فهرست منابع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع

‏ ‏

‏درآمد‏‏..........5‏

‏پیشگفتار..........9‏

فصل اول‏....................15‏

‏دین و ابعاد وجودی انسان..........15‏

‏1ـ انسان شناسی..........17‏

‏1ـ‏‎ ‎‏1ـ دین و معرفت شناسی ابعاد انسان..........17‏

‏2-‏‎ ‎‏1- دین و معرفت شناسی ابعاد تربیتی انسان..........18‏

‏2- قلمرو انسان شناسی..........18‏

‏1-‏‎ ‎‏2-امکان توقف در حیوانیت..........18‏

‏2-‏‎ ‎‏2- خود محوری انسان..........19‏

‏3-‏‎ ‎‏2-عدم برتری انسان بر حیوان..........21‏

‏4-‏‎ ‎‏2- انسان ماهیت ناشناخته..........22‏

‏5-‏‎ ‎‏2- بعثت پیامبران و شناخت انسان..........23‏

‏6-‏‎ ‎‏2- انسان جامع عالم غیب و شهود..........23‏

‏3- مقایسه انسان و حیوان..........24‏

‏1-‏‎ ‎‏3- مشترکات انسان و حیوان..........24‏

‏1-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏3- طبیعت، محدوده همه جانداران..........24‏

‏2-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏3‏‎ ‎‏- ابعاد وجودی انسان و حیوان..........25‏

‏3-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏3- ادراکات انسان و حیوان..........25‏

‏4-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏3- اشتراکات انسان و جانداران..........25‏

‏2-‏‎ ‎‏3- دامنه خواسته ها وامیال..........26‏

‏1-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏3- گستره فعالیت انسان و حیوان..........26‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 149

‏ ‏

‏2-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏3- انسان حیوان بالفعل [در محدوده شریعت حیوانات]..........28‏

‏3-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏3- دامنه خواسته های انسان و حیوان..........29‏

‏4-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏3- نسبت خواسته های انسان و حیوان..........29‏

‏4- ویژگی های انسان..........30‏

‏1-‏‎ ‎‏4- انسان و حیوان قبل از فعلیت..........30‏

‏2-‏‎ ‎‏4- انسان جلوه رحمت الهی..........30‏

‏3-‏‎ ‎‏4- رویکرد به معنویت و طبیعت..........31‏

‏4-‏‎ ‎‏4- رابطه قوای روحی انسان و عمل به شریعت..........32‏

‏5-‏‎ ‎‏4- تعامل روح و جسم..........32‏

‏6-‏‎ ‎‏4- هویت انسان و مراتب آن..........33‏

‏7-‏‎ ‎‏4- گرایش ذاتی انسان به تربیت..........33‏

‏8-‏‎ ‎‏4- غایت خویشتن شناسی..........33‏

‏9-‏‎ ‎‏4- دایره وجودی انسان..........34‏

‏10-‏‎ ‎‏4- انسان، نوشته خدای متعال..........34‏

‏11-‏‎ ‎‏4- اعجوبه مخلوقات [موجودی بین دو نهایت]‏‎ ‎‏..........35‏

‏12-‏‎ ‎‏4- سه نشئه وجودی انسان و علوم شریعت..........36‏

‏13-‏‎ ‎‏4- تعامل سه نشئه وجودی انسان..........37‏

‏14-‏‎ ‎‏4- مقامات و مدارج انسان..........38‏

‏5- پیامبران و احیاء کرامت انسان..........40‏

‏1-‏‎ ‎‏5- انسان در مکاتب توحیدی و غیر توحیدی..........40‏

‏2-‏‎ ‎‏5- فرآیند تربیت در روش پیامبران و علمای طبیعت..........41‏

‏3-‏‎ ‎‏5- قابلیت تربیت پذیری انسان..........41‏

‏4-‏‎ ‎‏5- انسان سازی؛ موضوع بعثت پیامبران‏‎ ‎‏..........42‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 150

