پیام عالیجناب اسقف اعظم آرام کشیشیان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اعظم آرام کشیشیان

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

پیام عالیجناب اسقف اعظم آرام کشیشیان

پیام عالیجناب اسقف اعظم آرام کشیشیان[1]

که توسط نمایندۀ ایشان اسقف بارین وارطانیان قرائت شد

‏ ‏

‏با درود و تحیت فراوان به شرکت کنندگان در همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد میلاد‏

‏اینجانب اطمینان دارم که این همایش، فرصت مناسبی برای شرکت کنندگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد تا بتوانند اندیشه ها، نظرات و موضع گیریهای امام خمینی(ره) پیرامون مسائل جهان اسلام و جامعه بشری را بدقت مورد بررسی قرار دهند. ‏

‏«مبارزه»، در افکار و عملکردها و زندگی امام خمینی(ره) از جایگاه ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 85

ویژه ای برخوردار بود. این مفهوم که در عرصۀ زندگی و حیات ایشان، همواره وجود داشته است، در ادیان اسلام و مسیحیت نیز نقش و جایگاه مهمی داشته و دارد. موجب خوشحالی من است که شما (مسئولین همایش) بخشی از موضوعات و مباحث کنگره را به موضوع «مبارزه» اختصاص داده اید و به همین مناسبت، مایلم مطالبی را با شما در میان بگذارم. ‏

‏همان طور که اشاره شد، مفهوم «مبارزه» یک عامل مشترک میان مسلمانان و مسیحیان است. اگر تاریخ این ادیان و سیر تحولات و پیدایش و تعالیم آنها را بررسی کنیم، بی تردید درمی یابیم که مبارزه و جهاد، همواره از نقش و جایگاه مهم و اساسی برخوردار بوده و هست. به همین سبب می خواهم برخی از مفاهیم مبارزه از دیدگاه مسیحیت را شرح و توضیح دهم:‏

‏1. نخست آنکه نباید مفهوم مبارزه را با استبداد، سلطه، ستم، سرکوب، کشتار و جنگ برابر بدانیم و تفاوت آنها را نادیده بگیریم. مبارزه، یک موضع گیری شجاعانه و شرافتمندانه و یکی از مفاهیم ثابت اخلاقی، روحی و فکری است. مبارزه، نه تنها قیام و رویارویی با مظاهر شر و بدی، بلکه تلاش در راه نیکی و پیکار در راه رسیدن به همۀ خوبیهاست. ‏

‏2. از دیدگاه آیین مسیحیت، مبارزه عبارت است از یک واکنش انسانی در برابر همۀ مظاهر پلیدی و گناه، و همۀ نهادها و مجموعه هایی که تلاش می کنند زندگی انسان را از وجود خداوند تهی نموده و در صدد آن هستند که کینه و دشمنی را جایگزین محبت الهی، ظلم و ستم را جایگزین عدالت، و مرگ و نیستی را جایگزین زندگی و بالندگی جوامع نمایند. ‏

‏3. «مبارزه» نه فقط پیکار با دشمنان خدا، بلکه تلاشی در راه تحکیم حاکمیت خداوند در زمین است. تنها حاکمیت خداست که می تواند ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 86

محبت، عدالت، صلح و ارزشهای اخلاقی را در زندگی جوامع بشری تقویت نماید. به همین سبب، سرورمان عیسی مسیح(ع)، سراسر زندگانی و دعوت آسمانی خود را وقف مبارزۀ مستمر نمود و با همۀ مجموعه ها، حکام و اشخاصی که در مسیر به فساد کشاندن جامعه و بر اندازی ارزشهای اخلاقی، اجتماعی و انسانی در زندگی بشر، گام برمی داشتند، پیکار کرد. از این رو، پیروی و اطاعت از تعالیم مسیح(ع)، به معنای شرکت در پیکار و جهاد همگانی جامعه است. امروز نیز همان مبارزه، در زندگی ما ادامه دارد، چراکه همان پلیدیها و خطرات، هنوز جوامع ما را در برگرفته اند و ادیان آسمانی ما؛ یعنی اسلام و مسیحیت، از صحنۀ زندگی دور نبوده و کاملاً با حیات و زندگی روزمره آمیخته و مرتبط هستند. اسلام و مسیحیت، هر دو بر ارزشهای اخلاقی و باورهای آسمانی که بر ما فرو فرستاده شده، تأکید دارند تا از طریق آن، مسیر صحیح حیات انسان و جامعه را تعیین کنند. بنابراین، چنین ادیانی نمی توانند نسبت به خطراتی که حیات انسان را در برگرفته اند، بی تفاوت و بی توجه باشند. ‏

‏امروزه در جای جای جهان، شاهد انحطاط ارزشهای اخلاقی و معنوی هستیم. در بسیاری موارد، شیوۀ زندگی غرب و اندیشه ها و فرهنگ غربی به جوامع شرقی و سنتی ما رسوخ کرده و موجب از بین رفتن ارزشهای اخلاقی شده اند. من عقیده دارم که علل و انگیزه های مبارزۀ امام خمینی(ره) در راه تحقق منافع انسان و جامعه، در همین نکته نهفته است. همان طور که اشاره کردم، امام(ره) در زندگی و آثار خود، بر مفهوم مبارزه و جهاد تأکید نمودند. از نظر ایشان، مبارزه به معنی بازگشت به اصول اسلام ناب می باشد. ‏

‏مبارزه؛ یعنی حفظ ارزشهای اخلاقی دین. مبارزه؛ یعنی گشودن باب ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 87

گفتگو با دیگر ادیانی که در راه ترویج ارزشها و حقایق آسمانی در زندگی بشر گام بر می دارند. من اطمینان دارم که ما به وسیلۀ همین اصل اساسی، قادر خواهیم بود همکاری مشترکی میان اسلام و مسیحیت ایجاد نماییم. ‏

‏ادیان آسمانی (اسلام و مسیحیت) نمی توانند نسبت به نابودی ارزشهای اخلاقی، بی تفاوت و ساکت بمانند، چرا که در صورت نابودی ارزشهای اخلاقی، جامعه رو به ویرانی خواهد نهاد. ‏

‏این دو دین آسمانی باید برای بازگرداندن ارزشها و اصول اخلاقی انجیل مقدس و قرآن کریم به جایگاه اصلی خود، با هم همکاری کنند و این همان فراخوان مشترکی است که در پیش روی همۀ ما قرار دارد، و امام خمینی(ره)، با زندگانی و عملکرد خویش، مسیر رسیدن به خدا را که همان راه ارزشهای اخلاقی است، بدرستی ترسیم کردند. ارزشهای اخلاقی، تنها تعلیمات نظری را شامل نمی شود، بلکه راه زندگی است، و امام(ره)، با تلاش در راه اشاعه و اجرای این ارزشها، آنها را به صحنۀ زندگی وارد کردند. ‏

‏امام خمینی(ره)؛ به همۀ ما یادآوری کردند که کوشش و تلاش مخلصانه در راه ارزشها، بخصوص در دنیای امروز کار ساده ای نیست، بلکه نیازمند مبارزه و جهاد پیگیر می باشد: جهاد در راه گفتگوی میان ادیان و در عین حال حفظ هویت و ماهیت ویژۀ هریک از آنها، و مبارزه در راه رسیدن به همزیستی مبتنی بر صلح، عدالت و محبت. ‏

‎ ‎

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 88

  • . رهبر ارامنۀ جهان