‏‏مورهد‏‏ ‏‏کندی‏‏ ‏

Kepel, Gille 

1334 La Revanche De Dieu (Chretiens , Iuifs et musulman: s a La reconquete du   monde).

ترجمه عربی

یوم الله: الحرکات الاصولة المعاصرة فی الدیانات الثلاث.‏ ع.‏ تعریب نصیر‎ ‎مروة‏. چاپ اول: بی جا، ‏دار قرطبه للنشر و التوثیق و الابحاث‏، 1992 م.‏‎ ‎‏221 ص. ‏

‏نویسنده به بنیادگرایی درادیان مهم معاصر از جمله اسلام پرداخته و در‏‎ ‎‏بخشی بنیادگرایی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. نوشته جیل‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 340

‏کیپل‏

Kho'i, Esmail 

1335 «Khomelni shoots writers (Extreminating the Iranian -writers-   Associatlon)». Index on Censorship, 19R4. Vol 13, Iss 5, P.36-37, 41.  

‏ترجمه‏‏ ‏‏عنوان‏‏: ‏‏گفته‏‏ ‏‏های‏‏ [‏‏امام‏‏] ‏‏خمینی،‏‏ ‏‏نوشته‏‏ ‏‏اسماعیل‏‏ ‏‏خوئی‏

1336Khomeini: the me ofthe Ayatollah. English.  London , Tauris, 1997. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏[امام] خمینی: زندگی آیت الله

1337 Khomeini: Anarchie in Allahs Namen. German. 2 Published.  Munich , 1980.   203P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏آنارشی به اسم خدا

1338 Khomeini: Revolutionaer in Allahs Nomen: Biographie. German. Munchen,   Heyne, 1979. 185P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏[امام] خمینی:یک فرد انقلابی بنام خدا (بیوگرافی)

1339 Khomeini-Let my people go. English. 1979. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏[امام] خمینی، اجازه بده مردم من بروند.‏ ‏

1340«Khomeyni, Islamisrne, tlers-monde», Esprit, 37 (1980). P.3-9.

‏ترجمه عنوان و مشخصات:  «خمینیسم و اسلامیسم»، ‏نشریه اسپرت‏،‏‎ ‎‏ش 37 (1980). ص 3 - 9.‏

Khosrokhavar, Farhad 

1341 Anthropologie de la revolution trantenne: le reve impossible. Paris,   L'Harmatlan, 1997. 271 P. ‏ ‏

‏ترجمه عنوان: ‏مردم شناسی انقلاب ایرن: رؤیای غیر ممکن

Kille, Joachim F. 

1342 Geschichte Irans von Zarathustra bis Khomeini. German. 1990. Internet.  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 341

‏ترجمه عنوان: ‏تاریخ ایران از زرتشت تا خمینی

Klaff, Rene 

1343 Islam und Demokratie: zur Vereinbarkeit demokrat. u. islam.   Ordnungsformen, dargest, am Beispiel d. Staatsauffassung   Khomeinis. German. Frankfurt am Main; Lang, 1987. 158P.   Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏اسلام و دمکراسی: دربارۀ ارتباط اسلام و‎ ‎دمکراسی در نظریه حکومتی [امام] خمینی

Koury, Enver 

1344 The Ayatollah revolution: Lack of consensus offundamentalism. Institute of   Middle East & North African affairs, 1982.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏انقلاب آیت الله: فقدان اجماع نظر دربارۀ‎ ‎بنیادگرایی. ‏انستیتو امور خاورمیانه و افریقای شمالی، 1982. نوشتۀ‏‎ ‎‏انور کوری‏

Kotobi M. B., Simon 

1345 Khomeyni, Ayatollah seyyed Ruhollah. Paris, Fayolle, 1979.

‏ترجمه عنوان: ‏خمینی، آیت الله سید روح الله

Kownacki, Richard 

1346 A collection ofmaterial about Ruhollah Khomeini. English. 1979. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏مجموعه موضوعات درباره روح الله خمینی

Kozehnann, Gerhard 

1347 Die Schiiten und die islamische Repuhlik: Hintergriinde zu den Ereignissen   im  Iran . German. M i.inchen, Herbig, 1979. 280P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏شیعیان و جمهوری اسلامی: تحلیلها درباره حوادث ایران

Kramer, M.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 342

1348 «Khomeini messengers: The disputed pilgrimage of  Iran ». Religious   radicalism and polities in the  Middle East . Ed. E. Sivan and M.   Friedman.  Albany : State  university  of  N  ewyork Press, 1990.   P.177-194 .

‏ترجمۀ عنوان: پیامهای [امام] خمینی: حج نزاع آفرین ایران، نوشتۀ م.‏‎ ‎‏کرامر‏

Kuortti, Joel 

1349 Place of the sacred: the rhetoric of the Satanic verses affair. English.   Franfurt am  Main , P. Lang, 1997. 187P. Internet.

‏ترجمه عنوان:‏ جایگاه مذهب: لفاظی موضوع آیات شیطانی

Langkau, Jochem and Esters, Giinther (ed.) 

1350 Iran in der krise wesischestellungenfiir dir zukunft. Bonn, Verlag neue   Gesellschaft, 1980. 255P.

‏ترجمۀ عنوان: ‏ایران در بحران، جایگاه عقب نشینی در آینده،‏ به کوشش و نوشتۀ گونتر استرس و یوخم لانگ کائو مجموعه مقالاتی در‏‎ ‎‏قالب چهار بخش مشتمل بر فصولی است. در مقالات «اسلام‏‎ ‎‏شیعی به عنوان قدرت سیاسی از ورنر انده‏‎Werner Ende ‎‏؛ ایران، اسلام و‏‎ ‎‏انقلاب از نیکی کدی‏‎Nikki R. Keddie ‎‏؛ سیاست امامت در پیشروی -‏‎ ‎‏ نظراتی در سیاست خارجی ایران از آرنولد هوتینگر به دیدگاههای سیاسی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و آراء حکومتی بنیان گذار آن پرداخته است. ‏

Larocca, A. 

1351 « Iran : Komeini chiama, Allah non risponde». It Ponte, 37 (1981 ) .   P.979-983. 

Laruche, Lyndon 

1352 The final defeat ofAyatollali khomeini. Newyork, 1982 .

‏آراء و دیدگاههای سیاسی امام خمینی و عملکرد وی بررسی شده است. ‏

‏ترجم‏‏ۀ‏‏ عنوان:‏ آخرین شکست آیت الله خمینی،‏ نوشتۀ لیندن لاروچ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 343

Lazarus, Yafeh Hava 

1353 «Ha'shia B'torato Ha'politit shel Humeini [The shiite aspect of khomeini's   political theory]». Hamisrali Hehadash  [ Israe l ], 1981, 30 (1 - 4) .   P.99-106.

‏این مقاله به بحث پیرامون کتاب‏ ولایت فقیه‏ امام خمینی پرداخته که در‏‎ ‎‏کنفرانسی در اسرائیل ارائه شده است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ابعاد شیعی، تئوری سیاسی [امام] خمینی نوشتۀ یافه هاوا‏‎ ‎‏لذاروس‏

Lee, .lames 

1354 The jinal word: an American refutes the sayings of Ayatollah Khomeini.   English.  New York , Philosophical Library, 1984. 108P. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏کلام قطعی: یک آمریکایی، گفته های آیت الل‎ ‎ خمینی را نقد می کند

Lee, Rabart

‏1355 «ا‏نقلاب اسلامی و اصالت‏». لی. رابرت دی لی، ترجمۀ مهرداد وحدتی‏‎ ‎‏دانشمند. ‏حضور‏، ش 9 (زمستان 73). ص 96 - 119. ‏

‏نویسنده از اساتید علوم سیاسی آمریکا بوده و کوشش نموده انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی را در چهارچوب متدولوژی غرب تحلیل نماید. در این بیان‏‎ ‎‏نویسنده به مقایسۀ اندیشه های اصالتی (بنیادگرائی) برخی نویسندگان‏‎ ‎‏غربی، سید قطب، اقبال، دکتر شریعتی و امام خمینی پرداخته است. در‏‎ ‎‏این مقاله نقاط ضعف مشهودی از برداشت نوسنده راجع به دیدگاههای‏‎ ‎‏امام دیده می شود که ناشی از کمبود اطلاعات وی در این زمینه می باشد. ‏

Lemeshov, Michael 

1356 «Socio - economic, political and spirtual concepts in the Late Imam   Khomeini's activities».

‏نویسنده دیدگاه امام در ارتباط بین دین و سیاست، دمکراسی غربی از‏‎ ‎‏دیدگاه امام و نظرات ایشان در روابط بین الملل را مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏داده است. ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «وجوه مادی - معنوی در حیات سیاسی امام‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 344

‏خمینی». ‏مقاله ارائه شده به کنگره بین المللی تبیین انقلاب‎ ‎اسلامی.‏ نوشتۀ میخائیل لمشف‏

Lerch, Wg 

1357 «A Devout Totalitarianism - Faith, Force and Islam (Islam, Khomeini and   Muslim Revolutions]». Encounter, 1983, Vol 60, Iss 2, P.87-91.

‏ترجمه عنوان: توتالیتاریانیزم مذهبی، ایمان خشونت و اسلام (اسلام،‏‎ ‎‏[امام] خمینی و انقلاب اسلامی). نوشتۀ ویگ لرچ‏

Lindenberg, D. 

1358 «Yes to Justice, No to the Crusade - The Rushdie Khomeini Affair». Esprit,   1989. Iss 5, P.10-12.

‏ترجمه عنوان: آری به حقانیت و نه به مبارزه (جنگ های صلیبی). نوشتۀ د.‏‎ ‎‏لیندونبرج‏

Luckianovith, Mishin N. 

1359 «Legitimacy according to imam khomeini's view point».