‏ ‏

‏5-‏‎ ‎‏5- کوچک، جامع دو بی نهایت..........42‏

‏6-‏‎ ‎‏5- مسؤلیت پیامبران و تربیت ابعاد انسان..........43‏

‏7-‏‎ ‎‏5- پیامبران و تربیت ماورائی انسان..........44‏

‏8-‏‎ ‎‏5- پیامبران و تعامل مادیات و معنویات..........44‏

‏9-‏‎ ‎‏5- پیامبران و سعادت انسان..........45‏

‏10-‏‎ ‎‏5- پیامبران و به فعلیت رسیدن حقیقت انسان..........47‏

‏11-‏‎ ‎‏5- نقش پیامبران در تربیت معنوی..........47‏

‏12-‏‎ ‎‏5- بعثت و غایت انسان..........49‏

‏13-‏‎ ‎‏5- خدایی شدن انسان..........49‏

‏6- کرامت و ظرفیت وجودی انسان..........50‏

‏1-‏‎ ‎‏6- برتری انسان..........50‏

‏1-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏6- شرافت و کرامت بالقوه انسان..........50‏

‏2-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏6- اشرفیت، ملاک کرامت انسانی..........51‏

‏2-‏‎ ‎‏6- جانشین خدا..........52‏

‏1-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏6- انسان، خلیفه خدا در زمین..........52‏

‏3-‏‎ ‎‏6- مسجود ملائکه..........53‏

‏1-‏‎ ‎‏3-‏‎ ‎‏6- سجده بر انسان نمودی از کرامت..........53‏

‏2-‏‎ ‎‏3-‏‎ ‎‏6- انسان مورد تکریم ملائکه..........54‏

‏3-‏‎ ‎‏3-‏‎ ‎‏6- سجده بر جلوه اظهریت خداوند..........55‏

‏4-‏‎ ‎‏6- امانت دار خداوند..........55‏

‏1-‏‎ ‎‏4-‏‎ ‎‏6- عرضه امانت یکی از نمود های کرامت انسان..........55‏

‏2-‏‎ ‎‏4-‏‎ ‎‏6- انسان، امانت دار خدا‏‏..........57‏

‏3-‏‎ ‎‏4-‏‎ ‎‏6- تحمل بار امانت، نشانه ای از کرامت انسان..........57‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 151

