الجواهر و الأعراض
فا‏‏لـمطلب الأوّل فی أحکام ا‏‏لـجواهر
ا‏‏لـفنّ ا‏‏لـرابع فی إثبات ا‏‏لـطبایع ا‏‏لـخاصّة للأجسام و الإشارة إلـیٰ جوهریة صورها ا‏‏لـمنوّعة و ما یلـتصق بها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

ا‏‏لـفنّ ا‏‏لـرابع فی إثبات ا‏‏لـطبایع ا‏‏لـخاصّة للأجسام و الإشارة إلـیٰ جوهریة صورها ا‏‏لـمنوّعة و ما یلـتصق بها

الـفنّ الـرابع فی إثبات الـطبایع الـخاصّة للأجسام و الإشارة إلـیٰ جوهریة صورها الـمنوّعة و ما یلـتصق بها

‏ ‏

 

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 553