ب: اندیشه حکومتی در گفتارها و نوشتارهای کوتاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ب: اندیشه حکومتی در گفتارها و نوشتارهای کوتاه

ب: اندیشه حکومتی در گفتارها و نوشتارهای کوتاه

13 آزادی از دیدگاه امام خمینی‏. بی جا، ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 1378.‏‎ ‎‏71ص. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 49

‏این کتاب که توسط مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهیه‏‎ ‎‏شده است، برگرفته از سخنان امام(ره) و بدون هیچگونه تحلیلی تبویب گردیده و‏‎ ‎‏در بردارنده هفت فصل و هر فصل شامل موضوعات فرعی دیگری می باشد، فصل‏‎ ‎‏اول با عنوان «کلیات» به بحث مفاهیم و از جمله مفهوم آزادی پرداخته است. فصل‏‎ ‎‏دوم با عنوان «آزادی در اسلام» اسلام را منادی آزادی دانسته و آزادی در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، آزادی در پناه اسلام، حدود آزادی و آزادی زن را در ابعاد‏‎ ‎‏مختلف بررسی می کند. فصل سوم با عنوان «مطبوعات» موضوع قلمرو مطبوعات‏‎ ‎‏و رسانه های جمعی و سوء استفاده هایی که بعضی مطبوعات از آزادی می نمایند ‏‎ ‎‏مورد توجه قرار گرفته است. فصل چهارم با عنوان «روشنفکران و آزادی»، فصل‏‎ ‎‏پنجم تحت عنوان «آزادی غربی»، فصل ششم با عنوان «مدعیان دروغین آزادی»‏‎ ‎‏و فصل هفتم با عنوان «توطئه‏‏ ‏‏گران» معنون گردیده است. ‏

‏مبحث آزادی یکی از مؤلفه های هر نظریه حکومتی و هر تئوری سیاسی است‏‎ ‎‏چون نشانگر نوع کارکرد دولت، نحوۀ نگاه نظریه پرداز به مردم و احزاب، اندازه‏‎ ‎‏اختیارات حاکمان و قلمرو فعالیت های آنان است. در مورد اندیشه حکومتی امام‏‎ ‎‏خمینی نیز برای مطالعۀ "آزادی" اینگونه منابع ضروری است. ‏

14 آمریکا از دیدگاه امام(ره). ‏بی جا، ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 1378.‏‎ ‎‏352 ص. ‏

‏این کتاب که توسط مرکز تحقیقات اسلامی سپاه تهیه شده است به مجموعه‏‎ ‎‏موضعگیری امام در قبال سیاست های استعماری آمریکا پرداخته است. این‏‎ ‎‏مجموعه در تبیین آراء امام در موضوع سیاست بین الملل و چگونگی برخورد با‏‎ ‎‏نظام سیاسی آمریکا می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مجموعه فوق که برگرفته از‏‎ ‎‏سخنرانیها، پیامها و مصاحبه های ایشان است بدون در برداشتن هیچگونه تحلیلی‏‎ ‎‏تبویب گردیده و شامل 14 فصل و هر فصل در برگیرنده موضوعات متفاوتی است‏‎ ‎‏این فصول عبارتند از: فصل اول: کلیات، فصل دوم: ملت آمریکا، فصل سوم:‏‎ ‎‏آمریکا و رژیم پهلوی، فصل چهارم: آمریکا و سازمانهای بین المللی. فصل پنجم:‏‎ ‎‏آمریکا و جهان سوم، فصل ششم: آمریکا و منطقه خاورمیانه، فصل هفتم: عوامل‏‎ ‎‏آمریکا، فصل هشتم: طرفداران آمریکا، فصل نهم: آمریکا و جنگ تحمیلی،‏‎ ‎‏فصل دهم: نظام اسلامی و رابطه با آمریکا، فصل یازدهم: شرایط ایجاد مناسبات‏‎ ‎‏بین نظام اسلامی و آمریکا، فصل دوازدهم: موضعگیری های حضرت امام(ره)،‏‎ ‎‏فصل سیزدهم: سیاستهای آمریکا در مبارزه با انقلاب اسلامی، فصل چهاردهم:‏‎ ‎‏استراتژی مبارزه با آمریکا. در پایان این کتاب در بخش ضمیمه؛ کلمات قصار‏‎ ‎‏امام درباره آمریکا و شاخصه های اسلام آمریکائی و اسلام ناب محمدی از دیدگاه‏‎ ‎‏ایشان ذکر گردیده است.‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 50