‏نویسنده به بررسی مبانی مشروعیت از دیدگاه امام خمینی پرداخته و آن را‏‎ ‎‏با آرمانهای دینی آمیخته می داند. ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «مشروعیت امام از دیدگاه امام خمینی». ‏مقاله ارائه شده به کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی.‏ نوشتۀ‏‎ ‎‏نیکولای لوکیانوویچ‏

Mackey, Sandra 

1360 The Iranians:  Persia , Islam and the Soul ofa Nation.  New York , Plume   Book, 1996. xxii +442p.

‏در چهار بخش به موضوعاتی مانند پیشینه تاریخی و تمدن و فرهنگی‏‎ ‎‏ایران، مناسبات دین و دولت در ایران، نظام های سیاسی ایران، پادشاه و‏‎ ‎‏ملت در ایران، خاندان پهلوی و عملکرد آن ها، مبارزات امام خمینی علیه‏‎ ‎‏شاه، انقلاب اسلامی ایران، دولت اسلامی، مذهب و قدرت دینی در ایران‏‎ ‎‏و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. ‏

Mahran, Ahmad


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 345

1361 Die Regierung und Revolution naclt Erzahlung votn Volk.  Berlin  (1987).   170P .

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏دولت و انقلاب به روایت طیف توده ای،‎ ‎بخش نخست: در راه تثبیت ولایت فقیه.‏ برلین، انتشارات راه کارگر‏‎ ‎‏(1987). 170 ص. نوشتۀ احمد مهرداد‏

1362 The Making of Iran's Islamic revolution: from monarchy to Islamic rep.   English. Internet.

‏ترجمه عنوان:‏ ساختار جمهوری اسلامی ایران: از پادشاهی تا‎ ‎جمهوری خواهی

Malek, Mohammed H. 

1363  Iran  after Khomeini: perpetual crisis ofopportunity? English. London,   Research Institute for Study of Cont1ict and Terrorism, 1991. 19P.   Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏ایران بعد از [امام] خمینی

Mansfield, Peter 

1364 «Impact of Khomeini revolution». Time (~I"  India , No. 28, Mar. 1979.

 

‏ترجمه عنوان: تأثیر انقلاب [امام] خمینی‏

Martin, Venisa 

1365 «A Comparison between Khumaini's Government of the Jurist and the   commentary on Plato's Republic of 11m Rushd», Journal of Islamic   Studies [ Great Britain ), 1997.7 (1): P.16-31.

‏ترجمه عنوان: مقایسه نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی و شرح ابن رشد بر‏‎ ‎جمهوری ‏افلاطون‏

معرفی و توصیف

«مقایسه نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی و شرح ابن رشد بر جمهوری‎ ‎افلاطون». ‏وینسا مارتین، ترجمۀ سیما حاج حریری. ‏حضور‏، ش 17،‏‎ ‎‏پائیز 1375. ص 216 - 238. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 346

‏نویسنده با نگرشی تطبیقی آراء این دو شخصیت را در موضوعاتی نظیر:‏‎ ‎‏تأثیر شرایط اجتماعی در نظریه های سیاسی آنان، تأثیر متفکران و‏‎ ‎‏فیلسوفان قبل در اندیشۀ سیاسی آنان، منشاء وضع قوانین، حضور در‏‎ ‎‏صحنه سیاسی و قدرت، حکومت مطلوب و غیره مورد تجزیه و تحلیل‏‎ ‎‏قرار می دهد (البته مقاله در قالب مطلبی تحلیلی قابل توجه است ولی منابع‏‎ ‎‏تاریخی و دریافتهای نویسنده دارای ضعف های مشخص است». ‏

1366 «Rellglon and State in khumaini's Kashfal-asrar». Bulletin ofthe school of   oriental and African studies. 56 i (1993). P.34-45.

‏نویسنده ضمن بررسی تاریخی رابطه علما با سلاطین در دوره صفویه و‏‎ ‎‏قاجاریه معتمد است که امام در کتاب ‏کشف الاسرار‏ با حاکم وقت‏‎ ‎‏سیاستی سازگار و مماشات گونه اتخاذ می کند. در عین حالی که رضاشاه را حاکمی ستمگر معرفی می کند و معتقد است حاکم باید طبق قوانین‏‎ ‎‏شریعت رفتار کند. نویسنده معتقد است نظر امام در خصوص نقش فقیه در‏‎ ‎کشف الاسرار‏ با ولایت فقیه فعلی فرق می کند و چند عامل را در مخالفت‏‎ ‎‏امام با حکومت مشروطه بیان می کند. ‏

‏ترجمۀ عنوان: دین و سیاست در کتاب ‏کشف الاسرار‏ امام خمینی، نوشتۀ وینسا مارتین‏

معرفی و توصیف

حضور‏، ش 18، زمستان 1375. ص 181. ‏

Mastall, Zobeidi 

1367 Imam Khomeini's thinking and ideas. Yapi, 1989. 148P.

‏ترجمۀ عنوان: ‏تفکر و ایده امام خمینی‏، نوشتۀ زبیدی ماستال‏

Matlollb, Ahmad 

1368 Khomeinism: viewed through Islamic thought. English. 1985. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏خمینی گرایی: چشم اندازی از منظر فکر اسلامی

Mavani, Hamid 

1369 The hasis of Leadership: Khomeini's claims and the classical traditions. Ph.   D. diss. Me Cill university (Canada). M. A. degree, 1992.

‏نویسنده به بررسی امامت در تعالیم شیعه پرداخته و منشأ اعتقاد به ولی ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 347

‏فقیه را تشیع صفوی می داند وی در تبیین نظریه ولایت فقیه از بیانات امام‏‎ ‎‏خمینی استفاده نموده است و با اتکاء به آثار مکتوب و سخنان امام به‏‎ ‎‏بررسی اندیشه های سیاسی ایشان می پردازد. ‏

‏ترجمه عنوان: اساس رهبری: بیانات [امام] خمینی و سنت های کلاسیک.‏‎ ‎‏نوشتۀ حمید موانی‏

Mazlish, Bruce 

1370 «The hidden Khomeini».  New York , Y.12, Dec. 1979. P.49-54.

‏ترجمه عنوان: «[امام] خمینی غایب». نوشتۀ بروس مازلیش‏

Mcdermott, Imartin 

1371 «Liberation theology and Imam Khomeini's Jihad: A Comparison».   International congress of Imam Khomeini and the revival of religious   thought,  Tehran , 1-3 June 1997. 10P.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «حکومت الهی لیبرال و جهاد امام خمینی:‏‎ ‎‏یک بررسی تطبیقی». ‏مقاله ارائه شده در کنگره بین المللی امام‎ ‎خمینی و احیاء تفکر دینی، ‏تهران (خرداد 1376). 10 ص. نوشته‏‎ ‎‏مارتین مک درموت‏

Menashri, David 

1372 «Khomeini's policy toward ethnic and rellgious minorities». Ethbnicity,   pluralism, and the state in the  Middle East . Ed. Esman M. J.   Rahinovithc. Cornell university press. 19RR. P.215-229 .

‏ترجمه عنوان: سیاست [امام] خمینی نسبت به اقلیت های مذهبی و قومی.‏‎ ‎‏نوشتۀ دیوید مناشری‏

1373 «The Shah and Khomeini: Conflicting nationalisms». Crossroads, No.8,   (Winter - Spring 1982). P.53-79 .

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «شاه و [امام] خمینی: تضاد ملی گرایی».‏‎ ‎کراس رودز،‏ ش 8 (زمستان - بهار 1982). ص 53 - 79. ‏

1374 «Strange bedfellows: The Khomeini Coalition». Iersalem quarterly, No. 12,   Summer 1979. P.34-48.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 348

‏ترجمه عنوان: «شرکای عجیب: ائتلاف [امام] خمینی». ‏

Merriam, Allen 1-1. 

1375 «Charismatic leadership in modern  Asia : Mao, Gandhi, and Khomeini».   Asian Profile ( Hong Kong }, 1981. 9 (5): P.389-400.

‏ترجمه عنوان: رهبری کاریزماتیک در آسیای مدرن، مائو، گاندی و [امام]‏‎ ‎‏خمینی، نوشته مریم آلن اچ. ‏

Meyer, Thomas

1376 بنیادگرایی در جهان مدرن.‏ آلمانی. توماس مایر. آلمان، انتشارات‏‎ ‎‏سورکامپ فرانکفورت ‏‎Suhrkamp Frankfurt‎‏، 1989 م. 300 ص. ‏

‏بخشهایی از این اثر زیر  عناوین بنیادگرایی اسلامی و جریانهای مختلف‏‎ ‎‏آن، علل شکل گیری بنیادگرایی اسلامی، بنیادگرایی شیعی و سنی و‏‎ ‎‏تفاوت آنها، انواع بنیادگرایی اسلامی به اندیشه بنیادگرایی در جریان‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران و تأسیس دولت ج. ا. ا. و نقش امام خمینی در آن‏‎ ‎‏پرداخته است. ‏

1377 Mirage in  Iran : brief words about Khomeini & Shii religion. English.   Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏سراب در ایران: گفتارهای کوتاه درباره خمینی و مذهب شیعه

Milani, Mohsen 

1378 «The ascendanc of shi'i fundamentalism in revolutionary Iran». Journal of   South Asian and Middle Eastern-studies, V. 13 (Fall - Winter 1989).   P.5-28 .

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «سلطۀ بنیادگرایی شیعی در ایران انقلابی».‏‎ ‎مجله مطالعات خاورمیانه و آسیای جنوبی‏، ش 13 (پاییز – زمستان‏‎ ‎‏1989).  5 - 28. نوشتۀ محسن میلانی‏

1379 The Making of Iran's Islamic Revolution: From monarchy to Islamic   Republic.  Boulder Colorado , Westview Press, 1988. 250P.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 349

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏شکل گیری انقلاب اسلامی ایران: از‎ ‎پادشاهی تا جمهوری اسلامی.‏ بولدر؛ کلرادو، انتشارات وست ویو،‏‎ ‎‏1988. 250 ص. ‏

1380 «The Transformation of the velayat-e faqih institution: from Khomeini to   Khamenei», Muslim World, 1992,82 (3-4). P.175-190.

‏ترجمه عنوان: تغییر نهاد ولایت فقیه از [امام] خمینی تا [آیت الله]‏‎ ‎‏خامنه ای. ‏

Moaddel, Mansoor 

1381 Class, politics, and ideology in the Iranian revolution. English.  New York ,   Columbia   University  Press, 1993. x+346P.

