مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

مشخصات کتاب

خمینی، مصطفی، 1309 - 1356 تعلیقات علی الحکمه المتعالیه / مؤلف مصطفی خمینی. ـــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (س) 1376 720 صISBN: 964 - 335 – 120 - 3فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس.1.صدرالدین.شیرازی، محمدبن ابراهیم، 979 -1050ق. الاسفار الاربعه -- نقدوتفسیر2. فلسفه اسلامی — متون قدیمی تا قرن 14 الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (س) ـ دفتر قم. ب. عنوان.خ ح/ الف 482 ص  B                                                  189/1      کتابخانه ملی ایران                                                             12311 ـ 78 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

                                          کد / م 201

ARMMOA~1

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

 تعلیقات علی الحکمه المتعالیه 

 المؤلف:  السید مصطفی الخمینی (قدس سره)

 التحقیق والنشر:  مؤسسة تنظیم ونشر اثار الإمام الخمینی (س)

‏ ‏المطبعة:‏ ‏مطبعة مؤسسة العروج‏  ‏

 الطبعة الثانیة:  1385ش/ 1427 ق      

 الکمیة:  15000 نسخة        ‍      

 السعر 5200 تومان

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین و فخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره 1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره 2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

‎ ‎

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه IV