15 آوای انقلاب‏: ‏گزیده های از نامه ها، اعلامیه ها ونطق های روشنی بخش و‎ ‎انقلاب آفرین امام خمینی. ‏بی جا، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در‏‎ ‎‏اروپا و انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کاندا، 1355، 1356.‏‎ ‎‏226ص. ‏

‏شامل قسمت هایی از سخنرانی ها و نوشته های حضرت امام از قبل از 15خرداد‏‎ ‎‏42، برحسب موضوع می باشد. ‏

16 آئین انقلاب اسلامی‏، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1373.‏‎ ‎‏537ص. ‏

‏تبویب و تنظیم سخنان امام در موضوعات اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی،‏‎ ‎‏اقتصادی، اندیشه سیاسی و روابط بین الملل بدون شرح و تحلیل می باشد. ‏

17 انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی‏، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی(ره)، 1370. 263 ص. ‏

‏کتاب فوق مجموعه ای است برگرفته از متن سخنان و پیامهای امام خمینی(س) که‏‎ ‎‏به صورت موضوعی در ضمن چهار فصل گردآوری شده است و به مواضع و‏‎ ‎‏دیدگاههای ایشان درباره انتخابات مختلف و مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏پرداخته است، فصل اول آن شامل موضوعات «حاکمیت قانون، اهمیت انتخابات‏‎ ‎‏و نقش مردم، معیارهای عام انتخاب، تبلیغات انتخاباتی» و فصل دوم «رفراندم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، رفراندم قانون اساسی - مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی،‏‎ ‎‏مجلس خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری» و فصل سوم «شورای نگهبان، ‏‎ ‎‏اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی، معیارهای انتخاب نمایندگان مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی، توصیه های امام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخابات‏‎ ‎‏و جناحها، رسیدگی به شکایات» و فصل چهارم تحت عنوان گلچین، «شرکت در‏‎ ‎‏انتخابات وظیفه عمومی و تکلیف شرعی، معیارهای انتخاب، تبلیغات انتخاباتی،‏‎ ‎‏لزوم هشیاری رأی دهندگان، شورای نگهبان، اهمیت و نقش مجلس شورای‏‎ ‎‏اسلامی، تذکرات امام به نمایندگان» را در بر می گیرد. ‏

18 امام در برابر صهیونیسم: مجموعه دیدگاه ها و سخنان امام دربارۀ رژیم اشغالگر‎ ‎قدس‏. تهران، سپا پاسداران انقلاب اسلامی، بی تا. 250 ص. ‏

‏شامل نظریات حضرت امام درباره اسرائیل و صهیونیسم است که طی سخنرانی ها‏‎ ‎‏و نوشته هایشان از سال 41 تا 61 بیان فرموده اند. ‏

19 الامام فی مواجهة الصهیونیة. ‏ع. ترجمه حضرنورالدین. تهران، منطمةالاعلام‏‎ ‎‏الاسلامی، 1410 ق / 1990م. ‏

‏گردآوری سخنان امام خمینی دربارۀ مواجهه و درگیری با اسرائیل است. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 51

20 بلاغ: سخنان موضوعی امام خمینی‏. [تهران]، انتشارات سازمان تبلیغات‏‎ ‎‏اسلامی، 1362. 203 ص. ‏

‏تهران، امیرکبیر، 1366. 224 ص. ‏

‏سخنان امام در موضوعات مختلف از جمله سیاست، قانون، مجلس و ولایت‏‎ ‎‏فقیه، ارتداد، انقلاب، استقلال، آزادی، روابط خارجی تنظیم و تدوین شده است.‏

21 بیانات و رهنمودهای حضرت امام خمینی به مناسبت آغاز پنجمین سال پیروزی‎ ‎انقلاب اسلامی‏، ‏فرا رسیدن سال نو (1362)، پنجمین سالگرد استقرار‎ ‎جمهوری اسلامی، ‏تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 1362.‏‎ ‎‏60 ص. ‏

22 بیوگرافی پیشوا، ‏دو جلد. بی جا، پانزدهم خرداد، بی تا. 192 ص؛ 197ص. ‏

‏کتاب فوق که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به چاپ رسیده به چاپ‏‎ ‎‏سخنرانی های امام در سال 42 و 43 پرداخته و قبل از هر سخنرانی به ذکر شرایط‏‎ ‎‏ویژه آن زمان و تحلیل اوضاع سیاسی پرداخته است. ‏