‏به جنبه های مختلف انقلاب اسلامی ایران مانند ناسیونالیسم، لیبرالیسم،‏‎ ‎‏دولت، جامعه مدنی، اقشار شرکت کننده در انقلاب، پیروزی انقلاب و‏‎ ‎‏عوامل آن، نقش روحانیت در انقلاب، آموزه ها و عقاید شیعه و تأثیر‏‎ ‎‏آن‏‏ ‏‏ها، نظام سیاسی و حکومت و تأثیر جهانی و منطقه ای انقلاب پرداخته و‏‎ ‎‏در لابلای مطالب، افکار امام خمینی را تحلیل کرده است. ‏

‏ترجمه عنوان:‏ طبقات اجتماعی، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب‎ ‎ایرانی.‏ نوشتۀ منصور معدل‏

1382 «The Shi'i Ulama and the state in  Iran ». Theory and society, No. 15 (-1986).   P.519-556.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «علمای شیعه و دولت ایران». ‏نشریه نظریه‎ ‎و جامعه‏، ش 15 (1986). ص 519 - 556.‏

Moin, Baqar 

1383 «Inside Khomeini's  Iran », Listener, 112: 2885 (1984: NOV. 22). P.5. ‏ ‏  

‏ترجمه عنوان: داخل ایران خمینی، نوشته باقر معین‏

1384 Khomeini life of the Ayatollah.  London , [1991].

معرفی و توصیف

«حیاة آیة الله»‏. ‏‏ع. المجلة، العدد 1018 (15 - 12 اغسطس 1999 / 3 - ‏‎ ‎‏ جمادی الاولی 1420). ص 58 - 59.‏‏ ‏

1385 «Khomeini, Ruhollah al Musavi», The Oxford Encyclopedia of the Modem  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 350

Islamic World, Vo1.2. P.427-430.

‏در بخشی از این مقاله به دیدگاههای سیاسی امام خمینی پرداخته و بخشی‏‎ ‎‏از آن مورد نقد نیز قرار داده است. ‏

نقد و بررسی

«نقدی بر دائرةالمعارف آکسفورد».‏ عمادالدین باقی. ‏حضور‏، ش 23،‏‎ ‎‏بهار 1377. ص 266 - 279‏

‏دایرة المعارف فوق در ج 2 ص 427 - 430، مقاله ای ذیل مدخل «امام‏‎ ‎‏خمینی» درج نموده است که آقای باقی به نقد آن پرداخته و کاستی های آن‏‎ ‎‏را بازگو نموده است. این مقاله به دیدگاههای سیاسی امام نیز پرداخته و‏‎ ‎‏بخشی از آن مورد نقد قرار گرفته است. ‏

1386 Khomeini: sign of God.  London I.  B. Tauris, 1989 and 1992.

‏ترجمۀ عنوان:‏ [امام] خمینی سایۀ خدا

Momen, Moojan 

1387 An Introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelves   Shi'ism.  London  and  New Haven Yale   University  Press, 1985.   xxii+397P.

‏در چهارده فصل به عقاید مختلف شیعه پرداخته است. در چند فصل، آراء‏‎ ‎‏سیاسی شیعه در دورۀ جدید از جمله آراء حکومتی و ولایت فقیه امام‏‎ ‎‏خمینی را تحلیل کرده است. ‏

Moore, Mike 

1388 «Your Brother, the ayatollah Khomeini». Quill, 77: 4 (1989: APR.). P.25.  

‏ترجمه عنوان: برادران شما، آیت الله خمینی. نوشته میک مور‏

Moroni , Ferminia 

1389 «La Costruzione di un  mito : La produzione hiografica Iraniana su   Khomeini». Dimensioni e problemi della Ricerca Storica [ Italy ], 1994.   (1): P.235-245.

The construction or a myth: the Iranian biographies or Khomeini.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 351

Morris, P. 

1390 «The Ayatallah Khomcini».History Today, 1981. Vo131, Iss JUN, P.37-41.  

‏ترجمه عنوان: آیت الله خمینی، نوشته پی. موریس‏

1391 «Makers of The 20th century: The Ayatollah Khomeini». History Today, 31   [vi] (1981). P.37-41.

‏ترجمۀ عنوان: سازندگان قرن بیستم: آیت الله خمینی‏

Moshiri, Farrokh 

1392 The State and SociaL Revolution in  Iran : A Theorical perspective. Newyork,   1985.

‏ترجمۀ عنوان: ‏دولت و انقلاب اجتماعی در ایران: چشم اندازی نظری،‎ ‎‏نوشتۀ فرخ مشیری‏

‏این کتاب در اصل پایان نامه نویسنده در مقطع فوق لیسانس در رشته علوم‏‎ ‎‏سیاسی دانشگاه کانزاس آمریکا و شامل این مباحث است: مذهب و تأثیر‏‎ ‎‏آن در ایران، مناسبات روحانیت و حکومت، عوامل انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏و نقش روحانیت، نقش رهبری امام خمینی و دیدگاههای سیاسی و‏‎ ‎‏حکومتی وی. ‏

Mowlana, Hamid 

1393 «Beyond the Nation - state: Imam Khomeini and the revival of Islamic   Identilty». International congress ojImam Khomeini and the revival   of religious thought,  Tehran . 1-3 June 1997.

‏ترجمه عنوان: در ورای سیاست دولت - ملت: امام خمینی و احیای هویت‏‎ ‎‏اسلامی‏

Mozaffari, Mehdi 

1394 Administration et administration parallele so us Le regime de Khomeini.   French. Internet. 

1395 Authority in Islam: From Mohammad to Khomeinni.  London , M. E.   Sharp, 1981.

‏ترجمه عنوان: ‏اقتدار در اسلام، از محمد [ص] تا [امام] خمینی.‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 352

‏لندن انتشارات ام. ای، 1981. نوشتۀ مهدی مظفری‏

Muhajer, Masih 

1396 Islamic Revolutionfuture path of the Nations. Thehran, central office of   jihad sazandegi, 1982. 180P.

‏ترجمۀ عنوان: ‏انقلاب اسلامی آینده ملت ها‏، نوشتۀ مسیح مهاجری‏

Munson, Henry 

1397 Islam and Revolution in the middle East.  London  and  New York Yale
University  Press, 1988. xi+180P.

‏دارای سه بخش با عناوین اسلام به عنوان دین و ایدئولوژی، اسلام و‏‎ ‎‏سیاست از اوائل قرن نوزدهم، توضیحات است. در بخش توضیحات‏‎ ‎‏مفصلاً به انقلاب اسلامی ایران پرداخته است. در بسیاری از مباحث‏‎ ‎‏اندیشه های سیاسی امام خمینی را تحلیل کرده است. ‏

Muntazam, Mir Ali Asgar 

1398 The life and times of Ayatollah Khotneini. English. Lon don.   Anglo-European Pub., 1994. 496P. Internet.

‏ترجمه عنوان:‏ زندگی و عصر آیت الله خمینی

M uzaffurt, Mahdi 

1399 Authority in Islam. English.  New York , Armonk, 1987. 129P. Internet.  

‏ترجمه عنوان:‏ اقتدار در اسلام

Miiller, Hans - Georg 

1400 Die islamische Republik  Iran . 10 Published. German. Pahl-Rugenstcin;   Barthel, Gunter, 1987. Stl2P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏جمهوری اسلامی ایران

Naficy, Mehdy 

1401 Klerus, Basar und die iranisclte Revolution. German.  Hamburg , 1993.   304P. Internet.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 353

‏ ترجمه عنوان:‏ روحانیت، بازار و انقلاب اسلامی

Nahas, Maridi 

1402 «State· systems and Revolutionary Challenge: Nasser, Khomeini, and the   Middle East». International Journal (d' middle east studies, 17 (1985).   P.507-527.

‏ترجمه عنوان: سیستم دولتی و چالشهای انقلابی: ناصر، [امام] خمینی و‏‎ ‎‏خاورمیانه، نوشته ماریدی نهاس‏

Nahavandi, Ftrouzeh 

1403 «Le Role du leader charismatique dans la revolution Iranienne».   Civilisations ( Belgium ), 1988,38 (2). P.125-141.

The role of the charismatic leader in the Iranian Revolution

‏ترجمه عنوان: نقش رهبری کاریزماتیک در انقلاب ایرانی، نوشته فیروز‏‎ ‎‏ نهاوندی‏

Nahavandy, Hoshang 

1404  Iran : Anatomic dune revolution.  Paris , 1983.

‏ترجمۀ عنوان:‏ آناتومی یک انقلاب و ایران،‏ نوشتۀ هوشنگ نهاوندی‏‎ ‎‏دارای این مباحث است: ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی ایران،‏‎ ‎‏سلطنت استبدادی، زیربنای تئوریک و ایدئولوژیک انقلاب و انقلاب و‏‎ ‎‏قدرت های جهانی. در لابلای مطالب بررسی و نقدهایی در آراء حکومتی‏‎ ‎‏امام خمینی مندرج است. ‏

Naraghi, Ehsan 

1405 From Palace to prison inside The Iranian revolution. Translated from the   French by Nilou Mobasser. London & Newyork, I. B. Tauris and   co Ltd, 1994. 283P.

‏در دوازده بخش به تحلیل مسائل انقلاب اسلامی ایران پرداخته و مشخصاً‏‎ ‎‏به آراء امام خمینی در مقولات حکومتی و سیاسی هم پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏از دربار تا زندان در انقلاب ایرانیان‏. نوشتۀ احسان‏‎ ‎‏نراقی‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 354

Nazari - Kangarloo, Behnaz 

1406 Ideologh of shiism in the Islamic Republic on I ra n: It's impact of the foreign   issue and on one domestic issue. Ph. D. diss. The  George
Washington   University , 1992 .

‏نویسنده در بخشی از رساله خود به بررسی نقش اسلام شیعی در سیاست‏‎ ‎‏خارجی و داخلی جمهوری اسلامی که بر پایه دیدگاههای امام خمینی بن‏‎ ‎‏ شده، پرداخته و تأثیر صدور انقلاب اسلامی بر کشورهای لبنان و سوریه‏‎ ‎‏را بررسی نموده است. ‏

‏ترجمه عنوان: ایدئولوژی شیعی در ج. ا. ا.: بازتاب آن بر سیاست‏‎ ‎‏خارجی و داخلی کشور. ‏

Newman, Graeme 

1407 «Khomeini and Criminal,lustice: Notes and Crime and Cnltnre».jourllal of   criminal law and criminology, 73: 2 (1982: Summer). P.561.

