توحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

توحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)

تاب «توحید از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر چهل و هشتم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در مقدمه این کتاب آمده است، در آثار امام خمینی (س)، مباحث توحید، به معنای گسترده آن، به اثر بخشی خاصی اختصاص ندارد و سراسر این آثار بحث از خدا و صفت و افعال حق در جهت شناخت آن است و بحث های فقه و اصول نیز جز تلاشی برای معرفت اوامر و نواهی حق تعالی نیست. در این کتاب در دو جلد به بیان دیدگاه ها و اندیشه امام در مبحث توحید پرداخته شده است.
 در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای نمایش کتاب اینجا را کلیک کنید.