23 پانزده خرداد از دیدگاه امام خمینی‏. تهران، سازمان فجر اسلام، 1360. 64 ص. ‏

‏شامل سخنرانی های امام در 15 خرداد 1342، 10 خرداد 1357، 15خرداد‏‎ ‎‏1358، 13خرداد 1359 است. ‏

24 پیام امام و خط امام‏. تهران، سروش، بی تا. 160 ص. ‏

‏پیام نوروزی امام خمینی در سال 1359 است که همراه با دستخط ایشان منتشر‏‎ ‎‏شده است. ‏

25 پیام رهبر‏. مشهد، آستان قدس رضوی، اداره امور فرهنگیف 1360. ‏

‏جلداول: برگزیده بیست پیام و سخنرانی در شش ماهه اول سال 60. ‏

‏جلددوم: مجموعه سخنرانی ها و پیام های شش ماهه دوم سال 60.. ‏

26 پیام رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی به مناسبت نوروز 1359. ‏تهران،‏‎ ‎‏وزارت ارشاد ملی، 1359. 8ص. ‏

‏متن پیام نوروزی سال 59 امام همراه با دستخط مبارک ایشان است. ‏

27 پیام ها، سخنرانی ها و اعلامیه های امام خمینی‏، تهران، مؤسسه تحقیقاتی و‏‎ ‎‏انتشاراتی نور، 1361 - 1362. 7ج. ‏

‏مجلدات زیر از این مجموعه با همکاری مسعود نوری، دفتر پژوهش امور هنری و‏‎ ‎‏نمونه سازی وزارت آموزش و پرورش و روزنامه جمهوری اسلامی تنظیم و منتشر‏‎ ‎‏شده است: ‏

‏از 1323 الی هجرت به پاریس‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 52

‏ - ششماهه اول سال 1359‏

‏ ‏

‏ - ششماهه دوم سال 1359‏

‏ ‏

‏ - ششماهه اول سال 1360‏

‏ ‏

‏ - ششماهه دوم سال 1360‏

‏ ‏

‏ - ششماهه اول سال 1361‏

‏ ‏

‏ - ششماهه دوم سال 1361‏

‏ ‏

28 تبیان، دفتر ششم. صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی. ‏تهران، مؤسسه تنظیم و‏‎ ‎‏نشر آثار حضرت امام خمینی(س). 1374. 120ص. ‏

‏در انقلاب اسلامی ایران پس از ساقط کردن رژیم پهلوی مانند دیگر انقلابها و به ‏‎ ‎‏لیل اسلامی بودن که مشخصۀ اصلی آن را تشکیل می داد مسئله صدور‏‎ ‎‏انقلاب موضوعیت پیدا کرد، در این میان دیدگاههای مختلف از طرف گروههای سیاسی‏‎ ‎‏موجود در جامعه مطرح شد. امام خمینی معمار انقلاب اسلامی در بیانات خود‏‎ ‎‏ضمن رد دیدگاههای مختلف در مقاطع گوناگون به تبیین مفهوم صدور انقلاب‏‎ ‎‏پرداختند. ‏

‏کتاب حاضر با جمع آوری و موضوع بندی جملات سعی در تبیین این مهم از زبان‏‎ ‎‏ایشان دارد. مطالب این کتاب از یک مقدمه و هشت فصل تشکیل شده است‏‎ ‎‏عناوین این فصول شامل این مباحث می باشد. ‏

‏فصل اول - صدور انقلاب ویژگی اجتناب ناپذیر انقلاب اسلامی‏

‏فصل دوم - اندیشه و عزم راسخ در جهت صدور انقلاب‏

‏فصل سوم - انقلاب اسلامی، الگوی ارزشهای مطلوب مردم تحت ستم‏

‏فصل چهارم - مقصود ما از صدور انقلاب‏

‏فصل پنجم - عوامل، شرایط و شیوه های صدور انقلاب‏

‏فصل ششم - دوستان و پذیرندگان انقلاب اسلامی‏

‏فصل هفتم - هراس دشمنان از صدور انقلاب اسلامی‏

‏فصل هشتم - صدور انقلاب، اندیشه ای که تحقق یافته است. ‏

‏"صدور انقلاب" گویای گسترۀ جغرافیایی و پهنۀ ایدئولوژیکی دولت اسلامی است‏‎ ‎‏و محققان برای مطالعه در ابعاد آن از نگاه امام خمینی نیازمند به این مجموعه‏‎ ‎‏می باشند. ‏