‏ترجمه عنوان: [امام] خمینی و صحّت جنایت: یادداشتها و جرم و‏‎ ‎‏فرهنگ، نوشته گریم نیومن‏

Nirumand, Bahman 

1408 Mit Gottfuer die Macht: eine politische Biographie des Ayatollah Chomeini.   German. Reinbek bei  Hamburg , Rowohlt, 1987. 376P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏با خدا بسوی قدرت: زندگینامه سیاسی امام خمینی

Nirumand, Bahram and Dadju, Kivan 

1409 Mit Gottfiir mecht.  Hamburg , Rowhit VerJog. 1982.

‏ترجمۀ مشخصات: با خدا برای قدرت، نوشتۀ کیوان دادجو و بهمن‏‎ ‎‏نیرومند، انتشارات رولت، 1987 م. ‏

‏نقدی بر وضعیت سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران و انتقاد آراء‏‎ ‎‏سیاسی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران است. ‏

No'mani, Mohammad Manzoor 

1410 Khomeini, Iranian Revolution and The shi'itejaith.  London , Furqan   publication, 1988. 198P.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 355

‏این اثر اردو به انگلیسی ترجمه شده است. مشخصات متن اردو اینگونه‏‎ ‎‏است: ‏[امام] خمینی، انقلاب ایران و مذهب تشیع.‏ هند، مؤسسه‏‎ ‎‏فرقان، 1984. 198 ص. نوشته محمد منظور نعمانی‏

Noorbaksh, Mehdi 

1411 «Religion, politics and Ideological Trends in contemporary  Iran ».  Iran  and   the Gulfa Search for stability. Ed. Jamal S. al-Suwaidi.  London  and   N cwyork, The emiratcs center for strategic studies and research,   1996. P.15-47.

‏به گرایشهای مذهبی و سیاسی در ج. ا. ا. و ضمناً به افکار سیاسی و‏‎ ‎‏حکومتی امام خمینی هم پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: مذهب و سیاست و گرایشهای ایدئولوژیکی در ایران‏‎ ‎‏معاصر. نوشتۀ مهدی نورباغشاه‏

Norton, Richard 

1412 «The Contagion and containment of Islamic revolution in  Lebanon ».  

‏نویسنده تأثیرات افکار امام بر مردم لبنان را بررسی نموده است. ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «تأثیر انقلاب اسلامی ایران در لبنان». ‏مقاله‎ ‎ارائه شده به کنگره بین المل تبیین انقلاب اسلامی‏. نوشتۀ ریچارد نورتون‏

Nussbaumer, Heinz 

1413 Khomeini, Revolutionar in Ailahs Namen. Germany. Heyne Buch,  ] S. D.].   191P .

‏ترجمه عنوان: ‏[امام] خمینی یک انقلابی با نام خدا‏، نوشته هاینتس‏‎ ‎‏نوس بائومر‏

‏زندگی سیاسی امام و چگونگی رهبری انقلاب تا پیروزی موضوع این‏‎ ‎‏کتاب می باشد. ‏

معرفی و توصیف

کتاب ماه (ویژه یکصدمین سال تولد امام خمینی)،‏ 30 فروردین 1378.‏‎ ‎‏ص 49 - 51. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 356

Olson, Robert 

1414  Iran , essays on a revolution in the making. English. 1981. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏ایران، مقاله ای درباره انقلاب

Omid, Homa 

1415 Islam and The post Revolutionary state in  Iran New york , scholarly and   Reference Divission, 1994. 263P.

‏نویسنده در بخشهائی از کتاب مانند: ‏

Valayateh Faq ih: Ablueprint for Islamic covern ment. Valava t eh Faqih in   Disarray, Freedom, Culture and Education in khomcinis state: What price   Islom?

‏به بررسی ایده ها و افکار سیاسی و حکومتی امام خمینی پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان و مشخصات: ‏اسلام و دولت های پس از انقلاب در‎ ‎ایران.‏ نیویورک، انتشارات سنت مارتین، 1994. 263 ص. نوشتۀ هما‏‎ ‎‏امید‏

Ozbudun, Ergun 

1416 «Khomeinism - a danger for  Turkey ». The Iranian revolution and the   Muslim World. Ed. D. Menashri.  Boulder : Westview Press, 1990.   P.242-249.

‏ترجمه عنوان: «خمینی گرایی خطری برای ترکیه». ‏انقلاب اسلامی و‎ ‎مسلمانان جهان.‏ ‏

1417 Pensees politiques de I 'aayatollaah Khomeyni: praesentation thaematique au   travers de ses aecrits et de ses discours depuis 1941 / traduction et   praesentation par. French. Paris, A. D. P. F., 1980. 78P. Internet.

‏به تحلیل و بررسی اندیشۀ سیاسی امام خمینی پرداخته است. ‏

‏ترجمه عنوان: ‏اندیشه سیاسی امام خمینی

1418 Persien'(unter) 'Chomeini, Ruh-allalt Musawi.Ayatollah. German. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏ایران تحت حاکمیت [امام] خمینی، روح الله موسوی‎ ‎آیت الله. 


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 357

Peress, Gilles 

1419 Telex  Iran . in the Name of the Revolution. English. 1997. 102P.

‏ترجمه عنوان: ‏تلکس ایران. بنام انقلاب‏، نوشتۀ گلیز پرس‏

Phillips, James A. 

1420 Planningfor a post - Khomeini  Iran . English.  Washington , D. C.,   Heritage Foundation, 1987. 12P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏برنامه برای ایران بعد از [امام] خمینی،‏ نوشتۀ جیمس‏‎ ‎‏ا. فیلیپس.‏

1421 Pour un gouvrnment islamique. French.  Paris , 1979. Internet. ‏ ‏

‏ترجمه عنوان: ‏دربارۀ دولت اسلامی

Precht, Henry 

1422 «Ayatollah realpolitik». Foreign policy, No. 70, Spring 1988. P .109-128.  

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «واقع گرائی سیاسی آیت الله». ‏سیاست‎ ‎خارجی‏، ش 70 (بهار 1988). ص 109 - 128. نوشتۀ هانری پرشت‏

Puar, Abdullah 

1423 Perjuangan Ayatullali Khomeini. Indonesian. 1980. Internet.

‏نوشتۀ عبدالله پوار. ‏

Qamar Zaidi, Sayyid Muhammad Abbas 

1424 Ragbar-i ma Khumaini yajunbish-i  Islami-yi   Iran . Urdu. Karaacai,   Maktabah-yi Miraaj-i Adab, 1979. 160P. Internet.

‏به نقش افکار سیاسی امام خمینی در انقلاب اسلامی ایران پرداخته است. ‏

‏ترجمه عنوان: ‏رهبر [امام] خمینی و جنبش اسلامی ایران‏، نوشتۀ سید‏‎ ‎‏محمد عباس قمر زیدی‏

Qutbi, Ahmad 

1425 After Khomeini another despotism? English. Ravandi, 1982. Internet.  

‏ترجمه عنوان: ‏بعد از [امام] خمینی دیکتاتوری دیگر


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 358

Rahimi, Mohammad Rafiq 

1426 Khomeini and the Arabs: (A Regional perpectives:  Iran , Ismal, Revolution).   Ph. D. diss,  Boston  university, 1994.

‏این نوشته به مطالعه تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جهان عرب می پردازد و‏‎ ‎‏واکنش ها و عکس العملهای اعراب را در قبال انقلاب اسلامی ایران بررسی‏‎ ‎‏نموده است. سپس به بررسی نقطه نظرات رهبر انقلاب اسلامی درباره‏‎ ‎‏صدور انقلاب پرداخته و سخنان ایشان را در مقاطع مختلف مورد استناد‏‎ ‎‏قرار داده است. وی بررسی نقش امام خمینی در تبیین سیاست خارجی‏‎ ‎‏ایران را نیز مد نظر قرار داده است. ‏

‏ترجمه عنوان: [امام] خمینی و اعراب (نگرش منطقه ای درباره ایران،‏‎ ‎‏اسلام و انقلاب). نوشتۀ محمد رفیق رحیمی‏

Rahnama, Ali 

1427 Pioneers of Islamic Revival,  London  and New Jersey, Zed Books Ltd,   1994. viii+279P.

‏مجموعه ده مقاله از نویسندگان مختلف است که توسط علی رهنما تدوین‏‎ ‎‏شده است. این مقالات به جنبه های احیاگری سید جمال الدین اسد آبادی،‏‎ ‎‏محمد عبده، امام خمینی، مودودی، حسن البناء، سید قطب، موسی‏‎ ‎‏صدر، علی شریعتی و محمد باقر صدر پرداخته اند. در مقاله مربوط به امام‏‎ ‎‏خمینی که توسط باقر معین زیر عنوان ‏‎khomeini’s search for perfection: Teary and Reality‎‎ ‎‏نوشته شده به اندیشه های سیاسی و مشی سیاسی ایشان‏‎ ‎‏ه‏‏م پرداخته است. ‏

1428 The Secular Miracle: Religion, Politics and Economic Policy in  Iran .   London , 1990.

‏ترجمۀ عنوان: ‏معجزه غیر دینی: مذهب و سیاست و اقتصاد سیاسی‎ ‎در ایران ، ‏نوشتۀ فرهاد نعمانی و علی رهنما. ‏

‏دارای این مباحث است: انقلاب مردم، کارکرد حکومت اسلامی ایران،‏‎ ‎‏مبانی سیاست های ج. ا. ا.، نظام اقتصادی به نظر شیعه، حقوق شهروندان‏‎ ‎‏و آزادی در ایران، ساختار سیاسی پس از انقلاب، سیاست خارجی ج. ا.‏‎ ‎‏ا. در لابلای مباحث به تحلیل و بررسی و نقد آرای بنیان گذار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی پرداخته است. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 359

Rahnama, Saeed and Sohrab Behdad 

1429 Iran After the Revolution Crisis of an Islamic state. Lo n don an d  New
York , 1. B. Tauris, 1996. xii+292P.

‏کتابی مشتمل بر یازده مقاله در سه بخش که به اهتمام سعید رهنما و‏‎ ‎‏سهراب بهزاد تهیه و تدوین شده است. بخش اوّل ‏‎(Ideological and Historical perspectives)‎‎ ‎‏شامل سه مقاله با این مشخصات است: ‏

‏از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی ایران از احمد افشار؛ دولت، پایه های‏‎ ‎‏سیاسی و حقوقی رفاهی از فاطمه مقدم؛ نظام شیعی در ایران معاصر از‏‎ ‎‏علی رهنما و فرهاد نعمانی. ‏

‏بخش دوّم ‏‎(state and Economy)‎‏ مشتمل بر چهار مقاله زیر است: ‏

‏رشد اقتصادی پس از انقلاب از سهراب بهزاد؛ تداوم و تحول در سیاست‏‎ ‎‏صنعتی از سعید رهنما؛ سیاستهای نفتی پس از انقلاب از جواد صالحی‏‎ ‎‏اصفهانی؛ اقتصاد سیاسی از حسین فرزین. ‏

‏بخش سوم ‏‎(social polisy and state Legitimacy)‎‏ مشتمل بر چهار مقاله است: ‏

‏مشروعیت نظام از سومین سیاوشی؛ سعادت سیاسی و آموزش و پرورش‏‎ ‎‏از اصغر رستگار؛ سیاست و ملی گرایی از شهرزاد مجاب و امیر‏‎ ‎‏حسین پور؛ زندگی عمومی و نهضت زمان از هایده مقیسی. ‏

‏این اثر برای پیشینه انقلاب اسلامی و زمینه های پیروزی آن و تحقق‏‎ ‎‏ولایت فقیه مفید است. ‏

Rajabi, Mohammad Hasan 

1430 The political life ofImam Khomeini. English.  Tehran , National Library .  

‏ترجمه عنوان: ‏زندگی سیاسی امام خمینی‏ (نوشته محمد حسن رجبی). ‏

Rajaee, Farhang 

1431 Islam and Politics: Ayat Allah Khomeini's Fundamental political ideas.  U. S.
A. , Virginia,  University  of  Virginia , 1983. 258P .

