ضمائم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

ضمائم

‎ ‎

 ضمائم : 

 

الف) اماده سازی مقدمات همایش (دعوت سران احزاب و جمعیتهای سیاسی، مذهبی) 

ب) انعکاس خبری رویدادهای همایش در مطبوعات لبنان 

ج) تصاویر


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 429

 

الف: آماده سازی مقدمات همایش؛ دعوت سران احزاب و جمعیتهای سیاسی، مذهبی


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 430

 

 روزنامه الانوار؛ 15 / 9 / 1999

‏_ دعوت از اسقف اعظم صفیر برای شرکت در همایش جهاد و‏‏ ‏‏نهضت در اندیشه امام خمینی(ره) ... ‏

‏ ‏

‏ ‏‏ روزنامه النهار؛ 16 / 9 / 1999‏

‏_شیخ نعیم قاسم در دیدار با جاثلیق آرام‏‏ ‏‏کشیشان، رهبر ارامنۀ جهان از ایشان برای‏‏ ‏‏شرکت در همایش دعوت به عمل آورد ... ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 431

‏ روزنامه المستقبل: 15 / 9 / 1999‏

‏شیخ نعیم قاسم، دبیر کل همایش جهاد و نهضت در اندیشۀ امام خمینی، در دیدار‏‏ ‏‏با شیخ محمد مهدی شمس‏‏ ‏‏الدین رییس مجلس اعلای شیعیان لبنان، ازایشان برای‏‏ ‏‏شرکت در همایش دعوت به عمل آورد. ‏

‏_هیأتی متشکل از اعضای جنبش حزب‏‏ ‏‏الله لبنان به ریاست شیخ نعیم قاسم، با حضور در‏‏ ‏‏محل شورای خلیفه‏‏ ‏‏گری مارونی های لبنان، اسقف اعظم صُفیر را برای شرکت در‏‏ ‏‏مراسم یکصدمین زادروز امام خمینی(ره) دعوت کرد. ‏

‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 432


‏ روزنامه البیرق، 16 / 9 / 1999‏

‏- اسقف اعظم آرام کشیشان، دعوتنامه شرکت در‏‏ ‏‏همایش یکصدمین سال میلاد امام‏‏ ‏‏خمینی(ره) را دریافت کرد ...‏

‏ ‏

‏ روزنامه الشرق؛ 22 / 9 / 1999‏

‏- دعوت شیخ محمدرشید قبانی، مفتی اعظم لبنان‏‏ ‏‏برای شرکت‏ ‏در مراسم یکصدمین سال میلاد امام‏‏ ‏‏خمینی(ره) ... ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 433

‏ روزنامه البیرق، 22 / 9 / 1999‏

‏- دیدار اعضای کمیته بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره) با شیخ‏‏ ‏‏محمدرشید قبانی مفتی اعظم لبنان ‏

‏ ‏

‏ ‏‏ روزنامه النهار؛ 22 / 9 / 1999‏

‏در ادامۀ دیدار های دبیرکل همایش جهاد ونهضت با‏‏ ‏‏شخصیتهای سیاسی – مذهبی؛ شیخ نعیم قاسم، ‏‏ ‏‏اسقف اعظم کلیسای ارتودکس جناب اغناطیوس هزیم‏‏ ‏‏را به شرکت درهمایش فراخواند ...‏

‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 434

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 435

 ‎

ب: انعکاس خبری رویدادهای همایش درمطبوعات لبنان


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 436

 ‎


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 437

‏ مجله البلاد: ‏

‏کمیتۀ مراسم یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)، همایشی راتحت عنوان‏‏ ‏‏«جهاد و نهضت، رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی(ره)» به‏‏ ‏‏مناسبت یکصدمین سال میلاد حضرت امام خمینی(ره) برگزار نموده‏‏ ‏‏است. در این همایش که در محل هتل مریدیان بیروت برگزار شد، اندیشمندان و‏‏ ‏‏شخصیتهایی چون جناب آقای غازی زعتیر، وزیر دفاع لبنان به نمایندگی از‏‏ ‏‏رییس جمهور جناب آقای امیل لحود؛ آقای عصمان نعمان، وزیر پست و تلگراف و‏‏ ‏‏تلفن به نمایندگی از آقای دکتر سلیم الحص؛ جناب آقای محمد یوسف بیضون، وزیر‏‏ ‏‏فرهنگ و آموزش عالی؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب الله‏‏ ‏‏لبنان، ‏‏شیخ محمد مهدی شمس الدین رییس مجلس اعلای شیعیان لبنان ‏‏سراسقف‏‏ ‏‏نبیل عنداری به نمایندگی از کاردینال اسقف اعظم مارونی‏‏ ‏‏های لبنان، نصرالله پطرس‏‏ ‏‏صفیر قاضی القضات شهر صیدا، شیخ احمد زین به نمایندگی از مفتی اعظم لبنان‏‏ ‏‏شیخ دکتر محمد رشید قبانی؛ سراسقف بارین وارطانیان به نمایندگی از رهبر ارامنه‏‏ ‏‏جهان اسقف اعظم آرام کشیشان معاون دبیر کل حزب الله شیخ نعیم قاسم؛ ‏‏ ‏‏حجت الاسلام سید حسن خمینی فرزند یادگار امام(ره) که در رأس هیأت عالی‏‏ ‏‏رتبه  ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 438