دفتر چهارم، فلسطین از دیدگاه امام خمینی، ‏تهران، مؤسسه تنظیم و نشر‏‎ ‎‏آثار امام خمینی(س)، 1373. 260 ص. ‏

‏کتاب فوق مجموعه ای گزینشی از سخنان و موضعگیری های امام در قبال رژیم‏‎ ‎‏صهیونیستی و نقطه نظرات ایشان درباره فلسطین و چگونگی آزادسازی آن‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 53

‏می باشد. این نقطه نظرات نقش مهمی در سیاست خارجی ج. ا. ا. داشته و مواضع‏‎ ‎‏امام در چگونگی برخورد در روابط بین الملل با دشمنان اسلام را تبیین می نماید. ‏

‏این کتاب در چهار بخش و یک ضمیمه تبویب گردیده و موضوعات اصلی آن‏‎ ‎‏شامل «ماهیت اسرائیل، روابط ایران و اسرائیل در رژیم شاه، امام و انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی، سنگر مقاومت علیه اسرائیل، تلاشهای دشمنان برای بازداشتن جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی از پیشتازی در مبارزه و ضمائم» می باشد. ‏

دفتر نوزدهم، جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی. ‏تهران، مؤسسه تنظیم و‏‎ ‎‏نشر آثار امام خمینی(س)، 1378. 346 ص. ‏

‏این مجموعه که در گروه سیاسی حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار‏‎ ‎‏امام خمینی(س) استخراج و تنظیم گردیده دربرگیرنده قسمتهای گزینش شده‏‎ ‎‏سخنان امام می باشد که بصورت موضوعی تبویب شده است. این مجموعه علاوه بر‏‎ ‎‏بیان دیدگاههای سیاسی امام به مشی عملی در سیاست خارجی در دوران رهبری‏‎ ‎‏ایشان اشاره دارد. کتاب فوق مشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول‏‎ ‎‏وضعیت جهان اسلام در ابعاد متعدد مطرح گردیده و در فصل دوم، اصول کلی در روابط با‏‎ ‎‏کشورها بر مبنای روابط حسنه و مسالمت آمیز ذکر شده که در این فصل موضع‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی در مورد مسأله اسرائیل در رابطۀ انقلاب با نهضتهای اسلامی نیز‏‎ ‎‏بیان گردیده و در فصل سوم و چهارم  به تشکلهای جهان اسلام و مبانی اندیشه‏‎ ‎‏اسلامی اشاره شده و در فصل پنجم روابط جمهوری اسلامی با کشورهای مسلمان‏‎ ‎‏بیان شده است. فهرست تفصیلی و فهرست مآخذ کلام امام در پایان این مجموعه‏‎ ‎‏آورده شده است. ‏

29 تحقیق در تبیین استراتژی نظام از کلام امام: گامی در جهت تشکل بسیج‎ ‎دانشجو و طلبه. ‏قم، دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی،‏‎ ‎‏1367. 159 ص. ‏

‏بخشی از کتاب دیدگاه های امام در باب استراتژی نظام است. ‏

30 تصدیر الثورة کما یراه الامام الخمینی. ‏ع. چاپ اول: تهران، مؤسسه تنظیم و‏‎ ‎‏نشرتراث الامام الخمینی، 1417 ق / 1997 م. 170 ص. ‏

‏گردآوری سخنان و بیانات امام خمینی در سیزده موضوع دربارۀ صدور انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی است. ‏

31 خط امام، کلام امام. ‏گردآوری مسعود نوری. تهران، نور، 1360. 204 ص. ‏

‏گزیده ای از فرمایشات گرانقدر امام امت را به ترتیب الفبایی موضوعات تنظیم‏‎ ‎‏کرده است. ‏

32 خطبه های تاریخی و انقلابی امام خمینی. ‏قم، حوزه علمیه، 1357. 107ص. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 54

33 خمینی و جنبش: خطبه ها و اعلامیه ها و نامه ها و فتاوی قائد اعظم. ‏بی جا،‏‎ ‎‏دوازده محرم، 1352. 105 ص. چاپ دوم: انتشارات الفتح، 1357. ‏

‏شامل تعدادی از سخنرانی های حضرت امام قبل از پانزده خرداد 42 تا ایام اقامت‏‎ ‎‏ایشان در عراق، چند اعلامیه و نامه می باشد. مطالب آن در کتاب ‏مجموعه ای از‎ ‎مکتوبات و سخنرانی ها، پیام ها و فتاوی امام خمینی‏ نیز آمده است. ‏