‏پایان نامه وی در دانشگاه ویرجینیا بوده که بعداً به صورت محدود در‏‎ ‎‏همان دانشگاه تکثیر شده است. نویسنده به بررسی دیدگاههای امام‏‎ ‎‏خمینی در سه محور می پردازد: در ابتدا کوشش وی در تبیین اندیشه امام‏‎ ‎‏خمینی با استفاده از آثار فقهای شیعه بوده و معتقد است که اندیشه سیاسی‏‎ ‎‏ایشان در اصل تحکیم امامت در مکتب تشیع است، سپس می کوشد از ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 360

‏طریق مطالعه مبانی ارزشی دیدگاه امام درباره ماهیت انسان نظر ایشان را‏‎ ‎‏درباره سیاست، حکومت و روابط بین الملل ترسیم نماید. در بخش سوم به‏‎ ‎‏عملکرد سیاسی مذهبی امام در دوره قبل از انقلاب پرداخته و حکومت‏‎ ‎‏اسلامی ایشان را با حکومتی اسلامی پیامبر در صدر اسلام مقایسه می کند. ‏

‏ترجمۀ عنوان: اسلام و سیاست ها: اندیشه سیاسی بنیادگرایانه آیت الله‏‎ ‎‏خمینی. نوشتۀ فرهنگ رجایی‏

1432 Islamic Values and world view: Khomeyni of man, the state, and   intemational politics. English.  Lanham MD , University Press of   America , 1983. 148P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏ارزشهای اسلامی و دیدگاه غرب: خمینی، مردم،‎ ‎دولت و سیاست بین الملل،‏ مقدمه کنت دبلیو تامسون‏

Ram, lIaggay 

1433 «The Myth of early islamic govemment: the legitimization of the Islamic   regime». Iranian studies, 1991,24 (1-4). P.37-54.

‏ترجمه عنوان: افسانه اخیر حکومت اسلامی: مشروعیت رژیم اسلامی،‏‎ ‎‏نوشته حاجی رم‏

Ramazani, P. K. (Eel.) 

1434  Iran 's Revolution. Washington, Middle East Institute, 1990.

‏مشتمل بر هفت مقاله از نویسندگان مختلف دربارۀ انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏است که ضمناٌٌ به اندیشه های سیاسی امام خمینی هم پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏انقلاب ایران ‏، نوشتۀ پ. ک. رمضانی‏

Rami, Nima 

1435 The Wrath ofAllah: Islamic Revolution and reaction in  Iran London ,   Pluto Press, 1983.

‏ترجمۀ عنوان: ‏خشم خداوند: انقلاب اسلامی و انفعال ایران‏، نوشتۀ‏‎ ‎‏نیما رامی‏

‏در سه بخش به تاریخ انقلاب اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی در‏‎ ‎‏ایران می پردازد و در بخش سوم فصلی را به امام خمینی و اندیشه های‏‎ ‎‏حکومتی وی اختصاص داده است. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 361

Reissner, .T. 

1436 «Der Imam und die verfassung: zur politis chen und staatsreehtlicen   Bedeutung del' Direktive Imam Khomeinis vom 7. Januar 1988   (Zusammenfassung. Imam Khomeini and The constition Political and   theoretical aspeets of Khomeini's January 7th 1988 directive)». orient   (Oplden / Lcverkusen). 29 (1988). P.213-236, 330.

‏ترجمه عنوان: ‏امام و قانون اساسی

1437 «Religion and state in Khumaini's kashf al-Asrar». Bulletin of the school of   oriental and African studies [Greet  Britain }, 1993, 56 (1). P.34-45.

‏ترجمه عنوان: مذهب و دولت در ‏کشف الاسرار‏ [امام] خمینی‏

Richard, Yann 

1438 «Le Role du clerge: Tendances contradictoires du chi'isme Iranien   contemporain». Archives de Sciences Sociales des Religions [ France },   1983,55 (1). P.5-27.

‏ترجمه عنوان: نقش روحانیت: تضاد جهت گیری در ایرانیان معاصر‏‎ ‎‏شیعه، نوشته یان ریچارد‏

Richter, Franz-Helmut 

1439 Ayatollah Khomeini: zur Biographie lind Hagiographie eines islamischen   Revolutionsfiihrers. German. Minster, German, Wurf, 1991. 235P.   Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏درباره بیوگرافی یک رهبر انقلابی

Riesebrodt, Martin

‎1440‎ بنیادگرائی به عنوان جنبش اعتراضی پدر سالارانه.‏ آلمانی. مارتین‏‎ ‎‏ریزبروت. آلمان، انتشارات مور ‏‎Mohr‎‏، 1990 م. 290 ص. ‏

‏در بخشهای اول به مسئله جامعه شناسی و بنیادگرایی و بنیادگرایی‏‎ ‎‏پروتستانی پرداخته و سپس فصل مشبخصی به بنیادگرایی شیعی در ایران‏‎ ‎‏در سالهای 1961 تا 1979 اختصاص داده است. انقلاب اسلامی در ایران ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 362

‏را تداوم فرایند بنیادگرایی که امام خمینی و دکتر شریعتی در پیدایش آن‏‎ ‎‏نقش آفرین بودند، دانسته است. ‏

Rinser, Luise 

1441 Khomeini und der Islamische Gottesstaal: eine grosse Idee, ein grosser   Irrtum? Perccha am starnberger Sec, R. S. Schulz, 1979. 228P.

‏ترجمۀ عنوان: ‏[امام] خمینی و دولت الهی - اسلامی، اندیشه ای‎ ‎بزرگ، خطائی عظیم.‏ پرشا / اشتارنبرگرزه، انتشارات ر. س. شولتس‏‎ ‎‏(1979). 228 ص. نوشتۀ لوئیزه رینزر‏

Rizvi, Saiyid Athar Abbas 

1442  Iran  Royalth, Religion and Revolution.  Australia , Ma'r ifa t Publishing   house, 1980. 390P.

‏بخشهایی از این کتاب به بررسی و تحلیل افکار اندیشه های امام خمینی‏‎ ‎‏اختصاص یافته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏خاندان سلطنتی ایران، مذهب و انقلاب.‏ نوشتۀ سید‏‎ ‎‏اطهر عباس رضوی‏

Roberts,  Davis  

1443 «Ayatollah so: The left's infatuation with Khomeini». Policy review, V.49,   Summer 1989. P.X4-85.

‏ترجمه عنوان: «آیت الله نیز هم چنین: شیفتگی جناح چپ به [امام]‏‎ ‎‏خمینی». نوشتۀ دیوید رابرتس‏

1444«The Role of Imam Khomeini (R. A) In Awakening The world». Daily   Gurrdian, June 5, 1998. P.3.

‏نویسنده ابتدا به زندگی امام و دوران حیات علمی ایشان اشاره نموده و‏‎ ‎‏نقش امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی و اندیشه ایشان در تشکیل‏‎ ‎‏حکومت و حاکم نمودن قوانین اسلامی را بصورت مختصر تبیین‏‎ ‎‏نموده است. ‏

Rose, Gf 

1445 «Islam and Revolution . Writings and declarations of Imam Khomeini, hy R.  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 363

Khomeini». Muslim World, 1984. Vol 74, Iss 3-4, P.215-217 .

‏ترجمه عنوان: «اسلام و انقلاب نوشته ها و اعلامیه های امام خمینی». ‏

‏نوشتۀ جف رز‏

Rose, Gregory 

1446 «Velayat-i Faqih and the recovery of Islamic identity in the thought of   Ayatollah Khomeini». Religion and politics in  Iran : Shi'ism from   quietism to revolution, Ed. Nikki Keddi.  New Haven , Yale   university press, 1983. P.166-188.

‏تحلیل دیدگاههای امام خمینی در ابعاد مختلف ولایت فقیه است. ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «ولایت فقیه و کشف هویت اسلامی در اندیشه‏‎ ‎‏آیت الله خمینی». ‏مذهب و سیاست در ایران: تشیع از تقدیر باوری‎ ‎تا انقلاب.‏ گرد آوردۀ نیکی کدی. نیو هاون، انتشارات دانشگاه ییل‏‎ ‎‏(1983). ص 166 - 188. نوشتۀ گریگوری رُز‏

Ross, Lester 

1447 «khomeini's Iran and Mao's China: Crlxis of charimatic authority». Asian   thought and society, No.74, Scp. 1980.

‏ترجمه عنوان: ایران [امام] خمینی و چین مائو: بحران اقتدار کاریزماتیک‏

Rouleau, Eric 

1448 «Khomeini's  Iran ». Foreign affairs, No. 59, 1980. P.1-20.

‏ترجمه عنوان: ایران [امام] خمینی‏

Rubin, B. 

1449 «Seed of a Post - Khorneini era: The first decade of the Islamic Republic of   Iran». Survey of jewish AlTairs, 1989. P .68-82;

‏ترجمه عنوان: منشأ یک خبر - دوران[امام] خمینی: اولین دهه جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران‏

Rubinstein, Alvin Z. 