‏4-‏‎ ‎‏4-‏‎ ‎‏6- قبول امانت و فطرت توحیدی انسان‏‎ ‎‏..........58‏

‏5-‏‎ ‎‏4-‏‎ ‎‏6- امانت داری، جلوه ای از کرامت انسانی‏‎ ‎‏..........59‏

‏5-‏‎ ‎‏6- ظرفیت علمی بشر..........61‏

‏1-‏‎ ‎‏5-‏‎ ‎‏6- کرامت و ظرفیت علمی انسان..........61‏

‏2-‏‎ ‎‏5-‏‎ ‎‏6- علم بالقوه، مظهر کرامت انسان..........61‏

‏3-‏‎ ‎‏5-‏‎ ‎‏6- انسان، جلوه علم الهی‏‏..........62‏

فصل دوم‏..........65‏

‏دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان..........65‏

‏1- مبانی حق تعیین سرنوشت..........67‏

‏1-‏‎ ‎‏1- اعتقادات دینی و حفظ حقوق بشر..........67‏

‏2-‏‎ ‎‏1- حق تعیین سرنوشت در حقوق بشر..........68‏

‏3-‏‎ ‎‏1- نسبت انسان شناسی و حقوق بشر..........68‏

‏4-‏‎ ‎‏1- نسبت حق و تکلیف..........69‏

‏5-‏‎ ‎‏1- حق مردم در سیره نبوی..........69‏

‏6-‏‎ ‎‏1- حق مردم در سیره علوی..........71‏

‏7-‏‎ ‎‏1- عزت مداری انسان و حفظ حریم خصوصی شهروندان..........72‏

‏2- تبار شناسی قدرت و کرامت..........74‏

‏1-‏‎ ‎‏2- قدرت سیاسی و حفظ کرامت انسان..........74‏

‏2-‏‎ ‎‏2- حاکمیت مردم و قدرت بر تصمیم گیری..........74‏

‏3-‏‎ ‎‏2- اختیار و حق تعیین حاکمیت..........74‏

‏4-‏‎ ‎‏2- آزادی و اختیار در تعیین شکل حکومت..........75‏

‏5-‏‎ ‎‏2- سیاست و تعیین سرنوشت آحاد ملت..........75‏

‏6-‏‎ ‎‏2- برابری حق دخالت در سیاست..........76‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 152

 

‏7-‏‎ ‎‏2- میزان و ملاک در رأی دادن..........77‏

‏8-‏‎ ‎‏2- اراده مردم در تعیین سرنوشت خود..........77‏

‏9-‏‎ ‎‏2- تساوی حق تعیین سرنوشت همه اقشار جامعه..........78‏

‏10-‏‎ ‎‏2- حق تعیین سرنوشت و نسل های آینده..........78‏

‏11-‏‎ ‎‏2- رفراندم و حق تعیین سرنوشت..........79‏

‏12-‏‎ ‎‏2- مشارکت و حقوق تعیین سرنوشت..........80‏

‏13-‏‎ ‎‏2- انتخابات و نقش آن در سرنوشت مردم..........80‏

‏3- آزادی سیاسی و کرامت..........80‏

‏1-‏‎ ‎‏3- آزادی یک امانت الهی ..........80‏

‏2-‏‎ ‎‏3- آزادی و حق حیات..........80‏

‏3-‏‎ ‎‏3- آزادی و امنیت..........81‏

‏4-‏‎ ‎‏3- آزادی،  تعالی بخش کرامت انسان..........82‏

‏5-‏‎ ‎‏3- میزان حق آزادی عقیده و تعیین سرنوشت..........83‏

‏6-‏‎ ‎‏3- آزادی و استقلال، دو اصل از اصول حقوق اولیه بشر..........83‏

‏7-‏‎ ‎‏3- حدود آزادی مردم در سرنوشت خود..........84‏

‏8-‏‎ ‎‏3- حدود آزادی عقیده‏‏..........84‏

‏9-‏‎ ‎‏3- آزادی و حق تعیین سرنوشت..........85‏

‏10-‏‎ ‎‏3- رابطه شرافت با آزادی و هویت دینی..........85‏

‏11-‏‎ ‎‏3- آزادی و استقلال، دو اصل بنیادی در اسلام..........86‏

‏12-‏‎ ‎‏3- آزادی و انتخابات‏‏..........86‏

‏13-‏‎ ‎‏3- آزادی و قانون اساسی..........87‏

‏4- آزادی و اقلیت های مذهبی..........87‏

‏1-‏‎ ‎‏4- آزادی عقیده و امنیت اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی‏‎ ‎‏..........87‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 153

‏ ‏

‏2-‏‎ ‎‏4- جمهوری اسلامی و حفظ حقوق اقلیت های مذهبی‏‏..........88‏

‏3-‏‎ ‎‏4- تساوی حقوق اقشار و اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏..........88‏