34 در جستجوی راه امام از کلام امام خمینی (دفتر دوم) جنگ و جهاد. ‏تهران،‏‎ ‎‏امیرکبیر، 1361. 279 ص. ‏

‏در این کتاب بیانات و اعلامیه های امام خمینی از سال 1341 تا 1361 بصورت ‏‎ ‎‏تفکیک شده از متن و ذکر پراگراف مربوط به جنگ و جهاد از جمله اهداف‏‎ ‎‏ابرقدرتها در تحمیل جنگ به ایران، ویژگیهای ارتش اسلام، پی آمدهای جنگ‏‎ ‎‏آورده شده است. ‏

در جستجوی راه امام از کلام امام خمینی (دفتر نهم) ملت و امت‏. تهران،‏‎ ‎‏امیرکبیر، 1362. 689ص. ‏

‏در این کتاب قسمتهایی از بیانات و اعلامیه های امام از سال 1341 تا 1361 در‏‎ ‎‏مباحثی مانند اهداف و آرمانهای ملت، رابطه ملت با روحانیت، نهادهای دولتی و‏‎ ‎‏روشنفکران و نقش مردم در تداوم انقلاب و نظام اسلامی آورده شده است. ‏

درجستجوی راه امام از کلام امام خمینی (دفتر سیزدهم) گروههای سیاسی.‎ ‎‏تهران، امیرکبیر، 1362. 329ص. ‏

‏این کتاب در بردارنده مجموعه ای گزینش شده از سخنان و مکتوبات امام خمینی‏‎ ‎‏از سال 1341 تا 1361 درباره گروههای سیاسی می باشد و در تبیین نقطه نظرات‏‎ ‎‏ایشان در چگونگی شناخت و برخورد با گروههای مخالف جامعه اسلامی می تواند‏‎ ‎‏مورد استفاده قرار گیرد. این نوشتار کلمات امام را در هشت مقوله تبویب نموده که‏‎ ‎‏عبارتند از: ‏

‏1 - گروههای سیاسی وابسته و در خط اجانب‏

‏2 - گروههای سیاسی و آزادی عقاید‏

‏3 - توطئه های گروههای سیاسی علیه انقلاب اسلامی‏

‏4 - دعوت به اتحاد و بازگشت به آغوش اسلام و ملت‏

‏5 - گروههای سیاسی و مردم‏

‏6 - برخورد ایدئولوژیک با گروههای سیاسی‏

‏7 - برخورد سیاسی - نظامی با گروههای سیاسی‏

‏8 - گروهها و احزاب سیاسی‏

در جستجوی راه امام از کلام امام خمینی (دفتر پانزدهم) جهان اسلام . 


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 55

‏تهران امیرکبیر، 1362. 349 ص. ‏

‏در این کتاب قسمتهائی از بیانات و اعلامیه های امام خمینی از سال 1341 تا‏‎ ‎‏1361 درباره مسائل مختلف جهان اسلام از جمله مسئله سیطره کفار برجهان‏‎ ‎‏اسلام، دولتهای مرتجع، تفرقه بین تشیع و تسنن و صدور انقلاب آورده شده است. ‏

‏در این مباحث به نقد دولت های اسلامی در جهان اسلام پرداخته و به تبیین‏‎ ‎‏حاکمیت مطلوب و مورد نظر فقه اسلامی و شیعی پرداخته است. ‏

در جستجوی راه امام از کلام امام خمینی(دفتر هفدهم و بیستم) آزادی -‎ ‎اقلیتهای مذهبی. ‏تهران، امیرکبیر، 1363. 404 ص. ‏

‏مجموعه فوق گزینشی از سخنان، اعلامیه ها  و مصاحبه های امام خمینی(ره) از‏‎ ‎‏سال 1341 تا 1361 در موضوع آزادی است که شامل این ابواب می گردد: ‏

‏1 - آزادی استعماری، 2 - آزادی در رژیم پهلوی، 3 - مبارزه برای کسب آزادی، 4 – آزادی‏‎ ‎‏در جمهوری اسلامی، 5 - آزادی و گروههای سیاسی، 6 - آزادی در‏‎ ‎‏اسلام و حکومت اسلامی و موضوع اقلیتهای مذهبی. ‏