1450 «The Soviet union and  Iran  under Khomeini». International Affairs, 57: 4  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 364

(1981: Autumn). P.599.

‏ترجمه عنوان: اتحاد شوروی و ایران تحت حاکمیت [امام] خمینی، نوشته‏‎ ‎‏الوین ز. دوبینستین‏

Saddam Hussein 

1451 The Khomeini religion. English. Baghdad, Dar Al Ma'mun, 1988. 56P.   Internet.

‏ترجمه عنوان:‏ مکتب [امام] خمینی

  AI-Saghoff, Seyed .Iaffar 

1452 Imam Khomeini: The inspriational force of Islam. KuaIa Lumpur,   Universety Publications, 1990.

‏ترجمه عنوان: ‏امام خمینی: نیروی الهام بخش اسلام.‏ نوشته‏‎ ‎‏سیر جعفر السقوف‏

‏این کتاب در چهارده بخش تنظیم شده، در نخستین بخش کتاب به ابعاد‏‎ ‎‏گوناگون انقلاب اسلامی، نقش امام در هدایت مردم پرداخته، سپس‏‎ ‎‏گفتگوئی از حامد الگار دربارۀ امام و انقلاب آورده، بخش دوّم با عنوان‏‎ ‎‏سخنرانیها و بیانیه‏‏ ‏‏ها به سخنان مهم امام پرداخته، بخش سوم پیام امام به‏‎ ‎‏مناسبت سالگرد کشتار خونین زائران خانه خدا ارائه شده، بخش چهارم با‏‎ ‎‏عنوان نامه های سیاسی و فتوای مذهبی، نامه امام درباره اعتراض به‏‎ ‎‏تظاهرات ضد آمریکائی زائران و نامه به میخائیل گورباچف آمده و نامه‏‎ ‎‏ارتداد سلمان رشدی آمده است، بخش پنجم: گزیده ای از سخنان امام‏‎ ‎‏درباره فلسطین اشغالی و اسرائیل است، بخش ششم: موضوع اتحاد‏‎ ‎‏مسلمانان و وحدت در مقابل دشمنان و بخش هفتم به ارتحال امام، حضور‏‎ ‎‏مردم در برگزاری مراسم و بخش هشتم اختصاص به انتخاب جانشینی‏‎ ‎‏امام دارد، بخش نهم وصیتنامه سیاسی - الهی امام ذکر شده و سیاست های‏‎ ‎‏امام از جمله سیاست نه شرقی و نه غربی تبیین گردیده. بررسی و نگرش‏‎ ‎‏کلی حضرت امام به انقلاب در بخش دهم آمده است. دیدگاه امام درباره‏‎ ‎‏زنان و حقوق آنان موضوع بخش یازدهم می باشد. بخش دوازدهم به شرح‏‎ ‎‏زندگی و آثار امام اختصاص دارد و فهرست تمامی اموال و دارایی های‏‎ ‎‏ایشان به قلم خودشان آمده است. در بخش سیزدهم به مهمترین وقایع در‏‎ ‎‏دوران زندگی امام پرداخته و در بخش پایانی با نقل مقدمه کتاب حکومت‏‎ ‎‏اسلامی امام به بررسی و تحلیل ولایت فقیه می پردازد. ‏

‏ ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 365

معرفی و توصیف

کتاب ماه (ویژه یکصدمین سال تولد امام خمینی)،‏ 30 فروردین 1378.‏‎ ‎‏ص 50 - 51. ‏

Saikal, Amin 

1453 «The West and post - Khomeini  Iran », World Today, VAO, Oct. 1993.   P.197-200.

‏ترجمه عنوان: «غرب و ایران پس از [امام] خمینی». نوشتۀ امین سایکل‏

Samir, Khalil Si 

1454 «Khomeinl e i Fratelli musulmani. Un ritorno lntegrale aile radici dell,   Islam». Civilta Catto/ica, 131: 1 (1980). P .445. 

Sanasarian, Eliz 

1455 «Ayatollah Khomeini and the institutionalization of charismatic rule in  Iran ,   1979-1989», Journal of Developing Societies [ Netherlands ], 1995, 11 (2). P.189-205.

‏ترجمه عنوان: آیت الله خمینی و نقش قانون اساسی در ایران. نوشتۀ الیز‏‎ ‎‏سنسارین‏

Sanikidze, Georges

145 « La pensee revolutionnaire d'Imam khomeyni » .

‏بنظر نویسنده امام خمینی برای اولین بار نظریه حکومت روحانیون را‏‎ ‎‏مطرح ساخته و با این کار راهی بسیار متفاوت با روحانیت سنتی‏‎ ‎‏پیموده است سپس به سیر تطور اندیشه سیاسی امام خمینی اشاره و به‏‎ ‎‏تبیین آن می پردازد. ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «اندیشه انقلاب امام خمینی». ‏مقاله ارائه‎ ‎شده به کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی.‏ نوشتۀ ژرژ‏‎ ‎‏سانیکیدزه‏

Sardar, Z. 

1457 «Scientific Thinking behind Khorneinl». Londres, No. 288, Nov. 1979.  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 366

P.439-440.

‏ترجمه عنوان: «تفکر علمی در پس [امام] خمینی». نوشتۀ ز. سردار‏

Savory, Roger 

1458 «The Added touch: Ithna ashari shi'ism as A factor in the foreign policy of   Iran». International Journal [Canada], 1986, 41 (2). P .402-423 .

‏ترجمه عنوان: شیعه اثنی عشری بعنوان عاملی در سیاست خارجی ایران،‏‎ ‎‏نوشته راجر سواری‏

Sayeed, Khalid Hin 

1459 «Islam and revolution: writings and declarations of Imam Khomeini (Book   Review)». Middle East Journal, 37: 2 (1983: Spring). P.282.

‏ترجمه عنوان: اسلام و انقلاب، نوشته و اعلامیه های امام خمینی‏

Sayyid Hasan Athar Naqvi 

1460 Rahbar-iharir. Urdu. Karaacai, Maktabah-yi Nadairnuladab, 1981. 144P.   Internet. 

Sayyid Muhammad Ibn-i Ali Sahni 

1461  Inqilab-i   Iran , 'aqa'id-i Maulavi Nu 'mani aur shi 'at: bajavab Iraniinqilab,   Imam Khumaini, aUI" shi'at. Urdu. 1987. 

Scurcia, G. 

1462 «The Khomeini Case (History of  Iran  Religions)>>. Ponte, 1989, Vol 45, Iss   5. P.36-46.

‏ترجمه عنوان: موضوع [امام] خمینی (تاریخ ادیان ایران)‏

Schirzi, Asgar 

1463 Kontraste und Mangeln im Grundgesetzt der Islamischen Repuhlik dank der   Politischen Konflikte.  Germany , 1992 .

‏ترجمۀ عنوان: ‏تناقض و نقایص در قانون اساسی ج. ا. در پرتو‎ ‎اختلاف سیاسی. ‏نوشتۀ عسگر شیرازی‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 367

Schreiner, Hans Peter 

1464 Der Imam: Islamische staat sidee utul revolutionare wirklichkeit.  Austria ,   Balak Ver lak, 1982 .

‏ترجمۀ عنوان:‏ امام، اندیشه حکومت اسلامی و حقیقت انقلاب.‎ ‎‏نوشتۀ هانس پتر شراینر با همکاری کارل ای بکر و ولفگانگ فروند‏

Schweitzer, Gerrard 

1465 Persien dreschiebe der kulturen: Von Zarathustra his Khomeini. Wien,   1983. 320P.

‏ترجمۀ عنوان: ‏ایران: تحول فرهنگ ها از زردشتی تا خمینی،‏ نوشتۀ‏‎ ‎‏گرهارد شوایتسر ‏

‏بررسی تحلیلی تاریخ ایران و بررسی آراء و عقاید کلامی و سیاسی امام‏‎ ‎‏خمینی است. ‏

Shakeri, Esmail 

1466 Oil nationalization and the hostage crisis: A comparative analysis ofIran's   Foreign policy ojMosaddegb and Khomeini.  Canada University  of
toronto , 1992. 327P.

‏ترجمه عنوان: ‏ملی کردن نفت و بحران گروگانگیری: بررسی‎ ‎تطبیقی سیاست خارجی ایران در زمان مصدق و [امام] خمینی

Shireen, T. Hunter 

1467  Iran  After Khomeini. Foreword by David D. Newson.  Washington  und   London , Praeger, 1992.

‏این کتال مشتمل بر پنج بخش با این عناوین است: ‏

1 - Constitution and politicil Issues 

2 - The Military Establishment: Adaption to peacetime 

3 - The Economy: From Boom to Bust to what? 

4 - Culture and society: Toward a New lsl.uno - Nationalist synthesis?

5 -  Foreign Relations: Continuity .md change

‏در این کتاب سیستم سیاسی در ایران و مسائلی چون بنیادگرایی، قانون‏‎ ‎‏ ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 368

‏اساسی ج. ا. ا.، نقش نیروهای نظامی بعد از انقلاب، چالشهای انقلاب با‏‎ ‎‏مدرنیزم، سیاست خارجی ایران و مطالب دیگر که به نوعی ارتباط با‏‎ ‎‏اندیشه حکومتی امام دارد مورد بررسی قرارگرفته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏ایران پس از [امام] خمینی‏، نوشتۀ ت. هنتر شیرین‏

Shirely, E. 

1468 Know thine enemy: a spy'sjourney into revolutionary  Iran . N ewyork, Farra   and Strous and Giroux, 1997. 247P.

‏ترجمۀ عنوان: ‏آگاه به دشمن، سفر یک جاسوس به ایران انقلابی‎ ‎‏ نوشتۀ ای. شرلی‏

Suavoshi, Sousan 

1469 «Factionalism and Iranian politicas: The post khomeini Experience». Iranian   studies, No. 24, 1992. P.26-49.

‏ترجمه عنوان: «گروه گرائی و سیاستهای ایران: تجربه پس از [امام]‏‎ ‎‏خمینی». نوشتۀ سوسن سیاوشی‏

Siddique, Kaukab 

1470 Khomeini's  Iran . English.  Falls Church : Research & Publication, 1981.   82P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏ایران[امام] خمینی‏، نوشته کوکب صدیق‏

Simpson, John 

1471 «Along the streets of  Tehran : Life under Khornelnl». Harped'! magazine, V.   276, Jan 19RK P36-40, 42-45.