‏ ‏

‏ایرانی که به لبنان سفر کرده اند. آقای محمد علی سبحانی سفیر جمهوری اسلامی در‏‏ ‏‏لبنان و تنی از چند شخصیتهای سیاسی، مذهبی و علمی لبنان و کشورهای عربی و‏‏ ‏‏ایران، شرکت داشتند ... ‏

‏ ‏کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 439

‏ ‏

‏ روزنامه اللواء: ‏

‏ ‏

‏برپایی همایش جهاد و نهضت در اندیشۀ امام خمینی(ره) ‏

‏«سخنرانا ن تأکید کردند که نبرد و مبارزه، تا نابودی اسراییل ادامه خواهد داشت.» ‏

‏صبح روز گذشته، همایش جهاد ونهضت در اندیشه امام خمینی(ره) شروع به‏‏ ‏‏کار کرد. این همایش به همت کمیتۀ برگزاری مراسم یکصدمین سال میلاد امام(ره)‏‏ ‏‏مستقر در لبنان، در هتل مریدیان بیروت با حضور شخصیتهای مذهبی، سیاسی‏‏ ‏‏واندیشمندان داخل وخارج لبنان برپا شده است.‏

‏در مراسم افتتاحی بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، دبیر کل همایش، شیخ‏‏ ‏‏نعیم قاسم، باقرائت نطق افتتاحیه، دربارۀ شخصیت برجسته و کم‏‏ ‏‏نظیر امام‏‏ ‏‏خمینی(ره) و تأثیر اندیشه های ایشان در آینده سخن گفت ... ‏

‏ ‏کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 440

‏ ‏

‏ روزنامۀ البیرق: ‏

‏آغاز به کار همایش «جهاد و نهضت؛ رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ‏‏ ‏‏امام خمینی(ره)»‏

‏«تأکید بر پیروزی راه امام خمینی (ره) وتحقق وحدت و همفکری»‏

‏ ‏کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 441

‏ ‏

‏ روزنامه النهار: ‏

‏گشایش کنگره بررسی اندیشه های امام خمینی(ره) در یکصدمین‏‏ ‏‏سال ولادت ایشان؛ ‏

‏دستاوردهای حکومتی و نقش مبارزاتی حضرت امام (ره)‏

‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 442

‏ ‏

‏ روزنامۀ الانوار: ‏

‏پیش از ظهر دیروز، همایش «جهاد و نهضت در اندیشۀ امام خمینی(ره) به دعوت ستاد‏‏ ‏‏بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام وبا حضور تنی چند از شخصیتهای علمی، سیاسی و‏‏ ‏‏مذهبی ... آغاز به کار کرد ...‏

‏ ‏

‏ روزنامۀ الدیار: ‏

‏با حضور نمایندگان رییس جمهور و نخست وزیر لبنان با شرکت جمع کثیری از اندیشمندان؛ ‏‏ ‏‏همایش «جهاد ونهضت، رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(ره)، گشایش‏‏ ‏‏یافت ...‏

‏ ‏

‏ روزنامۀ السفیر: ‏

‏افتتاح همایش جهاد و نهضت در اندیشه امام خمینی(ره) با حضور فعال شخصیتهای‏‏ ‏‏سیاسی مذهبی و با شرکت فرزند یادگار امام(ره) ... ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 443

‏ ‏

‏ روزنامه الکفاح العربی: ‏

‏برگزاری همایش بررسی اندیشه های امام خمینی(ره) در یکصدمین سال ولادت ایشان‏‏ ‏‏شیخ شمس الدین؛ نظام سلطۀ جهانی، روی آوردن وحدت را اجتناب‏‏ ‏‏ناپذیر کرده است.‏

‏سید حسن نصرالله: امام خمینی(ره)، اسلام را به عنوان یک تمدّن فراگیر ارائه کرد. ‏

‏ ‏

‏ ‏‏ روزنامه الشرق: ‏

‏یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)؛ ‏

‏شیخ شمس الدین: همۀ انوع وابستگی باید از بین برود ... ‏

‏سید حسن نصرالله امام خمینی(ره) از جانب علمای متحجر و مقدس نما، سختی های بسیاری‏‏ ‏‏را متحمل شدند. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 444

‏ ‏

‏ روزنامه المستقبل: ‏

‏ در نخستین روز همایش «جهاد و نهضت در اندیشه امام خمینی(ره) : ‏‏ ‏‏شرکت‏‏ ‏‏کنندگان بر استفاده از تجربۀ موفق امام(ره) در مبارزه و انقلاب تأکید‏‏ ‏‏کردند .... ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ روزنامه العهد: ‏

‏در بیانیه پایانی همایش «جهاد و نهضت در اندیشه امام خمینی(ره)»؛ ‏

‏لزوم توجه به مسأله قدس، مقاومت اسلامی، ولایت فقیه و نقش مستضعفان‏‏ ‏‏در روند پیشرفت کشورهای اسلامی مورد تأکید قرار گرفت ...‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 445

‏ ‏

ج: تصاویر

‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 446


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 447


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 448

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 449

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 450