35 دیدگاههای امام خمینی: شامل سخنان برگزیدۀ امام‏، ‏استفتائات جدید امام. ‏به‏‎ ‎‏کوشش لطیف راشدی. قم، دارالجبل العلم، 1362. 119 ص. ‏

36 رمز پیروزی انقلاب از دیدگاه امام خمینی‏: ‏رهنمودهای ولایت فقیه. ‏تهران،‏‎ ‎‏سازمان فجر اسلام، بی تا. 31ص. ‏

‏حاوی دو سخنرانی از حضرت امام است. ‏

37 روح خدا در ولایت فقیه: مجموعه پیام ها و بیانات امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی و امید مستضعفین جهان  از پانزدهم خرداد تا هیجدهم تیرماه 1358. 

‏تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1359. 318 ص. ‏

‏کلیه مطالب این کتاب در مجموعه ‏صحیفه نور‏ تکرار شده است. ‏

38 رهنمودهای امام: مجموعه سخنرانی ها، پیام ها، مصاحبه ها و فرمان های امام‎ ‎خمینی. ‏تهران، بی تا. ‏

‏جلد اول: سخنرانی ها، پیام ها ومصاحبه ها در تابستان 58. ‏

‏جلد دوم: سخنرانی ها، پیام ها و مصاحبه ها از 13 آبان 1358 تا 13 آبان 1359. ‏

‏این جلد با عنوان ‏رهنمودهای امام: انقلاب در انقلاب‏ منتشر شده است. ‏

39 سخن آفتاب: ولایت، حکومت و شخصیت حضرت آیت الله خامنه ای از کلام حضرت امام خمینی، شخصیت و راه امام خمینی از کلام مقام معظم رهبری. 

‏تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1370. 278ص. ‏

‏بخش اول: ولایت و حکومت در کلام امام برگرفته از کتاب ‏ولایت فقیه‏ و ‏صحیفه‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 56

نور. 

‏بخش دوم: شخصیت امام خمینی در کلام آیت الله خامنه ای. ‏

‏بخش سوم: راه امام در کلام آیت الله خامنه ای. ‏

‏بخش چهارم: آیت الله خامنه ای از کلام امام شامل سخنان و احکام امام درباره‏‎ ‎‏ایشان است. ‏

40 صحیفه نور. 

‏کتاب فوق گردآوری مجموعه بیانیه ها، سخنرانی ها، حکم ها، مصاحبه ها و‏‎ ‎‏پیامهای می باشد که براساس ترتیب زمانی تنظیم شده و توسط مرکز مدارک‏‎ ‎‏فرهنگی انقلاب اسلامی جمع آوری و از سوی وزارت ارشاد اسلامی از سال‏‎ ‎‏1360 در 22 جلد منتشر شده است. ‏

‏هرجلد این کتاب فهرست های مختلفی را در خود جای داده که کار پژوهندگان را‏‎ ‎‏در بازیابی مطالب، عناوین، نام افراد، آیات و روایات و... آسان می کند. ‏

‏اولین موضوع آن در جلد اول کتاب شامل تاریخی ترین بیانیه امام خمینی(س) در‏‎ ‎‏هشدار به مسلمانان و علما درباره حوادث آن دوران در سال 1363 ق یعنی 3سال‏‎ ‎‏پس از سقوط رضاخان می باشد. و نمایانگر اهتمام و آگاهی ایشان از شرایط‏‎ ‎‏سیاسی و اوضاع اجتماعی آن دوران می باشد و آخرین جلد این کتاب شامل‏‎ ‎‏مواردی است که در مجلدات قبلی از قلم افتاده بوده است. ‏

‏از جای جایِ این مجموعه که تقریباً منبعی منحصر به فرد برای تحقیقات درباره‏‎ ‎‏اندیشه و تفکر امام خمینی(س) است، می توان به مبانی مهمی در زمینه اندیشه‏‎ ‎‏سیاسی و موضعگیری های ایشان در خصوص سیاست داخلی و سیاست خارجی‏‎ ‎‏رسید. مجموعه فوق امروزه بصورت دیسکت برای سهولت در امر تحقیق درآمده‏‎ ‎‏است و هر پژوهشگری که بخواهد در زمینه های اندیشه سیاسی و حکومتی ایشان‏‎ ‎‏مطالعه کند، بی نیازی از این کتاب نیست. همچنین کتاب مفتاح صحیفه جهت‏‎ ‎‏راهنمائی دوره 22 جلدی ‏صحیفه نور‏ در پائیز 1372 از طرف مؤسسه تنظیم و‏‎ ‎‏نشر آثار امام خمینی(س) در 281 صفحه منتشر شده است. ‏