‏ترجمه عنوان: «در خیابانهای تهران: زندگی با نظارت [امام] خمینی». ‏

1472 Inside  Iran : life under Khomeini's regime. English.  New York St. Martin 's   Press, 1988. 358P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏در ایران:  زندگی زیر نظر رژیم [امام] خمینی

Sing, K. R. 

1473 «Constitutional basis of religious power in  Iran ». International studies, V.  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 369

‎25 (Apr - June 1988). P.129-139 .‎

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «پایه های اساسی قدرت مذهبی در ایران».‏‎ ‎نشریه مطالعات بین الملل‏، نوشتۀ ک. ر. سینگ ش 25 (آوریل 1988).  129 - 139. ‏

‏نوشتّ ک . ر . سینگ‏

Souresrafil, Behrouz 

1474 Khomeini and  Israel . 2nd ed. [ London ], C. C. (Press) Lid, 1989. 138P.   [Frist Published by 1. Research Inc., 1988]

‏ترجمه عنوان: ‏[امام] خمینی و اسلام

Stein, Annemarie 

1475  Iran : neue Diktatur oder Fruehling d. Freiheit? German. Reents, 1979.   Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏ایران: دیکتاتوری جدید یا بهار آزادی؟

Stempel, John D. 

1476 Inside the Iranian revolution. English.  Indiana  Unvi. Press, 1981.   Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏در انقلاب ایرانی

Stockmann,  Petra  

1477 Iransregionale Aussenpolitik nach Khomeini. German.  Berlin Freie
Univ. , 1996. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏سیاست خارجی منطقه ای ایران بعد از خمینی

Stone, Eddie 

1478 Khomeini: the Shah, the Ayatollah, the Shi'ite explosion. English.  Los
Angeles , Holloway House, 1980. 224P. Internet.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏[امام] خمینی، شاه، آیت الله، انفجار‎ ‎شیعه.‏ لندن، شرکت انتشاراتی هالووی، 1980. 224 ص. نوشتۀ ادی‏‎ ‎‏استون‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 370

Surisrafil, Bihruz 

1479 Khomeini and  Israel . English.  England , C. C. (Press), 1988. 138P.   Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏خمینی و اسرائیل

1480 The spirit qf"Allah: [Khomeini and the Islamic Revolution}, English.  London Hutchinson , 1985. 350P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏روح خدا: [خمینی و انقلاب اسلامی]

Syed Abdul Quddus 

1481 Ayatollah Khomeini twoards Islamic world order.  Lahore , Sh. Raza Mehdi,   1994. 274P.

‏در دوازده فصل به تحلیل شخصیت، عملکرد و افکار سیاسی امام خمینی‏‎ ‎‏پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏آیت الله خمینی به سوی نظام اسلامی جهان‏، نوشتۀ‏‎ ‎‏سید عبدالقدوس‏

Syed Afzal Haider 

1482 Velayat - E - Faqih: Imam Khomaini ami Islamic Revolution, Lahor ,   Gautam Publishers, 1996. 262P.

‏سید افضل حیدر وکیل عالی رتبه دیوان عالی پاکستان و ناظر مبارزه های‏‎ ‎‏مختلف اعم از دمکراتیک و مذهبی طی دوره ای چهل ساله در تاریخ‏‎ ‎‏سیاسی پاکستان بوده که حرکت مردم ایران و رهبری امام خمینی تأثیر‏‎ ‎‏بسیاری بر وی نهاده است. کتاب ‏ولایت فقیه امام خمینی و انقلاب‎ ‎اسلامی‏ مجموعه ای شامل بیست و سه مقاله باضافه فهرستی از شاگردان‏‎ ‎‏امام خمینی می باشد، عناوین مقالات سیاسی کتاب اینگونه است: تفکر‏‎ ‎‏سیاسی اسلام، حرکت اسلامی، وراثت زمین، قانون اساسی، امام خمینی‏‎ ‎‏و عاشورا، جنگ تحمیلی، سفر آیت الله خامنه ای به پاکستان، چند روزی‏‎ ‎‏در ایران، نقش علما، امام خمینی، نگاهی کوتاه به تاریخ ایران: به سوی‏‎ ‎‏حکمرانی مطلوب و صحیح. ‏

معرفی و توصیف

«امام خمینی، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی». حضور‏، ش 22(تابستان‏‎ ‎‏ ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 371

‏1376). ص 174_ 186. ‏

Tabeeb, B. 

1483 «The Wisdom of the Ayatollah - Examples of Rejection of western Ideas and   Experience». Index on censorship, 1982. Vol 11. Iss 1. P.16-17.

‏ترجمه عنوان: شناخت آیت الله مثالهای رد تفکر غرب و تجربه غرب،‏‎ ‎‏نوشته طبیب بی. ‏

Taheri, Amir 

1484 «Pandoras box forced open (the fate of intellectuals Under Khomeini)».   Index on censorship, 1989, Vol 18. Iss 5. P.7-9.

‏ترجمه عنوان: سرنوشت روشنفکران تحت حاکمیت[امام] خمینی، نوشته‏‎ ‎‏امیر طاهری‏

1485 The Spirit ofAllah. Khomeini and Islamic Revolution. [no p].  Hutchinson ,   1987. 368P.

‏ترجمه عنوان: ‏روح خدا [امام] خمینی و انقلاب اسلامی

Tareq, Esmail 

1486 Government and politics in Islam.  England . 1985.

‏دولت و سیاست را در تاریخ ایران قبل و بعد از انقلاب بررسی می کند. در‏‎ ‎‏بخشهای مربوط به تحلیل انقلاب اسلامی و دولت ج. ا. ا. به بررسی‏‎ ‎‏دیدگاههای بنیان گذار آن می پردازد. ‏

‏ترجمۀ عنوان: ‏دولت و سیاست در اسلام،‏ نوشتۀ اسماعیل طارق و‏‎ ‎‏اسماعیل ژاکلین‏

Tehranian, Majid 

1487 Islamic fundamentalism in  Iran  and The discourse of development.   Fundamentalisms and society: rectaiming the sciences, The Family,   and education. Ed. M. F. Marty & R. S. Appleby. Chicago:   University of chicago Press. Spon sored by The Amcrcan   Academy of Artsand sciences. 1993 (The Fundamentalism Project,  


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 372

2) P.341-373 (Impact of The Islamic Fundamentlist and Practice   in  Iran  of the educational and media systems.)

‏ترجمه عنوان:‏ بنیادگرائی اسلامی در ایران و بحث از توسعه. 

1488 Khomeini's doctrine ofLegitimacy comparative political philosophy: studies   under the upastree. Ed. A. J. Pard R. C. Keith.  Delhi : Sage, 1992. P.217-243.

‏ترجمه عنوان: مشروعیت تئوری [امام] خمینی و فلسفه سیاسی تطبیقی‏

Telenbach, Silvia 

1489 Untersuchungen zur verfassung der Islamischen Republik  Iran  vom 15   November 1979.  Berlin , K. Schwarz, 1985. 344P.

‏ترجمه عنوان: ‏بررسی قانون اساسی و قانون مدنی ایران از ‎ ‎5 نوامبر1971‏، به زبان آلمانی نوشتۀ سیلویا تلن باخ است. ‏

1490 Theology of discontent: the ideological foundations of the Islamic Republic.   English. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏الهیات نارضایتی: ایدئولوژی بنیادگرائی جمهوری‎ ‎اسلامی

The Ministry of Islamic Guidance, Iran 

1491 A Biography ofImam Khomeini. English. Ministry of Islamic Guidance,   1982. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏زندگینامه امام خمینی

ThoB, Gabriele 

1492 Ayatollah Khomeini: zur Biographie und Hagiographie eines islamischen   Revolutionsfiihrers. German. Minster, German, Wurf, 1991. 235P.   Internet. 

‏ترجمه عنوان: ‏درباره بیوگرافی یک رهبر انقلابی

1493 Time leaders and revolutionaries. English. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏عصر رهبران و انقلابات


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 373

Tilgner, Ulrich 

1494 Umhruch im Iran: Augenzeugenberichte - Analysen - Dokumente. German.   Reinbek b. Hamburg, Rowohlt, 1979. 188P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏تحول در ایران: گزارشات از شاهدان عینی،‎ ‎تحلیل ها، مدارک

Ullman, Rh 

1495 «The Ayatollah in the Cathedral, by M. Kennedy». New York Times Book   Review, 1986, Iss AUG. P.13-14.

‏ترجمه عنوان: آیت الله بر تخت اقتدار، نوشته ره اولمان‏

Vafaie, Mariam 

1496 «Imam Khomeini's political thought and the constitutive theory of   individuality».

‏بخش دوّم کتاب به فلسفه سیاسی امام خمینی پرداخته و آن را در قالب‏‎ ‎‏عناصری مانند پایدار آموزه های مذهبی، رابطه میان فرد و جامعه،‏‎ ‎‏وظایف رهبران مذهبی، جهت ‏‏ ‏‏گیری سیاسی و جامعه شناختی اسلام و‏‎ ‎‏ولایت مطلقه فقیه بررسی نموده است. ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: «اندیشه سیاسی امام خمینی و نظریه‏‎ ‎‏ساختاری فرایت». ‏مقاله ارائه شده به کنگره بین المللی تبیین‎ ‎انقلاب اسلامی‏. نوشتۀ مریم وفائی‏

Vie, Henry 

1497 Pensees pditiques de I'Ayatollalt Khomeini.  Paris , 1980.

‏ترجمه عنوان: ‏افکار سیاسی آیت الله خمینی‏، نوشته وایا هنری‏

Vinogradov, V. 

1498 « Iran : Aiatolla Khomeini I "Krasnyi" Aiatollah». Aziia i Afrika Segodnia 

[ USSR ], 1991 (12). P. 34-36.