‏4-‏‎ ‎‏4- اقلیت های مذهبی و تساوی در حقوق و قانون..........88‏

‏5-‏‎ ‎‏4- برابری حقوق مسلمانان و اقلیت های مذهبی..........89‏

‏6-‏‎ ‎‏4- اسلام، کرامت و اقلیت های مذهبی..........89‏

‏7-‏‎ ‎‏4- اسلام، حقوق بشر و اقلیت های مذهبی..........90‏

‏8-‏‎ ‎‏4- برابری حق مشارکت برای مسلمانان و اقلیت های مذهبی..........90‏

‏9-‏‎ ‎‏4- اسلام، برابری حقوق و مسلمانان..........91‏

‏10-‏‎ ‎‏4- برابری مسلمین در برخورداری از حقوق..........91‏

‏11-‏‎ ‎‏4- آزادی و نقش اقلیت ها در آن..........91‏

‏5- حقوق و کرامت زن..........92‏

‏1-‏‎ ‎‏5- حقوق انسان و کرامت زن..........92‏

‏2-‏‎ ‎‏5- تساوی زن و مرد و آزادی در تعیین سرنوشت خود‏‏..........92‏

‏3-‏‎ ‎‏5- کرامت و منزلت زن در حقوق اسلامی..........93‏

‏4-‏‎ ‎‏5- زن و حق دخالت در سرنوشت خود..........94‏

‏5-‏‎ ‎‏5- عزت مداری زن در بستر تاریخ‏‏..........94‏

‏6-‏‎ ‎‏5- نقش زن در تعیین سرنوشت جامعه‏‏..........95‏

‏7-‏‎ ‎‏5- نظام خلقت و کرامت زن‏‏..........95‏

فصل سوم‏..........97‏

‏عوامل و شرایط نقض کرامت انسان..........97‏

‏1- زمینه های نقض کرامت انسان..........99‏

‏1-‏‎ ‎‏1- علل عقب ماندگی مسلمان ها..........99‏

‏1-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏1- بی محتوا نشان دادن اسلام..........99‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 154

‏2-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏1- عوامل فردی ظهور و سقوط مسلمان ها..........100‏

‏3-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏1- تحقیر اسلام زمینه تحقیر مسلمین..........102‏

‏4-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏1- نشناختن اسلام، زمینه های بروز نقض کرامت..........102‏

‏2- عوامل نقض کرامت..........104‏

‏1-‏‎ ‎‏2- عوامل فردی..........104‏

‏1-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- کم کاری..........104‏

‏2-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- خود  کم بینی..........104‏

‏3-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- نفی خود باوری..........106‏

‏4-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- تقلید و عدم خود باوری..........107‏

‏5-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- مد گرایی و هرزه گی در جامعه..........108‏

‏6-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- عدم استقلال فکری..........109‏

‏7-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- بی خود شدن از خود..........110‏

‏8-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- خود باختگی شرقی و اتکا به غرب‏‎ ‎‏..........111‏

‏9-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- خودباختگی در مقابل پیشرفت های مادی..........112‏

‏10-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- خودبیگانگی از فرهنگ..........113‏

‏11-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- خودباختگی در مقابل علوم غربی..........113‏

‏12-‏‎ ‎‏1-‏‎ ‎‏2- از خود بیگانگی در مقابل متخصصین غربی..........114‏

‏2-‏‎ ‎‏2- عوامل اجتماعی..........114‏

‏1-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- اجبار..........114‏

‏2-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- ذلت پذیری..........115‏

‏3-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- ذلت پذیری، زمینه وابستگی اقتصادی..........115‏

‏4-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- ذلت پذیری، نفی استقلال سیاسی..........116‏

‏5-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- استبداد و تحمیل..........117‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 155

‏6-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- نا امنی و آشوب، زمینه جامعه غیر اخلاقی‏‎ ‎‏..........117‏

‏7-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- نا امنی، زمینه جامعه غیر کریمانه..........117‏

‏8-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- نا امنی، تهدیدی علیه استقلال..........118‏

‏9-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- بهره کشی..........119‏

‏10-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- رخت بستن معنویت، زمینه فساد در جامعه..........119‏

‏11-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- دوری از معنویت، زمینه وابستگی‏‎ ‎‏..........120‏

‏12-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- رخت بستن انسانیت، زمینه بروز ذلت و عقب ماندگی..........120‏

‏13-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- وابستگی فرهنگی، زمینه وابستگی در همه ابعاد..........121‏

‏14-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- تقلید فرهنگی، عامل از خودبیگانگی..........121‏

‏15-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- تقلید فرهنگی، مانع استقلال فکری..........122‏