41 صهیونیسم و مسئله فلسطین از دیدگاه حضرت امام (قدس سره)، ‏محمد تقی‏‎ ‎‏تقی پور. تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1368. 71 ص. ‏

‏مؤلف به شرح برخی از نظریات امام خمینی درباره مسأله فلسطین و اسرائیل‏‎ ‎‏پرداخته است. ‏

42 طلیعه انقلاب اسلامی: مصاحبه‎های امام خمینی در نجف، پاریس و قم، ‏ستاد‏‎ ‎‏انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی، 1363. 393 ص. ‏

‏شامل یکصدو پانزده مصاحبه خبرنگاران خارجی با امام در نجف و نوفل لوشاتو و‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 57

‏پنج مصاحبه ایشان در قم است. متن این مصاحبه ها بوسیله حجت الاسلام سید‏‎ ‎‏احمد خمینی در اختیار ناشر گذاشته شده است و کلیه مصاحبه های امام با‏‎ ‎‏رسانه های خارجی تا 28 آذر 1359 را در بردارد. ‏

43 القادیة الفلسطینة فی کلام الامام الخمینی. ‏ع. بیروت، دارالوسیلة، 1996 م.‏‎ ‎‏388ص. ‏

‏مجموعه مواضع امام خمینی دربارۀ فلسطین است که نشانگر سیاست خارجی‏‎ ‎‏دولت است و به عنوان دکترین ایشان در سیاست خارجی به عنوان بخشی از‏‎ ‎‏اندیشه حکومتی محسوب می شود. ‏

44 کوثر‏. مؤسسه تنظیم  و نشر آثار امام خمینی. ‏

‏جلد اول، چاپ دوم: 1373. 686 ص+ پنجاه و چهار. ‏

‏جلد دوم، همان. 664 ص+هفده. ‏

‏جلد سوم، چاپ اول: بهار 1373. 629 +بیست و یک. ‏

‏جلد اول: مجموعه سخنرانیهای حضرت امام خمینی(س) همراه با شرح وقایع‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی(1340 – آبان 1357)؛ جلد دوم: ( آبان 1357 – 12 بهمن 1357)؛ ‏

‏جلد سوم: ( 12 بهمن 1357 - 7 اسفند 1357). ‏

‏کتاب فوق که با مقدمه مرحوم حجة الاسلام سید احمد خمینی شروع می شود به‏‎ ‎‏مجموعه سخنرانیهای امام در شرایط مختلف پرداخته و قبل از ذکر کامل سخنان‏‎ ‎‏امام به شرایط سیاسی و اجتماعی زمان و موضوعاتی را که سبب شده به سخنرانی‏‎ ‎‏و موضعگیری بپردازند و همچنین مخاطبین ایشان در این سخنرانی تا حد امکان‏‎ ‎‏بیان شده است. این مجموعه جهت آشنائی با افکار و مشی عملی ایشان در وقایع‏‎ ‎‏جاری می تواند مورد استفاده محققین قرار گیرد. ‏

‏با توجه به ضرورت جمع آوری سخنرانی های امام فرزند ایشان حاج سید احمد‏‎ ‎‏خمینی از سوی امام اجازه یافت، این سخنرانی ها را تلخیص کرده و مناسبت ها را‏‎ ‎‏در پاورقی ذکر کند، محصول این کار مجموعه 3جلدی بود که از سوی مؤسسه‏‎ ‎‏تنظیم و نشر آثار حضرت امام انتشار یافت. ‏

‏جلد اول این اثر به زبان انگلیسی ترجمه و از جانب مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‏‎ ‎‏به چاپ رسیده است. ‏

45 گفتگوها. ‏به کوشش اوریانا فالانچی. گردآوری و ترجمۀ غلامرضا امامی. ‏

‏تهران، برگ، 1377. 176 ص. ‏

‏این کتاب مصاحبه فالانچی با شخصیتهای سیاسی مهم جهان و از جمله امام‏‎ ‎‏خمینی(س) است. که وی با صراحت سؤالاتی را درباره روش حکومت اسلامی و‏‎ ‎‏دیدگاههای امام در مسائل حکومتی مطرح می کند و امام به آنها پاسخ می دهند. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 58

