وصیت نامۀ شهید آیت الله حاج سید مصطفی خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

وصیت نامۀ شهید آیت الله حاج سید مصطفی خمینی(ره)

‏ ‏

وصیت نامۀ شهید آیت الله حاج سید مصطفی خمینی(ره)

‏بسمه تعالی شانه العزیز‏

‏3 ذیقعدة الحرام 1389‏

‏فکر می کنم که قبلاً وصیتی کرده باشم ولی علی ای تقدیر وصی خود را پدر بزرگوار خود اولاً و در مرتبه بعد مادر و مخدره جلیله و برادر احمد است بعد از ‏اقرار بما جاء به النبی الاعظم صلی الله علیه و آله‏ جمیع کتابهای خود را در اختیار حسین قرار می دهم بشرط آنکه تحصیل علوم قدیمه کند و در غیر این صورت به کتابخانه مدرسه آقای بروجردی در نجف اشرف تحویل دهند چه آنکه نوعاً از وجوه تحصیل شده و خلاف احتیاط آن است که ارث برده شود چیز دیگری هم ندارم مگر بعضی مختصر است آنهم دیگر احتیاج به گفتار ندارد...‏

‏... و هم چنین با جناب آقای اشکوری حسابی داریم هر چه ایشان اظهار کردند ‏


کتابیادها و یادمانها از شهید آیت الله‏ سید مصطفی خمینی (س) (ج. 1) : مجموعه مصاحبه ها در حاشیۀ کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (س): (مهر و آبان 1376)صفحه 459

‏باید داده شود صغری خادمه قهراً طلبکار است حساب او هم رسیده شود. ‏

‏در خاتمه عزت همه بازماندگان را خواهانیم.‏

مصطفی خمینی 

3 ذیقعدة الحرام 1389

‏ ‏

‏*‏ ‏*‏ ‏*‏

‎ ‎

‎ ‎

کتابیادها و یادمانها از شهید آیت الله‏ سید مصطفی خمینی (س) (ج. 1) : مجموعه مصاحبه ها در حاشیۀ کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (س): (مهر و آبان 1376)صفحه 460