‏16-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- عقب نگه داشتن فرهنگ، زمینه وابستگی اقتصادی..........122‏

‏17-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- تقلید فکری، زمینه وابستگی اقتصادی..........123‏

‏18-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- وابستگی فرهنگی، منشأ بدبختی های ملت های مسلمان..........123‏

‏19-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- وابستگی اقتصادی، زمینه بروز وابستگی سیاسی..........124‏

‏20-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- وابستگی نظامی، مانعی علیه استقلال سیاسی..........124‏

‏21-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- وابستگی همه جانبه و غارت منابع..........124‏

‏22-‏‎ ‎‏2-‏‎ ‎‏2- وابستگی، عامل اسارت و غارت مخازن..........125‏

فصل چهارم‏..........127‏

‏عوامل اثبات کرامت..........129‏

‏1- عوامل فردی..........129‏

‏1-‏‎ ‎‏1- اتکال به خداوند..........129‏

‏2-‏‎ ‎‏1- ایمان و وحدت کلمه..........130‏

‏3-‏‎ ‎‏1- اعتماد به نفس، رمز پیشرفت ملت ها..........130‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 156

‏ ‏

‏4-‏‎ ‎‏1- خود باوری، شرط استقلال ملت ها..........131‏

‏5-‏‎ ‎‏1- خود باوری، عامل قطع همه جانبه از غرب..........131‏

‏6-‏‎ ‎‏1- خود باوری، زمینه قناعت و استعداد یابی..........132‏

‏7-‏‎ ‎‏1- استقلال فکری، شرط استقلال همه جانبه..........133‏

‏8-‏‎ ‎‏1- انظلام زمینه بروز بی  عدالتی..........133‏

‏9-‏‎ ‎‏1- نسبت صلح و انظلام..........134‏

‏2- عوامل اجتماعی..........134‏

‏1-‏‎ ‎‏2- بازیابی عظمت مسلمین..........134‏

‏2-‏‎ ‎‏2- تمایز بین اعتقاد به دین و عقب ماندگی..........135‏

‏3-‏‎ ‎‏2- جنگ فقر و غنا، زمینه اعتلای عزت مسلمین..........137‏

‏4-‏‎ ‎‏2- مبارزه برای اجرای نظام سیاسی اسلام..........137‏

‏5-‏‎ ‎‏2- مبارزه برای برانداختن طاغوت..........138‏

‏6-‏‎ ‎‏2- مسئولیت علما در مقابل پرخوری و غارت گری..........139‏

‏7-‏‎ ‎‏2- ستم ناپذیری، دستور انبیا  به انسان..........140‏

‏8-‏‎ ‎‏2- ظلم ستیزی تکلیفی انسان..........141‏

‏9-‏‎ ‎‏2- مخالفت با ستم و ستم پذیری..........142‏

‏10-‏‎ ‎‏2- ذلت ناپذیری و نفی سلطه طلبی..........142‏

‏11-‏‎ ‎‏2- ذلت ناپذیری انسان..........143‏

‏12-‏‎ ‎‏2- نفی عصبیت و قومیت..........143‏

‏13-‏‎ ‎‏2- اسلام و نفی تبعیض از جامعه..........144‏

‏14-‏‎ ‎‏2- نفی تبعیض و اختلاف نژادی..........144‏

‏15-‏‎ ‎‏2- نسبت کرامت و نفی تبعیض نژادی..........145‏

‏16-‏‎ ‎‏2- انتقاد برای ایجاد یک جامعه با کرامت..........146‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 157

 

‏17-‏‎ ‎‏2- انتقاد و نظام جمهوری اسلامی..........146‏

‏18-‏‎ ‎‏2- نسبت انتقاد و اصلاح جامعه..........146‏

‏19-‏‎ ‎‏2- معنویت، اساس کرامت..........146‏

‏20-‏‎ ‎‏2- معنویت، اساس عدالت اجتماعی..........147‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 158