‏این گفتگو از صفحه 7 تا 25 را در بر می گیرد. ‏

46 ما مسئولیم و اسلام امانت است: پیام ها و سخنان امام خمینی از 29 دی ماه تا 4 ‎ ‎بهمن ماه 1359‏. تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، 1359. 48 ص. ‏

47 مجموعه ای از مکتوبات، سخنرانی ها، پیام ها و فتاوی امام خمینی از نیمه دوم‎ ‎1341 تا هجرت به پاریس‏. گردآوردۀ م. دهنوی. تهران، چاپخش، 1360.‏‎ ‎‏431 ص+96ص (ضمیمه). ‏

‏تنظیم مطالب کتاب به ترتیب تاریخ است. بخشی از آن قبلاً با عنوان ‏خمینی و‎ ‎جنبش‏ منتشر شده است. ‏

48 متن مصاحبه های قائد بزرگ اسلام امام خمینی دام ظله‏. تهران، قیام، 1357.‏‎ ‎‏40 ص. ‏

49 مجموعه مصاحبه های امام خمینی. ‏بی جا، بی نا، بی تا. ‏

‏جلد اول حاوی 65 مصاحبه است که از 23 شهریور 1357 تا 21 آذر 1357‏‎ ‎‏بوسیله خبرنگاران رسانه های خارجی با امام به عمل آمده است. ‏

50 ندای حق: مجموعه ای از پیام ها، مصاحبه ها و سخنرانی های امام خمینی از‎ ‎تاریخ 17 مهر ماه 1357 تا 30 آبان 1357 در پاریس، ‏تهران، کمیل،‏‎ ‎‏1357. 448 ص. ‏

‏شامل هشت پیام، سی و سه مصاحبه و سی و یک سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏در نخستین هفته های اقامت در پاریس است که بوسیله اتحادیه انجمن های‏‎ ‎‏اسلامی دانشجویان در اروپا و انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا‏‎ ‎‏گردآوری شده است. ‏

51 نهضت رهایی بخش در کلام امام‏. تهران، نخست وزیری، معاونت سیاسی،‏‎ ‎‏1367. ‏

‏گزیده ای است از رهنمودهایی که امام درباره شیوه های پشتیبانی از جنبش های‏‎ ‎‏آزادی بخش از آغاز نهضت تا دهمین سالگرد پیروزی انقلاب ارائه فرموده اند. ‏

52 همه شما در پیشگاه خدا مسؤول هستید: پیام ها و سخنان امام خمینی از 9 بهمن‎ ‎ ماه تا 18 بهمن ماه 1359‏. تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، 1359.‏‎ ‎‏32ص. ‏

بخش دوم: مجموعه های موضوعی و برگزیده از سخنان امام 

53 Ayatallah Khomeini speaks selected  historical speeches and   proclamations of Ayatollah khomein 1963 - 81.  Lexington ,   Mazda Publishers, 1981. 


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 59

54»Crises in  Asia : Speech by Ayatollah Khomeini ‏«‏ . Survival, 22: 4 (1980).   177. 

55 Filosofika, Plitiska, religiosa och sociala principer. 

Sammanstallda och Oversatta Franpersiskan till Franskan    av ‏ ‏ Jean - Marie Xaviere.  Stock holm : Akademileteratur,   1980. 

56 Imam khomeinis views on the superpowers.  Tehran : Council   for the celebrations of the third Anniversary of the   Victory of TheIslamic Revolution, 1982. 27P. 

‏تجرمه عنوان: ‏دیدگاههای امام خمینی دربارۀ ابرقدرت آمریکا

57 Light of the  Path: selected of Imam Khomeini.  Tehran

External Liaison section of Central office of Jihad -   Sazandegi, 1982. 124P. 

‏ترجمه عنوان: ‏چراغ راه: گزیده ای از امام خمینی

58 Pensees Politiques  del  ayatollah Khomeini: Presentation   thematique au travers de ses discourse dequis   1941. Paris, A. D. P. F. , 1980. 78P

‏گزیده ای از نوشته ها و سخنرانی های سیاسی امام خمینی از سال 1941 به بعد به‏‎ ‎‏صورت موضوعی است. ‏

‏ترجمه عنوان: ‏افکار سیاسی آیت الله خمینی. 

59 Selected messages and speeches of Imam Khomeini.  Tehran :   Ministry of Islamic Guidance, 1982. 143P. 

‏ترجمه عنوان: ‏گزیده پیام ها و سخنرانی های امام خمینی‎ ‎

‎ ‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 60