‏ترجمه عنوان: ایران: آیت الله خمینی، نوشته وی وینگرادوو‏

VoU, John Obert


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 374

1499 Islam Continuity and change in the Modem world. New York, Syracuse   University Press, 1994. xi+439P.

‏موضوع این اثر تأثیر اسلام در جهان مدرن و جایگاه این دین در مناسبات‏‎ ‎‏سیاسی و فرهنگی دورۀ معاصر است. نویسنده در هفت فصل به این‏‎ ‎‏موضوع پرداخته است. احیای اسلام و بیداری مسلمانان به ویژه پس از‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران و برقراری جمهوری اسلامی و تأثیر افکار و آراء‏‎ ‎‏سیاسی و اجتماعی امام خمینی در این فصل به خوبی تحلیل شده است. ‏

Waheed - UZ - Zaman 

1500 Iranian Revolution, A profile. Islamabal,  Institute  of  Policy  studies, 1985.   356P.

‏ضمن بررسی انقلاب اسلامی ایران به آراء امام خمینی از جمله دیدگاههای‏‎ ‎‏ایشان در مسائل حکومت اسلامی پرداخته است. ‏

‏ترجمۀ عنوان:‏ نظری به انقلاب ایران.‏ نوشتۀ وحیدالزمان‏

Watt, Wiliam 

1501 Fandementalism and Modernism.  London , 1988 .

‏نویسنده محقق بخش مطالعات اسلامی و عربی دانشگاه ادین بورگ است.‏‎ ‎‏بیشترین حجم کتاب به تحلیل اندیشه سیاسی اسلام و نهادهای اجتماعی‏‎ ‎‏مذهبی در اسلام، اجتهاد، دین و سیاست، انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏ پرداخته است. نویسنده آموزه های تشیع را مبنای حرکت های سیاسی در‏‎ ‎‏ایران و جنبش امام خمینی دانسته است. نیز به تأثیرگذاری دکتر علی‏‎ ‎‏شریعتی در انقلاب اسلامی پرداخته است، نویسنده در بخشهایی از کتاب‏‎ ‎‏نظرات و اقدامات امام خمینی را تحلیل کرده است. ‏

Waxman, Dov 

1502 The IisLamic Republic of Iran: between revolution and realpolitik. English.   Warwickshire, Leamington Spa (?), 1988. 29P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏انقلاب اسلامی ایران: بین انقلاب و واقع گرایی‎ ‎سیاسی

1503 Western dominance and political Islam: Challenge and response. English,   Internet.


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 375

‏ترجمه عنوان: ‏سلطه غرب و اسلام سیاسی: چالشها و عکس‎ ‎العملها

Wessels, Anton 

1504 De renaissance van de Islam: Zullen de Khomeini,s de toekomstige koersvan   de Islamitische wereld bepalen. Dutch ( Holland ), 1980. Internet. 

Williams, Angela 

1505 The role ofIslam in Middle Eastern political thought: Qaddafi's  Libya  and   Khomeini's  Iran . (Muhammar al - Qaddafi, Ayatollah Khomeini).   London , The University of New, 1990, 183P.

‏نویسنده به بررسی تاریخ قبل از انقلاب ایران و قبل از روی کار آمدن‏‎ ‎‏قذافی در لیبی پرداخته و هر دو کشور را دارای رژیمهای استبدادی و ضد‏‎ ‎‏مذهبی معرفی می کند. سپس به نقاط اشتراک و افتراق دو نظام سیاسی که‏‎ ‎‏یکی بر پایه اندیشه های امام خمینی و دیگری بر پایه تفکر سرهنگ قذافی‏‎ ‎‏بنا شده پرداخته است. ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏نقش اسلام در تفکر سیاسی خاورمیانه،‎ ‎لیبی قذافی و ایران [امام] خمینی.‏ کانادا، دانشگاه نیو برونس ویک،‏‎ ‎‏1990. 183 ص. نوشتۀ آنجلا ویلیامز.‏

Wolfgang, Gunterch 

1506 Wationen und Religionen im Nahen Und vorderen Orients: Erich born   verlag.  Germany , 1992.

‏ترجمۀ عنوان: ‏ملیت ها و ادیان در خاورمیانه نزدیک،‏ نوشتۀ‏‎ ‎‏گونترس ولفگانگ‏

‏دارای این فصل ها است: اسلام و جریانهای اسلامی، اقلیت های دینی در‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی، شیعه در ایران. ‏

Wright, Robin 

1507 In the name ofGod: the Khomeini decade. English.  New York , Simon &   Schuster, 1990. 284P. Internet.

‏ترجمه عنوان: ‏بنام خدا: دهه خمینی.‏ نوشتۀ ربین رایت‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 376

معرفی و توصیف

«In the name of God» . By John Cooley.  Middle East Journal,  44, 3   (1990). P.499. 

Wroe, Ann 

1508 Live, Lies and the  Iran  Contra Affair.  London  and  New York , 1. B. Tauris   and Co Ltd, 1991. viii+352P.

‏دارای پنج بخش است و در لابلای مطالب به اندیشه های سیاسی و‏‎ ‎‏حکومتی امام خمینی پرداخته است. ‏

‏ترجمه عنوان: ‏زندگانی، موقعیت ها و قطع رابطه با ایران

Yaman, Abdullah 

1509  Iran  devrim in ideolojisi ve Humeyni. Turkish.  Istanbul , Konak Yaynlar,   1979. 207P. Internet.

‏ترجمه عنوان و مشخصات متن: ‏ایدئولوژی انقلاب ایران و [امام] خمینی.‎ ‎‏استانبول، انتشارات کوناک (1979). 207 ص. نوشتۀ یامان عبدالله ‏

Yazdi, Ibrahim 

1510 «The Ayatollah Khomeini».Penthouse, V.10, Aug. 1979. P. 119 - 120,   146 - 150.

‏ترجمه عنوان: آیت الله خمینی‏

Yousef, Ahmed 

1511 «The Muslim Bro~rhood and the Islamic revolution in  Iran  The dialectic of   state and ummah in tllf 'political orientations of the two Imams   AlBanna and Khomelni».

‏نویسنده‏‏ ‏‏پس‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏طرح‏‏ ‏‏دیدگاههای‏‏ ‏‏حسن‏‏ ‏‏البنا‏‏ ‏‏به‏‏ ‏‏بررسی‏‏ ‏‏دیدگاههای‏‏ ‏‏سیاسی‏‎ ‎‏امام‏‏ ‏‏خمینی‏‏ ‏‏پرداخته‏‏ ‏‏است‏‏. ‏‏بنظر‏‏ ‏‏نویسنده‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏با‏‏ ‏‏بسط‏‏ ‏‏نظریه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏لایت‏‏ ‏‏ف‏‏قیه‏‎ ‎‏ابعاد سیاسی اندیشه امامت را احیا نموده و دیدگاه منفی گرایانه شیعی‏‎ ‎‏ نسبت به حکومت در عصر غیبت را تغییر داده است. ‏

Yousefi - Ghadim, Mohammad Naghi


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 377

1512 Religion and Revolution in  Iran : Ali Shariati's contributions to the revival of   Shi'ism (Shi'ism, Shari'ati, Ayatollah Khomeini).  U. S. A. : New   York, University Press, 1990. 281P.

‏نویسنده ضمن بررسی نقش دکتر علی شریعتی در بسترسازی انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران به بررسی نقش امام خمینی در تحول جامعه ایران و‏‎ ‎‏اندیشه های سیاسی ایشان اشاره نموده است. ‏

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏مذهب و انقلاب در ایران: سهم علی‎ ‎شریعتی در احیای تشیع (تشیع، شریعتی، آیت الله خمینی).‎ ‎‏آمریکا: انتشارات دانشگاه نیویورک، 1990. 281 ص. نوشتۀ محمد نقی‏‎ ‎‏یوسفی قدیم‏

Zedler, B. 

1513 «The Ayatollah Khomeini and his concept of an Islamic republic».   International Philosophical Quarterly, 21 (1981). P.83-98.

‏ترجمه عنوان: آیت الله خمینی و برداشت او از جمهوری اسلامی‏

Zonis, Marvin 

1514 Khomeini, the Islamic Republic of Iran, and the Arab world. English.   Cambridge, Mass: Center for Middle Eastern Studies, Harvard   university, 1987. 98P. Internet.

‏ترجمه عنوان و مشخصات: ‏[امام] خمینی، جمهوری اسلامی ایران و‎ ‎جهان عرب. ‏کمبریج: مرکز مطالعات خاورمیانه، دانشگاه هاروارد،‏‎ ‎‏1987. 98 ص. نوشته ماروین زونیس‏

1515 «The Rule of the clerics in the Islamic  republic  of  Iran ». Annals of the   American   Academy  q( Political and Social Science, 1985 (482).   P.85 - 100 .

‏نویسنده موضوع حضور روحانیون و مشروعیت حضور آنان در رهبری‏‎ ‎‏سیاسی کشور که مورد نظر امام خمینی در جمهوری اسلامی ایران است را‏‎ ‎‏مورد بررسی قرار می دهد. ‏

‏ترجمۀ عنوان: حکومت روحانیت در جمهوری اسلامی ایران، نوشتۀ‏‎ ‎‏زونیس ماروین‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 378

Zubaida, Sami 

1516 «The Ideological conditions for khomeini's Doctrine of Government». (JN)   Economy - and - Society, 1982, 11, 2, May. P .138-172 .

‏نویسنده به سابقۀ تاریخی حکومت اسلامی و دیدگاههای امام خمینی در‏‎ ‎‏کتاب ‏ولایت فقیه‏ دربارۀ حاکمیت و نظام اسلامی شیعه اشاره نموده و آن‏‎ ‎‏را مورد بررسی قرار داده است. ‏

‏ترجمۀ عنوان: شرایط ایدئولوژیک برای اصول حکومت [امام] خمینی‏‎ ‎‏نوشتۀ سامی زبیده‏

1517 lslam the people and the state: Political Idea'! and Movements in the Middle   East.  London  and New York, I. B. Tauris and Co Ltd, 1993.   xxv + 192P .

‏این کتاب به جریانها و افکار سیاسی مختلف در خاورمیانه پرداخته است.‏‎ ‎‏فصل اوّل آن ویژه اندیشه های سیاسی امام خمینی، فصل دوّم به‏‎ ‎‏بنیادگرایی اسلامی در ایران و مصر، فصل سوم انقلاب اسلامی ایران و‏‎ ‎‏فصول دیگر به ناسیونالیسم و فرهنگ سیاسی اسلامی در خاورمیانه‏‎ ‎‏پرداخته است. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 379

  • . گویا این اثر برای اولین بار در آمریکا یا انگلستان با عنوان Iran and Islamic Reovution  منتشر شده و در قم افست شده است.